ORDIN nr. 841 din 2 aprilie 2015 privind aprobarea modelului, conţinutului şi a normelor tehnice de utilizare şi completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală
Având în vedere dispoziţiile art. 584 lit. a) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind ţinerea operativă a evidenţei mărfurilor aflate sub supraveghere vamală, prin înscrierea lor în registre,
luând în considerare prevederile art. 89, 92 şi 639 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind emiterea de către autoritatea vamală a permisului vamal în care se înscriu datele de identificare a mărfurilor care se descarcă, se încarcă sau se transbordează,
având în vedere dispoziţiile art. 90, 91 şi 93 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind obligativitatea depunerii la biroul vamal din port, aeroport sau la biroul vamal de frontieră a declaraţiei proviziilor de bord la sosirea navei, aeronavei sau altor categorii de mijloace de transport, de către persoana autorizată,
ţinând cont de prevederile art. 604 şi 605 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind aplicarea sigiliilor vamale asupra mărfurilor aflate sub supraveghere vamală,
având în vedere dispoziţiile art. 95 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind luarea în evidenţă a mărfurilor intrate pe teritoriul vamal al Uniunii Europene prin birourile vamale din România,
luând în considerare prevederile art. 205-220 şi ale art. 787 alin. (2)-(6) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, privind depunerea şi înregistrarea declaraţiilor vamale de import, export şi tranzit pe suport hârtie (procedura alternativă),
ţinând cont de prevederile art. 183 alin. (2) şi (4) şi ale art. 842b alin. (3) şi alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei privind depunerea şi înregistrarea declaraţiilor sumare de intrare sau de ieşire pe suport hârtie (procedura alternativă),
în baza prevederilor art. 663 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul:
- prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;
- prevederilor art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă Nomenclatorul formularelor specifice utilizate în activitatea vamală, prevăzut în anexa nr. 1.
(2)Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală, prevăzute în anexele nr. 2-16.
(3)Se aprobă normele tehnice de utilizare şi completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală, prevăzute în anexele nr. 2-16.
Art. 2
Formularele prevăzute în Decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr. 47G din data de 6 decembrie 1986 se vor utiliza până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Art. 3
Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia Directorului General al Direcţiei Generale a Vămilor nr. 47G din data de 6 decembrie 1986 privind aprobarea Normelor de utilizare a formularelor, ştampilelor şi sigiliilor vamale.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicare.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA nr. 1: NOMENCLATORUL formularelor specifice utilizate în activitatea vamală
A.Formulare utilizate de lucrători vamali

Nr. crt.

Denumirea formularului

Anexa

Codul

Format

1.

Registrul de evidenţă a documentelor vamale întocmite în procedura manuală

Anexa nr. 2

D.G.V. 001

A3

2.

Registrul de evidenţă a mărfurilor la intrare şi registrul de evidenţă a mărfurilor la ieşire

Anexa nr. 3

D.G.V. 002 D.G.V. 003

A3

3.

Registrul de evidenţă a sigiliilor vamale

Anexa nr. 4

D.G.V. 004

A4

4.

Registrul - condica de teren

Anexa nr. 5

D.G.V. 005

A4

5.

Registrul de evidenţă a sumelor consemnate

Anexa nr. 6

D.G.V. 006

A4

6.

Registrul de evidenţă a bunurilor reţinute de la călători

Anexa nr. 7

D.G.V. 007

A4

7.

Registrul de evidenţă a bunurilor devenite proprietatea statului

Anexa nr. 8

D.G.V. 008

A4

8.

Registrul de ordine de serviciu

Anexa nr. 9

D.G.V. 009

A4

9.

Registrul de note telefonice

Anexa nr. 10

D.G.V. 010

A4

10.

Registrul de evidenţă a controlului corporal sumar

Anexa nr. 11

D.G.V. 011

A4

11.

Registrul de predare-primire a serviciului

Anexa nr. 12

D.G.V. 012

A4

B.Formulare utilizate de persoane fizice şi juridice

Nr. crt.

Denumirea formularului

Anexa

Codul

Format

1.

Declaraţia proviziilor de bord

Anexa nr. 13

D.G.V. 201

A4

2.

Declaraţia vamală pentru călători

Anexa nr. 14

D.G.V. 202

A4

3.

Permisul vamal de încărcare/descărcare

Anexa nr. 15

D.G.V. 203

A4

4.

Permisul vamal de transbordare

Anexa nr. 16

D.G.V. 204

A4

ANEXA nr. 2: Norme tehnice de utilizare şi completare a formularului "Registrul de evidenţă a documentelor vamale întocmite în procedura manuală"
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentele norme tehnice reglementează modalitatea de utilizare şi completare a registrului de evidenţă a documentelor vamale întocmite în procedura manuală.
Art. 2
Registrul se utilizează pentru înscrierea şi evidenţa documentelor vamale, întocmite pe suport hârtie, utilizate la declararea mărfurilor prezentate la un birou vamal din România.
Art. 3
(1)Declaraţiile vamale de import, export, tranzit, declaraţiile sumare de intrare şi de ieşire se înregistrează în registrul de evidenţă a documentelor vamale, întocmite în procedura manuală, în cazul în care sistemele informatice ale autorităţii vamale ICS-RO, ECS-RO, RCDPS, NCTS-RO nu funcţionează şi se aplică procedura alternativă de întocmire a acestora.
(2)În registrul de evidenţă a documentelor vamale întocmite în procedura manuală se înregistrează, suplimentar faţă de declaraţiile menţionate la alin. (1), şi următoarele documente vamale privind declararea mărfurilor, depuse la biroul vamal pe suport hârtie:
a)cerere de declarare verbală, conform art. 225-229 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare;
b)declaraţia vamală pentru călători, prevăzută la art. 156 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
c)cererea de scutire de drepturi de import misiuni diplomatice şi oficii consulare, în baza art. 617 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
d)documentul T2L prevăzut la art. 315 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare;
e)declaraţia privind proviziile de bord ale navei, prevăzută la art. 90 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
f)permisul vamal în care sunt înscrise datele de identificare a mărfurilor care se descarcă, se încarcă sau se transbordează, potrivit art. 89 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
g)procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
Art. 4
Modelul şi instrucţiunile de completare a registrului de evidenţă a documentelor vamale întocmite în procedura manuală sunt prevăzute în cap. II şi III.
Art. 5
(1)Înregistrarea şi evidenţa documentelor vamale în registrul de evidenţă a documentelor vamale întocmite în procedura manuală au loc la prezentarea acestora şi a mărfurilor la birourile vamale.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), declaraţiile sumare de intrare sau de ieşire depuse în procedura alternativă se înregistrează fără prezentarea mărfurilor.
Art. 6
(1)Registrul de evidenţă a documentelor vamale întocmite în procedura manuală este ţinut de toate birourile vamale din România.
(2)Birourile vamale înregistrează documentele vamale menţionate la art. 3 în registru şi reţin copii ale documentelor prezentate.
Art. 7
(1)În funcţie de modul de organizare a biroului vamal şi de aria de competenţă teritorială, şeful biroului vamal poate aproba instituirea de registre separate.
(2)Registrul de evidenţă a documentelor vamale întocmite în procedura manuală se ţine pe suport hârtie sau prin utilizarea unor tehnici de prelucrare a datelor.
Art. 8
(1)Registrul de evidenţă a documentelor vamale, întocmite în procedura manuală, pe suport hârtie se numerotează înainte de a fi dat în uz, pe fiecare filă imprimată, în colţul din dreapta sus.
(2)Pe versoul ultimei file a registrului se întocmeşte un proces-verbal cu următorul text: "Subsemnaţii ......., şeful biroului vamal ....... şi ....... (numele şi funcţia lucrătorului vamal), am procedat la numerotarea registrului, care conţine ....... file (în cifre şi litere)." Procesul-verbal se semnează şi se datează de către şeful biroului vamal.
(3)În cazul în care se constată pagini imprimate necorespunzător se fac menţiuni despre aceasta în procesul-verbal menţionat la alin. (2).
(4)Paginile din registru care prezintă defecte de tipărire de la imprimare şi sunt neutilizabile se anulează fără a fi detaşate din registre. Anularea se face prin barare în diagonală sau în forma literei Z şi înscrierea cuvântului "ANULAT" indicându-se motivul. Paginile astfel anulate se vizează de către şeful biroului vamal.
Art. 9
(1)Înscrierea datelor în registrul menţionat la art. 8 se face numai cu cerneală/pastă albastră.
(2)Orice modificare a datelor înscrise în registrul menţionat la art. 8 se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală/pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte, de asemenea, cu cerneală/pastă roşie, lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară.
(3)Modificările se datează şi se certifică de către lucrătorul vamal desemnat, menţionându-se pe scurt motivul.
(4)Modificările se vizează ulterior de şeful biroului vamal sau de un lucrător vamal desemnat cu efectuarea controlului ulterior, cu ocazia controlului registrului respectiv.
Art. 10
(1)Pentru registrul menţionat la art. 8, la sfârşitul fiecărui an, sub ultima înregistrare se face un proces-verbal de încheiere a registrului, cu următorul text: "La data de ......., subsemnaţii, ......., şeful biroului vamal şi ....... (numele şi funcţia lucrătorului vamal), am procedat la închiderea prezentului registru (constatând că în cursul anului ....... au fost înscrise ....... poziţii.)" Procesul-verbal se semnează şi se datează de către şeful biroului vamal.
(2)Dacă la sfârşitul unui an rămâne un număr mai mare de file neutilizate, registrul se foloseşte în continuare pentru anul următor.
CAPITOLUL II: Instrucţiuni de completare a Registrului de evidenţă a documentelor vamale întocmite în procedura manuală
Registrul de evidenţă a documentelor vamale întocmite în procedura manuală se completează după cum urmează:
a)La coloana "Titular operaţiune" se înscrie numele persoanei care declară mărfurile la biroul vamal. În cazul în care documentele se întocmesc şi se depun de către un reprezentant, se indică în continuare numele persoanei pe care o reprezintă. De exemplu: Comisionar vamal X pentru S.C. Impex - S.R.L.
b)La coloana "Data" se înscrie data prezentării documentului vamal. Data se înscrie pe un rând, anterior înregistrării documentelor în acea zi. Tot pe acest rând se înscrie, la începutul fiecărei pagini, numărul ultimului document, înregistrat în coloana respectivă a paginii anterioare. Aceste reporturi nu se fac de la un an la altul.
c)La coloana "Număr document vamal" se înregistrează fiecare document pe un rând al registrului, în ordine cronologică, începând cu nr. 1 la fiecare început de an. Numărul de înregistrare se înscrie în coloana aferentă documentului vamal, subcoloana "*".
d)La coloana "Declaraţie sumară" se înregistrează declaraţiile sumare de intrare şi de ieşire, depuse în procedură alternativă:
- subcoloana "de intrare/de ieşire" se completează cu menţiunea ENS, dacă se înregistrează o declaraţie sumară de intrare sau cu EXS, în cazul unei declaraţii sumare de ieşire.
e)La coloana "Declaraţie vamală în scris" se înregistrează declaraţiile vamale în scris, depuse în procedură alternativă:
- subcoloana "Cod de regim vamal" se completează cu codul de regim vamal înscris în caseta 37 a declaraţiei vamale respective. În cazul regimului vamal de tranzit, subcoloana se completează cu menţiunea T1, T2 sau TIR, după caz.
f)La coloana "Declaraţie verbală" se înregistrează cererile aprobate de biroul vamal pentru declararea verbală a mărfurilor:
- subcoloana "Art. " se completează cu unul din articolele 225, 226 sau 229 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de regimul vamal solicitat, punere în liberă circulaţie, export sau admitere temporară.
g)La coloana "Declaraţie vamală pentru călători" se înregistrează declaraţiile întocmite conform art. 156 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
h)La coloana "Cerere de scutire de drepturi de import pentru misiuni diplomatice şi oficii consulare" se înregistrează cererile prevăzute la art. 617 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
i)La coloana "T2L" se înregistrează documentele T2L;
j)La coloana "Declaraţia privind proviziile de bord ale navei" se înregistrează declaraţiile privind proviziile de bord, prevăzute la art. 90 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
k)La coloana "Permisul vamal" se înregistrează permisele vamale de încărcare, descărcare sau transbordare:
- subcoloana "Încărcare/Descărcare/Transbordare" se completează cu una dintre următoarele menţiuni: "încărcare", "Descărcare" sau "Transbordare".
l)La coloana "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" se înscrie numărul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiat de biroul vamal.
CAPITOLUL III: Model al Registrului de evidenţă a documentelor vamale întocmite în procedura manuală
Registru de evidenţă a documentelor vamale întocmite în procedura manuală

Titular operaţiune

Data

Număr document vamal

Declaraţie sumară

Declaraţie vamală în scris

Declaraţie verbală

Declaraţie vamală pentru călători

Cerere de scutire de drepturi de import

T2L

Declaraţie privind proviziile de bord

Permis vamal

Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

 

De intrare/De ieşire

 

Cod de regim vamal

 

Art.

 

Încărcare/ Descărcare/ Transbordare

  

*

 

*

 

*

 

*

*

*

*

*

 

*

               
               
               
D.G.V. 001 (format A3)
ANEXA nr. 3: Normele tehnice de utilizare şi completare a formularului "Registrul de evidenţă a mărfurilor la intrare şi registrul de evidenţă a mărfurilor la ieşire"
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentele norme tehnice stabilesc modul de utilizare şi completare a registrului de evidenţă a mărfurilor la intrare şi a registrului de evidenţă a mărfurilor la ieşire de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene.
Art. 2
(1)Registrul de evidenţă a mărfurilor la intrare se utilizează pentru înscrierea tuturor mărfurilor cu statut vamal necomunitar destinate a fi prezentate la un birou vamal din România.
(2)Registrul de evidenţă a mărfurilor la intrare este ţinut de birourile vamale de intrare şi de import, aşa cum acestea sunt definite la pct. 4a şi 4b ale art. 4 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar.
(3)Birourile vamale de la alin. (2) înregistrează în registrul de evidenţă mărfurile intrate în ţară din afara Uniunii Europene, în ordinea sosirii, pe baza documentelor vamale, dacă acestea există, sau a documentelor de transport ori comerciale şi reţin copii ale documentelor prezentate.
(4)Pentru a se asigura că mărfurile luate în evidenţă au primit o destinaţie vamală admisă, şeful biroului vamal sau un lucrător vamal desemnat prin ordin de serviciu verifică trimestrial concordanţa datelor înscrise în registrul de evidenţă a mărfurilor la intrare cu cele din sistemele informatice de declarare RCDPS şi NCTS-RO, din alte registre de evidenţă şi, după caz, din documentele din arhivă.
Art. 3
(1)Registrul de evidenţă a mărfurilor la ieşire se utilizează pentru înscrierea tuturor mărfurilor care ies de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, prin birourile vamale din România.
(2)Registrul de evidenţă a mărfurilor la ieşire este ţinut de birourile vamale de ieşire, aşa cum acestea sunt definite la pct. 4d al art. 4 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.
(3)Birourile vamale de ieşire înregistrează în registrul de evidenţă mărfurile prezentate pentru ieşire, pe baza declaraţiei vamale de export, declaraţiei vamale de tranzit, declaraţiei sumare de ieşire, documentului T2L sau a oricărui altui document însoţitor şi reţin copii ale documentelor prezentate.
(4)În cazul operaţiunilor de export, în care mărfurile sunt preluate în cadrul unui contract de transport unic, care asigură ieşirea acestora de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene în sensul art. 793 alin. (2) lit. b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, biroul vamal de export are obligaţia înregistrării acestora în registrul de evidenţă a mărfurilor de ieşire.
(5)Pentru a se asigura că mărfurile luate în evidenţă au ieşit de pe teritoriul Uniunii Europene, şeful biroului vamal sau un lucrător vamal desemnat prin ordin de serviciu verifică trimestrial concordanţa datelor înscrise în registrul de evidenţă a mărfurilor la ieşire cu cele din sistemele informatice de declarare RCDPS şi NCTS-RO, din alte registre de evidenţă şi, după caz, din documentele din arhivă.
Art. 4
(1)În registrul de evidenţă a mărfurilor la intrare şi în registrul de evidenţă a mărfurilor la ieşire se înregistrează toate mărfurile introduse sau scoase din teritoriul vamal al Uniunii Europene de orice persoană, aşa cum aceasta este definită la pct. 1 al art. 4 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.
(2)Următoarele categorii de mărfuri fac excepţie de la alin. (1):
a)energia electrică şi mărfurile transportate prin conducte;
b)mărfuri declarate prin altă acţiune, prevăzute la art. 230-232 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei;
c)mărfurile care intră într-o zonă liberă, conform art. 170 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.
Art. 5
(1)Modelul şi instrucţiunile de completare a registrului de evidenţă a mărfurilor la intrare sunt prevăzute în cap. II şi III.
(2)Modelul şi instrucţiunile de completare a registrului de evidenţă a mărfurilor la ieşire sunt prevăzute în cap. IV şi V.
Art. 6
(1)În funcţie de modul de organizare a biroului vamal şi de aria de competenţă teritorială, şeful biroului vamal poate aproba instituirea de registre separate.
(2)Registrul de evidenţă a mărfurilor la intrare şi registrul de evidenţă a mărfurilor la ieşire se ţine pe suport hârtie sau prin utilizarea unor tehnici de prelucrare a datelor.
Art. 7
Înregistrarea în registrul de evidenţă a mărfurilor la intrare şi în registrul de evidenţă a mărfurilor la ieşire are loc la prezentarea mijloacelor de transport încărcate cu mărfuri şi a documentelor însoţitoare la biroul vamal sau, după caz, în alte locuri agreate de către acesta.
Art. 8
(1)Registrul de evidenţă a mărfurilor la intrare şi registrul de evidenţă a mărfurilor la ieşire se numerotează înainte de a fi date în uz, pe fiecare filă imprimată, în colţul din dreapta sus.
(2)Pe versoul ultimei file a registrului se întocmeşte un proces-verbal cu următorul text: "Subsemnaţii, ......., şeful biroului vamal ....... şi ....... (numele şi funcţia lucrătorului vamal), am procedat la numerotarea registrului, care conţine ....... file (în cifre şi litere)." Procesul-verbal se semnează şi se datează de către şeful biroului vamal.
(3)În cazul în care se constată pagini imprimate necorespunzător se fac menţiuni în acest sens în procesul-verbal menţionat la alin. (2).
(4)Paginile din registre care prezintă defecte de tipărire de la imprimare şi sunt neutilizabile se anulează fără a fi detaşate din registre. Anularea se face prin barare în diagonală sau în forma literei Z şi înscrierea cuvântului "ANULAT", indicându-se motivul. Paginile astfel anulate se vizează de către şeful biroului vamal.
Art. 9
(1)Înscrierea datelor se face numai cu cerneală/pastă albastră.
(2)Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală/pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte, de asemenea, cu cerneală/pastă roşie, lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară.
(3)Modificările se datează şi se certifică de către lucrătorul vamal desemnat, menţionându-se pe scurt motivul.
(4)Modificările se vizează ulterior de şeful biroului vamal sau de un lucrător vamal desemnat cu efectuarea controlului ulterior, cu ocazia controlului registrelor respective.
Art. 10
(1)La sfârşitul fiecărui an, poziţiile din registre care nu au fost lichidate constituie soldul anului respectiv. În dreptul fiecăreia din aceste poziţii se înscrie: "Sold, poziţia nr. ......./anul .......", respectiv numărul curent pe care îl capătă poziţiile sold prin reportarea acestora în anul următor.
(2)Sub ultima înregistrare se face un proces-verbal de încheiere a registrului cu următorul text: "La data de ....... subsemnaţii, ......., şeful biroului vamal şi ....... (numele şi funcţia lucrătorului vamal), am procedat la închiderea prezentului registru, constatând că în cursul anului ....... au fost înscrise ....... poziţii." Procesul-verbal se semnează şi se datează de către şeful biroului vamal.
(3)Dacă la sfârşitul unui an rămâne un număr mai mare de file neutilizate, registrul se foloseşte în continuare pentru anul următor.
Art. 11
(1)La începutul anului, înainte de înregistrarea operaţiunilor curente, se înscriu poziţiile aflate sold din anii precedenţi, care vor purta un număr de ordine, sub formă de fracţie, începând cu numărul 1 din anul curent, supra numărul şi data poziţiei la care mărfurile au fost înscrise iniţial.
(2)După înregistrarea poziţiilor sold se continuă cu înregistrarea operaţiunilor din anul curent.
Art. 12
(1)În cazul în care înregistrările nu se pot face pe un rând, se pot utiliza două sau mai multe rânduri din registru, pentru o singură poziţie.
(2)La coloana "Nr. curent" din registru se acordă număr în ordine cronologică, pentru fiecare document înregistrat, care constituie numărul de poziţie din registru.
(3)Înregistrarea în fiecare an începe cu numărul 1.
(4)În cazul în care documentul în baza căruia se face înregistrarea cuprinde mai multe mărfuri sau mai multe mijloace de transport, acestea se înregistrează în ordinea înscrierilor din documentul respectiv şi primesc un număr de subpoziţie; astfel se înregistrează numărul poziţiei supra numărului subpoziţiei. De exemplu: nr. 15/1; 15/2; 15/3...15/10, 15/11 etc.
Art. 13
Rubrica "Data" din registrul de evidenţă a mărfurilor la intrare şi registrul de evidenţă a mărfurilor la ieşire se completează prin grupări de câte două cifre, reprezentând ziua şi luna prezentării mijloacelor de transport, a mărfurilor şi a documentelor la biroul vamal.
CAPITOLUL II: Instrucţiuni de completare pentru Registrul de evidenţă a mărfurilor la intrare
Registrul de evidenţă a mărfurilor la intrare se completează după cum urmează:
(1)_
a)La coloana "Nr. crt." se acordă numere în ordine cronologică fiecărei înregistrări de mărfuri.
b)La coloana "Data" se înscrie data prezentării mărfurilor la biroul vamal sau, după caz, în alte locuri agreate de către acesta.
(2)Documente de intrare
c)La coloana "Documente în baza căruia s-a făcut înregistrarea":
- în subcoloana "felul" se înscrie documentul, care poate fi:
- document vamal, dacă acesta există: o referinţă la declaraţia sumară de intrare, declaraţia vamală de tranzit, document T2L etc.;
- borderoul de transmitere a garniturii de tren în cazul mărfurilor transportate pe cale ferată;
- lista sacilor poştali sau a coletelor transportate prin mesagerie;
- manifestul încărcăturii;
- scrisoarea de trăsură internaţională în cazul mărfurilor transportate pe cale rutieră;
- procesul-verbal de constatare pentru mărfurile constatate în plus faţă de documentele de transport;
- cerere aprobată de biroul vamal;
- în subcoloanele "Nr." şi "Data" se înscriu numărul şi data la care a fost emis documentul;
- în subcoloana "De unde provine" se înscriu numele şi codul biroului vamal emitent sau, după caz, numele şi codul ţării emitentului acelui document.
d)La coloana "Nr. de identificare al mijlocului de transport sau numele navei, nr. aeronavei" se înscrie numărul vagonului în cazul transportului în vagoane complete, nr. scrisorii de trăsură în cazul coletelor care circulă cu documente de transport separate, nr. aeronavei sau numele navei.
e)La coloana "Numele destinatarului" se înscrie numele destinatarului mărfurilor.
f)La coloana "Colete":
- în subcoloana "Felul" se înscrie felul coletului (sac, ladă, balot, container etc.);
- în subcoloana "Buc." se înscrie numărul coletelor prevăzut în documentul în baza căruia s-a făcut înregistrarea;
- în subcoloana "Mărci şi numere" se înscriu mărcile şi numerele înscrise de expeditor pe colete pentru identificare.
g)La coloana "Greutate" se înscrie greutatea brută sau netă a mărfurilor, în baza datelor înscrise în documentul de transport. Atunci când mărfurile se cântăresc, se înscrie cantitatea efectiv constatată.
h)La coloana "Felul mărfurilor" se înscrie felul mărfurilor conform descrierii din documentul în baza căruia se face înregistrarea.
(3)Depozitare temporară
i)La coloana "Declaraţie sumară":
- subcoloana "Nr. crt." se acordă număr în ordine cronologică fiecărei declaraţii sumare de depozitare temporară.
- în subcoloana "Data" se înscrie data înregistrării declaraţiei sumare de depozitare temporară.
În situaţiile în care pentru mărfurile prezentate la biroul vamal sau, după caz, în alte locuri agreate de către acesta se întocmesc imediat formalităţile vamale prevăzute pentru acordarea unei destinaţii vamale, cele două subcoloane "Nr. crt." şi "Data" se barează cu o linie şi se completează în mod corespunzător coloana "Document vamal".
(4)Documente de ieşire
j)La coloana "Document vamal":
- în subcoloana "Felul documentului" se înscrie numărul documentului vamal în baza căruia mărfurile au primit o nouă destinaţie vamală, respectiv declaraţia vamală standard, chitanţa pentru cele declarate verbal eliberate cu plata drepturilor de import, cererea aprobată conţinând baza legală pentru mărfurile eliberate în scutire de plata drepturilor de import etc.
- în subcoloana "Nr./data" se înscriu numărul şi data documentului vamal. În cazul în care mărfurile devin proprietatea statului, la această coloană se menţionează poziţia din Registrul de evidenţa mărfurilor devenite proprietatea statului la care mărfurile au fost înscrise.
Dacă mărfurile înscrise la o poziţie din registru se declară pentru o destinaţie vamală, de exemplu de punere în liberă circulaţie, în mai multe etape ori din alte motive este necesară divizarea, la coloana de ieşire, se indică poziţia din registrul la care vor fi reînscrise acestea, cu cuvintele "divizat poziţia nr. ....... din .......". La poziţia unde urmează să se facă divizarea se indică la coloana "Documente în baza cărora s-a făcut înregistrarea" poziţia de la care provin mărfurile cu cuvintele "vezi poziţia nr. ....... din .......". Cantităţile se înscriu separat unele sub altele, pe partide ce urmează a fi declarate şi vor fi totalizate. Aceste totaluri trebuie să corespundă cu cantitatea divizată înscrisă la poziţia iniţială. În coloana "Documentele de ieşire", în dreptul fiecărei partide se indică documentul vamal prin care s-a acordat o destinaţie vamală pentru acea partidă. Divizările se pot face ori de câte ori se consideră necesar.
CAPITOLUL III: Model al Registrului de evidenţă a mărfurilor la intrare
Registru de evidenţă a mărfurilor la intrare

Nr. crt.

Data

Documente de intrare

Depozitare temporară

Documente de ieşire

Documente în baza cărora s-a făcut înregistrarea

Nr. identificare al mijlocului de transport sau numele navei, nr. aeronavei

Numele destinatarului

Colete

Greutate

Felul mărfurilor

Declaraţie sumară

Document vamal

Felul

Nr.

Data

De unde provine

Felul

Buc.

Mărci şi numere

Nr. crt.

Data

Felul documentului

Nr./data

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
D.G.V. 002 (format A3 tipărit pe ambele feţe)
CAPITOLUL IV: Instrucţiuni de completare pentru Registrul de evidenţă a mărfurilor la ieşire
Registrul de evidenţă a mărfurilor la ieşire se completează după cum urmează:
(1)_
a)La coloana "Nr. crt." se acordă numere în ordine cronologică fiecărei înregistrări de mărfuri.
b)La coloana "Data" se înscrie data prezentării mărfurilor în biroul vamal.
(2)Prezentate la ieşire
c)La coloana "Documente însoţitoare":
- în subcoloana "Felul" se înscrie documentul care poate fi:
- document vamal: declaraţia vamală de export, de tranzit, o referinţă la declaraţia sumară de ieşire, document T2L, contract unic de transport etc.;
- borderou de transmitere a garniturii de tren, în cazul mărfurilor transportate pe cale ferată;
- lista sacilor poştali sau a coletelor transportate prin mesagerie;
- manifestul încărcăturii;
- scrisoarea de trăsură internaţională în cazul mărfurilor transportate pe cale rutieră;
- procesul-verbal de constatare pentru mărfurile constatate în plus faţă de documentele de transport;
- document vamal: declaraţia vamală de export, de tranzit, sumara de ieşire, T2L, contract unic de transport etc.;
- în subcoloanele "Nr." şi "Data" se înscriu numărul şi data la care a fost emis documentul;
- în subcoloana "De unde provine" se înscriu numele şi codul biroului vamal emitent sau, după caz, numele şi codul ţării emitentului acelui document.
d)La coloana "Nr. identificare al mijlocului de transport sau numele navei, nr. aeronavei" se înscrie numărul vagonului, în cazul transportului în vagoane complete, numărul scrisorii de trăsură, în cazul coletelor care circulă cu documente de transport separate, numărul aeronavei sau numele navei.
e)La coloana "Numele exportatorului/expeditorului" se înscrie numele persoanei, aşa cum aceasta este definită la art. 788 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
f)La coloana "Colete":
- în subcoloana "Felul" se înscrie felul coletului (sac, ladă, balot, container etc.);
- în subcoloana "Buc." se înscrie numărul coletelor prevăzut în documentul în baza căruia s-a făcut înregistrarea;
- în subcoloana "Mărci şi numere" se înscriu mărcile şi numerele înscrise de expeditor pe colete pentru identificare.
g)La coloana "Greutate" se înscrie greutatea brută sau netă a mărfurilor, în baza datelor din documentul de transport. Atunci când mărfurile se cântăresc se înscrie cantitatea efectiv constatată.
h)La coloana "Felul mărfurilor" se înscrie denumirea mărfurilor conform descrierii din documentul în baza căruia se face înregistrarea.
(3)Ieşire efectivă
i)La subcoloana "Menţiuni speciale" se înscriu orice menţiuni pe care le consideră lucrătorul vamal ca fiind necesare.
j)La subcoloana "Data" se înscrie data ieşirii efective a mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene.
CAPITOLUL V: Model al Registrului de evidenţă a mărfurilor la ieşire
Registru de evidenţă a mărfurilor la ieşire

Nr. crt.

Data

Prezentate la ieşire

Ieşire efectivă

Documente însoţitoare

Nr. identificare al mijlocului de transport sau numele navei, nr. aeronavei

Numele exportatorului/expeditorului

Colete

Greutate

Felul mărfurilor

Felul

Nr.

Data

De unde provine

Felul

Buc.

Mărci şi numere

Menţiuni speciale

Data

               
               
               
               
               
D.G.V. 003 (format A3 tipărit pe ambele feţe)
ANEXA nr. 4: Norme tehnice de utilizare şi completare a formularului "Registrul de evidenţă a sigiliilor vamale"
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Sigiliile vamale se folosesc pentru asigurarea supravegherii vamale a bunurilor, mijloacelor de transport şi locurilor de acces la spaţiile în care se găsesc bunuri supuse regimului vamal, în conformitate cu art. 604 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
Sigiliile vamale se aplică conform prevederilor art. 605 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi specificaţiilor tehnice care însoţesc fiecare model în parte.
Art. 3
Sigiliile vamale, înseriate la fabricare, se ţin în evidenţă pe fişe de magazie. Distribuirea la birourile vamale se face pe bază de proces-verbal în care se menţionează seria sigiliilor distribuite. Pentru evidenţa sigiliilor primite se utilizează registrul central al biroului vamal.
Art. 4
În aplicarea art. 604 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi acceptate de birourile vamale în locul sigiliilor vamale sigiliile aplicate de următoarele persoane juridice:
- sigiliile Căilor Ferate Române;
- sigiliile organelor poştale române;
- sigiliile altor autorităţi vamale;
- sigiliile administraţiilor de cale ferată străine;
- sigiliile administraţiilor poştale străine;
- sigiliile cu model special utilizate de operatorul economic autorizat de către Direcţia Generală a Vămilor, în baza art. 386 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar.
Art. 5
În situaţia în care se constată pierderea sigiliilor vamale, biroul vamal/operatorul economic autorizat are obligaţia de a informa Direcţia Generală a Vămilor.
CAPITOLUL II: Instrucţiuni de completare a Registrului de evidenţă a sigiliilor vamale
Registrul se utilizează în aplicarea prevederilor art. 663 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru înscrierea şi evidenţa sigiliilor primite şi utilizate.
Se folosesc două registre: registrul central şi registrul de utilizare.
Registrul central se foloseşte pentru evidenţa sigiliilor primite şi distribuirea lor la biroul vamal.
Se completează de către gestionarul registrului, desemnat prin ordin de serviciu (sau fişa postului), astfel:
- la coloana "Primirea sau utilizarea sigiliilor", în subcoloanele respective se înscriu data procesului-verbal de primire a sigiliilor de la magazia de materiale a Direcţiei Generale a Vămilor şi numărul acestui proces-verbal;
- la coloana "Sigiliile primite sau utilizate", în subcoloanele respective se înscriu numărul sigiliilor şi seria acestora;
- la coloana "Sigilii constatate lipsă sau defecte" se trec seria sigiliilor constatate lipsă sau defecte la data primirii lor de la magazia de materiale a Direcţiei Generale a Vămilor, precum şi numărul şi data procesului-verbal întocmit de biroul vamal, prin care se constată sigiliile lipsă sau defecte;
- la coloana "Numele şi prenumele lucrătorilor vamali care au primit sau utilizat sigiliile" se trec numele lucrătorilor vamali care gestionează sigiliile şi semnătura acestora.
După înregistrarea primirii unei partide de sigilii, se trage o linie şi, pe aceeaşi pagină, se continuă cu înregistrările pentru distribuirea sigiliilor la biroul vamal, înscriind la coloana "Primirea sau utilizarea sigiliilor" data distribuirii sigiliilor la biroul vamal, iar în coloana "Sigilii primite sau utilizate", numărul sigiliilor distribuite şi seria acestora.
Următoarea partidă de sigilii primite de la magazia Direcţiei Generale a Vămilor se va înregistra în acelaşi mod, însă pe pagină separată, astfel încât primirile de sigilii să constituie partidă separată.
Registrul de utilizare se foloseşte pentru primirea sigiliilor de către puncte vamale (punctele de lucru) sau ture de serviciu de la sediul biroului vamal.
- La coloana "Primirea sau utilizarea sigiliilor" se înscriu, în subcoloanele respective, data şi numărul documentului prin care se atestă primirea de la sediul biroului vamal.
- La coloana "Sigilii primite sau utilizate" se înscriu numărul şi seria sigiliilor primite de la sediul biroului vamal.
- La coloana "Sigilii constatate lipsă sau defecte" se înscriu seriile sigiliilor constatate lipsă sau defecte, numărul şi data procesului-verbal întocmit în puncte vamale sau ture de serviciu, prin care s-au constatat sigiliile lipsă sau defecte.
- La coloana "Numele şi prenumele lucrătorilor vamali care au primit sau utilizat sigiliile" se înscrie numele lucrătorului care a primit sigiliile. În această rubrică lucrătorul semnează de primire a sigiliilor.
După înregistrarea primirii sigiliilor se procedează ca şi în cazul registrului central, înscriindu-se:
- la coloana "Primirea sau utilizarea sigiliilor", data utilizării sigiliului, denumirea mijlocului de transport (vagon, auto, navă) şi numărul acestora, la care s-au utilizat sigiliile, numărul documentului vamal întocmit;
- la coloana "Sigiliile primite sau utilizate" se înscriu numărul şi seria sigiliilor utilizate;
- la coloana "Numele şi prenumele lucrătorilor vamali care au primit sau utilizat sigiliile" se înscrie numele lucrătorului vamal care a preluat sigiliile din punctul vamal sau tură, după care se semnează de utilizarea lor.
În cazul preluării de la sediul biroului vamal a unor partide de sigilii, se va proceda ca în cazul registrului central.
CAPITOLUL III: Model al Registrului de evidenţă a sigiliilor vamale
Registrul de evidenţă a sigiliilor vamale

Nr. crt.

Primirea sau utilizarea sigiliilor

Sigiliile primite sau utilizate

Sigiliile constatate lipsă sau defecte

Numele şi prenumele lucrătorilor vamali care au primit sau utilizat sigiliile

Data

Nr. şi felul documentului prin care se atestă

primirea/utilizarea sau denumirea şi numărul mijlocului de transport la care s-au aplicat sigiliile, magazia, compartimentul

Nr. buc.

Seria

Seria

Numărul procesului-verbal de constatare

 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
D.G.V. 004 (format A4 tipărit pe ambele feţe)
ANEXA nr. 5: Norme tehnice de utilizare şi completare a formularului "Registrul «Condica de teren»"
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentele norme tehnice stabilesc modul de organizare şi completare a Registrului "Condica de teren", cu ocazia verificărilor efectuate pe teren (controlul vamal al mijloacelor de transport - vagoane, nave, aeronave, autovehicule etc. -, precum şi al bunurilor care sunt descărcate/încărcate în acestea) de către lucrătorii din cadrul birourilor vamale.
Art. 2
(1)Normele tehnice de utilizare a Registrului "Condica de teren" se aplică tuturor verificărilor efectuate pe teren (controlul vamal al mijloacelor de transport - vagoane, nave, aeronave, autovehicule etc. -, precum şi al bunurilor care sunt descărcate/încărcate în acestea) de către lucrătorii din cadrul birourilor vamale.
(2)În Registrului "Condica de teren" se înregistrează toate verificările efectuate pe teren (controlul vamal al mijloacelor de transport - vagoane, nave, aeronave, autovehicule etc. -, precum şi al bunurilor care sunt descărcate/încărcate în acestea) de către lucrătorii din cadrul birourilor vamale, în aplicarea prevederilor art. 239 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar.
Art. 3
Modelul şi instrucţiunile de completare a Registrului "Condica de teren" sunt prezentate în cap. II şi III.
Art. 4
(1)Birourile organizează completarea şi înregistrarea la zi a Registrului "Condica de teren".
(2)La birourile vamale cu volum mare de operaţiuni se pot înfiinţa registre "Condica de teren" pentru intrarea şi separat pentru ieşirea bunurilor, pentru fiecare punct vamal registre de evidenţă diferite.
(3)Registrul "Condica de teren" se ţine pe suport hârtie.
Art. 5
(1)Registrul "Condica de teren" se numerotează înainte de a fi dat în uz, pe fiecare filă imprimată, în colţul din dreapta sus.
(2)Pe versoul ultimei file a registrului se întocmeşte un proces-verbal cu următorul text: "Subsemnaţii, ......., şeful biroului vamal ....... şi ....... (numele şi funcţia lucrătorului vamal), am procedat la numerotarea registrului, care conţine ....... file (în cifre şi litere)". Procesul-verbal se semnează şi se datează de către şeful biroului vamal.
(3)În cazul în care se constată pagini imprimate necorespunzător, se fac menţiuni despre aceasta în procesul-verbal menţionat la alin. (2).
(4)Paginile din registru care prezintă defecte de tipărire de la imprimare şi sunt neutilizabile se anulează fără a fi detaşate din registre. Anularea se face prin barare în diagonală sau în forma literei Z şi înscrierea cuvântului "ANULAT" indicându-se motivul. Paginile astfel anulate se vizează de către şeful biroului vamal.
Art. 6
(1)Înscrierea datelor se face numai cu cerneală/pastă albastră.
(2)Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală/pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneală/pastă roşie, lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară.
(3)Modificările se datează şi se certifică de către lucrătorul vamal desemnat, menţionându-se motivul.
(4)Modificările se vizează ulterior de şeful biroului vamal, cu ocazia controlului registrelor respective.
Art. 7
(1)La sfârşitul fiecărui an, poziţiile din registru care nu au fost lichidate constituie soldul anului respectiv. În dreptul fiecăreia din aceste poziţii se înscrie: "Sold, poziţia nr. ......./anul .......", respectiv numărul curent pe care îl capătă poziţiile sold prin reportarea acestora în anul următor.
(2)Sub ultima înregistrare se face un proces-verbal de încheiere a registrului cu următorul text: "La data de ....... subsemnaţii ....... şeful biroului vamal şi ....... (numele şi funcţia lucrătorului vamal) am procedat la închiderea prezentului registru, constatând că în cursul anului ....... au fost înscrise ....... poziţii." Procesul verbal se semnează şi se datează de către şeful biroului vamal.
(3)Dacă la sfârşitul unui an rămâne un număr mai mare de file neutilizate, registrul se foloseşte în continuare pentru anul următor.
Art. 8
În cazul în care înregistrările nu se pot face pe un rând, se pot utiliza două sau mai multe rânduri din registru, pentru o singură poziţie.
CAPITOLUL II: Instrucţiuni de completare pentru Registrul "Condica de teren"
Art. 9
Registrul "Condica de teren" se completează după cum urmează:
a)La coloana "Mijloc de transport" se înscrie numărul de identificare al vagonului, navei, aeronavei, autovehiculului etc. la care a fost efectuat controlul vamal.
b)La coloanele "Felul mărfurilor", respectiv "Cantitatea" se înscriu felul şi cantitatea bunurilor constatate/verificate.
c)La coloana "Lucrător vamal" se înscriu numele, funcţia, semnătura lucrătorului/lucrătorilor vamal/vamali care a/au efectuat controlul.
d)La coloana "Sigilii aplicate" se înscrie seria sigiliilor vamale aplicate cu ocazia efectuării controlului.
CAPITOLUL III: Model al Registrului "Condica de teren"
Registrul "Condica de teren"

Mijloc de transport

Felul mărfurilor

Cantitatea

Lucrător vamal

Sigilii aplicate

     
     
     
     
     
     
     
     
     
D.G.V. 005 (format A4 tipărit pe ambele feţe)
ANEXA nr. 6: Norme tehnice de utilizare şi completare a formularului "Registrul de evidenţă a sumelor consemnate"
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentele norme tehnice stabilesc modul de organizare şi completare a Registrului de evidenţă a sumelor consemnate la intrarea/ieşirea de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, prin birourile vamale stabilite în România.
Art. 2
În Registrul de evidenţă a sumelor consemnate se înregistrează toate adeverinţele de reţinere a sumelor întocmite de către lucrătorii vamali, cu privire la sumele consemnate la intrarea/ieşirea de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, în aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1), respectiv art. 4 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate.
Art. 3
Modelul şi instrucţiunile de completare a Registrului de evidenţă a sumelor consemnate sunt prezentate în cap. II şi III.
Art. 4
(1)Birourile vamale organizează completarea şi înregistrarea la zi a Registrului de evidenţă a sumelor consemnate.
(2)Birourile vamale cu puncte vamale în subordine pot folosi pentru fiecare punct vamal registre de evidenţă diferite.
(3)Registrul de evidenţă a sumelor consemnate se ţine pe suport hârtie.
Art. 5
(1)Registrul de evidenţă a sumelor consemnate se numerotează înainte de a fi date în uz, pe fiecare filă imprimată, în colţul din dreapta sus.
(2)Pe versoul ultimei file a registrului se întocmeşte un proces-verbal cu următorul text: "Subsemnaţii, ......., şeful biroului vamal (punctului vamal) ......., şi ....... (numele şi funcţia lucrătorului vamal), am procedat la numerotarea registrului, care conţine ....... file (în cifre şi litere)". Procesul-verbal se semnează şi se datează de către şeful biroului vamal.
(3)În cazul în care se constată pagini imprimate necorespunzător, se fac menţiuni despre aceasta în procesul-verbal menţionat la alin. (2).
(4)Paginile din registre care prezintă defecte de tipărire de la imprimare şi sunt neutilizabile se anulează fără a fi detaşate din registre. Anularea se face prin barare în diagonală sau în forma literei Z şi înscrierea cuvântului "ANULAT", indicându-se motivul. Paginile astfel anulate se vizează de către şeful biroului vamal.
Art. 6
(1)Înscrierea datelor se face numai cu cerneală/pastă albastră.
(2)Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală/pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte, de asemenea cu cerneală/pastă roşie, lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară.
(3)Modificările se datează şi se certifică de către lucrătorul vamal desemnat, menţionându-se motivul.
(4)Modificările se vizează ulterior de şeful biroului vamal, cu ocazia controlului registrelor respective.
Art. 7
(1)La sfârşitul fiecărui an, sub ultima înregistrare se face un proces-verbal de încheiere a registrului cu următorul text: "La data de ....... subsemnaţii, ......., şeful biroului vamal, şi ....... (numele şi funcţia lucrătorului vamal), am procedat la închiderea prezentului registru, constatând că în cursul anului ....... au fost înscrise ....... poziţii." Procesul-verbal se semnează şi se datează de către şeful biroului vamal.
(2)Dacă la sfârşitul unui an rămâne un număr mai mare de file neutilizate, registrul se foloseşte în continuare pentru anul următor.
Art. 8
În cazul în care înregistrările nu se pot face pe un rând, se pot utiliza două sau mai multe rânduri din registru pentru o singură poziţie.
CAPITOLUL II: Instrucţiuni de completare pentru Registrul de evidenţă a sumelor consemnate
Art. 9
(1)La începutul anului, înainte de înregistrarea operaţiunilor curente, se înscriu, pe ani, poziţiile nelichidate.
(2)Sub aceste înregistrări se înscrie recapitulaţia totalului sumelor nerestituite, pe ani, apoi se continuă cu înregistrarea sumelor din anul curent.
Art. 10
(1)La coloana "Depuneri în consemnare" se înscriu zilnic, în ordine cronologică, toate adeverinţele de reţinere a sumelor, astfel:
- în subcoloana "Adeverinţa de reţinere Nr. ......., Data ......." se înscriu, în ordine cronologică, numărul şi data la care a fost emisă adeverinţa de reţinere;
- în subcoloana "Suma" se înscrie suma prevăzută în adeverinţa de reţinere;
- în cazul Registrului B, la subcoloana "Termen" se înscrie termenul de valabilitate al consemnării.
(2)_
a)Zilnic, după înregistrarea adeverinţelor de reţinere se trage linie şi se adună sumele înscrise în subcoloana "Suma", obţinându-se astfel "Totalul reţinerilor zilnice".
b)Sub totalul reţinerilor zilnice se înscrie "Totalul precedent al reţinerilor". La prima închidere după 1 ianuarie, sub "Totalul reţinerilor zilnice" se trece totalul sumelor nerestituite în anii anteriori.
c)Prin adunarea "Totalului reţinerilor zilnice" cu "Totalul precedent al reţinerilor" se determină şi se înscrie "Totalul general al reţinerilor".
Art. 11
(1)La coloana "Restituiri din consemnare" se înscriu zilnic toate adeverinţele de reţinere lichidate în ziua respectivă, astfel:
- în subcoloana "Adeverinţa de reţinere Nr. ......., Data ......." se înscriu numărul şi data adeverinţei de reţinere care se lichidează;
- în subcoloana "Suma" se înscrie suma lichidată;
- în subcoloana "Modul lichidării" se înscrie modalitatea lichidării, "restituit" sau, după caz, "venit la stat".
(2)_
a)Zilnic, după înregistrarea adeverinţelor lichidate se trage linie şi se adună sumele înscrise în subcoloana "Suma", obţinându-se astfel "Totalul lichidărilor zilnice".
b)Sub totalul lichidărilor zilnice se înscrie "Totalul precedent al lichidărilor".
c)Prin adunarea "Totalului lichidărilor zilnice" cu "Totalul precedent al lichidărilor" se determină şi se înscrie "Totalul general al lichidărilor".
Art. 12
(1)În registru se determină zilnic soldul sumelor consemnate, după cum urmează:
- din "Totalul general al reţinerilor" se scade "Totalul general al lichidărilor", se determină şi se înscrie "Totalul sumelor consemnate aflate în sold".
(2)"Totalul sumelor consemnate aflate în sold" trebuie să fie egal cu: sumele din extrasul de cont bancar, sumele restituite în contul altor birouri vamale şi nevirate către acestea, numerarul aflat în casierie, sumele depuse la unităţile bancare şi care nu apar în extrasul de cont bancar.
CAPITOLUL III: Model al Registrului de evidenţă a sumelor consemnate
Registru de evidenţă a sumelor consemnate
1.REGISTRUL A

Depuneri în consemnare

Restituiri din consemnare

Adeverinţa de reţinere

Suma

(lei)

Adeverinţa de reţinere

Suma

(lei)

Modul lichidării

Nr.

Data

 

Nr.

Data

  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
2.REGISTRUL B

Depuneri în consemnare

Restituiri din consemnare

Adeverinţa de reţinere

Suma

(lei)

Adeverinţa de reţinere

Suma

(lei)

Modul lichidării

Nr.

Data

 

Nr.

Data

  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
D.G.V. 006 (format A4 tipărit pe ambele feţe)
ANEXA nr. 7: Norme tehnice de utilizare şi completare a formularului "Registrul de evidenţă a bunurilor reţinute de la călători"
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentele norme tehnice stabilesc modul de organizare şi completare a Registrului de evidenţă a bunurilor reţinute de la călători, la intrarea sau ieşirea din România, prin birourile vamale stabilite în România.
Art. 2
În Registrul de evidenţă a bunurilor reţinute de la călători se înregistrează toate adeverinţele de reţinere a bunurilor reţinute de la călători întocmite de către lucrătorii vamali, cu privire la înregistrarea şi evidenţa bunurilor prevăzute în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Modelul şi instrucţiunile de completare a Registrului de evidenţă a bunurilor reţinute de la călători sunt prezentate în cap. II şi III.
Art. 4
(1)Birourile vamale organizează completarea şi înregistrarea la zi a Registrului de evidenţă a bunurilor reţinute de la călători.
(2)Birourile vamale cu puncte vamale în subordine pot folosi pentru fiecare punct vamal registre de evidenţă diferite.
(3)Registrul de evidenţă a bunurilor reţinute de la călători se ţine pe suport hârtie.
Art. 5
(1)Registrul de evidenţă a bunurilor reţinute de la călători se numerotează înainte de a fi dat în uz, pe fiecare filă imprimată, în colţul din dreapta sus.
(2)Pe versoul ultimei file a registrului se întocmeşte un proces-verbal cu următorul text: "Subsemnaţii, ......., şeful biroului vamal (punctului vamal), .......şi ....... (numele şi funcţia lucrătorului vamal), am procedat la numerotarea registrului, care conţine ....... file (în cifre şi litere)". Procesul-verbal se semnează şi se datează de către şeful biroului vamal.
(3)În cazul în care se constată pagini imprimate necorespunzător, se fac menţiuni despre aceasta în procesul-verbal menţionat la alin (2).
(4)Paginile din registre care prezintă defecte de tipărire de la imprimare şi sunt neutilizabile se anulează fără a fi detaşate din registre. Anularea se face prin barare în diagonală sau în forma literei Z şi înscrierea cuvântului "ANULAT", indicându-se motivul. Paginile astfel anulate se vizează de către şeful biroului vamal.
Art. 6
(1)Înscrierea datelor se face numai cu cerneală/pastă albastră.
(2)Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală/pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte, de asemenea cu cerneală/pastă roşie, lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară.
(3)Modificările se datează şi se certifică de către lucrătorul vamal desemnat, menţionându-se motivul.
(4)Modificările se vizează ulterior de şeful biroului vamal, cu ocazia controlului registrelor respective.
Art. 7
(1)La sfârşitul fiecărui an, sub ultima înregistrare se face un proces-verbal de încheiere a registrului cu următorul text: "La data de ....... subsemnaţii, ......., şeful biroului vamal, şi ....... (numele şi funcţia lucrătorului vamal), am procedat la închiderea prezentului registru, constatând că în cursul anului ....... au fost înscrise ....... poziţii." Procesul-verbal se semnează şi se datează de către şeful biroului vamal.
(2)Dacă la sfârşitul unui an rămâne un număr mai mare de file neutilizate, registrul se foloseşte în continuare pentru anul următor.
Art. 8
În cazul în care înregistrările nu se pot face pe un rând, se pot utiliza două sau mai multe rânduri din registru pentru o singură poziţie.
CAPITOLUL II: Instrucţiuni de completare pentru Registrul de evidenţă a bunurilor reţinute de la călători
Art. 9
La coloana "Documentul în baza căruia s-a făcut înregistrarea", în subcoloanele "Nr." şi "Data" se înscriu numărul şi data la care a fost emisă adeverinţa de reţinere a bunurilor. Înscrierea se face în ordinea emiterii acestora, inclusiv a celor anulate.
La coloana "Bunuri înregistrate":
- la subcoloana "Cantitate" se înscrie cantitatea bunurilor înregistrate în unităţi de măsură;
- la subcoloana "Felul" se înscrie, amănunţit, felul bunurilor înregistrate, indicându-se toate datele necesare pentru o identificare precisă (mărci de fabricaţie, serii, dimensiuni, culori etc.).
Art. 10
La coloana "Documentele în baza cărora s-a făcut eliberarea":
- la subcoloana "Felul" se înscrie, după caz, adeverinţa de reţinere a bunurilor, în cazul restituirilor fără plata taxelor vamale, articolul din lege, în cazul bunurilor scutite de taxe vamale, chitanţa vamală, în cazul bunurilor eliberate cu plata taxelor vamale, procesul-verbal de predare-primire, în cazul bunurilor predate altor organe, potrivit legii, poziţia din registrul de evidenţă a bunurilor devenite proprietatea statului, în cazul bunurilor devenite proprietatea statului;
- la subcoloana "Nr." se înscrie numărul documentului respectiv sau poziţia din registrul de evidenţă a bunurilor devenite proprietatea statului;
- la subcoloana "Data" se înscrie data la care bunurile au fost eliberate sau trecute în proprietatea statului.
În cazul bunurilor reţinute şi eliberate altor organe de stat, la cererea acestora, în vederea verificării şi luării unei decizii privind admiterea sau neadmiterea introducerii lor în România, la această coloană se înscrie numărul procesului-verbal de predare-primire încheiat cu această ocazie, documentul în baza căruia se face eliberarea.
Procesul-verbal va cuprinde: numele persoanei de la care au fost reţinute bunurile, felul bunurilor, numărul şi data adeverinţei de reţinere a bunurilor.
În încheiere se face precizarea: "Organele care ridică bunurile le vor restitui organelor vamale, în termenul de 120 de zile de la reţinere, împreună cu înştiinţarea scrisă privind măsura admiterii sau neadmiterii la introducerea în România." Măsura decisă urmează a fi comunicată de organele vamale titularilor bunurilor.
CAPITOLUL III: Model al Registrului de evidenţă a bunurilor reţinute de la călători
Registru de evidenţă a bunurilor reţinute de la călători

Nr. crt.

Documentul în baza căruia s-a efectuat înregistrarea

Bunurile înregistrate

Documentele în baza cărora s-a efectuat eliberarea

Nr.

Data

Cantitatea

Felul

Felul

Nr.

Data

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
D.G.V. 007 (format A4 tipărit pe ambele feţe)
ANEXA nr. 8: Norme tehnice de utilizare şi completare a formularului "Registru de evidenţă a bunurilor devenite proprietatea statului"
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentele norme tehnice stabilesc modul de organizare şi completare a Registrului de evidenţă a bunurilor devenite proprietatea privată a statului, la nivelul Direcţiei Generale a Vămilor.
Art. 2
(1)Normele tehnice de utilizare a Registrului de evidenţă a bunurilor devenite proprietatea statului se aplică tuturor bunurilor care intră în proprietatea privată a statului român.
(2)În Registrul de evidenţă a bunurilor devenite proprietatea statului se înregistrează toate bunurile care intră, potrivit legii, în proprietatea privată a statului român.
Art. 3
Modelul şi instrucţiunile de completare a Registrului de evidenţă a bunurilor devenite proprietatea statului sunt prevăzute în cap. II şi III.
Art. 4
(1)Birourile vamale organizează completarea şi înregistrarea la zi a Registrului de evidenţă a bunurilor devenite proprietatea statului.
(2)Birourile vamale cu puncte vamale în subordine pot folosi pentru fiecare punct vamal registre de evidenţă diferite.
(3)Registrul de evidenţă a bunurilor devenite proprietatea statului se ţine pe suport hârtie.
Art. 5
(1)Registrul de evidenţă a bunurilor devenite proprietatea statului se numerotează înainte de a fi dat în uz, pe fiecare filă imprimată, în colţul din dreapta sus.
(2)Pe versoul ultimei file a registrului se întocmeşte un proces-verbal cu următorul text: "Subsemnaţii, ......., şeful biroului vamal ....... şi ....... (numele şi funcţia lucrătorului vamal), am procedat la numerotarea registrului, care conţine ....... file (în cifre şi litere)". Procesul-verbal se semnează şi se datează de către şeful biroului vamal.
(3)În cazul în care se constată pagini imprimate necorespunzător, se fac menţiuni despre aceasta în procesul-verbal menţionat la alin (2).
(4)Paginile din registru care prezintă defecte de tipărire de la imprimare şi sunt neutilizabile se anulează fără a fi detaşate din registre. Anularea se face prin barare în diagonală sau în forma literei Z şi înscrierea cuvântului "ANULAT", indicându-se motivul. Paginile astfel anulate se vizează de către şeful biroului vamal.
Art. 6
(1)Înscrierea datelor se face numai cu cerneală/pastă albastră.
(2)Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală/pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte, de asemenea, cu cerneală/pastă roşie, lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară.
(3)Modificările se datează şi se certifică de către lucrătorul vamal desemnat, menţionându-se motivul.
(4)Modificările se vizează ulterior de şeful biroului vamal, cu ocazia controlului registrelor respective.
Art. 7
(1)La sfârşitul fiecărui an, poziţiile din registru care nu au fost lichidate constituie soldul anului respectiv. În dreptul fiecăreia din aceste poziţii se înscrie: "Sold, poziţia nr. ......./anul .......", respectiv numărul curent pe care îl capătă poziţiile sold prin reportarea acestora în anul următor.
(2)Sub ultima înregistrare se face un proces-verbal de încheiere a registrului cu următorul text: "La data de ....... subsemnaţii, ......., şeful biroului vamal, şi ....... (numele şi funcţia lucrătorului vamal), am procedat la închiderea prezentului registru, constatând că în cursul anului ....... au fost înscrise ....... poziţii." Procesul-verbal se semnează şi se datează de către şeful biroului vamal.
(3)Dacă la sfârşitul unui an rămâne un număr mai mare de file neutilizate, registrul se foloseşte în continuare pentru anul următor.
Art. 8
(1)În cazul în care înregistrările nu se pot face pe un rând, se pot utiliza două sau mai multe rânduri din registru pentru o singură poziţie.
(2)Înregistrarea în fiecare an începe cu numărul 1.
CAPITOLUL II: Instrucţiuni de completare pentru Registru de evidenţă a bunurilor devenite proprietatea statului
Art. 9
Registrul de evidenţă a bunurilor devenite proprietatea statului se completează după cum urmează:
a)la coloana "Nr. crt." se dă număr în ordine cronologică fiecărei înregistrări de bunuri devenite proprietatea statului;
b)la coloana "Data înregistrării", subcoloana "20..." "luna-ziua" se înscrie data la care bunurile sunt înregistrate;
c)La coloana "Documentele în baza cărora s-a făcut înregistrarea":
- în subcoloana "Felul" se înscrie documentul în baza căruia se efectuează înregistrarea, şi care poate fi:
- registrul de evidenţă a bunurilor la import;
- registrul de evidenţă a bunurilor reţinute de la călători;
- adeverinţa de reţinere a bunurilor.
- în subcoloana "Nr." se preia numărul poziţiei din documentul în baza căruia se face înregistrarea;
- în subcoloana "20..." "luna-ziua" se preia data din documentul în baza căruia se face înregistrarea;
d)la coloana "Bunurile înregistrate":
- în subcoloana "UM/Cant." se înscrie cantitatea bunurilor, indicându-se şi unităţile de măsură specifice, astfel încât să se poată stabili cu precizie cantitatea reţinută;
- în subcoloana "Felul" se descriu în mod amănunţit bunurile, indicându-se datele necesare identificării cât mai complete a acestora (marcă, tip, culoare, an de fabricaţie, serie etc.);
e)la coloana "Documentele de lichidare":
- în subcoloana "Felul" se înscrie documentul în baza căruia se scot bunurile din gestiunea vămii şi care poate fi:
- procesul-verbal de valorificare;
- procesul-verbal de predare-primire (în cazul bunurilor predate către alte instituţii);
- procesul-verbal de distrugere întocmit de către organele competente;
- în subcoloana "Nr." se înscrie numărul documentului de lichidare;
- în subcoloana "20..." "luna-ziua" se înscrie data documentului de lichidare.
CAPITOLUL III: Model al Registrului de evidenţă a bunurilor devenite proprietatea statului
Registrul de evidenţă a bunurilor devenite proprietatea statului

Nr. crt.

Data înregistrării

Documentele în baza cărora s-a făcut înregistrarea

Bunurile înregistrate

Documentele de lichidare

20.....

Felul

Nr.

20.....

UM/Cant.

Felul

Felul

Nr.

20.....

Luna

Ziua

Luna

Ziua

Luna

Ziua

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
D.G.V. 008 (format A4 tipărit pe ambele feţe)
ANEXA nr. 9: Norme tehnice de utilizare şi completare a formularului "Registrul de ordine de serviciu"
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Registrul de ordine de serviciu este utilizat pentru evidenţa ordinelor emise de şeful biroului vamal cu privire la:
- adoptarea măsurilor de organizare a activităţii la biroul vamal respectiv, inclusiv repartizarea personalului din subordine;
- adoptarea măsurilor de aplicare la specificul fiecărui birou vamal, a ordinelor şi dispoziţiilor primite de la Direcţia Generală a Vămilor;
- numirea şefilor de tură şi desemnarea lucrătorilor vamali care ţin locul şefului biroului vamal, când acesta lipseşte;
- trasarea sarcinilor individuale la început de an, precum şi a celor complementare stabilite în cursul anului fiecărui lucrător vamal;
- adoptarea unor măsuri pe care şeful biroului vamal le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii.
Art. 2
Lucrătorii vamali sunt obligaţi să semneze de luare la cunoştinţă pe exemplarul ordinului de serviciu sau pe un tabel anexat acestuia.
Art. 3
Registrul se poate redacta direct pe hârtie sau în format electronic, cu condiţia tipăririi şi îndosarierii corespunzătoare.
Art. 4
La coloana "Număr criteriu" se înregistrează fiecare document pe un rând al registrului, în ordine cronologică, începând cu nr. 1 la fiecare început de an.
CAPITOLUL II: Model al Registrului de ordine de serviciu
Registru de ordine de serviciu
Ministerul Finanţelor Publice
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ...............
Direcţia Regională Vamală ...............
Biroul vamal ...............
D.G.V. 009 (format A4, tipărit pe ambele feţe)

Nr. crt.

Numărul ordinului de serviciu

Data ordinului de serviciu

Conţinutul pe scurt al ordinului de serviciu

Lucrătorii vamali desemnaţi

Observaţii

      
      
      
      
      
ANEXA nr. 10: Norme tehnice de utilizare şi completare a formularului "Registrul de note telefonice"
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentele norme tehnice stabilesc modul de organizare şi completare a Registrului de note telefonice, la nivelul Direcţiei Generale a Vămilor.
Art. 2
(1)Normele tehnice de utilizare a Registrului de note telefonice se aplică tuturor notelor telefonice transmise/primite în cadrul Direcţiei Generale a Vămilor.
(2)În Registrul de note telefonice se înregistrează, în ordine cronologică, toate notele telefonice comunicate de Direcţia Generală a Vămilor - aparat central, precum şi de direcţiile regionale vamale către birourile vamale din subordine.
Art. 3
Modelul Registrului de note telefonice este prezentat în cap. II.
Art. 4
(1)Direcţia Generală a Vămilor - aparat central, direcţiile regionale vamale şi birourile vamale organizează completarea şi înregistrarea la zi a Registrului de note telefonice.
(2)Birourile vamale cu puncte vamale în subordine pot folosi pentru fiecare punct vamal registre de note telefonice diferite.
(3)Registrul de note telefonice se ţine pe suport hârtie.
Art. 5
(1)Registrul de note telefonice se numerotează înainte de a fi dat în uz, pe fiecare filă imprimată, în colţul din dreapta sus.
(2)Pe versoul ultimei file a registrului se întocmeşte un proces-verbal cu următorul text: "Subsemnaţii, ......., şeful biroului vamal ....... şi ....... (numele şi funcţia lucrătorului vamal), am procedat la numerotarea registrului, care conţine ....... file (în cifre şi litere)." Procesul-verbal se semnează şi se datează de către şeful biroului vamal.
(3)Înscrierea datelor se face numai cu cerneală/pastă albastră.
CAPITOLUL II: Model al Registrului de note telefonice
Registru de note telefonice
Nota telefonică nr. ....... din data de ..............
Subsemnatul, ......., având funcţia de ....... din cadrul ....... astăzi, ......., am procedat la transmiterea/primirea notei telefonice cu următorul cuprins:
......................................................................
Nota telefonică de mai sus a fost transmisă/primită la data de ....... ora ....... de la postul telefonic cu nr. ....... către postul telefonic cu nr. .......
Măsurile prevăzute în prezenta nota telefonică vor fi duse la îndeplinire de către lucrătorii vamali conform atribuţiilor de serviciu, în baza prevederilor legale în vigoare.

Persoana care a transmis

Numele şi prenumele .....................

Funcţie - Birou vamal ..............

Semnătura ..............

Persoana care a primit

Numele şi prenumele .....................

Funcţie - Birou vamal ..............

Semnătura ..............

D.G.V. 010 (format A4)
ANEXA nr. 11: Norme tehnice de utilizare şi completare a formularului "Registrul de evidenţă a controlului corporal sumar"
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentele norme tehnice stabilesc modul de organizare şi completare a Registrului de evidenţă a controlului corporal sumar efectuat de către lucrătorii vamali asupra persoanelor la intrarea/ieşirea pe/de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, prin birourile vamale stabilite în România.
Art. 2
(1)Normele tehnice de utilizare a Registrului de evidenţă a controlului corporal sumar se aplică tuturor operaţiunilor de control vamal corporal sumar efectuate de către lucrătorii vamali asupra persoanelor la intrarea/ieşirea pe/de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, prin birourile vamale stabilite în România.
(2)În Registrul de evidenţă a controlului corporal sumar se înregistrează toate operaţiunile de control vamal corporal sumar efectuate de către lucrătorii vamali asupra persoanelor la intrarea/ieşirea pe/de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, prin birourile vamale stabilite în România, conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Modelul şi instrucţiunile de completare a Registrului de evidenţă a controlului corporal sumar sunt prezentate în cap. II şi cap. III.
Art. 4
(1)Birourile vamale organizează completarea şi înregistrarea la zi a Registrului de evidenţă a controlului corporal sumar.
(2)Birourile vamale cu puncte vamale în subordine pot folosi pentru fiecare punct vamal registre de evidenţă diferite.
(3)Registrul de evidenţă a controlului corporal sumar se ţine pe suport hârtie.
Art. 5
(1)Registrul de evidenţă a controlului corporal sumar se numerotează înainte de a fi dat în uz, pe fiecare filă imprimată, în colţul din dreapta sus.
(2)Pe versoul ultimei file a registrului se întocmeşte un proces-verbal cu următorul text: "Subsemnaţii, ......., şeful biroului vamal (punctului vamal) şi ....... (numele şi funcţia lucrătorului vamal), am procedat la numerotarea registrului, care conţine ....... file (în cifre şi litere)." Procesul-verbal se semnează şi se datează de către şeful biroului vamal.
(3)În cazul în care se constată pagini imprimate necorespunzător, se fac menţiuni despre aceasta în procesul-verbal menţionat la alin. (2).
(4)Paginile din registre care prezintă defecte de tipărire de la imprimare şi sunt neutilizabile se anulează fără a fi detaşate din registre. Anularea se face prin barare în diagonală sau în forma literei Z şi înscrierea cuvântului "ANULAT", indicându-se motivul. Paginile astfel anulate se vizează de către şeful biroului vamal.
Art. 6
(1)Înscrierea datelor se face numai cu cerneală/pastă albastră.
(2)Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală/pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte, de asemenea, cu cerneală/pastă roşie, lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară.
(3)Modificările se datează şi se certifică de către lucrătorul vamal desemnat, menţionându-se motivul.
(4)Modificările se vizează ulterior de şeful biroului vamal, cu ocazia controlului registrelor respective.
Art. 7
(1)La sfârşitul fiecărui an, poziţiile din registre care nu au fost lichidate constituie soldul anului respectiv. În dreptul fiecăreia din aceste poziţii se înscrie: "Sold, poziţia nr. ......./anul .......", respectiv numărul curent pe care îl capătă poziţiile sold prin reportarea acestora în anul următor.
(2)Sub ultima înregistrare se face un proces-verbal de încheiere a registrului cu următorul text: "La data de ....... subsemnaţii, ......., şeful biroului vamal şi ....... (numele şi funcţia lucrătorului vamal), am procedat la închiderea prezentului registru, constatând că în cursul anului ....... au fost înscrise ....... poziţii." Procesul-verbal se semnează şi se datează de către şeful biroului vamal.
(3)Dacă la sfârşitul unui an rămâne un număr mai mare de file neutilizate, registrul se foloseşte în continuare pentru anul următor.
Art. 8
(1)În cazul în care înregistrările nu se pot face pe un rând, se pot utiliza două sau mai multe rânduri din registru, pentru o singură poziţie.
(2)La coloana "Nr. crt." din registru se dă un număr, în ordine cronologică, pentru fiecare control corporal sumar efectuat, care constituie numărul de poziţie din registru.
(3)Înregistrarea în fiecare an începe cu numărul 1.
CAPITOLUL II: Instrucţiuni de completare pentru Registrul de evidenţă a controlului corporal sumar
Art. 9
Registrul de evidenţă a controlului corporal sumar se completează după cum urmează:
a)la coloana " Nr. crt." se dă număr, în ordine cronologică, pentru fiecare control corporal sumar efectuat;
b)la coloana "Data" se înscrie data la care a fost efectuat controlul corporal sumar în formatul ziua/luna/anul/ora;
c)la coloana "Date identificare persoană controlată" se înscriu următoarele date:
- numele şi prenumele persoanei controlate;
- naţionalitatea persoanei controlate;
- seria şi numărul actului de identitate prezentat la trecerea frontierei de stat de către persoana controlată;
- domiciliul declarat al persoanei controlate";
d)la coloana "Suspiciuni" se înscriu indiciile temeinice de frauda/informaţiile care au stat la baza efectuării controlului corporal;
e)la coloana "Rezultatele controlului" se înscriu elementele care au rezultat în urma controlului corporal efectuat;
f)la coloana "Lucrător vamal" se înscriu:
- numele, prenumele şi funcţia lucrătorului vamal care a efectuat controlul corporal;
- semnătura lucrătorului vamal care a efectuat controlul corporal;
g)la coloana "Şef birou vamal", prin semnătură, seful biroului vamal ia la cunoştinţă despre rezultatele controlului corporal efectuat.
CAPITOLUL III: Model al Registrului de evidenţă a controlului corporal sumar
Registru de evidenţă a controlului corporal sumar

Nr. crt.

Data

Date identificare persoană controlată

Suspiciuni

Rezultatele controlului

Lucrător vamal

Şef birou vamal

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
D.G.V. 011 (format A4 tipărit pe ambele feţe)
ANEXA nr. 12: Norme tehnice de utilizare şi completare a formularului "Registrul de predare-primire a serviciului"
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Se utilizează la birourile vamale care au program permanent, unde se lucrează în ture de serviciu.
Art. 2
Registrul se foloseşte pentru predarea-primirea serviciului între ture pe bază de proces-verbal de predare-primire încheiat între şeful de tură care predă serviciul şi şeful de tură care intră de serviciu sau înlocuitorii acestora.
Art. 3
În procesul-verbal se menţionează următoarele:
a)data şi ora încheierii (predării-primirii), numele, prenumele şi semnătura şefilor de tură sau înlocuitorilor acestora;
b)registrele, formularele cu regim special folosite şi alte documente înregistrate în timpul serviciului turei;
c)sumele încasate, consemnate sau confiscate;
d)bunurile reţinute/confiscate;
e)sigiliile nefolosite, cu indicarea seriilor; se menţionează în mod distinct sigiliile vamale şi cele de acciză (acolo unde este cazul);
f)ordinele emise de către seful biroului vamal în timpul turei care predă serviciul;
g)evenimentele deosebite care au avut loc în cadrul biroului vamal în timpul turei care predă serviciul;
h)orice alte date şi informaţii de serviciu;
i)inventarul din cadrul biroului vamal.
Art. 4
Pentru a se evita înscrierea manuală a inventarului în fiecare proces-verbal de predare-primire, la deschiderea unui registru de predare-primire a serviciului se va înscrie lista de inventar, care va fi verificată, înregistrată şi semnată de către toţi şefii de tură şi vizată de şeful biroului vamal, iar în fiecare proces-verbal de predare-primire se va înscrie "Inventar conform Listă inventar nr. .........".
a)În rubrica "Menţiuni speciale" se înscriu toate evenimentele deosebite care au avut loc în biroul vamal, în cursul turei care predă serviciul.
b)Acest registru se verifică şi se vizează zilnic de şeful biroului vamal sau înlocuitorul acestuia
CAPITOLUL II: Model al Registrului de predare-primire a serviciului
Registru de predare-primire a serviciului
Tura: ..............
Data: .............. orele: .......

A. Se preiau de la tura anterioară:

- inventarul bunurilor aflate în folosinţa turelor de serviciu;

- registre, chitanţiere cu regim special, sigilii vamale, documente;

- dosare cuprinzând evidenţele operative;

- sume în lei şi valută, corespondenţa pentru secretariat, chei.

Nr. crt.

Personal de serviciu

Repartizare pe sectoare

1.

 

Şef tură (înlocuitor)

2.

  

3.

  

B. Activitatea din tură:

Formulare cu regim special:

Seriile chitanţierelor

Ultima chitanţă operată

4.

  

5.

  

1.

chitanţier venituri

  

6.

  

2.

chitanţier import - persoane fizice

  

7.

  

3.

adeverinţă reţinere bunuri - ARB

  

8.

  

4.

adeverinţă reţinere sume - ARS

  

9.

  

5.

DVC intrare - persoane fizice

  

10.

  

6.

DVC ieşire - persoane fizice

  

11.

  

7.

Proces-verbal de constatare şi sancţionare contravenţii (PVC)

  

12.

  
  

13.

  

8.

   

14.

  

9.

   

15.

  

10.

   

16.

  

11.

   

17.

  

12.

   

18.

  

Informaţii financiare

Numerar primit de la tura anterioară:

Numerar încasat:

a) Taxe vamale:

d) Amenzi vamale:

b) Accize:

e) Sume confiscate:

c) TVA:

f) Alte venituri:

  

Total venituri încasate:

Total sume predate turei următoare:

C. Se predau turei următoare: inventarul bunurilor din dotare, registre, chitanţiere, dosare, sigilii aflate în operativ, corespondenţă, chei, ultimele poziţii din registrele de evidenţă ale biroului vamal etc.

REGISTRE:

1.

Registru de evidenţă a bunurilor la import:

6.

Registru sumar:

2.

Registru de evidenţă a bunurilor la export/ieşire:

7.

 

3.

Registru de evidenţă a bunurilor abandonate:

8.

 

4.

Registru de evidenţă a bunurilor reţinute de la călători:

9.

 

5.

Registru de evidenţă a declaraţiilor de bunuri fără caracter comercial:

10.

 

Sigilii vamale nefolosite cu seriile:

 

Bunuri din dotare aflate în folosinţa comună a turelor de serviciu, conform Listei de inventar nr. ......../...............

Chei:

Altele:

D. Menţiuni speciale: note telefonice, evenimente deosebite, alerte, consemne, descoperiri, acte normative, ordine de serviciu, obiecţiuni la predarea-primirea serviciului etc.

 
 
 
 
 
D.G.V. 012 (format A4)

Am predat,

Şef de tură: .....................

Am preluat,

Şef de tură: .....................

ANEXA nr. 13: Norme tehnice de utilizare şi completare a formularului "Declaraţia proviziilor de bord"
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Se foloseşte în aplicarea prevederilor art. 90-92 şi art. 156 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru declararea şi evidenţa mărfurilor prevăzute de lege, aflate la bordul mijloacelor de transport la sosirea şi plecarea acestora.
Art. 2
În aplicarea prevederilor art. 93 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia proviziilor de bord se foloseşte şi pentru declararea şi evidenţa mărfurilor prevăzute de lege, aflate la bordul vagoanelor-restaurant din cadrul trenurilor internaţionale. Declaraţia se întocmeşte în două exemplare, dintre care primul pentru biroul vamal, iar al doilea pentru mijlocul de transport respectiv.
CAPITOLUL II: Instrucţiuni de completare a "Declaraţiei proviziilor de bord"
Rubrici care se completează de către declarant:
- "Subsemnatul, ......., comandantul, proprietarul sau agentul navei, reprezentantul transportatorului pe cale ferată ....... sub pavilion ......., aparţinând ......., cu un echipaj de ....... persoane şi ....... pasageri, sosit din portul/aeroportul/gara .............. în ziua de ....... ora ......., declar sub sancţiunile prevăzute de lege" se înscriu numele comandantului, proprietarului sau agentului navei, reprezentant al transportatorului pe cale ferată, pavilionul navei, numărul membrilor din echipaj şi al pasagerilor, numele portului/aeroportului/gării din care vine nava/aeronava/trenul internaţional, data şi ora acostării/aterizării/sosirii navei/aeronavei/trenului internaţional în port/aeroport/gară, mărfurile care, potrivit legii, se declară autorităţilor vamale.
Se semnează de comandant, proprietar, agent sau reprezentant al transportatorului pe cale ferată.
Rubrici care se completează de către biroul vamal:
- "Biroul vamal şi numărul ......." se înscriu denumirea biroului vamal şi numărul de înregistrare din registrul sumar.
- "Controlul vamal de sosire va fi efectuat ......." se înscriu numele lucrătorilor vamali care efectuează controlul la sosirea sau plecarea navei/aeronavei/trenului internaţional, după caz. Se semnează de şeful biroului vamal, înlocuitorul acestuia sau de alte persoane împuternicite.
- "Procesul-verbal de sosire" se înscriu data şi ora începerii şi terminării controlului, numele lucrătorilor vamali, numele comandantului, proprietarului, agentului navei, reprezentantului transportatorului pe cale ferată şi agentului căpităniei portului, în prezenţa cărora s-a efectuat controlul.
- "La controlul vamal am constatat" se înscrie "Conform" dacă mărfurile declarate sunt cele aflate pe navă/aeronavă/tren internaţional, iar dacă se constată diferenţe, se înscrie "Constatat plus (minus) .......", arătându-se mărfurile găsite în plus sau în minus, locul unde au fost găsite şi cui aparţin.
- "S-a lăsat la dispoziţie navei/aeronavei/trenului internaţional" se înscriu mărfurile lăsate pentru folosinţă.
- "Seria sigiliilor aplicate" se înscrie seria sigiliilor aplicate la încăperile unde se află mărfurile înscrise în declaraţia proviziilor de bord, puse sub supraveghere vamală.
Se semnează de lucrătorii vamali, agentul căpităniei portului şi de comandantul, proprietarul, reprezentantul transportatorului pe cale ferată sau agentul care a asistat la controlul vamal.
- "Menţiuni ulterioare" se înscriu mărfurile scoase sau introduse ulterior sub sigiliu; se înscrie rezultatul controalelor efectuate;
- "Procesul-verbal de plecare" se înscrie data şi ora începerii şi terminării controlului, numele lucrătorilor vamali, numele comandantului, proprietarului, agentului navei, reprezentantului transportatorului pe cale ferată şi agentului căpităniei portului în prezenţa cărora s-a efectuat controlul.
- "Am efectuat controlul vamal de plecare al navei/aeronavei/trenului internaţional, cu destinaţia ......." se înscrie numele portului/aeroportului/gării către care pleacă nava/aeronava/trenul internaţional.
- "La verificare s-au găsit sigiliile seriile ......." se înscrie seria sigiliilor vamale constatate.
- "Alte constatări" se înscriu alte constatări ale autorităţilor vamale. Se semnează de lucrătorii vamali, agentul căpităniei portului, comandantul, proprietarul, reprezentantul transportatorului pe cale ferată sau agentul navei.
În cazul în care spaţiul din declaraţia proviziilor de bord, destinat înscrierii mărfurilor, este insuficient, se anexează liste specificative ale acestor mărfuri.
În cazul în care navigatorul nu doreşte să introducă în ţară mărfurile aduse din străinătate, se menţionează aceasta în dreptul mărfurilor respective.
La vămuirea mărfurilor, birourile vamale vor viza listele specificative şi vor menţiona documentele eliberate. Cu această ocazie se vor face menţiuni în legătură cu mărfurile rămase la bord.
La plecarea navelor/aeronavelor/trenurilor internaţionale din ţară, birourile vamale care execută controlul vamal de plecare verifică dacă mărfurile menţionate în listele specificative ca rămase la bord se mai află la bordul navelor/aeronavelor/trenurilor internaţionale.
În cazul în care se fac vămuiri de mărfuri în mai multe porturi/aeroporturi/gări, fiecare birou vamal va menţiona pe centralizatoare, în dreptul mărfurilor respective, documentele eliberate pentru vămuirea acelor mărfuri.
CAPITOLUL III: Modelul Declaraţiei proviziilor de bord, al Procesului-verbal de sosire şi al Procesului-verbal de plecare
D.G.V. 201 (format A4)
ANEXA nr. 14: Norme tehnice de utilizare şi completare a formularului "Declaraţie vamală pentru călători"
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Conform prevederilor art. 156 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau la ieşirea din Comunitate, Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.028/2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară, cu modificările ulterioare, călătorii declară în scris organelor vamale următoarele categorii de bunuri:
A.Armele, muniţiile, materiale explozive sau radioactive, produsele şi substanţele stupefiante şi psihotrope, precum şi produsele şi substanţele toxice;
B.Bunurile cu caracter cultural sau artistic sau de valoare deosebită (se declară la intrare pentru a fi scoase din ţară şi, de asemenea, la ieşirea din ţară);
C.Bunurile expediate prin poştă (mesagerie) care vor sosi pe adresa călătorului sau familiei sale;
D.Obiectele din metale preţioase sub orice formă, pietre preţioase şi semipreţioase, naturale, montate sau nemontate, cu excepţia obiectelor de uz personal;
E.Sumele în valută de 10.000 euro sau mai mult în numerar (sau echivalentul în euro dacă este vorba de alte monede) de persoană şi călătorie.
CAPITOLUL II: Modelul Declaraţiei vamale pentru călători
ROMÂNIA
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
BIROUL VAMAL .....................
Lucrător vamal .....................
DECLARAŢIE VAMALĂ PENTRU CĂLĂTORI Nr. ..........
20....... luna ............. ziua .........
Subsemnatul, nume ................ prenume .............., cetăţenia ............., domiciliat în .....................
Nr. documentului de trecere a frontierei ............, declar că duc cu mine, pe lângă efectele personale, şi următoarele bunuri (instrucţiuni pe verso):

INTRARE

IEŞIRE

  
  
  
  
  

Viza lucrătorului vamal ...............

Viza lucrătorului vamal ...............

Viza lucrătorului vamal ...............

Viza lucrătorului vamal ...............

D.G.V. 202 (format A4)
ANEXA nr. 15: Norme tehnice de utilizare şi completare a formularului "Permisul vamal de încărcare/descărcare"
CAPITOLUL I: Instrucţiuni de completare
Se foloseşte în aplicarea prevederilor art. 89, 92 şi 631 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
- Titlul documentului "Permis vamal nr. ......./data .............." se completează de către lucrătorul vamal cu numărul permisului vamal acordat din Registrul de evidenţă a documentelor vamale întocmite în procedura manuală, urmat de ziua, luna şi anul înregistrării. Următoarele rânduri se completează de către declarant în zonele punctate, după cum urmează:
- numele firmei;
- numele navei/aeronavei;
- pavilionul navei/aeronavei;
- "Încărcare"/"descărcare";
- "exportate"/"importate" sau "depozitate" (după caz);
- data începerii operaţiunii.
În tabel, coloanele se vor completa astfel:
- în coloana 1 "Nr. crt." se înscrie numărul curent al înscrierii;
- în coloana 2 "Fel" se înscrie modul de ambalare a mărfurilor (colete, legături, vrac, vărsat etc.);
- în coloana 3 "Buc." se înscrie numărul coletelor (dacă este cazul);
- în coloana 4 "Mărci" se înscrie denumirea mărcilor (dacă este cazul);
- în coloana 5 "Greutate" se înscrie greutatea brută a mărfurilor, exprimată în kilograme;
- în coloana 6 "Felul bunurilor" se înscrie felul mărfurilor (descrierea comercială suficient de exactă pentru fiecare fel de marfă);
- în coloana 7 "Ţara de origine" se înscrie ţara de origine a mărfurilor (UE sau non-UE);
- în coloana 8 "Ţara de destinaţie" se înscrie ţara de destinaţie;
- în coloana 9 "MRN/Autorizaţii/Licenţe" se înscriu: MRN, referiri la eventualele autorizaţii, licenţe, etc. necesare în cazul exportului/importului mărfurilor din/în Comunitate;
- în coloana 10 "Cantitatea efectiv operată" se înscrie de către lucrătorul vamal desemnat cu supravegherea încărcării, la finalul operaţiunii, cantitatea de marfă efectiv încărcată, pentru fiecare fel de marfă. Rubrica nu se completează în cazul încărcării bunurilor destinate aprovizionării navelor/aeronavelor;
- în coloana 11 - la rubrica "Observaţii" se menţionează alte elemente considerate necesare de către solicitant (de exemplu: unităţi de măsură specifice felului de marfă, numărul declaraţiei vamale precedente, documentul de transport, numărul facturii, detalii despre operaţiuni precedente efectuate cu mărfurile).
Pe versoul formularului se vor completa constatările autorităţii vamale în timpul efectuării operaţiunii de încărcare/descărcare.
CAPITOLUL II: Model al Permisului vamal de încărcare/descărcare
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
Direcţia Regională Vamală .....................
Biroul vamal .....................
D.G.V. 203 (format A4, tipărit faţă-verso)
ANEXA nr. 16: Norme tehnice de utilizare şi completare a formularului "Permisul vamal de transbordare"
CAPITOLUL I: Instrucţiuni de completare
Se utilizează în aplicarea prevederilor art. 89, 92 şi 639 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
- Titlul documentului "Permis vamal nr. ......./data .............." se completează de către lucrătorul vamal cu numărul permisului vamal acordat din Registrul de evidenţă a documentelor vamale întocmite în procedura manuală, urmat de ziua, luna şi anul înregistrării.
Următoarele rânduri se completează de către declarant în zonele punctate, după cum urmează:
- numele firmei;
- numele navei/aeronavei/al mijlocului de transport;
- pavilionul navei/aeronavei/numărul de înmatriculare al mijlocului de transport;
- data începerii operaţiunii.
În tabel, coloanele se vor completa astfel:
- în coloana 1 "Nr. crt." se înscrie numărul curent al înscrierii;
- în coloana 2 "Fel" se înscrie modul de ambalare a mărfurilor (colete, legături, vrac, vărsat etc.);
- în coloana 3 "Buc." se înscrie numărul de colete (dacă este cazul);
- în coloana 4 "Mărci" se înscrie denumirea mărcilor (dacă este cazul);
- în coloana 5 "Greutate" se înscrie greutatea brută a mărfurilor, exprimată în kilograme;
- în coloana 6 "Felul bunurilor" se înscrie felul mărfurilor (descrierea comercială suficient de clară pentru fiecare fel de marfă);
- în coloana 7 "Ţara de origine" se înscrie ţara de origine a mărfurilor;
- în coloana 8 "Ţara de destinaţie" se înscrie ţara de destinaţie;
- în coloana 9 "Datele de identificare ale mijloacelor de transport" se înscriu datele de identificare ale mijlocului de transport în care urmează a se transborda mărfurile;
- în coloana 10 "Cantitate efectiv operată" se înscrie de către lucrătorul vamal desemnat cu supravegherea transbordării, la finalul operaţiunii, cantitatea de marfă efectiv transbordată, pentru fiecare fel de marfă. Rubrica nu se completează în cazul transbordării bunurilor destinate aprovizionării navelor/aeronavelor/mijlocului de transport;
- în coloana 11 "Observaţii/Autorizaţii (licenţe)" se menţionează alte elemente considerate necesare de către solicitant (de exemplu: unităţi de măsură specifice felului de marfă, numărul declaraţiei vamale, documentul de transport, numărul facturii, detalii despre operaţiuni precedente efectuate cu mărfurile, numărul procesului-verbal de constatare întocmit, seria şi numărul sigiliilor vamale dacă este cazul, autorizaţii sau licenţe necesare).
Pe versoul formularului se vor completa constatările autorităţii vamale în timpul efectuării operaţiunii de transbordare.
CAPITOLUL II: Model al Permisului vamal de transbordare

Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice

Direcţia Regională Vamală .....................

Biroul vamal: .....................

Locul transbordării:

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 390 din data de 4 iunie 2015