DECIZIE CIVILĂ nr. 192A din 27 decembrie 2012  a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 7 pronunţate la data de 6 iulie 2012 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 iulie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 132/2012
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Sediul: Splaiul Independenţei nr. 5, sectorul 4, Bucureşti
Dosar nr. 6.328/2/2012
Obiect: Drept de autor şi drepturi conexe
DECIZIA CIVILĂ Nr. 192A/27.12.2012
Prin Decizia civilă nr. 192A din 27 decembrie 2012, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 6.328/2/2012, care priveşte apelurile formulate de apelanţii Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX) şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM împotriva Hotărârii arbitrare nr. 7 din 6 iulie 2012 pronunţate de Completul arbitral de pe lângă ORDA, în Dosarul arbitral nr. 8/2012, în contradictoriu cu intimaţii Uniunea Naţională a Artiştilor din România (UNART) şi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) a dispus:
"Respinge excepţia lipsei de interes în apelul CREDIDAM.
Respinge apelul formulat de ARAIEX, ca lipsit de obiect.
Admite apelurile CREDIDAM şi ADPFR.
Schimbă în parte Hotărârea arbitrală nr. 7 din 6 iulie 2012, în sensul că stabileşte punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la proiectul de metodologie supus arbitrajului, care urmează a fi negociat cu utilizatorii, ca fiind următorul:
METODOLOGIA având ca obiect punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme
1.Prin utilizator, în sensul prezentei metodologii, se înţelege persoana fizică autorizată (PFA, AF etc.) sau persoana juridică care deţine ori foloseşte cu orice titlu (drept de proprietate, administrare, închiriere, subînchiriere, comodat, concesiune, leasing etc.) spaţii închise sau deschise, în care sunt instalate sau deţinute aparate sau orice alte mijloace mecanice, electronice, digitale, cum ar fi aparatură de redare a înregistrărilor sonore, receptoare radio ori televizoare, echipament informatic, instalaţii de amplificare şi orice alte aparate ce permit recepţia, redarea sau difuzarea sunetelor sau imaginilor însoţite de sunet.
2.1.Utilizatorii care comunică public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora, precum şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual au obligaţia ca înaintea oricărei utilizări să obţină autorizaţia - licenţă neexclusivă din partea organismelor de gestiune colectivă abilitate, în schimbul remuneraţiilor prevăzute în tabelele din prezenta metodologie.
Utilizatorul are obligaţia de a obţine din partea organismelor de gestiune colectoare ale drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, autorizaţii-licenţe neexclusive pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, anterior începerii activităţii de comunicare publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, anterior începerii activităţii de comunicare publică, în schimbul plăţii unei remuneraţii, indiferent de durata efectivă a comunicării publice.
2.2.Eliberarea autorizaţiei-licenţă neexclusivă pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual se solicită de către utilizator cu cel puţin 7 zile calendaristice anterior începerii activităţii.
2.3.Pentru eliberarea autorizaţiilor-licenţă neexclusivă sau pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor datorate, organismele de gestiune colectivă colectoare, desemnate conform reglementărilor în vigoare, pentru drepturile artiştilor interpreţi ori executanţi şi ale producătorilor de fonograme pot solicita utilizatorului, iar utilizatorul este obligat să pună la dispoziţia acestora copii conforme ale următoarelor documente:
a)certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului (pentru persoanele juridice), respectiv documentul de autorizare a persoanei fizice autorizate (PFA, AF etc.);
b)autorizaţia de funcţionare;
c)certificatul de clasificare emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (în cazul structurilor de primire cu destinaţie de cazare turistică);
d)certificatele de clasificare a mijloacelor de transport de persoane deţinute cu orice titlu, licenţele de transport, eliberate pentru fiecare mijloc de transport deţinut, contractele de atribuire în gestiune delegată a serviciilor de transport în regim de taxi sau de închiriere (în cazul transportatorilor autorizaţi).
2.4.Autorizaţia-licenţă neexclusivă se eliberează pentru o perioadă de 3 luni/6 luni/12 luni calendaristice sau pentru o perioadă sezonieră specificată de utilizator, putând fi prelungită pe perioade succesive prin acordul părţilor.
Autorizaţia-licenţă neexclusivă se eliberează în baza declaraţiei pe propria răspundere a utilizatorului (reprezentant legal sau împuternicit) ori a contractului încheiat între utilizator şi organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv între utilizator şi organismul de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme în vederea obţinerii autorizaţiei-licenţă neexclusivă.
Autorizaţia-licenţă neexclusivă pentru utilizarea fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, în cadrul activităţilor enumerate la tabelul de la pct. I1, se eliberează pentru fiecare eveniment/manifestaţie/spectacol/turneu/campanie sau altă activitate asimilată acestora.
2.5.Autorizaţia-licenţă neexclusivă este valabilă numai dacă aceasta este însoţită de documentele de plată a remuneraţiei echitabile stabilite prin tabelele care fac parte integrantă din prezenta metodologie.
2.6.Autorizaţia-licenţă neexclusivă este personală şi nu poate fi transmisă unui terţ.
2.7.Încetarea valabilităţii autorizaţiei-licenţă neexclusivă, ca urmare a încetării activităţii, a suspendării temporare a activităţii desfăşurate de utilizator sau a încetării comunicării publice a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual operează în condiţiile în care, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de încetarea ori suspendarea temporară a activităţii, utilizatorul comunică organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme care au eliberat autorizaţia-licenţă neexclusivă, o declaraţie pe propria răspundere, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al utilizatorului, care atestă data încetării ori a suspendării temporare a activităţii desfăşurate.
În cazul în care utilizatorul nu înaintează declaraţia pe propria răspundere privind încetarea, suspendarea temporară a activităţii sau încetarea comunicării publice a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în termenul anterior indicat, acesta datorează în continuare remuneraţiile stabilite prin prezenta metodologie, conform autorizaţiei-licenţă neexclusivă, fără a putea invoca o eventuală încetare a comunicării publice.
2.8.În cazul în care se constată că declaraţia pe propria răspundere sau contractul indicate la art. 2.4 nu sunt conforme realităţii, remuneraţiile aferente perioadei anterioare declaraţiei pe propria răspundere ori contractului sunt datorate de utilizator.
3.1.Pentru utilizarea fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, utilizatorii au obligaţia de a achita remuneraţia în cuantumul prevăzut în tabelele ce fac parte integrantă din prezenta metodologie, la care se adaugă TVA. Cuantumul remuneraţiei poate fi indexat anual ţinându-se cont de indicele de inflaţie stabilit la nivel naţional.
3.2.Remuneraţia datorată pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental trebuie achitată de către utilizator anterior începerii activităţii de comunicare publică, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare desfăşurării activităţii.
Plata remuneraţiilor forfetare se efectuează lunar, până cel târziu în ultima zi a lunii pentru luna următoare pentru care acestea sunt datorate.
Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalităţi de 0,1% aferente sumelor neachitate la termen, pe zi de întârziere.
3.3.Pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, utilizatorul trebuie să achite în avans, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare desfăşurării activităţii, remuneraţia minimă, stabilită potrivit tabelelor I1, I2, I3 şi I4 de mai jos.
Plata remuneraţiilor minime se efectuează lunar, până cel târziu în ultima zi a lunii pentru luna următoare pentru care acestea sunt datorate.
Ulterior, utilizatorii care comunică public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual vor achita remuneraţia procentuală datorată după cum urmează:
- utilizatorul care desfăşoară evenimente ocazionale va achita remuneraţia procentuală datorată conform tabelului I1 de mai jos: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii evenimentului/manifestaţiei/spectacolului/turneului/campaniei sau a altei activităţi asimilate acestora;
- utilizatorul care comunică public fonogramele de comerţ/fonogramele publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice în domeniul audiovizual în spaţii închise ori deschise potrivit tabelelor I2, I3 şi I4 de mai jos: lunar, până cel târziu în ultima zi a lunii pentru luna anterioară, pentru care aceasta este datorată.
3.4.Pentru întârzieri la plata remuneraţiilor, utilizatorii datorează penalităţi în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din sumele neachitate la scadenţă, aceştia fiind de drept puşi în întârziere, fără a fi necesară notificarea acestora.
3.5.Utilizatorul care comunică public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, conform tabelelor I1, I2, I3 şi I4, este obligat să transmită lunar organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme, până cel târziu la data de 10 a lunii următoare celei pentru care remuneraţia este datorată sau la sfârşitul evenimentului/manifestaţiei/spectacolului/turneului/campaniei sau al altei activităţi asimilate acestora (în cazul evenimentelor ocazionale) următoarele documente:
- acte justificative cu caracter financiar-contabil pentru fiecare lună de plată (balanţe analitice, bilanţuri contabile) în vederea justificării sumelor declarate şi a verificării remuneraţiei calculate lunar;
- declaraţie pe propria răspundere, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al utilizatorului privind baza de calcul al remuneraţiei datorate pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, diferenţiată pentru fiecare activitate specifică desfăşurată în scopul comunicării publice a acestora în scop lucrativ;
- lista fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual comunicate public, în vederea repartizării corecte a remuneraţiilor încasate de organismele de gestiune colectivă, conform modelului de playlist de mai jos:

Nr. crt.

Titlul piesei

Artist

Număr de difuzări

Producător

1

2

3

4

S

3.6.Baza de calcul al remuneraţiilor cuvenite comunicării publice a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual din comunicarea publică în scop lucrativ o reprezintă, după caz:
1.veniturile, mai puţin TVA, obţinute din consumaţii şi vânzarea de bilete, abonamente, programe, valoarea materialelor promoţionale, sponsorizări etc., iar în lipsa acestora:
2.bugetul de cheltuieli al evenimentului/manifestaţiei/spectacolului/turneului/campaniei, mai puţin TVA;
3.bugetul de cheltuieli pentru campanii publicitare, promoţionale sau electorale, mai puţin TVA.
Remuneraţia nu este datorată, iar, dacă aceasta a fost achitată, ea trebuie returnată, în cazul în care evenimentul/manifestaţia/spectacolul/turneul/campania a fost anulat/anulată.
3.7.Utilizatorul poate achita anterior emiterii autorizaţiei-licenţă neexclusivă remuneraţia corespunzătoare perioadei de valabilitate a licenţei, prevăzute la art. 2.4, conform opţiunii exprimate de acesta.
Pentru utilizatorii care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii au o licenţă valabilă, se aplică prevederile de la art. 3.2, respectiv 3.3.
Pentru remuneraţia achitată în avans, aferentă autorizaţiei-licenţă având o durată de valabilitate de minimum 12 luni, se acordă un discount/o reducere de 5% din suma datorată pentru această perioadă.
3.8.În cazul în care utilizatorul datorează mai multe sume restante, plata efectuată va stinge datoriile în ordinea vechimii, indiferent că acestea sunt constituite din remuneraţii sau penalităţi de întârziere.
Plata parţială efectuată de utilizator va fi imputată cu prioritate asupra penalităţilor de întârziere aferente sumelor neachitate la termen.
3.9.În cazul în care în acelaşi spaţiu se comunică public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual atât în scop ambiental, cât şi în scop lucrativ, se vor achita remuneraţii pentru ambele utilizări.
3.10.În cazul utilizatorilor care organizează turnee sau evenimente, aceştia pot achita remuneraţiile procentuale cuvenite la sfârşitul turneului sau al ultimului eveniment, în condiţiile stabilite la art. 3.3 ultimul paragraf, după achitarea în avans a remuneraţiei prevăzute la art. 3.3 primul paragraf.
3.11.În situaţia în care un utilizator deţine sau foloseşte mai multe spaţii ori desfăşoară mai multe activităţi, remuneraţia se datorează distinct pentru fiecare spaţiu în parte sau pentru fiecare activitate desfăşurată în parte.
În situaţia în care într-un spaţiu nedelimitat există o singură sursă de sunet sau de sunet şi imagine, în care se comunică public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial ori reproduceri ale acestora, un utilizator desfăşoară mai multe activităţi conform anexei la metodologie (mai puţin cele prevăzute în tabelele I1-I4), remuneraţia se va achita o singură dată, pentru suprafaţa respectivă în care se difuzează muzica, potrivit obiectului de activitate corespunzător spaţiului având cea mai mare suprafaţă.
3.12.Pentru perioada pentru care utilizatorul a comunicat public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental sau lucrativ fără a obţine în prealabil autorizaţia-licenţă neexclusivă, acesta are obligaţia de a plăti către organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme o sumă de bani reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal datorate dacă ar fi deţinut autorizaţia-licenţă neexclusivă. în situaţia în care cuantumul remuneraţiei care ar fi fost legal datorată de către utilizator nu poate fi determinat, acesta datorează triplul remuneraţiei plătite în mod uzual de utilizatorii din aceeaşi categorie.
3.13.În situaţia închirierii, subînchirierii sau a oricărui alt mod de transmitere a folosinţei parţiale a unui spaţiu în care are loc comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, deţinătorii legali cu orice titlu ai spaţiului respectiv au obligaţia de a obţine autorizaţia-licenţă neexclusivă şi de a achita remuneraţia distinctă, în ipoteza utilizării aparaturii proprii de sunet sau de sunet şi imagine.
4.1.Organismele de gestiune colectoare ale drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, pot numi delegaţi pentru monitorizarea comunicării publice a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental ori lucrativ, aceştia având acces liber în spaţiile închise sau deschise unde se realizează comunicarea publică, în baza legitimaţiilor emise de organismele de gestiune colectivă menţionate sau a altor documente doveditoare (delegaţie), putând utiliza echipamente de înregistrare audio şi/sau video portabile. Acest drept nu absolvă utilizatorii de obligaţia de a declara utilizarea fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual anterior începerii acestei activităţi, precum şi de a achita remuneraţiile aferente în condiţiile şi în cuantumul stabilit prin prezenta metodologie.
4.2.Aspectele constatate de către delegaţii organismelor de gestiune colectivă cu prilejui verificărilor efectuate vor fi consemnate în procese-verbale de verificare, încheiate la faţa locului, care fac dovada comunicării publice până la proba contrară.
5.(1)Remuneraţiile stabilite prin prezenta metodologie se pot modifica anual, începând cu prima lună a anului următor celui în care s-a publicat prezenta metodologie, de către organismele de gestiune ale drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme, conform reglementarilor legale în vigoare, pentru o categorie de titulari de drepturi, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional.
5.(2)Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii.
5.(3)Modificările devin efective începând cu luna următoare publicării.
6.Prezenta metodologie intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Prezentul punct de vedere poate fi dezvoltat în cadrul negocierilor cu utilizatorii.
Compensează în totalitate cheltuielile de arbitraj.
Tabele cuprinzând valoarea remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme şi artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual

I. Activităţi desfăşurate în regim ambiental

A

Unităţi de alimentaţie publică - restaurante, baruri, cafenele, ceainării, braserii, fast-fooduri, rotiserii, pizzerii, shaormerii, crame, cofetării, săli de bal, săli pentru nunţi şi asimilate*)

A1

Spaţii închise sau deschise situate în oraşe sau staţiuni turistice

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1.

Suprafaţă până la 100 mp

45 lei

45 lei

23 lei

 

2.

Suprafaţă cuprinsă între 101-200 mp

65 lei

65 lei

33 lei

 

3.

Suprafaţă peste 200 mp

65 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

65 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

33 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

A2

Spaţii închise sau deschise situate în comune şi sate

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1.

Suprafaţă până la 100 mp

25 lei

25 lei

13 lei

 

2.

Suprafaţă cuprinsă între 101-200 mp

45 lei

45 lei

23,00 lei

 

3.

Suprafaţă peste 200 mp

45 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

45 lei plus 10 lei pentru flecare suprafaţa suplimentară de până la 100 mp

23 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

B

Unităţi comerciale sau prestatoare de servicii, showroomuri, duty-free-uri, galerii comerciale, malluri, supermarketuri, hipermarketuri, spitale, cabinete medicale, stomatologice, centre de tratament, cazinouri, săli internet, săli de jocuri, săli de biliard, popice, tenis de masă, saloane de înfrumuseţare şi altele asimilate etc.*)**) - Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Producători de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1.

Suprafaţa până la 100 mp

30 lei

30 lei

15 lei

 

2.

Suprafaţa cuprinsă între 101-200 mp

55 lei

55 lei

27 lei

 

3.

Suprafaţa cuprinsă între 201 300 mp

75 lei

75 lei

37 lei

 

4.

Suprafaţa cuprinsă între 301-400 mp

90 lei

90 lei

45 lei

 

5.

Suprafaţa cuprinsă între 401-500 mp

105 lei

105 lei

53 lei

 

6.

Suprafaţa cuprinsă între 501-1000 mp

150 lei

150 lei

75 lei

 

7.

Suprafaţa peste 1000 mp

150 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 500 mp

150 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 500 mp

75 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 500 mp

C

Târguri sau expoziţii, evenimente cu publicitate sau mijloace prin care se face publicitate *)**)

C1

Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

 

Tip încadrare

Remuneraţie zilnică

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1.

Târguri sau expoziţii urbane şi în staţiuni turistice până în 1000 mp

100 lei

100 lei

50 lei

 

2.

Târguri sau expoziţii urbane şi în staţiuni turistice între 1001 mp - 2000 mp

180 lei

180 lei

90 lei

 

3.

Târguri sau expoziţii urbane şi în staţiuni turistice peste 2000 mp

180 lei plus 50 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 1000 mp

180 lei plus 50 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 1000 mp

90 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 1000 mp

 

4.

Târguri sau expoziţii rurale, iarmaroace, talciocuri până în 1000 mp

60 lei

60 lei

30 lei

 

5.

Târguri sau expoziţii rurale, iarmaroace, talciocuri între 1001 mp - 2000 mp

100 lei

100 lei

50 lei

 

6.

Târguri sau expoziţii rurale, iarmaroace, talciocuri peste 2000 mp

100 lei plus 30 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 1000 mp

100 lei plus 30 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 1000 mp

50 lei plus 15 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 1000 mp

 

7.

Expoziţii de artă, ştiinţă, carte şi altele asimilate până în 1000 mp

50 lei

50 lei

25 lei

 

8.

Expoziţii de artă, ştiinţă, carte şi altele asimilate între 1001 mp - 2000 mp

75 lei

75 lei

40 lei

 

9.

Expoziţii de artă, ştiinţă, carte şi altele asimilate peste 2001 mp

75 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 1000 mp

75 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 1000 mp

35 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 1000 mp

C2

Publicitate cu vehicule, standuri, bannere, ecrane, machete fixe/gonflabile, remorci mobile etc. (dotate sau însoţite de instalaţii de sonorizare - Acţiuni desfăşurate în spaţii deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

 

Tip încadrare

Remuneraţie zilnică

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1.

Vehicul auto/remorcă publicitară

50 lei

50 lei

25 lei

 

2.

Stand publicitar*******), Banner Ecran, machetă fixă/gonflabilă

10 lei

10 lei

5 lei

C3

Spectacole diverse (pentru muzica difuzată înainte, în timpul sau după spectacol) - Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

 

Tip încadrare

Remuneraţie/spectacol

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1.

Filarmonică, operă, teatru, cinematograf, circ, delfinariu şi altele asimilate

12 lei

12 lei

6 lei

D

Unităţi de cazare

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

Hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, vile turistice, bungalow-uri, cabane turistice, sate/cluburi de vacanţă, campinguri, popasuri turistice, căsuţe tip camping, apartamente sau camere de închiriat, structuri de primire cu funcţiuni de cazare pe pontoane plutitoare, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice, case de vacanţă/oaspeţi

 

1.

până la 2 stele/margarete inclusiv (în măsura în care sunt dotate cu aparate TV în camere)

1 leu/cameră

1 leu/cameră

1 leu/cameră

 

2.

3 stele/margarete

1,5 lei/cameră

1,5 lei/cameră

1,5 lei/cameră

 

3.

4 stele/margarete

2 lei/cameră

2 lei/cameră

2 lei/cameră

 

4.

5 stele/margarete

3 lei/cameră

3 lei/cameră

3 lei/cameră

 

5.

Recepţie

22 lei/50 mp + 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 20 mp

22 lei/50 mp + 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 20 mp

11 lei/50 mp + 5 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 20 mp

 

6.

Holuri

28 lei/50 mp + 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 20 mp

28 lei/50 mp + 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 20 mp

14 lei/50 mp + 5 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 20 mp

 

7.

Lift

40 lei

40 lei

0 lei

 

8.

Tabere

75 lei

75 lei

75 lei

E

Transporturi

E1

Transporturi rutiere de pasageri****) - Mijloc de transport echipat cu instalaţie de sonorizare indiferent dacă sunt în regim rent-a-car sau colaborare sau leasing etc.

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară/mijloc de transport

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1.

Vehicul de agrement (tractor, trenuleţ, remorcă, platformă, minicar) şi altele asimilate

10 lei

10 lei

5 lei

 

2.

Autobuz, Troleibuz, Tramvai

10 lei

10 lei

5 lei

 

3.

Autoturism până la 6 locuri (Taxi) *****)

15 lei

15 lei

7 lei

 

4.

Microbuz între 7-14 locuri

20 lei

20 lei

10 lei

 

5.

Microbuz între 15-21 de locuri

30 lei

30 lei

15 lei

 

6.

Microbuz peste 21 de locuri

35 lei

35 lei

15 lei

 

7.

Autocar cu până la 30 de locuri

40 lei

40 lei

20 lei

 

8.

Autocar între 31-36 de locuri

50 lei

50 lei

25 lei

 

9.

Autocar între 37-46 de locuri

60 lei

60 lei

30 lei

 

10.

Autocar între 47-54 de locuri

70 lei

70 lei

35 lei

 

11.

Autocar peste 54 de locuri

80 lei

80 lei

40 lei

E2

Autogări, spaţii de aşteptare pentru pasageri *)**)***)

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

1

Autogară sau sală de aşteptare

25 lei

25 lei

13 lei

E3

Transporturi feroviare de pasageri****) - Garnitură feroviară echipată cu instalaţie de sonorizare

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară/mijloc de transport

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi său executanţi pentru audiovizual

 

1.

Tren de pasageri în trafic intern (fără vagon restaurant; dacă are vagon restaurant se va adăuga tariful suplimentar)

50 lei

50 lei

25 lei

 

2.

Tren de pasageri în trafic internaţional (fără vagon restaurant; dacă are vagon restaurant se va adăuga tariful suplimentar)

70 lei

70 lei

30 lei

 

3.

Vagon restaurant în trafic intern

50 lei

50 lei

25 lei

 

4.

Vagon restaurant în trafic internaţional

70 lei

70 lei

25 lei

E4

Gări, staţii de metrou şi spaţii de aşteptare*)**)***) - Spaţiu dotat cu instalaţie de sonorizare

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi său executanţi pentru audiovizual

 

1.

Gări şi peroane

40 lei

40 lei

40 lei

 

2.

Staţie de metrou

30 lei

30 lei

30 lei

 

3.

Sală de aşteptare în cadrul gării

25 lei

25 lei

25 lei

E5

Transport aerian de pasageri****) - Aeronavă echipată cu instalaţie de sonorizare

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară/Aeronavă

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1.

Aeronavă de pasageri cursă internă

50 lei

50 lei

15 lei

 

2.

Aeronavă de pasageri cursă continentală

100 lei

100 lei

35 lei

 

3.

Aeronavă de pasageri cursă transcontinentală

200 lei

200 lei

70 lei

E6

Aeroporturi, Spaţii de aşteptare pentru pasageri*)**)***)

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară/spaţiu cu instalaţie de sonorizare

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

1.

Aeroport intern, internaţional - sală aşteptare

80 lei

80 lei

40 lei

E7

Ambarcaţiuni navale pentru transportul de agrement - Dotate cu instalaţii de sonorizare****)

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1.

Ambarcaţiune de agrement cu până la 2 locuri de dormit

50 lei

50 lei

25 lei

 

2.

Ambarcaţiune de agrement între 3 locuri - 6 locuri de dormit

80 lei

80 lei

40 lei

 

3.

Ambarcaţiune de agrement între 7-12 locuri de dormit

100 lei

100 lei

50 lei

 

4.

Ambarcaţiune de agrement peste 12 locuri de-dormit

100 lei plus 10 lei/fiecare loc de dormit suplimentar

100 lei plus 10 lei/fiecare loc de dormit suplimentar

50 lei plus 5 lei/fiecare loc de dormit suplimentar

 

5.

Ambarcaţiuni de transport pasageri capacitate până în 50 pasageri (fără posibilităţi de cazare)

60 lei

60 lei

30 lei

 

6.

Ambarcaţiuni de transport pasageri capacitate între 51 pasageri - 100 pasageri (fără posibilităţi de cazare)

100 lei

100 lei

50 lei

 

7.

Ambarcaţiuni de transport pasageri capacitate peste 100 pasageri (fără posibilităţi de cazare)

130 lei

130 lei

60 lei

E8

Transport pe cablu

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară/instalaţie dotată cu sonorizare

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

  

Tip de instalaţie - dotate cu instalaţii de sonorizare

   
 

1.

Telecabine - Telegondole

15 lei

15 lei

0 lei

 

2.

Spaţii de aşteptare pentru telecabine, telegondole

25 lei

25 lei

0 lei

 

3.

Lifturi şi ascensoare

30 lei

30 lei

0 lei

E9

Parcări auto şi cinematografe în aer liber - Dotate cu instalaţii de sonorizare - Spaţii închise sau deschise*)

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1.

Parcări până la 500 mp

25 lei

25 lei

0 lei

 

2.

Parcări între 501 mp - 1000 mp

45 lei

45 lei

0 lei

 

3.

Parcări peste 1000 mp

45 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până 500 mp

45 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până 500 mp

0 lei

F

Sport şi agrement

F1

Stadioane, complexe sportive, săli de sport dotate cu instalaţii de sonorizare - Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

  

Număr de locuri (scaune)

   
 

1.

Sub 1.000 locuri (scaune)

50 lei

50 lei

25 lei

 

2.

Între 1.000-5.000 locuri (scaune)

100 lei

100 lei

50 lei

 

3.

Peste 5.000 locuri (scaune)

100 lei plus 30 lei pentru fiecare tranşă de până la 5000 locuri suplimentare (scaune)

100 lei plus 30 lei pentru fiecare tranşă de până la 5000 locuri suplimentare (scaune)

50 lei plus 15 lei pentru fiecare tranşă de până la 5000 locuri suplimentare (scaune)

F2

Piscine, ştranduri, litoral, parcuri de distracţii şi/sau agrement, pârtii de schi şi patinoare, locuri de joacă pentru copii, săli fitness, culturism, masaj etc. - deschise publicului - dotate cu instalaţii de sonorizare*)

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1.

Piscină şi ştrand

50 lei

50 lei

25 lei

 

2.

Piscină Hotel până la categoria 3 stele

50 lei

50 lei

25 lei

 

3.

Piscină Hotel categoria 4 stele

60 lei

 

30 lei

 

4.

Piscină Hotel categoria 5 stele

80 lei

 

40 lei

 

5.

Plajă suprafaţă până la 200 mp

45 lei

45 lei

20 lei

 

6.

Plajă cu suprafaţă peste 200 mp

45 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

45 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

20 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

 

7.

Parc de distracţii şi/sau agrement până la 1000 mp

500 lei

500 lei

200 lei

 

8.

Parc de distracţii şi/sau agrement peste 1000 mp

500 lei plus 50 lei pentru fiecare suprafaţa suplimentară de până la 100 mp

500 lei plus 50 lei pentru fiecare suprafaţa suplimentară de până la 100 mp

0 lei

 

9.

Pârtie cu instalaţie de sonorizare

400 lei/pârtie

400 lei/pârtie

0 lei

 

10.

Patinoar cu suprafaţă până în 500 mp

50 lei

50 lei

0 lei

 

11.

Patinoar cu suprafaţă mai mare de 500 mp

50 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

50 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

0 lei

 

12.

Locuri de joacă pentru copii cu suprafaţa până în 100 mp

30 lei

30 lei

15 lei

 

13.

Locuri de joacă pentru copii cu suprafaţa peste 100 mp

30 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

30 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

15 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

 

14.

Sală fitness şi/sau culturism până în 100 mp

30 lei

30 lei

15 lei

 

15.

Sală fitness şi/sau culturism peste în 100 mp

30 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

30 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

15 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

 

16.

Sală masaj

55 lei

55 lei

25 lei

 

17.

Sală masaj (în Hotel până la categoria 3 stele inclusiv)

70 lei

70 lei

35 lei

 

18.

Sală masaj (în Hotel categoria 4 stele)

80 lei

80 lei

40 lei

 

19.

Sală masaj (în Hotel categoria 5 stele)

100 lei

100 lei

50 lei

G

Birouri şi spaţii de producţie

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1.

Până la 30 de persoane

70 lei

70 lei

35 lei

 

2.

Până la 100 de persoane

100 lei

100 lei

50 lei

 

3.

Peste 100 de persoane

150 lei

150 lei

75 lei

H

Telecomunicaţii

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară/linie

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1.

Centrală telefonică cu apel în aşteptare

100 lei

100 lei

0 lei

NOTE

*) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafeţele comerciale (închise sau deschise) utile, inclusiv ringurile de dans. Utilizatorul trebuie să achite o remuneraţie distinctă pentru fiecare spaţiu deţinut în parte.

În cazul în care într-un anumit spaţiu, aceeaşi suprafaţă este utilizată pentru mai multe activităţi, remuneraţia cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme şi ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual pentru comunicarea publică în regim ambiental şi/sau lucrativ, se va achita pentru fiecare activitate desfăşurată în parte, corespunzătoare fiecărei utilizări, indiferent de numărul acestora.

**) Remuneraţiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate indiferent de durata efectivă a comunicării publice şi de numărul fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizuale, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ.

***) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafeţele comerciale (închise sau deschise), excluzându-se spaţiile-anexă (depozite, magazii, spaţii sanitare). Târgurile sau expoziţiile datorează remuneraţia indiferent de specificul acestora - produse agroalimentare, industriale, navale, bunuri de larg consum, auto, moto, naval, sport, agrement etc.

****) La încadrarea în tabel se va ţine cont de existenţa echipamentelor radio-TV în camere/spaţii.

*****) Încadrarea în tabel, pentru toate tipurile de mijloace de transport se face numai în cazul celor înregistrate în Registrele Române, după caz auto, feroviar, naval sau aerian.

******) În cazul transporturilor rutiere de pasageri - autoturism până la 6 locuri (taxi), remuneraţia se achită pentru fiecare autoturism în parte, indiferent de forma de colaborare în cadrul căreia acesta activează sub sigla unei companii de taximetrie.

*******) Exceptând standurile publicitare amplasate în cadrul expoziţiilor de artă, ştiinţă şi carte.

II. Activităţi desfăşurate în regim lucrativ

I1

Eveniment, spectacol, turneu, campanie etc. (coloana sonoră)* - Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

 

Tip încadrare

Remuneraţie/eveniment**)

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1.

Spectacol/eveniment (festiv, paradă, istoric, sunet şi lumină, sportiv, nautic, aerian etc.)

1,5 % dar nu mai puţin de 160 lei

1,5 % dar nu mai puţin de 160 lei

0 lei

 

2.

Paradă modă, concurs frumuseţe

1,5 % dar nu mai puţin de 2000 lei

1,5 % dar nu mai puţin de 2000 lei

0 lei

 

3.

Salon auto, moto, velo, nautic, asimilate

1,5 % dar nu mai puţin de 3000 lei

1,5 % dar nu mai puţin de 3000 lei

0 lei

 

4.

Spectacol caracter publicitar

1,5 % dar nu mai puţin de 3000 lei

1,5 % dar nu mai puţin de 3000 lei

0 lei

 

5.

Turneu publicitar (4 reprezentaţii)

1,5 % dar nu mai puţin de 4500 lei

1,5 % dar nu mai puţin de 4500 lei

0 lei

 

6.

Turneu publicitar (5-8 reprezentaţii)

1,5 % dar nu mai puţin de 6500 lei

1,5 % dar nu mai puţin de 6500 lei

0 lei

 

7.

Turneu publicitar (peste 9 reprezentaţii)

1,5 % dar nu mai puţin de 7500 lei

1,5 % dar nu mai puţin de 7500 lei

0 lei

 

8.

Campanie electorală

1,5 % dar nu mai puţin de 8500 lei

1,5 % dar nu mai puţin de 8500 lei

0 lei

 

9.

Manifestaţii/Evenimente(altele decât cele precizate mai sus)

1,5 % dar nu mai puţin de 400 lei

1,5 % dar nu mai puţin de 400 lei

0 lei

I2

Club, bar cu program de varietăţi, bar cu program night club*), discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăţi), cabaret, spaţiu în care funcţionează: tonomat, karaoke, multimedia - spaţii închise sau deschise situate în oraşe sau staţiuni turistice

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară**)

 

1.

Suprafaţa până la 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 100 lei

1,5% dar nu mai puţin de 100 lei

1,5% dar nu mai puţin de 100 lei

 

2.

Suprafaţa cuprinsă între 101-200 mp

1,5 % dar numai puţin de 150 lei

1,5 % dar numai puţin de 150 lei

1,5 % dar numai puţin de 150 lei

 

3.

Suprafaţa peste 200 mp

1,5 % dar nu mai puţin de 150 lei plus 40 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

1,5 % dar nu mai puţin de 150 lei plus 40 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

1,5 % dar nu mai puţin de 150 lei plus 40 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

I3

Club, bar cu program de varietăţi, bar cu program night club*), discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăţi), cabaret, spaţiu în care funcţionează: tonomat, karaoke, multimedia - Spaţii închise sau deschise situate în comune şi sate

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară**)

Producători de fonograme

Artişti interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1.

Suprafaţa până la 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 50 lei

1,5% dar nu mai puţin de 50 lei

1,5% dar nu mai puţin de 50 lei

 

2.

Suprafaţa cuprinsă între 101-200 mp

1,5% dar nu mai puţin de 75 lei

1,5% dar nu mai puţin de 75 lei

1,5% dar nu mai puţin de 75 lei

 

3.

Suprafaţa peste 200 mp

1,5% dar nu mai puţin de 75 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 75 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 75 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

I4

Activitate de DJ, şcoli de dans, balet s.a., sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump s.a. - deschis publicului - dotate cu instalaţii de sonorizare*)

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară**)

Producători de fonograme

Artişti interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

1.

Activitate de DJ

1,5 % dar nu mai puţin de 25 lei

1,5 % dar nu mai puţin de 25 lei

1,5 % dar nu mai puţin de 25 lei

 

2.

Şcoala de dans, balet s.a. până la 100 mp

1,5 % dar nu mai puţin de 50 lei

1,5 % dar nu mai puţin de 50 lei

1,5 % dar nu mai puţin de 50 lei

 

3.

Şcoala de dans, balet s.a. peste 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 50 lei plus 30 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 50 lei plus 30 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 50 lei plus 30 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

 

4.

Sală gimnastica ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump s.a. până la 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 100 lei

1,5% dar nu mai puţin de 100 lei

1,5% dar nu mai puţin de 100 lei

 

5.

Sală gimnastica ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump s.a. până la 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 100 lei plus 50 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 100 lei plus 50 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

1,5% dar nu mai puţin de 100 lei plus 50 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

NOTE

*) Utilizatorii au obligaţia să precizeze tipul activităţii/manifestaţiei, pe care o desfăşoară/organizează, prin completarea declaraţiei pe propria răspundere sau contract în vederea obţinerii autorizaţiei.

**) Procentele prevăzute la punctele I1, I2, I3 şi I4 se aplică la totalitatea veniturilor brute obţinute din consumaţii şi vânzarea de bilete, abonamente, programe, valoarea materialelor promoţionale etc., iar în lipsa acestora la bugetul de cheltuieli al manifestării, bugetul de cheltuieli pentru campanii publicitare, promoţionale sau electorale, după caz. În cazul în care remuneraţia lunară rezultată din aplicarea procentului este mai mică decât remuneraţia minimă atunci se va achita remuneraţia minimă lunară/eveniment."

Obligă ARAIEX la 1.000 lei cheltuieli de judecată către UPFR.
Obligă UPFR la 680 lei cheltuieli de judecată către CREDIDAM.
Obligă ARAIEX şi UNART şi ADPFR la câte 600 lei cheltuieli de judecată către CREDIDAM.
Obligă CREDIDAM la plata cheltuielilor de judecată către ADPFR în sumă de 989,3 lei.
Compensează în parte cheltuielile de judecată dintre CREDIDAM şi ADPFR în limita sumei de 600 lei şi în consecinţă obligă CREDIDAM la diferenţa de 389,3 lei către ADPFR.
Obligă UPFR, ARAIEX şi UNART la câte 950 lei, cheltuieli de judecată către ADPFR.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 27 decembrie 2012.
-****-

Preşedinte,

Silvia Tarna

Grefier,

Ionica Popescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 120 din data de 4 martie 2013