NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 19 august 2016 privind stabilirea procedurii de monitorizare în abator a nivelului dermatitei de contact la puii destinaţi producţiei de carne
Art. 1
În sensul prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare ordin termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)proprietar - orice persoană fizică sau juridică proprietară a exploataţiei în care sunt crescuţi puii;
b)crescător - orice persoană fizică sau juridică responsabilă temporar sau permanent cu îngrijirea puilor, în temeiul unui contract sau în temeiul legii;
c)medic veterinar oficial - medicul veterinar angajat şi retribuit de stat, desemnat pentru a realiza activităţile sanitar - veterinare stabilite de autoritatea veterinară la care îşi desfăşoară activitatea;
d)exploataţie comercială - un loc de producţie unde sunt crescuţi minimum 500 de pui destinaţi producţiei de carne;
e)adăpost - construcţie dintr-o exploataţie în care se creşte un lot de păsări;
f)lot - grup de păsări care sunt plasate într-un adăpost dintr-o exploataţie şi care sunt prezente în adăpostul respectiv în acelaşi timp;
g)rărire - extragerea unui număr de pui dintr-un lot înainte de depopularea finală;
h)lot final - efectivul de pui dintr-un adăpost în ziua depopulării finale;
i)depopulare finală - livrarea lotului final de pui destinaţi producţiei de carne către abator în vederea sacrificării;
j)dermatita de contact - leziune cutanată la nivel plantar la puii destinaţi producţiei de carne;
k)punctaj final - calcul matematic privind evoluţia şi dezvoltarea dermatitei de contact la un lot de pui destinaţi producţiei de carne.
Art. 2
(1)Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte procedura de monitorizare în abator a incidenţei dermatitei de contact la puii destinaţi producţiei de carne.
(2)Prezenta normă sanitară veterinară se aplică în condiţiile stabilite în anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2010, cu modificările ulterioare.
Art. 3
Prezenta normă sanitară veterinară se aplică tuturor exploataţiilor comerciale de pui destinaţi producţiei de carne care deţin un efectiv minimum de 500 de capete, indiferent de densitatea de creştere practicată.
Art. 4
(1)Monitorizarea în abator a nivelului dermatitei de contact la puii destinaţi producţiei de carne şi evaluarea punctajului final se realizează astfel:
a)se verifică ultimul lot de pui destinaţi producţiei de carne care sunt transportaţi din exploataţie către abator;
b)dacă ultimul lot de pui destinaţi producţiei de carne este transportat cu mai multe mijloace de transport, monitorizarea şi calcularea punctajului final se efectuează la un singur mijloc de transport, respectiv la ultimul;
c)după sacrificarea puilor destinaţi producţiei de carne, medicul veterinar oficial inspectează 100 de picioare de pui destinaţi producţiei de carne pentru observarea tipului de leziuni plantare.
(2)La selectarea picioarelor de pui care fac obiectul evaluării se respectă următoarea procedură:
a)primele 50 de picioare se selectează din prima parte a puilor fixaţi pe linia de sacrificare, iar ultimele 50 de picioare din a doua parte a puilor fixaţi pe linia de sacrificare;
b)punctajul acordat fiecărui picior de pui, în funcţie de prezenţa şi gradul de dezvoltare ai leziunilor, este următorul:
1.0 puncte se acordă atunci când la nivel plantar nu există leziuni;
2.1 punct se acordă atunci când, la nivel plantar, leziunile sunt foarte mici, cu suprafaţa mică şi limitată, cu o uşoară decolorare ce limitează suprafaţa afectată şi hipercheratoză slabă;
3.2 puncte se acordă atunci când, la nivel plantar, leziunile sunt superficiale, dar prezintă papile înnegrite şi decolorare evidentă;
4.3 puncte se acordă atunci când, la nivel plantar, leziunile se prezintă sub formă de ulceraţii, cruste de mărimi semnificative, semne de hemoragii, precum şi edemul zonei plantare a piciorului.
(3)Modul de calcul al punctajului final obţinut în urma evaluării este următorul:
a)se înmulţeşte numărul de picioare cu punctajul aferent fiecărei leziuni şi se însumează rezultatele obţinute;
b)la picioarele pentru care s-au acordat 2 sau 3 puncte se evaluează şi articulaţia jaretelor, acordându-se un punct în plus pentru fiecare picior la care se identifică această leziune.
(4)Modul de interpretare al punctajului final este următorul şi cuprinde intervalele:
a)0-120, atunci când nu au existat probleme în cursul perioadei de creştere;
b)121-250, atunci când au existat probleme minore privind calitatea aşternutului;
c)251-400, atunci când au existat probleme majore privind calitatea aşternutului şi a condiţiilor de microclimat.
Art. 5
Obligaţiile operatorului economic care îşi desfăşoară activitatea în domeniul creşterii puilor destinaţi producţiei de carne sunt următoarele:
a)trebuie să respecte prevederile prezentei proceduri de monitorizare pentru toate loturile de pui destinaţi producţiei de carne;
b)notifică abatorul de păsări atât cu privire la fiecare depopulare finală în vederea monitorizării nivelului dermatitei de contact pentru lotul respectiv, cât şi la coordonatele mijlocului de transport care transportă lotul ce face obiectul evaluării şi monitorizării, prin completarea secţiunii 1 din documentul de monitorizare a nivelului dermatitei de contact, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă sanitar-veterinară;
c)ia măsurile de îmbunătăţire a condiţiilor de microclimat din adăpost, în situaţia notificării scrise de către medicul veterinar oficial din abator;
d)transmite direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la solicitarea acesteia, rezultatele evaluărilor nivelului dermatitei de contact, conform prevederilor art. 7 lit. b);
e)notifică direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor cu privire la intenţia de a sacrifica puii destinaţi producţiei de carne în alt stat membru, cu 15 zile înainte de sacrificarea puilor.
Art. 6
Obligaţiile direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti sunt următoarele:
a)monitorizează respectarea dispoziţiilor prezentei norme sanitar-veterinare;
b)efectuează, prin medicul veterinar oficial din abator, monitorizarea nivelului dermatitei de contact pentru fiecare lot notificat de operatorul economic care desfăşoară activitate în domeniul creşterii puilor destinaţi producţiei de carne şi completează secţiunea 2 din documentul de monitorizare a nivelului dermatitei de contact;
c)medicul veterinar oficial din abator completează secţiunea 3 din documentul de monitorizare a nivelului dermatitei de contact şi notifică operatorul economic care desfăşoară activitatea în domeniul creşterii puilor destinaţi producţiei de carne, după calcularea şi stabilirea rezultatelor monitorizării, în termen de 5 zile lucrătoare, în situaţia obţinerii unui punctaj final cuprins în intervalele precizate la art. 4 alin. (4) lit. a) şi b), prin transmiterea documentului în fotocopie;
d)medicul veterinar oficial din abator notifică atât operatorul economic care desfăşoară activitate în domeniul creşterii puilor destinaţi producţiei de carne, cât şi direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti după calcularea şi stabilirea rezultatelor monitorizării în termen de 5 zile lucrătoare, în situaţia obţinerii unui punctaj final cuprins în intervalul precizat la ah. 4 alin. (4) lit. c), prin transmiterea documentului în fotocopie;
e)identifică deficienţele de bunăstare care au condus la apariţia semnelor constatate postmortem şi monitorizează atât exploataţia de origine, cât şi măsurile de remediere a deficienţelor în materie de bunăstare întreprinse de operatorul economic care desfăşoară activităţi în domeniul creşterii puilor destinaţi producţiei de carne.
Art. 7
(1)Măsurile dispuse ulterior evaluării postmortem sunt următoarele:
a)pentru punctajul prevăzut la art. 4 alin. (4) lit. b) se verifică modul de remediere al deficienţelor semnalate ca urmare a primirii notificărilor de la abator şi eficienţa măsurilor întreprinse în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de bunăstare, prin compararea rezultatelor notificărilor aferente a două loturi ulterioare, pentru hala respectivă în cadrul controalelor oficiale efectuate în exploataţia de creştere a puilor destinaţi producţiei de carne;
b)pentru punctajul prevăzut la art. 4 alin. (4) lit. c) direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti solicită operatorului economic care desfăşoară activitate în domeniul creşterii puilor destinaţi producţiei de carne transmiterea rezultatelor evaluării nivelului dermatitei de contact pentru următoarele patru loturi din hala respectivă, în vederea evaluării eficienţei măsurilor de remediere a deficienţelor prin compararea punctajelor obţinute;
c)în situaţia în care punctajele ulterioare se menţin în intervalele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. b), respectiv art. 4 alin. (4) lit. c), direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti efectuează un control oficial în exploataţia de creştere a puilor destinaţi producţiei de carne şi iau măsurile ce se impun.
(2)În situaţia în care punctajul final se încadrează în intervalul prevăzut la art. 4 alin. (4) lit. a), în exploataţia de creştere a puilor destinaţi producţiei de carne se respectă condiţiile de bunăstare.
Art. 8
(1)Operatorii economici care desfăşoară activitate în domeniul creşterii puilor destinaţi producţiei de carne notifică atât direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cât şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor cu privire la intenţia de a sacrifica puii în alt stat membru, cu 15 zile înainte de data planificată a sacrificării.
(2)Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor primeşte informaţii la solicitarea acesteia, de la reprezentanţii statului membru loc de destinaţie cu privire la modul în care se respectă prevederile anexei nr. 3 la Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2010, cu modificările ulterioare.
(3)Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi asociaţiile de profil cu privire la modul în care se respectă prevederile anexei nr. 3 la Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2010, cu modificările ulterioare, în statele membre de destinaţie.
Art. 9
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinari şi pentru Siguranţa Alimentelor elaborează şi publică, pe site-ul propriu, ghiduri de bune practici privind procedura de evaluare şi monitorizare a nivelului dermatitei de contact la puii destinaţi producţiei de carne.
Art. 10
(1)Documentul de monitorizare a nivelului dermatitei de contact trebuie să fie tipizat pe coală de hârtie tip A4, astfel încât cele 3 secţiuni să fie încadrate în acelaşi plan.
(2)Documentul de monitorizare precizat la alin. (1) se păstrează, în original, la abatoarele în care se sacrifică puii destinaţi producţiei de carne cel puţin 3 ani şi trebuie să fie pus la dispoziţia Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv a direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, atunci când se efectuează un control oficial sau la cererea acestora.
-****-
ANEXĂ: DOCUMENT de monitorizare a nivelului dermatitei de contact
S.C. (denumire unitate) ....................
Tel ....................., fax ....................., e-mail .........................
Nr. ..................... Data .............................
SECŢIUNEA 1: Formular de însoţire a puilor de la exploataţia de origine către abator
1.Numărul halei de provenienţă .............................
2.Densitatea de populare practicată: ..................... kg/m2
3.Numărul de pui care constituie lotul ...................
4.Vârsta puilor ................. zile
5.Hibridul din care fac parte puii .....................
6.Rata mortalităţii zilnice .............................
7.Rata mortalităţii zilnice cumulate ..........................
8.Mijlocul de transport .......................
9.Destinaţie: Denumirea abatorului ................. adresa ...................
Reprezentant unitate,
...................................
SECŢIUNEA 2: Evaluarea nivelului dermatitei de contact în abator
1.Denumirea abatorului adresa ........................
2.Data sacrificării ...............................
3.Numărul de pui sosiţi morţi ......................
4.Numărul de pui sacrificaţi ...............................

Grad leziuni

Nr. de picioare (total 50 pe serie)

Punctaj leziuni

 

Grad leziuni

Nr. de picioare (total 50 pe serie)

Punctaj leziuni

Punctaj leziuni

(total 100 picioare)

0

     

0

   

1

     

1

   

2

     

2

     

3

     

3

   

Total seria I

   

Total seria II

 
Medic veterinar oficial,
.............................
DSVSA ......................
Nr. ............ Data ....................
Către S.C. ......................
SECŢIUNEA 3: Notificarea rezultatelor monitorizării nivelului dermatitei de contact în abator
 

Punctaj

Notificare

DA/NU

Încadrare între 0-120 de puncte

 

Notificare exploataţie de origine

 

Încadrare între 121-250 de puncte

 

Notificare exploataţie de origine

 

Încadrare între 251-400 de puncte

 

Notificare exploataţie de origine şi notificare DSVSA

 
Medic veterinar oficial,
..........................................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 693 din data de 7 septembrie 2016