REGLEMENTARE din 7 martie 2016 AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC
CAPITOLUL I: Generalităţi
1.1.Scop
1.1.1.Prezenta reglementare aeronautică civilă:
(1)stabileşte cadrul reglementat necesar evaluării, autorizării şi supravegherii funcţionării aerodromurilor civile din România, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul aerian civil);
(2)defineşte cerinţele şi structurează procesul de autorizare a aerodromurilor civile specificate la paragraful 1.2.2;
(3)armonizează şi integrează prevederile reglementărilor aeronautice internaţionale privind autorizarea aerodromurilor civile.
1.1.2.Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" (AACR) efectuează activităţile de autorizare şi supraveghere a funcţionării aerodromurilor civile din România în baza atribuţiilor şi competenţelor care îi revin, în conformitate cu prevederile actelor normative naţionale aplicabile şi ale prezentei reglementări.
1.1.3.Evaluarea şi autorizarea unui aerodrom civil se efectuează de AACR în scopul constatării şi atestării capacităţii aerodromului, administratorului aerodromului, respectiv şi a personalului de care dispune, de a îndeplini cerinţele tehnice, operaţionale, de siguranţă a zborului şi de protecţie a mediului, potrivit reglementărilor aeronautice interne în vigoare şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
1.1.4.Supravegherea funcţionării unui aerodrom civil se efectuează de AACR în scopul asigurării că aerodromul, respectiv administratorul acestuia, menţine cel puţin condiţiile iniţiale de autorizare, se conformează permanent prevederilor reglementărilor aeronautice aplicabile şi asigură toate condiţiile necesare pentru aterizarea şi decolarea în siguranţă a aeronavelor, serviciile necesare aeronavelor la sol, precum şi pentru acţiunile împotriva incendiilor.
1.2.Aplicabilitate
1.2.1.Reglementarea de faţă stabileşte condiţiile şi cerinţele pentru autorizarea aerodromurilor civile şi acordarea certificatului de autorizare, pentru modificarea condiţiilor de autorizare sau prelungirea valabilităţii certificatului de autorizare, pentru supravegherea activităţii aerodromurilor civile, precum şi obligaţiile administratorilor aerodromurilor civile.
1.2.2._
(1)Prevederile prezentei reglementări se aplică numai aerodromurilor civile care nu îndeplinesc prevederile art. 4 alin. (3a) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE.
(2)Până la conversia certificatelor de autorizare naţionale şi emiterea certificatelor după regulile europene în conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, prevederile prezentei reglementări referitoare la modificarea condiţiilor de autorizare, la procesul de supraveghere a aerodromurilor civile, precum şi la obligaţiile administratorului de aerodrom sunt aplicabile tuturor deţinătorilor de certificate de autorizare naţionale.
1.2.3.În sensul prezentei reglementări, aerodromurile civile sunt destinate operării diferitelor categorii de aeronave civile şi au caracter permanent.
1.2.4.Prevederile prezentei reglementări sunt obligatorii pentru administratorii aerodromurilor civile menţionate la paragraful 1.2.3.
1.2.5.AACR poate să restricţioneze, să suspende sau să anuleze autorizarea unui aerodrom civil în cazul în care constată că nu se menţin condiţiile iniţiale de autorizare sau cerinţele specifice impuse.
1.2.6._
(1)Toate activităţile privind evaluarea, autorizarea şi supravegherea funcţionării aerodromurilor civile sunt servicii prestate de AACR şi se tarifează conform prevederilor legale în vigoare.
(2)Restricţionarea, suspendarea sau anularea autorizării, precum şi neacordarea sau neprelungirea valabilităţii acesteia nu presupun rambursarea tarifelor achitate pentru serviciile prestate de AACR.
1.2.7.Condiţiile de amenajare, utilizare şi înregistrare pentru aerodromurile civile pe care se execută numai zboruri după regulile de zbor la vedere (VFR) cu avioane având masa maximă la decolare sub 5.700 kg, elicoptere sau aeronave fără motor, fac obiectul unor reglementări specifice.
1.3.Acte normative şi documente de referinţă:
(1)Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
(2)Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare;
(3)Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional;
(4)Reglementarea aeronautică civilă română RACR-AD-PETA "Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor civile", ediţia în vigoare;
(5)Reglementarea aeronautică civilă română RACR-AD-PETH "Proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor", ediţia în vigoare;
(6)Doc 9774 ICAO - Manual pentru certificarea aerodromurilor (ediţia în vigoare);
(7)Doc 9859 ICAO - Manual pentru managementul siguranţei (ediţia în vigoare);
(8)Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind nomele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, cu modificările ulterioare;
(9)Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului;
(10)Regulamentul (UE) nr. 73/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a cerinţelor de calitate a datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice pentru Cerul unic european.
1.4.Noţiuni, termeni şi abrevieri
1.4.1.În sensul prezentei reglementări, noţiunile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
(1)administrator de aerodrom - persoană fizică sau juridică care asigură, în temeiul legislaţiei şi reglementărilor naţionale aplicabile, administrarea şi operarea unui aerodrom, precum şi coordonarea şi controlul activităţilor derulate în perimetrul aerodromului de diferiţii operatori aerieni, agenţi aeronautici etc.;
(2)aerodrom - suprafaţă definită (inclusiv toate clădirile, instalaţiile şi echipamentele) pe pământ sau pe o structură fixă, pe o structură fixă în larg sau pe o structură flotabilă, destinată a fi utilizată în totalitate sau în parte pentru sosirea, plecarea şi mişcarea pe suprafaţă a aeronavelor;
(3)aerodrom autorizat - aerodromul al cărui administrator a obţinut un certificat de autorizare;
(4)aeroport - aerodromul deschis pentru operaţiuni comerciale de transport aerian;
(5)agent aeronautic civil - orice persoană fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi aeronautice civile;
(6)anulare - retragerea de către AACR a certificatului de autorizare, ca urmare a nerespectării condiţiilor iniţiale de autorizare sau a cerinţelor impuse de AACR; în acest caz sunt anulate toate competenţele şi drepturile acordate prin autorizarea respectivă; după retragerea certificatului de autorizare, fostul deţinător nu mai poate desfăşura operaţiunile/activităţile aeronautice specifice sau emite documente în baza certificatului, fiind obligat să elimine din documentele sale toate referirile la autorizare;
(7)audit - proces sistematic, independent şi documentat pentru obţinerea dovezilor de audit şi evaluarea acestora în mod obiectiv cu scopul de a determina în ce măsură sunt îndeplinite criteriile de audit;
(8)autorizare - confirmare oficială dată printr-un document eliberat de AACR, potrivit procedurii stabilite în reglementarea de faţă, prin care se atestă capacitatea deţinătorului de a conduce şi a gestiona un anumit aerodrom, respectiv de a desfăşura operaţiunile/activităţile aeronautice menţionate în acest document;
(9)banda căii de rulare - zona care include o cale de rulare, destinată să protejeze aeronava care operează pe calea de rulare şi să reducă riscul de deteriorare pentru aeronava care iese accidental în afara căii de rulare;
(10)banda pistei - zona definită, care încadrează pista şi prelungirea de oprire (dacă există), destinată să reducă riscul de deteriorare pentru aeronava care iese în afara pistei şi să protejeze aeronava care zboară pe deasupra ei în timpul operaţiunilor de decolare sau aterizare;
(11)cale de rulare - traseu definit pe un aerodrom, amenajat pentru rularea aeronavelor pe sol şi destinat să asigure legătura între două părţi diferite ale aerodromului;
(12)calitatea datelor - gradul sau nivelul de încredere în capacitatea datelor furnizate pentru a îndeplini cerinţele utilizatorului de date în ceea ce priveşte acurateţea, rezoluţia şi integritatea;
(13)certificat de autorizare - documentul eliberat de AACR, care atestă capacitatea deţinătorului de a conduce şi a gestiona un anumit aerodrom, respectiv de a asigura desfăşurarea operaţiunilor/activităţilor aeronautice civile menţionate în acest document;
(14)date aeronautice - o reprezentare a faptelor, conceptelor sau instrucţiunilor aeronautice într-un mod oficializat şi adecvat comunicării, interpretării sau procesării;
(15)evaluare - orice activitate al cărei obiect este de a determina în mod direct sau indirect faptul că sunt îndeplinite condiţiile specificate;
(16)echipament de aerodrom - orice echipament, aparat, dispozitiv auxiliar, program software sau accesoriu care este utilizat sau care este destinat să fie utilizat pentru a contribui la operarea unei aeronave pe un aerodrom;
(17)exceptare - aprobarea neaplicării uneia sau a mai multor prevederi cuprinse în reglementare, fără ca aceasta să conducă la diminuarea siguranţei zborului;
(18)facilităţi de aerodrom - infrastructura de aerodrom şi dotările tehnice din interiorul sau exteriorul perimetrului aerodromului, realizate/instalate, întreţinute şi utilizate pentru a asigura sosirea, plecarea şi mişcarea pe sol a aeronavelor;
(19)handling - ansamblul serviciilor specializate şi baza materială asociată acestora pentru deservirea la sol a aeronavelor, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor şi poştei;
(20)heliport - aerodromul utilizat exclusiv pentru elicoptere;
(21)informaţii aeronautice - informaţii care rezultă din colectarea, analizarea şi formatarea datelor aeronautice;
(22)inspecţie - examinarea sistematică de către AACR a infrastructurii, sistemelor/instalaţiilor, utilajelor şi echipamentelor de aerodrom, în scopul stabilirii conformităţii cu specificaţiile tehnice prevăzute de reglementările aeronautice aplicabile;
(23)manual de aerodrom - manual care, potrivit prevederilor prezentei reglementări, este parte integrantă şi documentează cererea de autorizare a unui aerodrom civil, inclusiv amendamentele aferente acceptate de AACR;
(24)mijloc de navigaţie aeriană - echipament/sistem de comunicaţii, navigaţie şi supraveghere, amplasat la sol şi destinat siguranţei navigaţiei aeriene;
(25)mijloc meteorologic - echipament/sistem meteorologic aeronautic, amplasat la sol şi destinat protecţiei meteorologice a navigaţiei aeriene;
(26)obiect frangibil - obiect de masă redusă, proiectat să se deformeze, să cedeze sau să se rupă la impactul cu o aeronavă, astfel încât să prezinte un pericol minim pentru aeronava în cauză;
(27)obstacol - orice obiect fix (natural sau artificial, temporar sau permanent) sau mobil ori părţi ale acestuia, care prin amplasare, proprietăţi fizice, caracteristici constructive sau funcţionale afectează sau poate/pot afecta siguranţa activităţilor aeronautice;
(28)operaţiune de transport aerian comercial - operaţiune de transport pasageri, bagaje, mărfuri sau poştă, efectuată pe baze comerciale de transportatori aerieni, prin curse regulate sau neregulate;
(29)operaţiune specializată - orice operaţiune, alta decât transport aerian comercial, efectuată pe baze comerciale de transportatori aerieni, pentru construcţii, agricultură, fotografiere, supraveghere, observare şi patrulare, publicitate, protecţia mediului, precum şi în alte scopuri;
(30)pistă - suprafaţa dreptunghiulară definită, situată pe un aerodrom, amenajată pentru decolarea şi aterizarea aeronavelor;
(31)platformă - suprafaţa definită pe un aerodrom destinată aeronavelor în scopul îmbarcării şi debarcării pasagerilor, poştei şi mărfii, alimentării cu combustibil, parcării sau întreţinerii;
(32)prelungire degajată - suprafaţa dreptunghiulară delimitată pe sol sau pe apă, aflată sub controlul autorităţii aeroportuare, stabilită şi amenajată corespunzător, peste care o aeronavă poate să efectueze o parte a urcării iniţiale până la o înălţime specificată;
(33)prelungire de oprire - suprafaţa dreptunghiulară delimitată pe sol în prelungirea pistei de decolare/aterizare, amenajată corespunzător în interesul siguranţei aeronavelor care rulează în limitele declarate, în cazul unei decolări întrerupte;
(34)reglementare aeronautică - norme, proceduri sau standarde specifice activităţilor aeronautice;
(35)renunţare - cerere oficială scrisă adresată AACR de administratorul unui aerodrom prin care solicită anularea documentului de autorizare; în acest caz, administratorul renunţă efectiv la drepturile acordate în baza autorizării respective, iar după anulare nu mai are dreptul de a desfăşura operaţiunile/activităţile aeronautice sau de a emite documentele pentru care a fost autorizat iniţial, fiind obligat să elimine din documentele sale toate referirile la autorizare;
(36)restricţionare - limitare temporară de către AACR a unor competenţe dintre cele acordate administratorului unui aerodrom prin documentul de autorizare; în acest caz desfăşurarea operaţiunilor/activităţilor aeronautice afectate este posibilă numai cu limitările şi în condiţiile stabilite de AACR; limitările impuse pot fi înlăturate atunci când AACR constată că elementele care au cauzat restricţionarea au fost corectate, iar administratorul poate demonstra din nou conformarea deplină cu cerinţele aplicabile;
(37)securitate aeronautică - ansamblul de măsuri, resurse materiale şi umane, coordonate, mobilizate şi utilizate în scopul protecţiei aeronauticii civile împotriva actelor de intervenţie ilicită;
(38)servitute aeronautică - condiţii, restricţii, obligaţii impuse sau recomandate de prevederile reglementărilor aeronautice naţionale sau internaţionale în interesul siguranţei zborului;
(39)siguranţa zborului - capacitate a activităţii aeronautice constând în evitarea afectării sănătăţii sau pierderii de vieţi omeneşti, precum şi a producerii de pagube materiale;
(40)sistem de management al siguranţei (SMS) - ansamblul integrat, incluzând structura organizatorică şi operaţională, responsabilităţi, proceduri, procese şi modalităţi de implementare de către administratorul aerodromului a politicii în domeniul siguranţei, prin care se realizează controlul siguranţei, respectiv siguranţa operării pe aerodrom;
(41)solicitant - persoana fizică sau juridică (organizaţie) care solicită un certificat de autorizare pentru operarea unui aerodrom, prelungirea valabilităţii sau modificarea unui astfel de certificat;
(42)suprafeţe de limitare a obstacolelor - serie de suprafeţe care definesc un volum al spaţiului aerian pe şi în jurul unui aerodrom, care trebuie menţinut liber de obstacole cu scopul de a permite zborul aeronavelor în condiţii de siguranţă;
(43)suprafaţă de manevră - parte a unui aerodrom destinată pentru decolarea, aterizarea şi rularea la sol a aeronavelor, exclusiv platformele;
(44)suprafaţa de mişcare - parte a unui aerodrom destinată pentru decolarea, aterizarea şi rularea la sol a aeronavelor şi care cuprinde suprafaţa de manevră şi platformele;
(45)suspendare - retragerea temporară de către AACR a competenţelor şi drepturilor acordate administratorului unui aerodrom prin documentul de autorizare, ca urmare a nerespectării condiţiilor iniţiale de autorizare sau a cerinţelor impuse de AACR; în perioada de suspendare sunt interzise emiterea de documente în baza certificatului şi desfăşurarea operaţiunilor/activităţilor aeronautice specifice; acestea pot fi reluate şi drepturile care decurg din autorizare pot fi restabilite atunci când AACR constată că elementele care au cauzat suspendarea au fost corectate, iar administratorul poate demonstra din nou conformarea deplină cu cerinţele aplicabile;
(46)zonă cu lucrări - parte a unui aerodrom în care se execută lucrări de întreţinere, reparaţii sau construcţii;
(47)zonă cu servituţi aeronautice - zona aflată sub incidenţa servituţilor aeronautice;
(48)zonă de dezvoltare - zona prevăzută în programele/proiectele de extindere a aerodromurilor existente, de modernizare a mijloacelor de navigaţie aeriană şi meteorologice sau de instalare de noi astfel de mijloace, delimitată în scopul actualizării şi conservării servituţilor aeronautice - în interes public şi pentru asigurarea siguranţei zborului;
(49)zonă de protecţie - zona adiacentă amplasamentelor mijloacelor de navigaţie aeriană şi meteorologice, indiferent de proprietar, delimitată cu scopul de a preveni interferenţele negative de orice natură, directe sau indirecte, asupra performanţelor operaţionale ale acestor mijloace - în interesul siguranţei zborului aeronavelor;
(50)zonă de siguranţă - zona adiacentă unui aerodrom, indiferent de proprietar, definită cu scopul de a limita înălţimea obstacolelor şi de a preveni efectele negative de orice natură, directe sau indirecte, asupra operării aeronavelor şi ansamblului activităţilor aeronautice în interesul siguranţei zborului aeronavelor şi securităţii aeronautice;
(51)zonă neutilizabilă - parte a suprafeţei de mişcare necorespunzătoare şi indisponibilă pentru utilizarea de către aeronave;
(52)zonă liberă de obstacole (OFZ) - spaţiul aerian situat deasupra suprafeţei interioare de apropiere, suprafeţei interioare de tranziţie, suprafeţei de întrerupere a aterizării şi a acelei porţiuni din banda pistei delimitate de aceste suprafeţe, care nu este străpuns de niciun obstacol fix, cu excepţia obiectelor uşoare şi frangibile necesare scopurilor de navigaţie aeriană.
1.4.2.Abrevieri:
AACR - Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"
ACN - număr de clasificare a aeronavelor (Aircraft Classification Number);
AD/AP - aerodrom/aeroport;
AFTN - reţeaua serviciului fix de telecomunicaţii aeronautice (Aeronautical Fixed Telecommunication Network);
AIP - publicaţie de informare aeronautică (Aeronautical Information Publication);
AIS - servicii de informare aeronautică (Aeronautical Information Service);
ASDA - distanţa de accelerare şi oprire disponibilă (Accelerate/Stop Distance Available);
ATS - servicii de trafic aerian (AirTraffic Services);
CWY - prelungire degajată (Clearway);
EASA - Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (European Aviation Safety Agency);
EUROCONTROL - Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene (European Organisation for the Safety of Air Navigation);
IATA - Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni (International Air Transport Association);
ICAO - Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (International Civil Aviation Organization);
INS - sistem de navigaţie inerţială (Inertial Navigation System);
LDA - distanţa de aterizare disponibilă (Landing Distance Available);
MT - Ministerul Transporturilor;
NOTAM - aviz către navigatori (Notice to Air Men);
OFZ - zona liberă de obstacole (Obstacle Free Zone);
PCN - numărul de clasificare al pavajului (Pavement Classification Number);
RACR - reglementare aeronautică civilă română;
RESA - suprafaţa de siguranţă la capătul pistei (Runway End Safety Area);
SITA - Societatea Internaţională de Telecomunicaţii Aeronautice (Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques);
SMS - sistemul de management al siguranţei (Safety Management System);
SWY - prelungire de oprire (Stopway);
TODA - distanţa de decolare disponibilă (Take-Off Distance Available);
TORA - distanţa de rulare la decolare disponibilă (Take-Off Run Distance Available);
VFR - reguli de zbor la vedere (Visual Flight Rules);
VHF - frecvenţa foarte înaltă (Very High Frequency);
VOR - radiofar omnidirecţional VHF (VHF Omnidirectional Radio Range);
WGS 84 - sistemul geodezic mondial (World Geodetic System).
CAPITOLUL II: Cerinţe pentru autorizarea sau menţinerea valabilităţii autorizării aerodromurilor civile
2.1.Cerinţe generale
2.1.1.Aerodromurile civile se înfiinţează şi funcţionează conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare şi ale reglementărilor aeronautice specifice emise de MT.
2.1.2.Solicitantul certificatului de autorizare pentru un aerodrom civil sau deţinătorul unui astfel de certificat, după caz, trebuie să facă dovada că deţine sau asigură:
(1)documente valabile care să ateste respectarea cerinţei prevăzute la paragraful 2.1.1;
(2)stare fizică acceptabilă a suprafeţei de mişcare;
(3)facilităţi, servicii şi echipamente de aerodrom adecvate operării în siguranţă a aeronavelor sau a unor categorii de aeronave pe aerodrom;
(4)personal cu experienţă, competent şi, după caz, autorizat/licenţiat pentru operarea şi întreţinerea corespunzătoare a aerodromului;
(5)manualul aerodromului, inclusiv proceduri operaţionale specifice care să permită desfăşurarea în siguranţă a operaţiunilor de aerodrom autorizate;
(6)un sistem de management al siguranţei proporţional cu dimensiunea organizaţiei şi cu amploarea activităţilor sale, ţinând seama de pericolele şi riscurile asociate, inerente acestor activităţi;
(7)un sistem de management al calităţii, inclusiv pentru activităţi de furnizare a datelor şi informaţiilor aeronautice, după caz, în conformitate cu cerinţele aplicabile; un certificat EN ISO 9001 eliberat de un organism de acreditare naţional va fi considerat un mijloc suficient de atestare a conformităţii.
2.1.3.Solicitantul certificatului de autorizare pentru un aerodrom civil sau deţinătorul unui astfel de certificat, după caz, trebuie să facă dovada că deţine un program de securitate aeronautică elaborat şi aprobat conform reglementărilor legale în vigoare.
2.1.4.Solicitantul certificatului de autorizare pentru un aerodrom civil trebuie să elaboreze Manualul aerodromului, pe care să îl înainteze AACR spre acceptare.
2.1.5.Administratorul unui aerodrom civil trebuie să gestioneze şi să actualizeze permanent conţinutul Manualului aerodromului şi să transmită la AACR proiectele de amendamente, spre acceptare.
2.1.6.Solicitantul certificatului de autorizare pentru un aerodrom civil sau deţinătorul unui astfel de certificat, după caz, trebuie să accepte autoritatea de inspecţie şi de supraveghere exercitată de AACR şi să aplice măsurile corective sau cerinţele specifice convenite cu AACR.
2.2.Cerinţe privind facilităţile, utilajele şi echipamentele de aerodrom
2.2.1.Activităţile cu implicaţii în siguranţa zborului desfăşurate în perimetrul infrastructurii unui aerodrom civil trebuie să fie executate cu echipamente, utilaje şi facilităţi adecvate, autorizate sau acceptate de AACR.
2.2.2._
(1)Echipamentele, utilajele şi facilităţile de aerodrom menţionate la paragraful 2.2.1 trebuie să aibă caracteristici şi performanţe acceptate de AACR.
(2)Echipamentele, utilajele şi facilităţile de aerodrom menţionate la alin. (1) trebuie autorizate de AACR înainte de intrarea acestora în exploatare.
2.2.3.Dotarea cu echipamente, utilaje şi facilităţi de aerodrom (tipuri, caracteristici, performanţe, cantitate etc.) trebuie realizată în funcţie de specificul şi volumul activităţilor aeronautice preconizate a se desfăşura pe fiecare aerodrom civil supus autorizării.
2.2.4.Serviciile, facilităţile, utilajele şi echipamentele de aerodrom trebuie contractate numai cu agenţi aeronautici civili autorizaţi sau acceptaţi de AACR conform reglementărilor aeronautice civile în vigoare.
2.2.5.Administratorul aerodromului trebuie să implementeze şi să menţină un program de întreţinere tehnică şi reparaţii pentru echipamente, utilaje şi facilităţi, un sistem de evidenţă a stării tehnice pentru echipamentele, utilajele şi facilităţile respective, precum şi un sistem de înregistrări privind întreţinerea tehnică a acestora, pe baza sistemului său de control al calităţii.
2.3.Cerinţe privind personalul de aerodrom
2.3.1.Aerodromurile civile trebuie să dispună de personal suficient, în concordanţă cu traficul de pasageri şi marfă derulat, şi calificat corespunzător pentru a putea desfăşura activităţile aeronautice preconizate.
2.3.2._
(1)Personalul de aerodrom implicat în activităţile aeronautice specifice trebuie să cunoască şi să aplice curent reglementările aeronautice naţionale şi internaţionale referitoare la activităţile respective şi cele în legătură cu siguranţa.
(2)Personalul menţionat la alin. (1) trebuie să aibă o pregătire şi o experienţă relevante şi să fie integrat într-un program de instruire iniţială şi recurentă.
2.3.3.Cerinţele privind competenţa personalului cu funcţii de conducere/decizie implicate în siguranţa activităţilor aeronautice din structurile organizatorice ale aeroporturilor, precum şi cerinţele privind competenţa personalului tehnic şi operaţional din aceste structuri se stabilesc în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile specifice emise de AACR.
CAPITOLUL III: Manualul aerodromului
3.1.Scopul şi destinaţia Manualului aerodromului
3.1.1.Solicitantul unui certificat de autorizare sau administratorul unui aerodrom civil autorizat trebuie să deţină Manualul aerodromului, document specific aerodromului respectiv.
3.1.2.Prin structură şi conţinut, Manualul aerodromului trebuie să sintetizeze varietatea, extinderea/volumul, condiţiile şi particularităţile operaţiunilor/activităţilor de aviaţie civilă preconizate, precum şi mijloacele şi modalităţile concrete de operare pe aerodromul în cauză.
3.1.3._
(1)Manualul aerodromului trebuie să conţină toate informaţiile relevante cu privire la: amplasament, date de aerodrom, organizare şi management, facilităţi, echipamente, servicii, proceduri operaţionale, proceduri de colaborare cu unităţile de trafic aerian, cu operatorii aerieni, cu agenţii aeronautici de handling şi cu alte categorii de agenţi aeronautici civili, proceduri de colaborare cu unităţile militare de aviaţie (unde este cazul).
(2)Manualul aerodromului poate să conţină părţi din sau să facă referire la alte documente controlate, cum ar fi Manualul echipamentelor specifice aerodromului, Manualul SMS etc., documente ce vor fi puse la dispoziţia atât a personalului, cât şi a inspectorilor AACR.
(3)Informaţiile incluse în Manualul aerodromului, grupate sistematic, trebuie să demonstreze că aerodromul se conformează standardelor şi practicilor de autorizare şi funcţionare, că nu există elemente care ar putea afecta siguranţa zborului.
3.1.4.Manualul aerodromului este:
(1)documentul de referinţă privind standardele de autorizare care trebuie respectate şi nivelul serviciilor aeronautice prestate pe aerodrom;
(2)măsură a competenţei manageriale şi operaţionale a administratorului aerodromului;
(3)materialul de referinţă pentru desfăşurarea inspecţiilor/auditurilor de aerodrom în vederea obţinerii certificatului de autorizare, precum şi pentru inspecţiile/auditurile de siguranţă subsecvente.
3.1.5.Manualul aerodromului permite AACR să evalueze dacă aerodromul întruneşte condiţiile necesare pentru operaţiunile aeronautice propuse şi să decidă în legătură cu emiterea certificatului de autorizare.
3.2.Elaborarea Manualului aerodromului
3.2.1.Manualul aerodromului trebuie:
(1)să fie tipărit şi disponibil în format digital;
(2)să fie astfel structurat/organizat încât să faciliteze procesele de elaborare, modificare, aprobare şi acceptare;
(3)să aibă o formă uşor de utilizat;
(4)să aibă un sistem de înregistrare şi evidenţă a amendamentelor aplicate şi a paginilor în vigoare;
(5)să aibă evidenţa distribuirii exemplarelor;
(6)să fie semnat de administratorul aerodromului.
3.2.2.La elaborarea Manualului aerodromului:
(1)Structurarea şi organizarea conţinutului trebuie să permită distribuirea şi utilizarea Manualului aerodromului pe secţiuni, în conformitate cu necesităţile compartimentelor sau ale persoanelor cărora li se adresează prin prevederi specifice, inclusiv cu necesităţile şi responsabilităţile organizaţiilor externe implicate (agenţi aeronautici civili, furnizori de servicii de trafic aerian etc.).
(2)Conţinutul trebuie tratat sistemic şi unitar şi toate părţile acestuia să fie compatibile în format şi conţinut.
3.3.Exemplarele Manualului aerodromului
3.3.1.Administratorul aerodromului trebuie să depună la AACR un exemplar complet şi actualizat pe suport hârtie însoţit de formatul digital al acestuia, în vederea acceptării de către AACR.
3.3.2.Administratorul aerodromului trebuie să deţină la aerodrom cel puţin un exemplar complet şi actualizat al Manualului aerodromului şi un exemplar complet şi actualizat la sediul său principal de activitate, dacă acesta nu este la aerodrom.
3.3.3.Administratorul aerodromului trebuie să prezinte la dispoziţia personalului abilitat al AACR exemplarul menţionat la paragraful 3.3.2, pentru inspecţie.
3.4.Structura şi conţinutul Manualului aerodromului
3.4.1.Conţinutul Manualului aerodromului trebuie structurat după cum urmează:
3.4.1.1.Partea 1 - Generalităţi va include cel puţin informaţiile specifice referitoare la:
(1)scopul şi destinaţia Manualului aerodromului, precum şi modul de administrare a acestuia;
(2)cadrul legislativ naţional şi reglementările aeronautice de referinţă pentru autorizarea aerodromului şi aprobarea Manualului aerodromului;
(3)termenii şi condiţiile de folosire a aerodromului, declaraţia administratorului aerodromului privind disponibilitatea infrastructurii şi prestarea serviciilor de profil pe baze nediscriminatorii către toţi utilizatorii;
(4)condiţiile generale de operare a aerodromului, aeronava de referinţă, codul aerodromului;
(5)sistemul de tarifare;
(6)sistemul de înregistrare a mişcărilor aeronavelor.
3.4.1.2.Partea a 2-a - Amplasarea aerodromului va include cel puţin următoarele informaţii şi planuri/planşe specifice:
(1)planul de situaţie al aerodromului, cu evidenţierea tuturor facilităţilor/instalaţiilor de aerodrom şi a mijloacelor de radionavigaţie aeriană;
(2)planul de încadrare în zonă, cu indicarea limitelor aerodromului;
(3)planul de încadrare în teritoriu, cu indicarea distanţei dintre aerodrom şi localitatea cea mai apropiată şi, dacă este cazul, amplasamentele instalaţiilor de aerodrom aflate în exteriorul perimetrului aerodromului;
(4)regimul juridic al terenurilor aerodromului, conform planului cadastral.
3.4.1.3.Partea a 3-a - Date de aerodrom va include datele de informare aeronautică (date care trebuie să corespundă cel puţin structurii/cerinţelor capitolului AD din AIP-România al aerodromului în cauză):
(1)_
P 3.1 - Informaţii generale:
(1)numele aerodromului;
(2)adresa aerodromului;
(3)numele proprietarului aerodromului şi datele sale de identificare (adresa, telefoane, fax, e-mail etc.);
(4)numele administratorului aerodromului şi datele sale de identificare (adresa, telefoane, fax, e-mail, SITA, AFTN etc.);
(5)localizarea şi coordonatele geografice ale punctului de referinţă al aerodromului, exprimate în sistemul WGS 84;
(6)cota aerodromului şi ondulaţia geoidului în punctul de măsurare, exprimate în sistemele WGS 84 şi Marea Neagră 1975;
(7)cotele pragurilor pistei şi ondulaţia geoidului în fiecare punct măsurat, cotele capetelor pistei şi ale tuturor punctelor semnificative ale pistei, precum şi cota cea mai mare a zonei de contact, exprimate în sistemele WGS 84 şi Marea Neagră 1975;
(8)temperatura de referinţă a aerodromului;
(9)declinaţia magnetică, data la care s-au făcut măsurătoarea şi variaţia anuală;
(10)programul de funcţionare (administraţie, servicii etc.);
(11)facilităţi şi servicii pentru pasageri, organizarea fluxurilor de pasageri;
(12)facilităţi şi servicii de handling, disponibilitate sezonieră;
(13)facilităţi cargo;
(14)programe de reparaţii capitale, modernizare şi/sau dezvoltare, planificarea lucrărilor de execuţie;
(15)alte informaţii relevante.
(2)_
P 3.2 - Caracteristici fizice ale aerodromului şi informaţii conexe:
(1)detalii tehnice şi planşe referitoare la pistă: orientare, număr de identificare, lungime, lăţime, pante, tipul suprafeţei, tipul de operare pe pistă şi, pentru cele cu apropiere de precizie, existenţa OFZ;
(2)detalii tehnice şi planşe referitoare la dimensiunile şi tipul suprafeţei benzii pistei, ale RESA şi SWY, iar, acolo unde este cazul, harta terenului pentru apropiere de precizie (care trebuie să fie disponibilă şi în format digital);
(3)detalii tehnice şi planşe referitoare la dimensiunile şi tipul suprafeţei căilor de rulare;
(4)detalii tehnice şi planşe referitoare la dimensiunile şi tipul suprafeţei platformei(elor) şi la poziţiile de staţionare a aeronavelor;
(5)dimensiunile CWY şi profilul terenului;
(6)detalii tehnice şi planşe referitoare la mijloace vizuale: marcaje, panouri, dispozitive luminoase de apropiere, indicatoare vizuale ale pantei de aterizare, balizajul luminos al pistei, balizajul luminos al căilor de rulare, alte mijloace vizuale de control şi dirijare pe căile de rulare, sistemul vizual de dirijare la andocare etc.;
(7)alimentarea normală şi de rezervă cu energie electrică;
(8)poziţia pe aerodrom şi frecvenţa radio a punctului de verificare VOR (unde este cazul);
(9)amplasarea şi descrierea rutelor standard de rulare (unde este cazul);
(10)coordonatele geografice ale fiecărui prag al pistei exprimate în sistemul WGS 84;
(11)coordonatele geografice ale punctelor corespunzătoare axei căilor de rulare exprimate în sistemul WGS 84 (unde este cazul);
(12)coordonatele geografice ale fiecărei poziţii de staţionare a aeronavelor (puncte INS) exprimate în sistemul WGS 84;
(13)detalii tehnice (cota la vârf, coordonate geografice exprimate în sistemul WGS 84, marcare şi balizare etc.) şi planşe (hărţi de obstacolare) referitoare la obstacolele semnificative din zonele de apropiere şi de decolare, de apropiere indirectă şi din vecinătatea aerodromului;
(14)tipul suprafeţelor pistei, căilor de rulare şi platformei(elor) şi rezistenţa acestor suprafeţe (exprimată prin metoda ACN-PCN);
(15)distanţe declarate: TORA, TODA, ASDA, LDA şi, unde este cazul, distanţe declarate reduse;
(16)detalii tehnice şi planşe referitoare la sistemul de canalizare, drenare etc., pentru pistă, căi de rulare şi platformă(e);
(17)planul de îndepărtare a aeronavelor imobilizate în mod accidental: date de identificare a coordonatorului operaţiunilor (telefon, fax, e-mail etc.), mijloace disponibile etc.;
(18)categoria serviciului de salvare şi stingere incendii, nivelul de protecţie asigurat;
(19)detalii tehnice şi planşe referitoare la poziţia pe aerodrom, amenajarea, caracteristicile şi condiţiile de operare ale unui heliport (unde este cazul);
(20)alte informaţii relevante.
3.4.1.4._
(1)Partea a 4-a - Proceduri operaţionale şi măsuri de siguranţă cuprinde referiri concrete la procedurile, regulamentele, programele/planurile şi instrucţiunile operaţionale implementate pe aerodrom (date de identificare a organizaţiilor, compartimentelor şi persoanelor cu atribuţii şi competenţe, liste şi date tehnice ale echipamentelor utilizate, metode şi modalităţi de acţiune, principii de colaborare şi coordonare, practici de instruire, calificare şi perfecţionare profesională a personalului, practici de înregistrare şi evidenţă, planşe, grafice/planificări etc.), relevante pentru:
P 4.1 - Raportarea modificării datelor de aerodrom (comunicarea la AACR a bazelor de amendament şi/sau NOTAM referitoare la modificări temporare sau permanente ale informaţiilor publicate în AIP-România sau care influenţează sau determină modificarea acestor informaţii)
P 4.2 - Accesul pe suprafaţa de mişcare a aerodromului
P 4.3 - Planul de urgenţă al aerodromului
P 4.4 - Salvare şi stingerea incendiilor
P 4.5 - Inspectarea de către administratorul aerodromului a suprafeţei de mişcare şi a zonelor cu servituţi de aeronautică civilă
P 4.6 - Mijloace vizuale şi sisteme electrice de aerodrom
P 4.7 - Întreţinerea suprafeţei de mişcare
P 4.8 - Asigurarea condiţiilor de siguranţă pe perioada executării de lucrări la infrastructură
P 4.9 - Managementul/Siguranţa pe platformă
P 4.10 - Circulaţia vehiculelor pe suprafaţa de mişcare
P 4.11 - Managementul pericolului reprezentat de păsări şi animale
P 4.12 - Controlul obstacolelor (inclusiv marcarea şi balizarea luminoasă a obstacolelor)
P 4.13 - Înlăturarea aeronavelor imobilizate accidental
P 4.14 - Tratarea bunurilor periculoase
P 4.15 - Operaţiuni în condiţii de vizibilitate redusă
P 4.16 - Prevederi privind folosirea aerodromului în comun cu aviaţia militară, sportivă şi/sau utilitară (după caz)
P 4.17 - Alte elemente relevante
(2)Elaborarea şi implementarea tuturor procedurilor operaţionale trebuie să fie conforme cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare şi cu cerinţele reglementărilor aeronautice de profil.
(3)Procedurile operaţionale trebuie elaborate în termeni specifici, concreţi şi să includă informaţii clare în legătură cu:
a)momentul sau circumstanţele în care trebuie declanşată procedura operaţională;
b)modalitatea efectivă de declanşare a procedurii operaţionale;
c)fazele/etapele şi acţiunile de întreprins;
d)persoanele care efectuează acţiunile şi atribuţiile persoanelor respective;
e)echipamentele necesare pentru derularea acţiunilor şi accesul la aceste echipamente;
f)alte aspecte relevante.
3.4.1.5.Partea a 5-a - Administrarea aerodromului şi sistemul de management al siguranţei Administratorul de aerodrom:
(A)implementează şi menţine un sistem de management al calităţii, inclusiv pentru activităţile de furnizare a datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice, în conformitate cu cerinţele aplicabile în vigoare; referitor la cerinţele de mai sus un certificat eliberat de o organizaţie acreditată corespunzător va fi considerat un mijloc suficient de atestare a conformităţii;
(B)implementează şi menţine un sistem de management al siguranţei.
(1)_
P 5.1 - Administrarea aerodromului
Cuprinde cel puţin următoarele informaţii relevante privind administrarea aerodromului:
(1)structura organizatorică (organigrama), funcţiile de conducere/decizie şi persoanele care le deţin, inclusiv atribuţiile lor;
(2)fluxul ierarhic de decizie, fluxul informaţional, principii şi modalităţi de coordonare;
(3)compartimentele/serviciile tehnice şi operative de aerodrom şi atribuţiile acestora;
(4)datele de identificare (nume, funcţie, nr. de telefon etc.) a persoanelor cu responsabilităţi în domeniul siguranţei operaţionale de aerodrom;
(5)criterii de dimensionare cu personal a compartimentelor/serviciilor cu atribuţii operaţionale sau de siguranţă;
(6)politica şi modalităţile de instruire, calificare şi perfecţionare profesională a personalului operaţional şi tehnic;
(7)sistemul de reglementări aeronautice, persoana care gestionează sistemul şi atribuţiile acesteia, lista completă şi actualizată a reglementărilor aeronautice deţinute şi a regulamentelor, normelor, procedurilor şi instrucţiunilor interne elaborate şi aplicate;
(8)politica în domeniul siguranţei operaţionale;
(9)politica în domeniul protecţiei mediului;
(10)politica în domeniul calităţii serviciilor prestate;
(11)procedurile de colaborare şi de coordonare a activităţilor cu serviciile de trafic aerian, deţinătorii mijloacelor de protecţie a navigaţiei aeriene, operatorii aerieni, agenţii aeronautici civili şi instituţiile statului care îşi desfăşoară activitatea pe aeroport;
(12)lista completă şi actualizată a agenţilor aeronautici care desfăşoară activităţi în perimetrul infrastructurii aeroportuare sau activităţi conexe;
(13)comitetele pentru siguranţa pistei, situaţii de urgenţă, securitate etc. înfiinţate pe aeroport (scop, componenţă, organizare, funcţionare, competenţe).
(2)_
P 5.2 - Sistemul de management al siguranţei (SMS)
Conţine cel puţin următoarele elemente esenţiale privind sistemul de management al siguranţei operaţionale şi strategia de îmbunătăţire permanentă a performanţelor în domeniu:
(1)politica de siguranţă operaţională, în măsura în care este aplicabilă, a sistemului de management al siguranţei operaţionale şi relaţia sa cu procesele operaţionale şi de întreţinere;
(2)structura sau organizarea SMS, inclusiv personalul disponibil şi atribuţiile şi responsabilităţile individuale şi comune pentru managementul siguranţei operaţionale;
(3)strategia şi planificarea SMS, incluzând planificarea obiectivelor, priorităţile implementării iniţiativelor în domeniul siguranţei şi stabilirea unui cadru pentru limitarea riscurilor la un nivel cât mai scăzut posibil, respectând permanent standardele şi practicile recomandate internaţionale, precum şi reglementările, regulamentele şi normele naţionale aplicabile;
(4)implementarea SMS, inclusiv mijloacele, metodele şi procedurile pentru comunicarea eficace a mesajelor privind siguranţa operaţională şi aplicarea cerinţelor de siguranţă operaţională;
(5)sistemele de evidenţiere a zonelor critice din punctul de vedere al siguranţei care necesită un nivel sporit de integrare al managementului siguranţei şi acţiunile în acest sens (programele de măsuri de siguranţă operaţională);
(6)măsuri pentru promovarea siguranţei operaţionale şi prevenirea accidentelor şi sisteme de control al riscurilor, incluzând analiza şi urmărirea accidentelor, incidentelor, reclamaţiilor, defecţiunilor, erorilor, anomaliilor şi disfuncţiilor şi supravegherea continuă a siguranţei operaţionale;
(7)sisteme interne de auditare şi verificare a siguranţei operaţionale, precizând sistemele şi programele care fac obiectul unui control al calităţii siguranţei operaţionale;
(8)sistemul stabilit pentru gestionarea documentelor tuturor instalaţiilor şi echipamentelor aeroportuare din punctul de vedere al siguranţei operaţionale, precum şi a dosarelor privind exploatarea şi întreţinerea aeroportului, incluzând informaţii privind proiectarea şi construcţia căilor de rulare şi balizajului luminos al aerodromului; sistemul trebuie să permită identificarea uşoara a dosarelor, respectiv a planurilor;
(9)instruirea şi competenţa personalului, inclusiv evaluarea instruirii făcute în domeniul siguranţei operaţionale şi a sistemului de certificare şi verificare a competenţei profesionale;
(10)includerea şi aplicarea clauzelor referitoare la siguranţa operaţională aeronautică în cadrul contractelor cu agenţii aeronautici care prestează activităţi pe aerodrom.
3.4.2._
(1)Fiecare administrator de aerodrom va elabora Manualul aerodromului după structura stabilită în paragraful 3.4.1 şi va adapta conţinutul Manualului aerodromului la specificul şi particularităţile operaţiunilor aeronautice care se desfăşoară pe aerodromul în cauză.
(2)Suplimentar, Manualul aerodromului poate include orice alte elemente (date/informaţii, proceduri etc.) relevante care contribuie la siguranţa, regularitatea şi eficienţa operaţiunilor de aerodrom, a traficului aerian în general, precum şi la calitatea serviciilor prestate.
3.4.3.În cazul în care anumite elemente (date/informaţii, proceduri etc.) dintre cele stabilite în paragraful 3.4.1 nu sunt aplicabile sau nu sunt relevante pentru un aerodrom şi nu sunt incluse în Manualul aerodromului, administratorul aerodromului trebuie să menţioneze totuşi elementele respective şi să argumenteze în Manualul aerodromului fiecare omisiune în parte.
3.4.4.Informaţiile incluse în Manualul aerodromului trebuie să fie corecte, actuale şi semnificative pentru domeniul/subiectul la care se referă.
3.4.5.În Manualul aerodromului trebuie incluse toate informaţiile privind restricţiile operaţionale impuse de AACR ca o condiţie pentru emiterea certificatului de autorizare.
3.4.6.Solicitantul certificatului de autorizare sau administratorul unui aerodrom autorizat, după caz, este integral responsabil pentru corectitudinea informaţiilor incluse în Manualul aerodromului, precum şi pentru respectarea procedurilor dezvoltate în Manualul aerodromului.
3.5.Amendarea Manualului aerodromului
3.5.1.Administratorul unui aerodrom autorizat trebuie să amendeze Manualul aerodromului ori de câte ori este necesar, pentru menţinerea actualităţii şi corectitudinii informaţiilor incluse.
3.5.2.AACR poate adresa administratorului unui aerodrom civil, în scris, solicitarea de actualizare/amendare a Manualului aerodromului, stipulând cerinţele corespunzătoare.
3.5.3.Fiecare administrator de aerodrom va stabili propriul sistem de amendare a Manualului aerodromului conform propriului sistem de control al documentelor astfel încât să respecte cerinţele prevăzute la paragrafele 3.1.3 şi 3.1.5.
3.6.Notificarea modificărilor
3.6.1.Administratorul aerodromului trebuie să înştiinţeze AACR, în scris, de orice modificare, ce necesită acceptarea AACR, pe care intenţionează să o aducă Manualului aerodromului, să prezinte AACR şi să solicite acceptarea proiectului de amendament corespunzător, înainte ca acesta să devină efectiv.
3.7.Acceptarea Manualului aerodromului
3.7.1.Acceptarea Manualului aerodromului, precum şi a proiectelor de amendamente ce necesită acceptarea prealabilă a AACR se stabilesc în conformitate cu standarde şi proceduri acceptabile AACR.
3.7.2.Amendamentele la Manualul aerodromului ce necesită o acceptare prealabilă din partea AACR se referă la:
(1)toate schimbările referitoare la sistemul de management al aerodromului, inclusiv schimbări ale personalului de management sau referitoare la proprietate;
(2)toate schimbările care afectează operarea aerodromului şi care necesită modificarea procedurilor operaţionale şi a măsurilor de siguranţă;
(3)toate schimbările referitoare la amplasarea aerodromului;
(4)toate schimbările referitoare la caracteristicile fizice ale aerodromului;
(5)schimbările care implică mărirea nivelului de protecţie asigurat de serviciile de salvare şi stingere incendii, faţă de nivelul menţionat în certificatul de autorizare al aerodromului.
CAPITOLUL IV: Procesul de autorizare a aerodromurilor civile
4.1.Semnificaţia autorizării
4.1.1.În procesul autorizării, AACR verifică şi constată dacă solicitantul certificatului de autorizare sau deţinătorul unui astfel de certificat, după caz, are competenţa şi experienţa necesare pentru conformarea cu prevederile prezentei reglementări ale celorlalte reglementări aeronautice relevante şi ale legislaţiei naţionale aplicabile, respectiv dacă deţine capacitatea tehnică şi operaţională să desfăşoare în siguranţă activităţile/operaţiunile aeronautice preconizate.
4.1.2.Certificatul de autorizare emis de AACR atestă că deţinătorul are capacitatea de a administra aerodromul în cauză şi poate desfăşura activităţile/operaţiunile aeriene precizate în anexa certificatului, cu limitele sau cu restricţiile impuse de AACR.
4.2.Etapele autorizării
4.2.1.Procesul de autorizare a aerodromurilor civile cuprinde următoarele etape:
(1)solicitarea autorizării;
(2)verificarea Manualului aerodromului;
(3)evaluarea aerodromului la faţa locului;
(4)acordarea certificatului de autorizare.
4.2.2._
(1)Durata procesului de autorizare este de 120 de zile, începând cu data depunerii cererii pentru autorizare la sediul AACR.
(2)Această perioadă se prelungeşte cu intervalele de timp în care solicitantul aplică cerinţele suplimentare formulate de AACR (completarea Manualului aerodromului, implementarea unor măsuri corective etc.).
4.3.Solicitarea autorizării
4.3.1.Pentru obţinerea certificatului de autorizare a unui aerodrom civil, solicitantul trebuie să depună la AACR cererea pentru acordarea certificatului, însoţită de următoarele documente:
(1)Manualul aerodromului;
(2)documentele care atestă respectarea paragrafului 2.1.1 prin prezentarea denumirii şi a înregistrării oficiale a aerodromului, informaţii legate de proprietatea aerodromului sau proprietatea terenului, precum şi orice contracte şi autorizări rezultate între părţile implicate;
(3)informaţiile despre adresa şi amplasamentul aerodromului, planuri şi hărţi relevante, precum şi orice proiecte avizate de AACR;
(4)datele de contact ale administratorului de aerodrom, precum şi identificarea acestuia;
(5)informaţiile despre tipul operaţiunilor ce urmează a fi efectuate;
(6)studiul meteorologic;
(7)alte documente care pot susţine cererea de autorizare;
(8)dovada plăţii tarifului cuvenit AACR pentru activitatea de evaluare în vederea autorizării.
4.3.2.Modelul cererii pentru acordarea, modificarea sau prelungirea valabilităţii certificatului de autorizare este stabilit de AACR prin proceduri şi instrucţiuni specifice.
4.4.Verificarea Manualului aerodromului
4.4.1.În etapa de verificare a Manualului aerodromului, AACR realizează analiza de fond a documentului, urmărind dacă, prin forma de prezentare, structură şi conţinut, Manualul aerodromului include toate datele/informaţiile relevante, dacă nivelul de documentare este acceptabil, dacă referinţele regulamentare sunt corecte şi complete etc.
4.4.2.Analiza Manualului aerodromului prezentat de solicitant în vederea autorizării aerodromului se efectuează la sediul AACR.
4.4.3.În cazul în care sunt necesare precizări suplimentare, modificări sau completări ale Manualului aerodromului, AACR va cere în scris solicitantului informaţiile respective.
4.4.4.Solicitantul trebuie să actualizeze în mod corespunzător şi operativ Manualul aerodromului.
4.4.5.Solicitantul certificatului de autorizare sau administratorul unui aerodrom autorizat, după caz, îşi asumă şi poartă integral responsabilitatea pentru autenticitatea datelor/informaţiilor incluse în Manualul aerodromului sau a celor transmise AACR.
4.5.Evaluarea aerodromului la faţa locului
4.5.1.În etapa evaluării aerodromului la faţa locului, inspectorii AACR împuterniciţi urmăresc:
(1)conformitatea datelor incluse în Manualul aerodromului cu situaţia reală referitoare la dotarea tehnică, procedurile operaţionale şi pregătirea/calificarea profesională a personalului;
(2)implementarea şi eficacitatea măsurilor de siguranţă operaţională;
(3)identificarea eventualelor neconformităţi cu prevederile reglementărilor aeronautice şi legislaţiei naţionale în vigoare.
4.5.2.Comisia de evaluare, compusă din inspectori ai AACR împuterniciţi, va efectua inspecţiile în următoarele locuri:
(1)la sediul solicitantului;
(2)la bazele tehnice;
(3)la facilităţile proprii sau contractate;
(4)în sectoarele şi zonele operaţionale;
(5)în alte zone considerate necesar a fi inspectate în vederea stabilirii conformităţii cu reglementările aplicabile pentru autorizare.
4.5.3.Procesul de evaluare a aerodromurilor în vederea autorizării acestora, prelungirii valabilităţii certificatelor de aerodrom sau modificării certificatelor de aerodrom se stabileşte în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile specifice emise de AACR.
4.5.4.În cadrul procesului de evaluare, inspectorii AACR împuterniciţi:
(1)testează prin sondaj nivelul pregătirii profesionale a personalului din compartimentele/sectoarele evaluate;
(2)verifică, unde este cazul, implementarea şi menţinerea sistemului de management al calităţii.
4.5.5.AACR va efectua inspecţii/audituri de supraveghere şi va verifica stadiul îndeplinirii măsurilor corective sau preventive programate.
4.6.Acordarea certificatului de autorizare
4.6.1.După finalizarea evaluării aerodromului la faţa locului, inspectorii AACR vor întocmi un raport de evaluare, ale cărui formă, conţinut şi mod de acceptare de către conducerea aerodromului sunt stabilite de AACR prin proceduri şi instrucţiuni specifice.
4.6.2.După acceptarea de către AACR a planului de acţiuni corective în vederea eliminării neconformităţilor constatate, inspectorii AACR vor întocmi un raport de evaluare final care va cuprinde:
a)constatările şi concluziile privind capacitatea administratorului aerodromului şi a personalului de care dispune de a asigura desfăşurarea operaţiunilor de aerodrom în condiţii de siguranţă, regularitate şi eficacitate;
b)propuneri privind acordarea sau neacordarea certificatului de autorizare, eventualele restricţii la operaţiunile/activităţile autorizate etc.
4.6.3.Pe baza concluziilor prezentate în raportul de evaluare, AACR decide acordarea sau neacordarea certificatului de autorizare.
4.6.4._
(1)Certificatul de autorizare se semnează de directorul general al AACR.
(2)Anexa la certificatul de autorizare evidenţiază operaţiunile/activităţile aeronautice autorizate, precum şi condiţiile sau limitările impuse acestora.
4.6.5.Formatul, structura şi conţinutul raportului de evaluare şi ale certificatului de autorizare cu anexa aferentă, precum şi ale listei/chestionarului de inspecţie/audit se stabilesc de AACR în conformitate cu proceduri şi instrucţiuni specifice.
4.6.6._
(1)Certificatul de autorizare emis de AACR (primul exemplar original) se transmite solicitantului, însoţit de o copie a raportului de evaluare.
(2)Al doilea exemplar original al certificatului de autorizare şi originalul raportului de evaluare rămân la AACR.
4.6.7.După primirea certificatului de autorizare, deţinătorul acestuia poate desfăşura operaţiunile/activităţile aeronautice autorizate, în condiţiile şi cu limitările stabilite de AACR.
4.6.8.După emiterea certificatului de autorizare, AACR desfăşoară activităţi de supraveghere permanentă a menţinerii condiţiilor de autorizare.
4.6.9.Decizia de neacordare a certificatului de autorizare, însoţită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR, în scris, solicitantului autorizaţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.
4.7.Valabilitatea certificatului de autorizare
4.7.1.AACR emite certificatul de autorizare pentru o perioadă de maximum 1 an.
4.8.Prelungirea valabilităţii certificatului de autorizare
4.8.1.Cerinţe pentru prelungirea valabilităţii certificatului de autorizare:
(1)administratorul aerodromului:
a)solicită prelungirea;
b)menţine condiţiile de autorizare din certificatul deţinut;
c)îşi asumă respectarea tuturor reglementărilor şi normelor legale aplicabile intrate în vigoare în perioada de valabilitate a certificatului deţinut;
d)îşi îndeplineşte obligaţiile de plată a serviciilor prestate de AACR;
(2)rapoartele de supraveghere ale inspectorilor AACR:
a)evidenţiază starea corespunzătoare a infrastructurii de aerodrom;
b)relevă calitatea bună a lucrărilor de întreţinere/reparaţii a infrastructurii de aerodrom;
c)nu menţionează neconformităţi majore sau deficienţe de fond privind desfăşurarea operaţiunilor/activităţilor aeronautice pe aerodromul în cauză, de natură să afecteze siguranţa operaţională;
(3)nu există rapoarte de producere pe aerodrom a unor incidente sau accidente de aviaţie ale căror cauze identificate ca aferente responsabilităţilor administratorului aerodromului nu au fost analizate şi înlăturate corespunzător, prin măsuri de remediere adecvate şi eficiente.
4.8.2.Solicitarea prelungirii valabilităţii certificatului de autorizare se face printr-o cerere depusă la sediul AACR cu 90 de zile înainte de expirarea datei de valabilitate a certificatului, însoţită de următoarele documente:
(1)raportul de autoevaluare, incluzând, după caz:
a)rezultatele tehnice şi operaţionale, din perioada de funcţionare autorizată, de la ultima evaluare efectuată de AACR;
b)modificările de natură organizatorică, tehnică şi operaţională, de la ultima evaluare sau inspecţie/audit de supraveghere efectuată/efectuat de AACR;
c)evidenţa şi conţinutul amendamentelor la Manualul aerodromului;
d)stadiul implementării sistemului de management al calităţii;
e)stadiul implementării sistemului de management al siguranţei;
f)stadiul lucrărilor de întreţinere/reparaţii sau de modernizare/dezvoltare;
g)lista actualizată a reglementărilor interne elaborate;
h)lista actualizată a facilităţilor şi a echipamentelor de aerodrom utilizate;
i)lista actualizată a agenţilor aeronautici civili care au efectuat sau efectuează activităţi pe aerodrom ori activităţi conexe;
j)alte elemente în sprijinul solicitării de prelungire a valabilităţii certificatului de autorizare;
(2)dovada plăţii tarifului cuvenit AACR pentru activitatea de prelungire a autorizării.
4.8.3.Procesul de evaluare va parcurge ciclul descris în secţiunile 4.4, 4.5 şi 4.6, adaptat la specificul solicitării.
4.8.4.Decizia de aprobare a prelungirii perioadei de valabilitate a certificatului de autorizare este urmată de emiterea noii ediţii a certificatului de autorizare.
4.8.5.Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatului de autorizare este de până la 3 ani.
4.8.6._
(1)La solicitarea de către administratorul unui aerodrom a prelungirii valabilităţii certificatului de autorizare, în cazul în care:
a)procesul de evaluare nu se poate desfăşura în perioada corespunzătoare (până la expirarea datei de valabilitate a certificatului de autorizare deţinut); şi
b)condiţiile de la paragraful 4.8.1 sunt îndeplinite; şi
c)constatările procesului de supraveghere sunt pozitive/favorabile,
AACR poate prelungi valabilitatea autorizării cu până la 90 de zile, perioadă în care se va efectua procedura curentă de prelungire a valabilităţii certificatului de autorizare (conform prevederilor secţiunii 4.8).
(2)AACR va comunica administratorului aerodromului, în scris, decizia de prelungire a valabilităţii certificatului de autorizare, cu precizarea noului termen de valabilitate şi a obligaţiilor suplimentare care îi revin acestuia în perioada de prelungire.
4.8.7.Dacă nu se solicită prelungirea valabilităţii certificatului de autorizare şi acesta expiră prin depăşirea datei de valabilitate, aerodromul în cauză trebuie să fie reautorizat (conform prevederilor secţiunilor 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 şi 4.7).
4.8.8.Neplata tarifului cuvenit AACR îndreptăţeşte AACR să refuze autorizarea, până la achitarea tarifului corespunzător.
4.8.9.Decizia de neprelungire a valabilităţii certificatului de autorizare, însoţită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR, în scris, deţinătorului autorizaţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.
4.9.Modificarea certificatului de autorizare
4.9.1.Orice modificare care afectează:
(1)condiţiile certificatului, tipul de operaţiuni autorizate;
(2)proprietatea, dreptul de folosinţă al aerodromului;
(3)sistemul de managementul aplicabil aerodromului, necesită aprobarea prealabilă a AACR.
4.9.2.Modificările pot consta în restrângerea sau extinderea volumului ori cadrului de efectuare a unora dintre operaţiunile/activităţile aeronautice autorizate, excluderea unor operaţiuni/activităţi aeronautice autorizate sau includerea unor noi operaţiuni/activităţi aeronautice.
4.9.3.Înainte de orice modificare, operatorul de aerodrom va adresa AACR o cerere de modificare a certificatului de autorizare însoţită de următoarele documente cu justificarea modificărilor propuse:
(1)raportul de autoevaluare, incluzând, după caz:
a)rezultatele tehnice şi operaţionale, din perioada de funcţionare autorizată, de la ultima evaluare efectuată de AACR;
b)modificările de natură organizatorică, tehnică şi operaţională, de la ultima evaluare sau inspecţie/audit de supraveghere efectuat de AACR;
c)evidenţa şi conţinutul amendamentelor la Manualul aerodromului;
d)stadiul implementării sistemului de management al calităţii;
e)stadiul lucrărilor de întreţinere/reparaţii sau de modernizare/dezvoltare;
f)alte elemente relevante pentru desfăşurarea activităţilor/operaţiunilor aeronautice curente;
(2)studiul/analiza aeronautică a implicaţiilor modificărilor propuse, cu evaluarea efectelor asupra siguranţei şi stabilirea măsurilor necesare pentru menţinerea cel puţin a nivelului iniţial de siguranţă pe aerodrom;
(3)dovada plăţii tarifului cuvenit AACR pentru activitatea de modificare a autorizării.
4.9.4.Studiul/Analiza aeronautic(ă) menţionat(ă) la paragraful 4.9.3 alin. (2) se va întocmi în conformitate cu proceduri şi instrucţiuni specifice emise de AACR.
4.9.5.Cererea de efectuare a unei schimbări se depune înainte ca orice astfel de schimbare să aibă loc, pentru a permite AACR să determine menţinerea conformităţii cu cerinţele aplicabile şi să modifice, dacă este necesar, certificatul şi condiţiile ataşate certificatului.
4.9.6.Modificările solicitate prin cererea prevăzută la paragraful 4.9.3 se implementează după emiterea noii ediţii a anexei la certificat, conform paragrafului 4.9.9.
4.9.7.În timpul schimbărilor, operatorul de aerodrom îşi desfăşoară activitatea în condiţiile aprobate de AACR.
4.9.8.Procesul de evaluare va parcurge ciclul descris în secţiunile 4.4, 4.5 şi 4.6, adaptat la specificul modificării solicitate.
4.9.9.Aprobarea modificărilor este urmată de emiterea noii ediţii a anexei la certificatul de autorizare existent.
4.10.Restricţionarea sau suspendarea certificatului de autorizare
4.10.1.Competenţele sau drepturile acordate prin certificatul de autorizare pot fi restricţionate de AACR pe o perioadă determinată, în cazul în care deţinătorul acestuia:
(1)nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare pentru o parte din operaţiunile/activităţile aeronautice desfăşurate;
(2)nu mai dispune, temporar, de facilităţile sau echipamentele de aerodrom necesare executării unor operaţiuni/activităţi aeronautice;
(3)se abate în activitatea sa de la cerinţele specifice stabilite prin prezenta reglementare sau de la procedurile declarate în Manualul aerodromului;
(4)nu respectă reglementările aeronautice aplicabile sau cerinţele specifice stabilite de AACR.
4.10.2.Certificatul de autorizare poate fi suspendat de AACR pe o perioadă limitată, în cazul în care deţinătorul acestuia:
(1)nu mai îndeplineşte integral condiţiile de autorizare pentru mai multe operaţiuni/activităţi aeronautice desfăşurate;
(2)nu mai dispune, temporar, de facilităţile, utilajele sau echipamentele de aerodrom necesare executării unor operaţiuni/activităţi aeronautice;
(3)se abate repetat în activitatea sa de la cerinţele specifice stabilite prin prezenta reglementare şi de la procedurile declarate în Manualul aerodromului;
(4)nu respectă în mod repetat reglementările aeronautice aplicabile sau cerinţele specifice stabilite de AACR;
(5)este găsit răspunzător pentru producerea unor accidente sau incidente aeronautice în perimetrul infrastructurii aerodromului ori a unor situaţii care afectează siguranţa operaţiunilor/activităţilor aeronautice;
(6)nu şi-a achitat obligaţiile de plată faţă de AACR.
4.10.3.Restricţionarea sau suspendarea certificatului de autorizare se face pe baza:
(1)constatărilor inspectorilor AACR în cadrul acţiunilor de evaluare sau supraveghere;
(2)constatărilor ca urmare a verificării de către inspectorii AACR a sesizărilor primite de la utilizatorii aerodromului în cauză, referitoare la siguranţa operaţiunilor/activităţilor aeronautice;
(3)constatărilor ca urmare a verificării de către inspectorii AACR a sesizărilor primite de la instituţii abilitate ale statului, referitoare la siguranţa operaţiunilor/activităţilor aeronautice;
(4)solicitării administratorului aerodromului.
4.10.4. _
(1)Certificatul de autorizare poate fi suspendat pe o perioadă de cel mult 6 luni.
(2)Dacă până la expirarea perioadei de suspendare nu sunt eliminate cauzele care au condus la suspendarea certificatului de autorizare, acesta va fi anulat.
4.10.5. Restricţionarea/Limitarea sau suspendarea certificatului de autorizare se stabileşte de AACR în funcţie de pericolele potenţiale şi riscurile asociate identificate în activităţile/operaţiunile aeronautice desfăşurate pe aerodromul în cauză, raportat la cerinţele reglementărilor aeronautice aplicabile şi la prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.
4.10.6. Pe durata restricţionării certificatului de autorizare, continuarea desfăşurării operaţiunilor/activităţilor aeronautice este permisă numai în condiţiile sau cu limitările impuse de AACR.
4.10.7. Pe durata suspendării certificatului de autorizare:
(1)efectele juridice produse de certificat încetează;
(2)aerodromul în cauză se închide traficului aerian civil.
4.10.8. Decizia de restricţionare sau suspendare a certificatului de autorizare, însoţită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR, în scris, deţinătorului autorizaţiei, în termen de 5 zile de la luarea deciziei.
4.11.Anularea certificatului de autorizare
4.11.1. Certificatul de autorizare poate fi anulat de AACR în cazul în care deţinătorul acestuia:
(1)prezintă neconformităţi sau deficienţe majore în activitatea de aerodrom, cu efect asupra siguranţei zborului;
(2)nu mai dispune de facilităţile şi/sau echipamentele de aerodrom necesare executării în siguranţă a operaţiunilor/activităţilor aeronautice;
(3)nu asigură starea fizică, tehnică şi operaţională corespunzătoare infrastructurii, facilităţilor şi echipamentelor de aerodrom, nu implementează un program adecvat de întreţinere şi reparaţii, angajează lucrări de întreţinere şi reparaţii de calitate precară, afectând astfel siguranţa operării aeronavelor pe aerodrom;
(4)a radiat din obiectul său de activitate legal înregistrat activităţile autorizate;
(5)se abate sistematic în activitatea sa de la cerinţele specifice stabilite prin prezenta reglementare, de la elementele declarate în Manualul aerodromului sau de la condiţiile iniţiale de acordare a certificatului de autorizare, referitoare la siguranţa traficului aerian, precum şi la calitatea activităţilor/serviciilor prestate;
(6)este răspunzător pentru producerea unor accidente sau incidente aeronautice majore în perimetrul infrastructurii de aerodrom ori a unor situaţii care afectează grav siguranţa operaţiunilor/activităţilor aeronautice;
(7)nu corectează la termenele stabilite deficienţele care au justificat măsura suspendării certificatului de autorizare;
(8)solicită în scris anularea certificatului de autorizare deţinut şi depune documentul original la AACR.
4.11.2. Anularea de către AACR a certificatului de autorizare se face în baza:
(1)constatărilor inspectorilor AACR în cadrul acţiunilor de evaluare sau supraveghere;
(2)constatărilor ca urmare a verificării de către inspectorii AACR a sesizărilor primite de la utilizatorii aerodromului în cauză, referitoare la siguranţa operaţiunilor/activităţilor aeronautice;
(3)constatărilor ca urmare a verificării de către inspectorii AACR a sesizărilor primite de la instituţii abilitate ale statului, referitoare la siguranţa operaţiunilor/activităţilor aeronautice.
4.11.3. Anularea de către AACR a certificatului de autorizare este consecinţa directă a alterării grave, cu potenţial de pericol, a condiţiilor de siguranţă pe aerodromul în cauză, prin raportare la cerinţele reglementărilor aeronautice aplicabile şi la prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.
4.11.4. Anularea certificatului de autorizare se realizează prin decizie emisă de directorul general al AACR.
4.11.5. Decizia de anulare a certificatului de autorizare, însoţită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR, în scris, deţinătorului autorizaţiei, în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei.
4.11.6. După anularea certificatului de autorizare:
(1)efectele juridice produse de certificatul de autorizare încetează definitiv;
(2)aerodromul se închide traficului aerian civil, cu obligaţia administratorului de a lua măsurile de siguranţă care se impun în astfel de situaţii (îndepărtarea marcajelor şi a indicatorului de direcţie a vântului, aplicarea marcajelor corespunzătoare de interzicere şi scoatere din serviciu, informare aeronautică adecvată etc.);
(3)deţinătorul trebuie să depună certificatul de autorizare la sediul AACR (documentul original), în termen de maximum 5 zile de la primirea notificării AACR referitoare la decizia anulării acestuia.
4.12.Renunţarea la certificatul de autorizare
4.12.1. _
(1)Deţinătorul unui certificat de autorizare poate renunţa din proprie iniţiativă la acesta.
(2)Pentru aceasta trebuie să notifice AACR, în scris, cu cel puţin 90 de zile înainte de data la care intenţionează să renunţe efectiv la certificatul de autorizare.
4.12.2. Notificarea trebuie să includă şi următoarele informaţii referitoare la acţiunile întreprinse:
(1)dacă aerodromul rămâne deschis pentru utilizare ca aerodrom înregistrat;
(2)dacă aerodromul se închide traficului aerian civil cu luarea tuturor măsurilor necesare în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile.
4.12.3. Dacă aerodromul va rămâne deschis pentru utilizare ca aerodrom înregistrat, administratorul trebuie să se conformeze cerinţelor de certificare aplicabile şi celor de siguranţă operaţională specifice, aplicându-i-se prevederile cuprinse în RACR-AD-IADC, ediţia în vigoare.
4.12.4. Certificatul de autorizare la care se renunţă va fi anulat prin decizie emisă de directorul general al AACR, cu efect de la data solicitată de deţinătorul certificatului condiţionat de notificarea conform prevederii de la paragraful 4.12.1 alin. (2).
4.12.5. Deţinătorul trebuie să depună certificatul de autorizare (documentul original) la sediul AACR, în termen de maximum 5 zile de la primirea notificării AACR referitoare la decizia anulării acestuia.
4.13.Transferul certificatului de autorizare
4.13.1. _
(1)Transferul certificatului de autorizare poate fi cerut în conformitate cu reglementările naţionale în vigoare, când proprietatea, dreptul de folosinţă sau activitatea de operare ale aerodromului sunt transferate de la un administrator la altul.
(2)Motivele transferului pot include vânzarea, concesionarea sau transferul responsabilităţii operării aerodromului.
4.13.2. AACR poate să accepte transferul unui certificat de autorizare de la un deţinător la altul, când:
(1)deţinătorul actual comunică în scris AACR, cu cel puţin 90 de zile înainte, cesionarea operării aerodromului;
(2)deţinătorul actual comunică în scris AACR numele viitorului administrator;
(3)noul administrator solicită în scris AACR transferarea certificatului de autorizare, cu cel puţin 60 de zile înaintea preluării cesiunii operării aerodromului de la deţinătorul anterior;
(4)AACR se asigură că noul administrator este capabil să opereze şi să întreţină corespunzător aerodromul şi că transferul nu va determina deteriorări semnificative în operarea curentă a aerodromului:
a)facilităţile, serviciile şi echipamentele de aerodrom vor rămâne cel puţin aceleaşi;
b)personalul cu atribuţii esenţiale va continua să le exercite sau va fi înlocuit cu personal având cel puţin aceleaşi aptitudini şi aceeaşi experienţă, precum şi calificări echivalente;
c)sistemul de management al siguranţei operaţionale va rămâne funcţional;
d)procedurile Manualului aerodromului nu vor fi modificate.
4.13.3. După emiterea certificatului de autorizare către noul administrator, certificatul deţinut de administratorul iniţial se anulează de drept, iar acesta are obligaţia să depună documentul original la sediul AACR, în termen de maximum 5 zile de la primirea notificării AACR referitoare la emiterea certificatului de autorizare către noul administrator.
4.13.4. AACR poate refuza transferul dacă constată că:
(1)administratorul propus pentru transferarea certificatului de autorizare nu are capacitatea de a opera aerodromul la standardele cerute pentru autorizare;
(2)din transfer vor rezulta alterări ale aspectelor operaţionale;
(3)noul administrator va efectua modificări incompatibile cu condiţiile pentru care a fost eliberat certificatul de autorizare curent (reducerea dimensiunilor pistei, a căilor de rulare sau a platformelor, folosirea de personal necalificat corespunzător, modificarea de fond a Manualului aerodromului etc.).
4.13.5. Decizia de respingere a transferului solicitat, însoţită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR, în scris, deţinătorului actual al certificatului de autorizare, în termen de 5 zile de la luarea deciziei.
4.14.Contestaţii
4.14.1. Solicitantul sau deţinătorul unui certificat de autorizare (după caz) poate contesta deciziile AACR de neacordare a certificatului, de neprelungire a valabilităţii certificatului, de restricţionare a certificatului, de suspendare a certificatului, de anulare a certificatului sau de respingere a transferului certificatului.
4.14.2. _
(1)Împotriva deciziilor AACR menţionate la paragraful 4.14.1 se pot formula contestaţii potrivit legii contenciosului administrativ în vigoare. Contestaţiile se depun la AACR sau la MT şi trebuie să conţină datele de identificare a contestatorului, obiectul contestaţiei, motivele de fapt şi de drept, dovezile pe care se întemeiază, semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Contestaţia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului contestat, sub sancţiunea decăderii.
(2)AACR va comunica petentului, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea contestaţiei, decizia motivată de menţinere sau revocare a deciziei în cauză.
CAPITOLUL V: Procesul de supraveghere a aerodromurilor civile
5.1.Scopul procesului de supraveghere
5.1.1.Procesul de supraveghere a aerodromurilor civile are scopul de a verifica dacă:
(1)se menţin cel puţin condiţiile existente la acordarea autorizării;
(2)se respectă cerinţele specifice menţionate în anexa la certificatul de autorizare;
(3)se respectă cerinţele reglementărilor aeronautice civile aplicabile privind siguranţa, regularitatea şi eficienţa activităţilor de aerodrom şi a traficului aerian, precum şi calitatea serviciilor prestate.
5.1.2.Supravegherea aerodromurilor se efectuează pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului de autorizare.
5.2.Organizarea procesului de supraveghere
5.2.1._
(1)Procesul de supraveghere se organizează, este condus şi se execută de AACR, prin inspectorii aeronautici de specialitate ai acesteia.
(2)Procesul de supraveghere se realizează pe baza programului şi a procedurilor stabilite de AACR, adaptate particularităţilor fiecărui aerodrom.
5.2.2._
(1)AACR execută activitatea de supraveghere prin inspecţii/audituri de aerodrom periodice.
(2)Inspecţiile/Auditurile de aerodrom ale AACR pot fi:
a)programate (anunţate) sau neprogramate (inopinate);
b)generale (vizând toate componentele şi aspectele activităţii/operaţiunilor de aerodrom) sau parţiale (dedicate anumitor componente sau aspecte ale activităţii/operaţiunilor de aerodrom, după caz).
5.2.3.Ciclul de planificare a supravegherii, programul de supraveghere aferent, precum şi revizuirea acestuia sunt stabilite de AACR în funcţie de următoarele elemente:
(1)constatările/concluziile auditurilor anterioare;
(2)identificarea unor neconformităţi cu factor de risc major asupra siguranţei;
(3)producerea unor evenimente cu impact negativ asupra siguranţei;
(4)timpul de răspuns al administratorului de aerodrom de a pune în aplicare planul de acţiuni corective rezultat în urma auditului anterior.
5.2.4.Procesul de supraveghere menţionat la paragraful 5.1.1 se desfăşoară în conformitate cu standardele şi procedurile AACR.
5.2.5._
(1)Dacă în urma activităţii de supraveghere se constată că deţinătorul certificatului de autorizare nu mai îndeplineşte condiţiile cerute pentru autorizare sau nu respectă limitările specificate în documentul de autorizare, AACR informează imediat, în scris, administratorul aerodromului în cauza asupra neconformităţilor constatate şi solicită remedierea acestora într-o perioadă de timp determinată.
(2)AACR evaluează dacă operaţiunile aeronautice mai pot continua în perioada de remediere a neconformităţilor constatate şi, în funcţie de implicaţiile asupra siguranţei operării pe aerodrom, poate restricţiona sau suspenda autorizarea în perioada de referinţă.
5.2.6.În cazul în care deficienţele identificate nu se remediază până la termenul sau în condiţiile stabilite, AACR suspendă sau anulează certificatul de autorizare respectiv.
CAPITOLUL VI: Responsabilităţi şi obligaţii ale administratorilor aerodromurilor civile
6.1.Respectarea prevederilor reglementărilor aeronautice
6.1.1.Administratorul aerodromului se va conforma prevederilor prezentei reglementări, precum şi ale celorlalte reglementări aeronautice naţionale şi internaţionale aplicabile.
6.1.2.Obţinerea certificatului de autorizare obligă administratorul aerodromului să realizeze şi să menţină condiţiile privind siguranţa, regularitatea şi eficienţa operaţiunilor aeronautice pe aerodrom, în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice invocate la paragraful 6.1.1.
6.1.3._
(1)Administratorul aerodromului trebuie să menţină structura organizatorică, facilităţile şi echipamentele de aerodrom, cadrul operaţional şi sistemul de management al siguranţei cel puţin la nivelul declarat iniţial, constatat şi aprobat prin certificatul de autorizare acordat de AACR.
(2)Administratorul aerodromului poate desfăşura în domeniul aeronautic numai activităţile/serviciile pentru care este autorizat şi numai în condiţiile stabilite, cu respectarea limitărilor prevăzute în anexa la certificatul de autorizare.
6.1.4._
(1)În interesul siguranţei operaţionale, AACR emite şi transmite administratorului aerodromului, în scris, directive (cu regim obligatoriu) şi circulare (cu regim de recomandare) referitoare la aspecte operaţionale actuale din domeniul de aerodrom şi conex.
(2)Administratorul aerodromului va integra directivele şi circularele emise de AACR în sistemul propriu de reglementări aeronautice, va aplica cerinţele specifice stipulate în directive şi va avea în vedere recomandările specifice formulate în circulare.
6.2.Competenţa personalului operaţional şi de întreţinere
6.2.1.Administratorul aerodromului va angaja un număr adecvat de persoane cu experienţă şi calificate corespunzător pentru îndeplinirea tuturor activităţilor de întreţinere şi operare a aerodromului.
6.2.2.Dacă cerinţe specifice impun certificarea competenţei profesionale pentru anumite categorii de personal, administratorul aerodromului va folosi în funcţiile respective numai persoane care deţin astfel de certificate.
6.2.3.Administratorul aerodromului va implementa un program de asigurare şi verificare a competenţei profesionale a personalului menţionat la paragraful 6.2.2.
6.3.Întreţinerea şi operarea aerodromului
6.3.1.Administratorul aerodromului va întreţine şi va opera aerodromul în conformitate cu procedurile stabilite în Manualul aerodromului.
6.3.2.Administratorul aerodromului trebuie să implementeze cerinţele specifice ale directivelor AACR şi să le includă în Manualul aerodromului.
6.3.3.Administratorul aerodromului trebuie să asigure un program adecvat şi eficient de întreţinere a facilităţilor şi echipamentelor de aerodrom, care să confere un nivel ridicat de siguranţă a operării.
6.3.4.Administratorul aerodromului va coordona prin proceduri operaţionale comune cu administratorul serviciilor de trafic aerian realizarea şi menţinerea siguranţei zborului.
6.4.Sistemul de management al siguranţei
6.4.1.Administratorul aerodromului va elabora un sistem de management al siguranţei pe aerodrom, stabilind structura organizaţională şi sarcinile specifice, atribuţiile şi responsabilităţile persoanelor de conducere şi de decizie din sistem, cu scopul asigurării că operaţiunile sunt derulate într-o manieră controlată demonstrabilă şi sunt perfectibile.
6.4.2._
(1)Administratorul aerodromului va impune tuturor utilizatorilor aerodromului, inclusiv operatorilor aerieni cu baza fixă pe aerodrom, agenţilor aeronautici de handling şi altor agenţi aeronautici care desfăşoară activităţi pe aerodrom în legătură cu zborul sau handling-ul aeronavelor, să se conformeze cerinţelor pe care le-a stabilit referitor la siguranţa pe aerodrom.
(2)Administratorul aerodromului va supraveghea respectarea acestor cerinţe.
6.4.3.Administratorul aerodromului va solicita tuturor utilizatorilor aerodromului, operatorilor aerieni cu baza fixă pe aerodrom, agenţilor aeronautici de handling şi altor organizaţii menţionate la paragraful 6.4.2 să coopereze la programul de realizare a siguranţei pe aerodrom şi de utilizare sigură a aerodromului, inclusiv prin informare imediată asupra oricăror accidente, incidente, defecţiuni sau erori cu efect direct asupra siguranţei operaţionale.
6.5.Sistemul intern de raportare şi de audituri de siguranţă
6.5.1._
(1)Administratorul aerodromului va programa un audit al sistemului de management al siguranţei, incluzând inspecţia facilităţilor şi echipamentelor de aerodrom.
(2)Auditul va viza funcţiile proprii ale administratorului aerodromului.
(3)Acesta va organiza, de asemenea, un program de inspecţie şi audit extern pentru evaluarea altor utilizatori, inclusiv operatorii aerieni cu baza fixă pe aerodrom, agenţii aeronautici de handling şi alte organizaţii menţionate la paragraful 6.4.2.
6.5.2.Auditurile menţionate la paragraful 6.5.1 se vor planifica şi se vor derula periodic, la intervale de timp, de regulă, nu mai mari de 6 luni.
6.5.3.Administratorul aerodromului se va asigura că rapoartele de audit intern, inclusiv rapoartele referitoare la facilităţile, serviciile şi echipamentele de aerodrom, sunt întocmite de persoane cu pregătire şi experienţă în domeniul siguranţei operaţionale.
6.5.4._
(1)Administratorul aerodromului va păstra câte o copie a rapoartelor menţionate la paragraful 6.5.3 pentru o perioadă de 2 ani.
(2)AACR poate solicita copii ale rapoartelor de audit intern pentru activităţile sale de evaluare.
6.5.5.Rapoartele menţionate la paragraful 6.5.3 trebuie să fie semnate de persoanele care au efectuat inspecţiile şi auditurile respective.
6.6.Accesul pe aerodrom
6.6.1.Personalul abilitat al AACR poate inspecta şi efectua testări ale facilităţilor, serviciilor şi echipamentelor de aerodrom, poate verifica documentele şi înregistrările administratorului aerodromului şi poate evalua sistemul de management al siguranţei înainte de emiterea ori prelungirea valabilităţii certificatului de autorizare sau oricând este nevoie, în scopul realizării ş: menţinerii siguranţei pe aerodrom.
6.6.2.La solicitarea personalului menţionat la paragraful 6.6.1, în scopul evaluării siguranţei pe aerodrom, administratorul aerodromului va permite accesul în orice zonă a aerodromului sau la orice facilitate de aerodrom, inclusiv echipamente, înregistrări, documente şi personal operaţional.
6.6.3.Administratorul aerodromului va coopera la desfăşurarea activităţilor menţionate la paragraful 6.6.1.
6.7.Notificare şi raportare
6.7.1.Administratorul aerodromului trebuie să transmită notificări şi rapoarte către AACR, serviciile de control al traficului aerian şi alte organizaţii, potrivit cerinţelor specifice impuse de reglementările aeronautice aplicabile.
6.7.2.Administratorul aerodromului va verifica la primire toate publicaţiile de informare aeronautică emise de AIS şi va semnala imediat către AIS orice inexactitate referitoare la aerodrom, conţinută în publicaţiile respective.
6.7.3.Administratorul aerodromului va notifica la AIS şi AACR, în scris, cu cel puţin 45 de zile înainte de efectuarea oricărei modificări a facilităţilor sau echipamentelor de aerodrom sau a nivelului serviciilor pe aerodrom care au fost planificate în avans şi care ar putea afecta exactitatea informaţiilor conţinute în publicaţiile de informare aeronautică de referinţă.
6.7.4.Administratorul aerodromului va furniza către AIS şi se va preocupa ca serviciile de control al traficului aerian şi serviciile de specialitate ale operatorilor aerieni să fie notificate imediat în legătură cu elemente/informaţii referitoare la:
(1)obstacole, factori de obstrucţie şi pericole:
a)orice obiect care depăşeşte o suprafaţă de limitare a obstacolelor din zona aerodromului;
b)orice factor de obstrucţie sau situaţie periculoasă care afectează siguranţa zborului pe sau lângă aerodrom;
(2)nivelul serviciilor:
- reducerea nivelului serviciilor de aerodrom indicate în publicaţiile de informare aeronautică menţionate la paragraful 6.7.2;
(3)suprafaţa de mişcare:
- închiderea oricărei părţi a suprafeţei de mişcare a aerodromului;
(4)orice altă situaţie care ar putea afecta siguranţa zborului pe sau lângă aerodrom şi care necesită măsuri de prevenire.
6.7.5.Administratorul aerodromului va comunica autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiei în subordinea căreia se află orice schimbare relevantă privind condiţiile de administrare şi de operare a aerodromului (restricţionarea, suspendarea sau anularea certificatului de autorizare, cerinţe specifice impuse de AACR etc., cu precizarea efectelor asupra siguranţei şi a implicaţiilor conexe).
6.7.6.Administratorul aerodromului este integral răspunzător pentru corectitudinea şi actualitatea datelor/informaţiilor pe care le transmite/furnizează în rapoarte, notificări, amendamente, baze de NOTAM etc.
6.8.Inspecţii speciale
Pentru realizarea siguranţei aeronautice, administratorul aerodromului va inspecta aerodromul, în funcţie de situaţie:
(1)cât mai curând posibil după orice incident sau accident de aviaţie;
(2)în perioadele de construire sau reparare a facilităţilor ori echipamentelor de aerodrom, care sunt critice pentru siguranţa operaţională;
(3)în orice alt moment când pe aerodrom sunt condiţii care ar putea afecta siguranţa operaţiunilor/activităţilor aeronautice.
6.9.Îndepărtarea obstacolelor de pe suprafaţa aerodromului
Administratorul aerodromului va acţiona pentru îndepărtarea în cel mai scurt timp posibil a vehiculelor, obstacolelor sau a altor factori de obstrucţie de pe suprafaţa aerodromului, care ar putea constitui un pericol pentru siguranţa operării.
6.10.Notificări de avertizare
Când aeronavele care zboară la joasă înălţime, la sau lângă aerodrom, sau aeronavele care rulează ar putea constitui un pericol pentru persoane ori pentru traficul vehiculelor, administratorul aerodromului:
(1)va instala anunţuri de avertizare pe fiecare drum public adiacent suprafeţei de mişcare;
(2)dacă un astfel de drum public nu este controlat de administratorul aerodromului, acesta va informa autoritatea responsabilă, în vederea instalării unor anunţuri pe drumul public respectiv cu privire la existenţa unui pericol.
CAPITOLUL VII: Exceptări
7.1.O exceptare se referă la cerinţele prezentei reglementări, la care administratorul aerodromului trebuie să se conformeze, în interesul siguranţei zborului.
7.2.În vederea exceptării de către MT de la aplicarea unor cerinţe ale prezentei reglementări, administratorul aerodromului trebuie să transmită la AACR o cerere scrisă, însoţită de o analiză de risc (evaluare a pericolelor potenţiale şi a riscurilor asociate) şi de un plan de măsuri pentru eliminarea sau minimizarea riscurilor considerate.
7.3.Ca urmare a cererii menţionate la paragraful 7.2, AACR va analiza implicaţiile referitoare la siguranţa operaţională şi planul de măsuri propus, urmărind menţinerea unui nivel de siguranţă echivalent celui stabilit de reglementările aeronautice aplicabile.
7.4.Analizele/Studiile de risc menţionate la paragraful 7.2 se vor întocmi în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile specifice emise de AACR.
7.5.Dacă în urma analizei menţionate la paragraful 7.3 AACR constată că siguranţa zborului nu este afectată, AACR va propune MT acordarea exceptării cerute de administratorul aerodromului.
7.6.Exceptarea cerută de administratorul aerodromului se aprobă prin notă semnată de secretarul de stat coordonator al domeniului aviaţiei civile din MT.
7.7.Diferenţele dintre procedurile şi condiţiile autorizate de AACR şi prevederile prezentei reglementări vor fi menţionate în anexa la certificatul de autorizare, împreună cu restricţiile şi limitările impuse, după caz, precum şi cu termenul de valabilitate al exceptărilor.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 238 din data de 31 martie 2016