HOTĂRÂRE nr. 391 din 27 mai 2016 privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modificarea datelor de identificare ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, înregistrat cu nr. MFP 150.348, precum şi valoarea de inventar după reevaluare, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2
Se aprobă transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Art. 3
Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4
Ministerul Finanţelor Publice operează modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului cu nr. MFP 150.348 la care se modifică datele de identificare şi valoarea de inventar

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Descrierea tehnică/Cartea funciară/Nr. cadastral

Anul dobândirii/al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Administratorul

0

1

2

3

4

5

6

7

150.348

8.29.06

Imobil bloc 4

Bucureşti, str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sectorul 6

Suprafaţă teren = 659,15 mp

Construcţie S + P + 4E

Suprafaţa =

construită -659,15 mp

- utilă - 2.905, 91 mp,

- desfăşurată - 3.764,78 mp

CF 206364

PV nr. 16.302/28.02.2005

H.G. nr. 968/25.08.2005

6.213.000

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

CUI 4193117

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului imobil

Locul unde este situat

Caracteristicile tehnice ale suprafeţelor din imobil supuse transmiterii

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Valoarea de inventar

0

1

2

3

4

5

6

7

150.348

8.29.06

Imobil bloc 4

Bucureşti, str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sectorul 6

Suprafaţă teren = 659,15 mp

Construcţie S + P + 4E

Suprafaţa =

- construită - 659,15 mp

- utilă - 2.905,91 mp,

- desfăşurată - 3.764,78 mp

CF 206364

M.F.P. - A.N.A.F. - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

CUI 4193117

M.F.P. - A.N.A.F.

CUI 16031712

6.213.000

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 412 din data de 1 iunie 2016