ORDIN nr. 50 din 14 ianuarie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor aflate în subordinea acesteia
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor aflate în subordinea acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 19 ianuarie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În sensul prezentului ordin, persoanele cărora le-a fost aprobată cererea prin care solicită să beneficieze de prevederile art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2009, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) vor fi denumite în continuare beneficiari, iar Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vor fi denumite în continuare ordonatori de credite."
2.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) Prin cheltuieli de judecată ocazionate de procedurile judiciare la care au dreptul beneficiarii sunt avute în vedere cheltuielile cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară, după cum urmează:
a) în cazul procesului civil, cheltuielile efectuate după primirea oricărui document transmis de instanţa de judecată din care rezultă calitatea de pârât, intervenient forţat sau chemat în garanţie a beneficiarului şi până la rămânerea definitivă sau definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti, după caz;
b) în cazul procesului penal, cheltuielile efectuate după începerea urmăririi penale împotriva beneficiarului şi până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.
(2) Procedurile judiciare în care pot fi plătite cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt cele în care persoanele au calitatea de suspect, inculpat, pârât, chemat în garanţie, intervenient forţat, precum şi calităţile corespunzătoare acestora din căile de atac, potrivit Codului de procedură penală şi Codului de procedură civilă."
3.La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Cererea prin care se solicită beneficiul prevederilor art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2009, se depune la registratura unităţii unde îşi desfăşoară sau şi-a desfăşurat activitatea solicitantul în perioada actelor sau faptelor pentru care s-au demarat procedurile judiciare şi este însoţită de:
a) copia actului de identitate valabil al solicitantului, precum şi datele de contact ale sale sau ale persoanei care poate primi documentele rezultate în urma parcurgerii procedurii, dacă este desemnată altă persoană decât solicitantul;
b) orice document care face dovada că titularul cererii are una dintre calităţile prevăzute la art. 3 alin. (2);
c) contractul de reprezentare avocaţială, în copie, în măsura în care persoana îndreptăţită înţelege să apeleze la serviciile avocaţiale, după caz;
d) orice document din care rezultă admiterea probei expertizei, în măsura în care solicitantului i s-a pus în vedere achitarea onorariului aferent, după caz;
e) o scurtă descriere a actelor sau faptelor pentru care s-au demarat procedurile judiciare, precum şi orice acte doveditoare în susţinerea punctului său de vedere, dacă se află în posesia acestora;
f) precizarea unei valori estimate a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare, exprimată în moneda naţională, dacă nu rezultă din documentele prezentate;
g) acordul expres al solicitantului sau al reprezentantului legal/convenţional, după caz, cu privire la faptul că, în cazul aprobării cererii, este de acord să semneze convenţia prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin;
h) mandatul expres acordat reprezentantului legal/ convenţional pentru semnarea cererii, convenţiei/actului adiţional, dacă este cazul;
i) declaraţia prin care solicitantul menţionează că nu a fost încheiat acordul de recunoaştere a vinovăţiei, contractul de tranzacţie sau acordul de mediere."
4.La articolul 6 alineatul (5), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:
"e) dacă solicitantul sau reprezentantul legal renunţă expres, în scris, la cerere;
f) dacă solicitantul a încheiat acordul de recunoaştere a vinovăţiei, contractul de tranzacţie sau acordul de mediere între momentul depunerii cererii şi cel al dispunerii unei măsuri cu privire la acesta."
5.La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul conţinut:
"Art. 9
(1) Cererea de plată a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare la care participă beneficiarul, ce se transmite ordonatorului de credite cu care a fost încheiată convenţia, trebuie să conţină precizările şi să fie însoţită de documentele următoare:
a) în cazul serviciilor avocaţiale: factura, în original, confirmarea beneficiarului că serviciile avocaţiale au fost prestate efectiv după data depunerii cererii prevăzute la art. 5 alin. (1) şi în legătură cu procedura judiciară în care este implicat, precizarea expresă a sumelor care pot fi plătite pentru serviciile respective, precum şi contul bancar în care urmează a se face plata;
b) în cazul serviciilor de expertiză judiciară: orice document din care rezultă admiterea probei cu expertiză judiciară, confirmarea beneficiarului că serviciile de expertiză au fost prestate efectiv după data depunerii cererii prevăzute la art. 5 alin. (1), precizarea expresă a sumelor care pot fi plătite pentru serviciile respective, precum şi contul bancar în care urmează a se face plata."
6.Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Convenţiile încheiate anterior intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin pot fi modificate prin act adiţional.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

ANEXĂ: CONVENŢIE
(- Anexa la Ordinul nr. 50/2011)
Art. 1: Părţile contractante
..............................., cu sediul în ..........................., str. ............ nr. .............., telefon ................., cont bancar nr. ..............., deschis la ....................., reprezentat(ă) prin ......................, în calitate de ..................., denumit(ă) în prezentul contract ordonator de credite,
şi
dl/dna .................., domiciliat(ă) în ......................, str. ........... nr. ............, bl. ......, sc. ..., ap. ......., sectorul/judeţul ..............., născut(ă) în localitatea .................. la data de ................, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ......... nr. .........., eliberat de ............ la data de ................., codul numeric personal ...................., în calitate de persoană care ocupă/a ocupat o funcţie de demnitate publică/înalt funcţionar public/funcţionar public/personal contractual în cadrul ...................., denumit(ă) în continuare beneficiar, au încheiat prezenta convenţie, în următoarele condiţii stabilite de comun acord:
Art. 2: Obiectul convenţiei
2.1.Plata de către ordonatorul de credite a cheltuielilor cu serviciile avocaţiale şi/sau cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare, aşa cum sunt acestea definite la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor aflate în subordinea acesteia, şi, în mod corelativ, restituirea, cesiunea şi recuperarea sumelor plătite către beneficiar, în cazul în care instanţa judecătorească constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către beneficiar, cu vinovăţie constând în culpă gravă sau gravă neglijenţă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce îi reveneau
2.2.Recuperarea sumelor plătite către beneficiar dacă a căzut în pretenţii şi în limita sumelor reţinute de instanţa judecătorească sau de procuror, după caz, în cazul în care nu se constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către beneficiar, cu vinovăţie constând în culpă gravă sau gravă neglijenţă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce îi reveneau
Art. 3
Valoarea estimată a cheltuielilor cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce îi reveneau beneficiarului este de ...... lei (TVA inclus). În cazuri temeinic motivate, valoarea estimată poate fi suplimentată prin acte adiţionale anuale.
Art. 4
Plata cheltuielilor cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare prevăzute la art. 3 se face în contul indicat de beneficiar, în limita bugetului aprobat prin legile bugetare anuale şi actele adiţionale anuale.
Art. 5: Drepturile şi obligaţiile ordonatorului de credite
5.1.Ordonatorul de credite are următoarele drepturi:
a)de a refuza efectuarea plăţii cheltuielilor cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare la care participă beneficiarul, solicitate de către acesta, în cazul în care se încheie un contract de tranzacţie, un acord de mediere sau un acord de recunoaştere a vinovăţiei;
b)de a i se restitui sumele plătite cu titlu de cheltuieli cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare la care participă beneficiarul, în cazul în care instanţele judecătoreşti constată printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau definitivă şi irevocabilă, după caz, îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii, cu vinovăţie constând în culpă gravă sau gravă neglijenţă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce îi reveneau, precum şi în cazul în care beneficiarul încheie un contract de tranzacţie, un acord de mediere sau un acord de recunoaştere a vinovăţiei;
c)de a percepe dobânzi şi penalităţi de întârziere, în condiţiile legislaţiei fiscale, de la data rămânerii definitive sau definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, după caz, sau de la data plăţii, în cazul situaţiilor prevăzute la lit. b);
d)de a proceda la luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor şi veniturilor beneficiarului, în condiţiile legislaţiei fiscale, în limita sumei prevăzute la art. 3 şi, dacă este cazul, a celei suplimentare stabilite prin actele adiţionale anuale, după semnarea convenţiei;
e)de a proceda la executarea silită a beneficiarului, în condiţiile legislaţiei fiscale, de la data rămânerii definitive sau definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, după caz, sau de la data încheierii contractului de tranzacţie, a acordului de mediere sau a acordului de recunoaştere a vinovăţiei, în cazul situaţiilor prevăzute la lit. b);
f)să solicite beneficiarului cesionarea tuturor drepturilor aferente cheltuielilor cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare în care acesta participă;
g)să se îndrepte împotriva persoanei care a căzut în pretenţii, ca urmare a cesionării tuturor drepturilor aferente cheltuielilor cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare în care participă beneficiarul, astfel cum au fost reţinute de instanţa judecătorească sau de procuror, după caz;
h)să solicite beneficiarului încuviinţarea executării silite a hotărârii judecătoreşti definitive/irevocabile sau a actului procurorului, după caz, în cazul în care instanţele judecătoreşti sau procurorul nu constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii, cu vinovăţie constând în culpă gravă sau gravă neglijenţă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce îi reveneau.
5.2.Ordonatorul de credite are următoarele obligaţii:
a)să plătească beneficiarului cheltuielile cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare, pe baza documentelor justificative, în limita bugetului angajat, cu excepţia serviciilor prestate anterior depunerii cererii şi a situaţiilor prevăzute la pct. 5.1 lit. a);
b)să facă demersurile necesare pentru a identifica sursele de finanţare, conform prevederilor legale, în termen de 6 luni de la data constatării lipsei fondurilor, în situaţia în care bugetul aprobat prin legile bugetare anuale nu permite încheierea actului adiţional sau angajarea de noi cheltuieli în cursul unui an bugetar.
Art. 6: Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
6.1.Beneficiarul are dreptul la plata cheltuielilor cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară efectuate după data depunerii cererii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la pct. 5.1 lit. a) ocazionate de procedurile judiciare în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce îi reveneau, în limita bugetului aprobat prin legile bugetare anuale şi prin actele adiţionale.
6.2.Beneficiarul are următoarele obligaţii:
a)să transmită ordonatorului de credite documentele pentru care solicită plata, conform condiţiilor prevăzute la art. 5, dar nu mai târziu de momentul soluţionării definitive/irevocabile a cauzei;
b)să solicite în cadrul procesului civil sau penal, inclusiv în faza urmăririi penale din cadrul procesului penal, acordarea tuturor cheltuielilor cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare la care a participat, indiferent de modul de soluţionare a acestora;
c)să informeze ordonatorul de credite despre încheierea contractului de tranzacţie, acordului de mediere sau acordului de recunoaştere a vinovăţiei, în termen de maximum 5 zile de la data semnării acestora;
d)să restituie ordonatorului de credite cheltuielile cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare, în situaţia în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă, după caz, s-a constatat îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii, cu vinovăţie constând în culpă gravă sau gravă neglijenţă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor care îi reveneau, precum şi în cazul în care încheie un contract de tranzacţie, un acord de mediere sau un acord de recunoaştere a vinovăţiei;
e)să suporte dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente sumelor plătite de către ordonatorul de credite, calculate pe fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare momentului plăţii şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform prevederilor legislaţiei fiscale, în cazul în care încheie un contract de tranzacţie, un acord de mediere sau un acord de recunoaştere a vinovăţiei;
f)să solicite încuviinţarea executării silite a hotărârii judecătoreşti definitive/irevocabile sau a actului procurorului, după caz, în cazul în care instanţele judecătoreşti sau procurorul nu constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii, cu vinovăţie constând în culpă gravă sau gravă neglijenţă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce îi reveneau, în termen de 30 de zile de la momentul soluţionării definitive/irevocabile a cauzei;
g)să notifice persoana care a căzut în pretenţii despre cesionarea dreptului de creanţă către ordonatorul de credite.
6.3.Prin prezenta convenţie, beneficiarul cesionează ordonatorului de credite toate drepturile aferente cheltuielilor cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare în care participă, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă sau prin actul procurorului, după caz.
Art. 7: Modalitatea de plată
7.1.În cazul serviciilor avocaţiale, beneficiarul va depune la sediul ordonatorului de credite, la fiecare solicitare de plată, o cerere şi factura, în original. Cererea va conţine, în mod obligatoriu, confirmarea beneficiarului că serviciile avocaţiale au fost prestate efectiv după data depunerii cererii prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 50/2011 şi că acestea au fost efectuate în legătură cu procedura judiciară în care este implicat, precizarea expresă a sumelor care pot fi plătite pentru serviciile respective, precum şi indicarea contului bancar în care urmează a se face plata.
7.2.În cazul serviciilor de expertiză judiciară, beneficiarul va depune la sediul ordonatorului de credite, la fiecare solicitare de plată, o cerere însoţită de orice document din care rezultă admiterea probei expertizei judiciare. Cererea va conţine, în mod obligatoriu, confirmarea beneficiarului că serviciile de expertiză judiciară au fost prestate efectiv după data depunerii cererii prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 50/2011, precizarea expresă a sumelor care pot fi plătite pentru serviciile respective, precum şi indicarea contului bancar în care urmează a se face plata.
Art. 8: Durata convenţiei
Convenţia este valabilă până la data recuperării integrale de la beneficiar a sumei plătite de către ordonatorul de credite, în cazul în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă, după caz, s-a constatat îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către beneficiar, cu vinovăţie constând în culpă gravă sau gravă neglijenţă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce îi reveneau, precum şi în cazul în care beneficiarul a încheiat un contract de tranzacţie, un acord de mediere sau un acord de recunoaştere a vinovăţiei.
Art. 9: Modificarea convenţiei
Modificarea oricărei clauze a prezentei convenţii se poate face numai prin acordul părţilor, prin act adiţional.
Art. 10: Încetarea convenţiei
Prezenta convenţie încetează:
a)prin acordul părţilor, dar nu înainte de achitarea de către beneficiar a tuturor sumelor plătite de către ordonator, în temeiul convenţiei;
b)de drept, după îndeplinirea tuturor obligaţiilor de către beneficiar şi/sau ordonatorul de credite.
Art. 11: Răspunderea părţilor
11.1.Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate la pct. 6.2. lit. a), precum şi încheierea actelor de la pct. 5.1. lit. a) dau dreptul ordonatorului de credite să refuze plata sumelor solicitate.
11.2.Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate la pct. 6.2. lit. b) şi e) dă dreptul ordonatorului de credite să procedeze la executarea silită a beneficiarului pentru sumele plătite până la acel moment, în condiţiile prezentei convenţii şi ale legislaţiei fiscale.
Art. 12: Dispoziţii finale
Beneficiarul acceptă expres, potrivit art. 1.203 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, caracterul de titlu executoriu al convenţiei.
*
Prezenta convenţie a fost încheiată în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Ordonator de credite,
...................
Beneficiar,
..................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 63 din data de 28 ianuarie 2016