ORDIN nr. 1573 din 15 octombrie 2014 privind controlul oficial al calităţii seminţelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic privind impurificarea cu organisme modificate genetic
Văzând Referatul de aprobare nr. 323.681 din 2 octombrie 2014 al Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1.830/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea produselor destinate alimentaţiei umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, şi de modificare a Directivei 2001/18/CE, a prevederilor art. 4 alin. (5) şi ale art. 21 alin. (2) din Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului şi în baza prevederilor art. 21 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată,
viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Prezentul ordin se aplică în cazul seminţelor produse pe teritoriul României şi destinate comercializării pe teritoriul Uniunii Europene, precum şi în cazul comercializării seminţelor pe teritoriul României.
(2)Prezentul ordin nu se aplică în cazul seminţelor produse pe teritoriul României destinate exportului în ţări terţe Uniunii Europene.
(3)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stabileşte anual lista speciilor supuse controlului oficial privind impurificarea cu organisme modificate genetic, care se publică pe site-ul www.incs.ro
Art. 2
(1)Seminţele soiurilor nemodificate genetic şi care pot fi impurificate cu organisme modificate genetic autorizate potrivit cap. III "Introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, ca atare sau componente ale unor produse în scopul introducerii pe piaţă" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2009, denumite în continuare organisme modificate genetic autorizate pentru cultivare, ori cu organisme modificate genetic autorizate, altele decât cele pentru cultivare, sau neautorizate se supun controlului oficial privind impurificarea cu organisme modificate genetic.
(2)Testarea seminţelor se efectuează prin metode aprobate de laboratorul de referinţă al Uniunii Europene pentru alimente şi furaje modificate genetic, în conformitate cu Recomandarea Comisiei 2004/787/CE privind orientările tehnice de eşantionare şi detectare a organismelor modificate genetic şi a materialului produs din organisme modificate genetic, ca atare sau în produse, în contextul Regulamentului (CE) nr. 1.830/2003, în cadrul Laboratorului electroforeză şi de detectare a organismelor modificate genetic aparţinând Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor, denumit în continuare LCCSMS, situat pe Aleea Constantin Sandu-Aldea nr. 10, sectorul 1, Bucureşti.
(3)Procentul de impurificare cu organisme modificate genetic autorizate pentru cultivare, în partide/loturi de seminţe nemodificate genetic de porumb, care se admite în urma testării în laborator este de maximum 0,1%.
(4)Loturile de seminţe care prezintă un procent de impurificare cu organisme modificate genetic autorizate pentru cultivare mai mare decât cel prevăzut la alin. (3), precum şi cele care prezintă orice impurificare cu organisme modificate genetic autorizate, altele decât cele autorizate pentru cultivare, sau neautorizate nu mai pot fi comercializate ca sămânţă pe teritoriul României.
(5)În cazurile prevăzute la alin. (4), se prelevează şi se supune testării câte un eşantion din fiecare lot de sămânţă care provine din aceeaşi partidă ca şi lotul de sămânţă testat iniţial.
(6)Loturile de seminţe care nu mai pot fi comercializate ca sămânţă pe teritoriul României se distrug sau li se schimbă destinaţia, după caz. Operatorul economic transmite LCCSMS sau inspectoratului teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza judeţului în care îşi desfăşoară activitatea, denumit în continuare ITCSMS, actele doveditoare ale operaţiunilor de distrugere sau de schimbare a destinaţiei seminţelor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii actelor doveditoare respective.
(7)Contravaloarea testelor privind impurificarea cu organisme modificate genetic la seminţele produse pe teritoriul României se suportă de operatorul economic deţinător al seminţelor, în conformitate cu prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 703/2014 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor şi controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi a tarifelor pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor.
Art. 3
(1)Eşantioanele se prelevează în conformitate cu standardele Asociaţiei Internaţionale pentru Testarea Seminţelor - ISTA de către eşantionorii oficiali ai ITCSMS şi LCCSMS.
(2)Se prelevează câte un eşantion pe lotul de sămânţă produsă pe teritoriul României, destinată comercializării pe teritoriul Uniunii Europene. Se eşantionează minimum 5% din numărul total de loturi produse de un operator economic pe an. ITCSMS şi LCCSMS elaborează anual planul de control, care cuprinde operatorii economici şi numărul de loturi care se supun eşantionării oficiale în vederea testării privind impurificarea cu organisme modificate genetic.
(3)Greutatea eşantionului necesar testării privind impurificarea cu organisme modificate genetic este de 1 kg. Din eşantionul compus rezultat în urma prelevării se formează 3 eşantioane, astfel: un eşantion pentru testare în cadrul LCCSMS, un eşantion martor pentru operatorul economic şi un eşantion contraprobă pentru ITCSMS sau LCCSMS care a efectuat eşantionarea. Eşantioanele martor/contraprobă se păstrează minimum 1 an.
(4)Eşantionarea în vederea testării privind impurificarea cu organisme modificate genetic se realizează cât mai curând posibil după formarea lotului de sămânţă.
Art. 4
(1)ITCSMS şi LCCSMS efectuează controale oficiale privind impurificarea cu organisme modificate genetic, în timpul comercializării seminţelor, la nivelul depozitelor şi al unităţilor de comercializare, persoane fizice şi juridice.
(2)Se eşantionează până la 5% din totalul loturilor destinate comercializării pe depozit/unitate de comercializare. Eşantioanele se transmit către LCCSMS în cel mai scurt timp posibil, însoţite de un proces-verbal de eşantionare, care va avea menţionat clar că acel eşantion face obiectul unui control la comercializare.
(3)Contravaloarea testelor oficiale privind impurificarea cu organisme modificate genetic care se efectuează în urma acestor acţiuni de control se suportă de LCCSMS din alocaţii anuale de la bugetul de stat.
Art. 5
(1)În cazul importului de seminţe de porumb şi soia din ţări terţe, ITCSMS şi LCCSMS prelevează minimum 5% eşantioane din totalul loturilor importate pe operator economic.
(2)Operatorii economici importatori notifică în scris importul la ITCSMS sau LCCSMS pe raza judeţului de destinaţie a seminţelor, în maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea importului.
(3)ITCSMS şi LCCSMS realizează eşantionarea oficială în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. Eşantionarea se realizează înaintea plasării pe piaţă a seminţelor pe teritoriul României.
(4)În cazul în care la testarea privind impurificarea cu organisme modificate genetic se obţin rezultatele prevăzute la art. 2 alin. (4), lotul de seminţe nu se mai plasează pe piaţă pe teritoriul României.
(5)Contravaloarea testelor oficiale privind impurificarea cu organisme modificate genetic a seminţelor importate din ţări terţe se suportă de operatorul economic importator, în conformitate cu prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 703/2014.
Art. 6
Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună cu ITCSMS şi LCCSMS, asigură respectarea prevederilor în vigoare privind controlul şi certificarea seminţelor soiurilor nemodificate genetic împotriva riscului de impurificare cu organisme modificate genetic.
Art. 7
Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 iunie 2015.
Art. 8
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 631/2006 privind controlul şi certificarea calităţii seminţelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic şi care pot fi impurificate cu soiuri modificate genetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 796 din data de 31 octombrie 2014