Văzând referatul de aprobare nr. N.B. 11.229/2014 al Direcţiei generale buget şi contabilitate din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare,
în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă Metodologia privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Obligaţiile de plată peste termenul de scadenţă prevăzute la alin. (1) reprezintă contravaloarea produselor, bunurilor, serviciilor, investiţiilor şi reparaţiilor capitale care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.483/2014 pentru aprobarea modalităţii de plată a arieratelor pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii, pe baza documentelor justificative, avizate şi aprobate de persoanele în drept.
Art. 2
Verificarea şi certificarea datelor se fac în termen de 60 de zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin, de către comisiile constituite la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, iar rezultatele analizei efectuate vor fi consemnate în procese-verbale de constatare.
Art. 3
Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 933 din data de 21 decembrie 2014