DECIZIE nr. 916 din 1 noiembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31, 32, 34, 36, 38, 39 şi ale art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

Augustin Zegrean

- preşedinte

Aspazia Cojocaru

- judecător

Acsinte Gaspar

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Ion Predescu

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Simina Gagu

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31, 32, 34, 36, 38, 39 şi ale art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, excepţie ridicată de Corpul Experţilor Tehnici din România în Dosarul nr. 8.478/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.125D/2012.
La apelul nominal, răspunde autorul excepţiei de neconstituţionalitate, prin avocatul Ion-Cristi Tănasă, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar. Lipseşte cealaltă parte, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul avocatului autorului excepţiei, care solicită admiterea criticii de neconstituţionalitate. În acest sens, susţine că prevederile legale atacate creează o situaţie privilegiată pentru Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România în raport de celelalte asociaţii profesionale care activează în domeniul evaluării şi, prin urmare, încalcă dispoziţiile art. 16 din Constituţie. O situaţie privilegiată există şi în ceea ce priveşte membrii Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, care devin, de drept, membri ai Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, spre deosebire de ceilalţi experţi autorizaţi, care devin membri ai Uniunii, pe baza unei cereri, după verificarea îndeplinirii unor condiţii, de către o comisie formată doar din membrii Asociaţiei.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, sens în care arată că prevederile legale criticate reglementează activitatea de evaluare a bunurilor, fără a încălca principiul egalităţii în drepturi. Faptul că pentru a deveni membru al Uniunii este necesară verificarea îndepliniri unor condiţii legale nu echivalează cu instituirea unui privilegiu contrar art. 16 din Constituţie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
Prin Încheierea din 29 mai 2012, completată prin Încheierea din 5 iulie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 8.478/2/2011, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31, 32, 34, 36, 38, 39 şi ale art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor.
Excepţia a fost ridicată de Corpul Experţilor Tehnici din România într-o cauză având ca obiect o acţiune în pretenţii.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 referitoare la rolul Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR) de a organiza şi conduce prima adunare naţională şi prima Conferinţă naţională a Uniunii şi de a verifica îndeplinirea condiţiilor de participare la acestea, precum şi a condiţiilor de dobândire iniţială a calităţii de evaluator autorizat atribuie, în mod nelegal, prerogative acestui organ în raport cu celelalte subiecte de drept la care se referă actul normativ menţionat. Se creează astfel, pentru aceste subiecte de drept, o situaţie de inferioritate faţă de membrii ANEVAR.
De asemenea, spre deosebire de membrii ANEVAR, care devin, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011, de drept, membri titulari ai Uniunii, totuşi, persoanele fizice şi orice alte organizaţii al căror obiect de activitate face parte din domeniul de reglementare al ordonanţei trebuie să facă o cerere la comisia formată din membrii ANEVAR şi să depună acte în vederea dobândirii calităţii de membru titular, respectiv acreditat. Prin urmare, membrilor ANEVAR li s-a creat o poziţie privilegiată faţă de celelalte persoane fizice şi orice alte organizaţii al căror obiect de activitate se circumscrie ordonanţei. Mai mult, art. 32 alin. (3) din ordonanţă prevede desemnarea, de către Consiliul director al ANEVAR, a unei comisii formate din 5 membri, care verifică îndeplinirea condiţiilor de membru titular acreditat, iar din această comisie nu fac parte persoanele fizice şi organizaţiile menţionate mai sus. Consideră că nu este echitabil ca toate prerogativele de verificare a persoanelor care doresc să devină membri titulari/acreditaţi ai Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România să revină numai ANEVAR-ului, deoarece se acordă acesteia o poziţie privilegiată faţă de celelalte subiecte de drept.
Totodată, art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 acordă Consiliului director al ANEVAR dreptul de a organiza prima Conferinţă naţională a Uniunii, oferind astfel acestei asociaţii o poziţie privilegiată faţă de celelalte subiecte de drept, care nu au dreptul să participe în mod direct la organizarea acestei conferinţe.
De asemenea, din analiza art. 36, 38, 39 şi art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 rezultă că membrii ANEVAR, indiferent de calitatea acestora, aspiranţi, stagiari, acreditaţi sau de onoare, devin, în mod automat, membri ai Uniunii, spre deosebire de celelalte subiecte de drept, care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de ordonanţă pentru a deveni membri ai Uniunii.
Consideră că Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, pentru a fi în acord cu dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi (2) din Constituţie, ar trebui să prevadă ca înfiinţarea Uniunii să se facă nu numai de ANEVAR, ci şi de către toate subiectele de drept care au ca obiect de activitate evaluări de bunuri, iar acestea să participe, în mod direct, alături de ANEVAR, la verificarea condiţiilor în vederea dobândirii calităţii de membru titular/acreditat al Uniunii. De asemenea, ar trebui să se prevadă că toate subiectele de drept care au ca obiect de activitate evaluarea de bunuri, nu numai cei din ANEVAR, pot dobândi calitatea de membri stagiari, membri acreditaţi sau membri de onoare, fără depunerea vreunui înscris în acest sens.
În fine, susţine că Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 a fost emisă în favoarea unui singur subiect de drept, respectiv în favoarea ANEVAR, asociaţie profesională neguvernamentală, independentă, înfiinţată în anul 1992, declarată de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2004, în defavoarea celorlalte asociaţii existente în prezent care au ca obiect de activitate evaluarea bunurilor în diverse domenii.
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, prevederile de lege criticate nefiind în contradicţie cu dispoziţiile constituţionale invocate, deoarece nu instituie vreo discriminare fără justificări obiective şi rezonabile.
Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, consideră că încredinţarea unor atribuţii Asociaţiei Naţionale, precum sunt cele prevăzute de normele legale criticate, a fost justificată, în principal, de notorietatea acestei asociaţii, astfel cum este reţinut în cuprinsul Notei de fundamentare.
De asemenea, consideră că prevederile supuse controlului de constituţionalitate nu încalcă principiul egalităţii în drepturi, prin instituirea unei situaţii discriminatorii în funcţie de apartenenţa la diferite organizaţii profesionale, deoarece nu afectează în niciun fel drepturile evaluatorilor care nu fac parte din ANEVAR, aceştia beneficiind de acelaşi tratament juridic ca şi membrii ANEVAR. Referitor la formularea unei cereri pentru a deveni membru al Uniunii, precizează că art. 32 alin. (2) şi art. 35 din ordonanţă nu fac nicio distincţie între membrii ANEVAR şi membrii altor organizaţii profesionale; mai mult în cuprinsul notei de fundamentare este prevăzut, în mod explicit, faptul că obligaţia depunerii cererilor revine atât membrilor ANEVAR, cât şi membrilor altor organizaţii profesionale.
Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 31, 32, 34, 36, 38, 39 şi art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 sunt constituţionale, deoarece se aplică în mod egal tuturor celor aflaţi în situaţia prevăzută de ipoteza normelor legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare. Apreciază că nu se creează un privilegiu pentru membrii ANEVAR, întrucât aceştia dobândesc calitatea de evaluator autorizat în aceleaşi condiţii cu membrii altor organizaţii al căror profil de activitate face parte din domeniul de reglementare al ordonanţei.
Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile avocatului autorului excepţiei, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 31, 32, 34, 36, 38, 39 şi ale art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 2 septembrie 2011. Textele de lege criticate au următorul cuprins:
- art. 31: "Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, asociaţie profesională neguvernamentală, independentă, înfiinţată în anul 1992, declarată de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2004, denumită în continuare ANEVAR, organizează şi conduce prima adunare generală naţională şi prima Conferinţă naţională a Uniunii şi verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la acestea, precum şi condiţiile de dobândire iniţială a calităţii de evaluator autorizat, prevăzute la art. 32.";
- art. 32: "(1) Membrii ANEVAR, persoane fizice, precum şi ai altor organizaţii al căror profil de activitate face parte din domeniul de reglementare al prezentei ordonanţe care îndeplinesc condiţiile de dobândire a calităţii de evaluator autorizat, prevăzute de art. 15 alin. (2) lit. a) şi b), respectiv art. 17 alin. (1), devin membri titulari, respectiv acreditaţi ai Uniunii, potrivit dispoziţiilor prezentului articol.
(2) Pentru dobândirea calităţii de membru titular, respectiv acreditat se pot depune cereri, în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, la sediul ANEVAR din str. Scărlătescu nr. 7, sectorul 1, municipiul Bucureşti.
(3) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 15 alin. (2) lit. a) şi b), respectiv de art. 17 alin. (1) este verificată, în maximum 30 de zile de la data depunerii cererii, de o comisie formată din 5 membri desemnaţi de Consiliul director al ANEVAR, pe baza documentelor stabilite prin hotărâre a Consiliului director afişată la sediul ANEVAR.
(4) Lista persoanelor care îndeplinesc condiţiile de dobândire a calităţii de evaluator autorizat se afişează la sediul ANEVAR în maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).";
- art. 34: "Prima Conferinţă naţională a Uniunii se organizează de Consiliul director al ANEVAR în maximum 30 de zile de la data adunării generale naţionale în care au fost aleşi participanţii la această conferinţă, iar în cadrul acesteia se alege primul Consiliu director al Uniunii.";
- art. 36: "Persoanele care sunt membri aspiranţi ai ANEVAR devin membri stagiari ai Uniunii şi în termen de maximum 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe vor susţine examenul de finalizare a stagiaturii pentru a deveni membri titulari.";
- art. 38: "Membrii inactivi ai ANEVAR vor fi înscrişi în Tabloul Uniunii, în secţiunea "inactivi", urmând să redobândească calitatea de membru activ doar după respectarea condiţiilor prevăzute de regulamentul adoptat în acest scop de Consiliul director.";
- art. 39: "Membrii acreditaţi ai ANEVAR devin membri acreditaţi ai Uniunii în sensul prezentei ordonanţe.";
- art. 41: "Membrii fondatori şi membrii de onoare ai ANEVAR devin membri de onoare ai Uniunii."
Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că prevederile legale criticate reprezintă norme tranzitorii, prin care se reglementează organizarea şi conducerea primei adunări generale naţionale şi a primei Conferinţe naţionale a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, verificarea îndeplinirii condiţiilor de dobândire iniţială a calităţii de evaluator autorizat, precum şi situaţia juridică a membrilor Uniunii.
Totodată, Curtea reţine că prevederile de lege criticate se integrează unui ansamblu de norme juridice cu caracter de noutate în sistemul normativ românesc, având ca obiect de reglementare organizarea activităţii de evaluare a bunurilor, a profesiei de evaluator autorizat, precum şi înfiinţarea unei organizaţii profesionale care să coordoneze şi autorizeze desfăşurarea activităţii de evaluator, astfel încât aceasta să respecte imperative de interes general, precum protecţia consumatorilor şi a beneficiarilor serviciilor, loialitatea tranzacţiilor comerciale şi combaterea fraudei.
În aceste condiţii, Curtea constată că nu poate fi reţinută critica de neconstituţionalitate potrivit căreia prevederile legale ce formează obiectul excepţiei încalcă principiul egalităţii în drepturi, de vreme ce, prin intermediul acestora, legiuitorul delegat a urmărit crearea premiselor necesare demarării şi desfăşurării activităţii de evaluare a bunurilor într-un cadru nou, unitar, organizat, iar nu instituirea unor privilegii în favoarea Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, astfel cum susţine autorul excepţiei.
Sub acest aspect, Curtea observă că opţiunea legiuitorului pentru încredinţarea către ANEVAR - asociaţie profesională neguvernamentală, independentă, declarată de utilitate publică, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004 - a rolului de organizare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România a fost justificată în Nota de fundamentare la Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, având în vedere, în principal, "notorietatea pe care o are ANEVAR, pe piaţa evaluării, atât internă, cât şi internaţională şi faptul că la membrii ANEVAR şi la standardele respectate de aceştia se face referire în mai multe acte normative."
În acelaşi timp, Curtea constată drept neîntemeiată critica de neconstituţionalitate formulată din perspectiva presupusului tratament juridic privilegiat acordat membrilor ANEVAR, faţă de cei ai altor asociaţii profesionale din domeniul evaluării. Astfel, regulile instituite în vederea dobândirii calităţii de evaluator autorizat vizează, în egală măsură, fără nicio distincţie, membrii ANEVAR, persoane fizice, precum şi cei ai altor organizaţii al căror profil de activitate se referă la evaluarea bunurilor. Relevante în acest sens sunt normele cuprinse în art. 32 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, potrivit cărora atât membrii ANEVAR, cât şi cei ai altor organizaţii al căror profil de activitate face parte din domeniul de reglementare al ordonanţei care îndeplinesc condiţiile de dobândire a calităţii de evaluator autorizat, au posibilitatea, în condiţiile legii, de a depune cereri pentru dobândirea calităţii de membri titulari, respectiv acreditaţi ai Uniunii.
De asemenea, Curtea reţine că regulile stabilite, pentru situaţia tranzitorie enunţată mai sus, cu privire la celelalte categorii de membri ai Uniunii, apar ca fiind proporţionale în raport cu scopul propus, acela de organizare uniformă a activităţii de evaluare a bunurilor.
Întrucât prevederile legale supuse controlului de constituţionalitate nu introduc privilegii sau discriminări, sub aspectele invocate de autorul excepţiei, Curtea nu poate reţine încălcarea art. 16 alin. (1) şi (2) din Constituţie, urmând ca excepţia de neconstituţionalitate să fie respinsă ca neîntemeiată.
Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31, 32, 34, 36, 38, 39 şi ale art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, excepţie ridicată de Corpul Experţilor Tehnici din România în Dosarul nr. 8.478/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
Definitivă şi general obligatorie.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 1 noiembrie 2012.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Simina Gagu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 10 din data de 7 ianuarie 2013