DECIZIE nr. 38 din 21 ianuarie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. b) teza întâi coroborate cu cele ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Toni Greblă

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Doina Suliman

- magistrat-asistent-şef

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. b) teza întâi coroborate cu cele ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, excepţie ridicată de Valentin Vasilescu în Dosarul nr. 10.582/2/2009 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 796D/2013.
La apelul nominal se prezintă personal autorul excepţiei, Valentin Vasilescu, şi, pentru partea Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, consilierul juridic Mihai Ionescu, cu delegaţie depusă la dosar.
Procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autorului excepţiei, care solicită admiterea criticii de neconstituţionalitate, sens în care depune note scrise la dosar.
Reprezentantul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, având în vedere jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, solicită, în principal, respingerea, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, iar, în subsidiar, respingerea ca neîntemeiată a acesteia.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
Prin Încheierea din 12 noiembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 10.582/2/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. b) teza întâi coroborate cu cele ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii.
Excepţia a fost ridicată de recurentul-pârât Valentin Vasilescu cu ocazia soluţionării recursului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 444 din 24 ianuarie 2012 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal în contradictoriu cu intimatul-reclamant Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale atacate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5), art. 11 alin. (1) şi (2), art. 15, art. 16, art. 20 alin. (1) şi (2), art. 22 alin. (1) teza finală, art. 26, art. 53, art. 148 alin. (2) şi art. 154 alin. (1), prevederilor art. 1, art. 6, art. 8, art. 14, art. 17 şi art. 18 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Protocolului nr. 12 la Convenţie, precum şi jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, considerând, în esenţă, că aceste dispoziţii de lege "sunt neconstituţionale în măsura în care nu stabilesc faptul că furnizarea informaţiilor s-a făcut prin voinţă liberă, neconstrânsă a persoanei, şi furnizarea informaţiilor a avut ca rezultat îngrădirea drepturilor persoanelor." Precizează că dispoziţiile de lege criticate "nu au fost constatate ca fiind neconstituţionale de către Curtea Constituţională anterior."
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, exprimându-şi opinia, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, invocă Decizia nr. 546/2011 prin care Curtea Constituţională a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii, excepţie ridicată de Valentin Vasilescu în Dosarul nr. 10.582/2/2009 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca primă instanţă de judecată, pentru motive similare.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului consideră că textele de lege atacate sunt constituţionale, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.
Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar de autorul excepţiei, susţinerile autorului excepţiei şi cele ale părţii, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992,'să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 2 lit. b) teza întâi coroborate cu ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2008, dispoziţii cu următorul cuprins:
- Art. 2 lit. b) teza întâi:
"În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
b) colaborator al Securităţii - persoana care a furnizat informaţii, indiferent sub ce formă, precum note şi rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii Securităţii, prin care se denunţau activităţile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist şi care au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.";
- Art. 12:
"(1) Hotărârea judecătorească irevocabilă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. şi se pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă de către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.
(2) Publicarea se face cu respectarea confidenţialităţii informaţiilor privind terţele persoane."
În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5), art. 11 alin. (1) şi (2), art. 15, art. 16, art. 20 alin. (1) şi (2), art. 22 alin. (1) teza finală, art. 26, art. 53, art. 148 alin. (2) şi art. 154 alin. (1), prevederilor art. 1, art. 6, art. 8, art. 14, art. 17 şi art. 18 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Protocolului nr. 12 la Convenţie, precum şi jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prin Decizia nr. 672 din 26 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 8 august 2012, a statuat că sintagmele "indiferent sub ce formă" şi "relatări verbale consemnate de lucrătorii Securităţii"cuprinse în art. 2 lit. b) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 sunt neconstituţionale.
În aceste condiţii, în cauza de faţă, sunt incidente dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, potrivit cărora "Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decise anterioară a Curţii Constituţionale."
Reţinând că, în speţă, acest caz de inadmisibilitate a intervenit anterior sesizării Curţii, excepţia de neconstituţionalitate al cărui obiect îl constituie art. 2 lit. b) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 este inadmisibilă.
Cât priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, Curtea reţine că acestea sunt norme de procedură stabilite de legiuitor în temeiul art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora "Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege", şi nu pot fi interpretate în sensul că ar conduce la înfrângerea prevederilor constituţionale şi reglementărilor internaţionale invocate.
Prin aceste dispoziţii legale, legiuitorul a urmărit deconspirarea prin consemnarea publică a persoanelor care au participat la activitatea de poliţie politică comunistă, fără să promoveze răspunderea juridică şi politică a acestora şi fără să creeze premisele unei forme de răspundere morală şi juridică colectivă, pentru simpla participare la activitatea serviciilor de informaţii, în condiţiile lipsei de vinovăţie şi a vreunei încălcări a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Astfel a stabilit Curtea prin Decizia nr. 546/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 27 iulie 2011. Cu acel prilej, Curtea, pentru critici similare, a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 şi ale Legii nr. 293/2008, ridicată de Valentin Vasilescu în Dosarul nr. 10.582/2/2009 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca primă instanţă de judecată.
Pentru argumentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. b) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, excepţie ridicată de Valentin Vasilescu în Dosarul nr. 10.582/2/2009 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
2. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe şi constată că dispoziţiile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 21 ianuarie 2014.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-şef,

Doina Suliman

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 112 din data de 14 februarie 2014