ORDIN nr. 97 din 25 iunie 2015 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 107/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate
Având în vedere prevederile art. 179 alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
în temeiul prevederilor art. 10 alin (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 107/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 27 octombrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) Prin derogare de la prevederile art. 2, în perioada 1 ianuarie-31 august 2015, în privinţa clienţilor noncasnici care nu au încheiat, în conformitate cu dispoziţiile art. 2, un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, furnizarea gazelor naturale se realizează în baza contractelor de furnizare a gazelor naturale în vigoare la data de 31 decembrie 2014, cu excepţia clauzelor din cuprinsul acestora privind preţul final reglementat."
2.La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Pentru perioada 1 ianuarie-31 august 2015, furnizorii de gaze naturale prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a raporta lunar, până cel târziu la data de 20 a lunii în curs, pentru luna precedentă, datele referitoare la activitatea de furnizare desfăşurată în condiţiile prevăzute la art. 3, prin macheta comunicată acestora de ANRE."
3.După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:
"Art. 51
(1) Până la data de 31 iulie 2015, furnizorul transmite clienţilor noncasnici proprii care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate o notificare, care cuprinde cel puţin informaţiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin şi care va avea ataşată oferta de furnizare cu preţul propus de către acesta începând cu data de 1 septembrie 2015, împreună cu propunerea de contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat.
(2) Furnizorul trebuie să poată face dovada că a depus toate diligenţele pentru informarea clientului noncasnic propriu care nu si-a exercitat dreptul de eligibilitate cu privire la necesitatea de a încheia un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat.
(3) În situaţia în care clientul noncasnic nu-si exercită, până la data de 31 august 2015, dreptul de eligibilitate şi nu încheie, cu furnizorul actual sau cu un alt furnizor, un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat, contractul transmis de furnizorul actual conform prevederilor alin. (1) se consideră acceptat tacit si, în consecinţă, încheiat începând cu data de 1 septembrie 2015, în condiţiile prevăzute de art. 1.196 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care clientul noncasnic comunică furnizorului, până la această dată, refuzul de semnare a contractului sau o solicitare de modificare/completare a condiţiilor/clauzelor contractuale, după caz.
(4) Sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul furnizorului să modifice/să completeze unilateral contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale transmis conform prevederilor alin. (1), fără încheierea unui act adiţional.
(5) Orice intenţie de modificare/completare a clauzelor contractuale se notifică de către furnizor clientului noncasnic care se încadrează în situaţia prevăzută la alin. (3), cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data la care modificarea/completarea urmează să fie efectuată. Clientul noncasnic are la dispoziţie un termen de 15 zile calendaristice de la data primirii notificării pentru a comunica furnizorului opţiunea sa de acceptare sau neacceptare a noilor condiţii. Neprimirea unui răspuns din partea clientului noncasnic nu este considerată acceptare tacită, iar furnizorul poate denunţa unilateral contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, cu notificarea prealabilă a acestuia."
4.După articolul 7 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Furnizorii de gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ: Informaţii minime care trebuie incluse în notificare
(- Anexa la Ordinul nr. 107/2014)
I.Informaţii privind încetarea aplicabilităţii preţurilor finale reglementate pentru clienţii noncasnici începând cu data de 1 ianuarie 2015, cu indicarea temeiului legal aferent, respectiv art. 179 alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
II.Informaţii privind drepturile conferite de calitatea de client eligibil, cu precizarea expresă a dreptului de a încheia un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, aferent furnizării în regim negociat, cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale ales de clientul final;
III.Informaţii privind modalităţile de încheiere a unui contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, respectiv prin negociere directă cu furnizorul a preţului şi a condiţiilor comerciale sau prin acceptarea unei oferte propuse de acesta, ori posibilitatea clientului final de a recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică;
IV.Informaţii privind publicarea pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, la adresa http://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/informatii-de-interes-public, a următoarelor informaţii relevante:
a)lista operatorilor economici, titulari de licenţă de furnizare a gazelor naturale;
b)lista conţinând link-urile către ofertele-tip publicate pe paginile de internet ale furnizorilor;
c)lista operatorilor, titulari de licenţă de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale.
V.Informaţii referitoare la modalitatea prin care i se asigură clientului noncasnic care nu-şi exercită dreptul de eligibilitate furnizarea gazelor naturale până la data de 31 august 2015, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 107/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate, cu modificările şi completările ulterioare;
VI.Informaţii referitoare la conţinutul documentelor anexate notificării, respectiv oferta de furnizare cu preţul propus clientului noncasnic de către furnizorul actual începând cu data de 1 septembrie 2015 şi contractul de vânzare-cumpărare propus spre semnare;
VII.Informaţii privind modalitatea de acceptare sau de refuz a ofertei propuse de furnizorul actual, în funcţie de opţiunea clientului noncasnic;
VIII.Informaţii referitoare la condiţiile în care se va desfăşura activitatea de furnizare a gazelor naturale pentru clientul noncasnic care nu îşi exercită dreptul de eligibilitate şi nu încheie, până la data de 31 august 2015, cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor, un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, aferent furnizării în regim negociat, în condiţiile prevăzute în art. 51 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 107/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 468 din data de 29 iunie 2015