HOTĂRÂRE nr. 235 din 30 martie 2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 21 şi art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzut în anexa nr. 1.
(2)Se aprobă Lista sumelor alocate pe proiectele şi programele-pilot şi a proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2016, prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 2
Pe parcursul execuţiei bugetare, în cazul în care necesităţile o impun, se autorizează conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele prevăzute în anexele nr. 2a "Lista sumelor alocate pe proiectele şi programele-pilot pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2016" şi nr. 2b "Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2016", precum şi între acestea, cu încadrarea în totalul sumelor aprobate.
Art. 3
(1)Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu, prevăzut în anexa nr. 1a, se realizează prin conturi de venituri şi de cheltuieli bugetare deschise la Trezoreria Statului.
(2)Creditele bugetare aprobate în bugetul prevăzut la alin. (1) pot fi folosite, la cererea ordonatorului de credite, numai după deschiderea de credite bugetare.
Art. 4
Suma de 2.159.975 mii lei, reprezentând excedent din anii precedenţi, nu poate fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor în condiţiile nerealizării integrale a veniturilor totale prevăzute a se încasa în anul 2016, conform anexei nr. 1.
Art. 5
Lunar, Administraţia Fondului pentru Mediu va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu aferent lunii precedente, precum şi pe proiecte şi programe, pe care o va depune la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice.
Art. 6
- Anexele nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a şi 2b fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2016
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
mii lei

Denumire indicator

Cod

Program 2016

1

2

3

TOTAL VENITURI

 

836.461

I. VENITURI CURENTE

 

836.461

A. VENITURI FISCALE

 

831.261

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII

 

435.638

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

16.10

435.638

Timbrul de mediu pentru autovehicule

16.10.09

435.638

A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE

18.10

395.623

Alte impozite şi taxe fiscale

18.10.50

395.623

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor destinate dezmembrării, persoana fizică sau juridică

01

71.400

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu

02

14.280

c) taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile

03

6

d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare

04

150.000

e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

05

14.484

f) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor

06

50.898

i) o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate

09

600

j) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

10

2.955

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu

14

510

p) o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie

16

5.610

q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere

17

45.900

s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare.

19

37.500

ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalentă emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

20

100

v) o contribuţie de 2 lei/kg aplicată pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv anvelope uzate declarate ca valorificate de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a respectivelor deşeuri şi cantităţile constatate de Administraţia Fondului ca fiind valorificate

21

1.380

C. VENITURI NEFISCALE

 

5.200

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

0

Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

30.10.11

0

VENITURI DIN DOBÂNZI

311.10

5.200

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

5.200

TOTAL CHELTUIELI

 

838.661

CHELTUIELI CURENTE

01

832.061

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

23.044

BUNURI ŞI SERVICII

20

12.131

ALTE TRANSFERURI

55

790.094

VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

6.792

Mecanismul financiar SEE

56.17

20

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN

56.23

440

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice

56.35

5.272

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice

56.37

1.060

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.600

ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.600

DEFICIT*/EXCEDENT

 

-2.200

Total venituri

 

836.461

Total cheltuieli

 

838.661

*) Deficitul va fi acoperit din excedentul anilor anteriori
Disponibilul din ani precedenţi în valoare de 2.159.975 mii lei este detaliat astfel:
2.018.029 mii lei - disponibil din ani precedenţi aferent Fondului pentru mediu
141.946 mii lei - disponibil din ani precedenţi aferent Bugetului Administraţiei Fondului pentru Mediu
ANEXA nr. 1a: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI al Fondului pentru mediu pentru anul 2016
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
mii lei

Denumire indicator

Cod

Program 2016

1

2

3

TOTAL VENITURI

 

794.561

I. VENITURI CURENTE

 

794.561

A. VENITURI FISCALE

 

789.698

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII

 

413.856

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

16.10

413.856

Timbrul de mediu pentru autovehicule

16.10.09

413.856

A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE

18.10

375.842

Alte impozite şi taxe fiscale

18.10.50

375.842

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor destinate dezmembrării, persoana fizică sau juridică

01

67.830

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu

02

13.566

c) taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile

03

6

d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare

04

142.500

e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

05

13.760

f) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor

06

48.353

i) o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate

09

570

j) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

10

2.807

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu

14

485

p) o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie

16

5.329

q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere

17

43.605

s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare.

19

35.625

ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalentă emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

20

95

v) o contribuţie de 2 lei/kg aplicată pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv anvelope uzate declarate ca valorificate de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a respectivelor deşeuri şi cantităţile constatate de Administraţia Fondului ca fiind valorificate

21

1.311

C. VENITURI NEFISCALE

 

4.863

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

0

Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

30.10.11

0

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

4.863

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

4.863

TOTAL CHELTUIELI

 

796.561

CHELTUIELI CURENTE

01

796.561

ALTE TRANSFERURI

55

790.094

CAPITOLUL Protecţia mediului

74.10

790.094

Subcap. Reducerea şi controlul poluării

74.10.03

790.094

ALTE TRANSFERURI

55

790.094

Transferuri interne

55.01

790.094

VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

6.467

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN

56.23

440

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice

56.35

4.967

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice

56.37

1.060

DEFICIT*

-

-2.000

Total venituri

 

794.561

Total cheltuieli

 

796.561

*) Deficitul va fi acoperit din excedentul anilor anteriori
Disponibilul din ani precedenţi în valoare de 2.159.975 mii lei este detaliat astfel:
2.018.029 mii lei - disponibil din ani precedenţi aferent Fondului pentru mediu
141.946 mii lai - disponibil din ani precedenţi aferent Bugetului Administraţiei Fondului pentru Mediu
ANEXA nr. 1b: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru anul 2016 al Administraţiei Fondului pentru mediu
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
mii lei

Denumire indicator

Cod

Program 2016

1

2

3

TOTAL VENITURI

 

41.900

I. VENITURI CURENTE

 

41.900

A. VENITURI FISCALE

 

41.563

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII

 

21.782

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

16.10

21.782

Timbrul de mediu pentru autovehicule

16.10.09

21.782

A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE

18.10

19.781

Alte impozite şi taxe fiscala

18.10.50

19.781

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor destinate dezmembrării, persoana fizică sau juridică

01

3.570

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu

02

714

d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare

04

7.500

e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

05

724

f) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor

06

2.545

i) o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate

09

30

j) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

10

148

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu

14

25

p) o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie

16

281

q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere

17

2.295

s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare.

19

1.875

ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalentă emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

20

5

v) o contribuţie de 2 lei/kg aplicată pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv anvelope uzate declarate ca valorificate de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a respectivelor deşeuri şi cantităţile constatate de Administraţia Fondului ca fiind valorificate

21

69

C. VENITURI NEFISCALE

 

337

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

0

Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

30.10.11

0

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

337

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

337

TOTAL CHELTUIELI

 

42.100

  

29.644

CHELTUIELI CURENTE

01

35.500

  

23.044

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

23.044

  

18.338

BUNURI ŞI SERVICII

20

12.131

  

6.007

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

325

   

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.600

  

6.600

ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.600

  

6.600

CAPITOLUL Protecţia mediului

74.10

42.100

  

29.644

Subcap. Administraţie centrală

74.10.01

42.100

  

29.644

CHELTUIELI CURENTE

01

35.500

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

23.044

Cheltuieli salariale în bani

10.01

18.338

Salariu de bază

10.01.01

16.219

Alte sporuri

10.01.06

1.298

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

10.01.12

371

Indemnizaţii de delegare

10.01.13

150

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

300

Cheltuieli salariale în natură

10.02

614

Tichete de masă

10.02.01

614

Contribuţii

10.03

4.092

Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

2.874

Contribuţii de asigurările de şomaj

10.03.02

91

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

946

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

27

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

155

BUNURI ŞI SERVICII

20

12.131

Bunuri şi servicii

20.01

6.007

Furnituri de birou

20.01.01

850

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

850

Apă, canal şi salubritate

20.01.04

200

Carburanţi şi lubrifianţi

20.01.05

500

Piese de schimb

20.01.06

200

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv., internet

20.01.08

415

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

20.01.09

300

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.01.30

2.692

Reparaţii curente

20.02

300

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

375

Alte obiecte de inventar

20.05.30

375

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

1.300

Deplasări interne, detaşări, transferări

20.06.01

1.000

Deplasări în străinătate

20.06.02

300

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

50

Consultanţă şi expertiză

20.12

0

Pregătire profesională

20.13

500

Protecţia muncii

20.14

50

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

20.25

1.210

Alte cheltuieli

20.30

2.339

Protocol şi reprezentare

20.30.02

60

Prime de asigurare non-viaţă

20.30.03

88

Chirii

20.30.04

100

Executarea silită a creanţelor bugetare

20.30.09

1.100

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

991

VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

325

Mecanismul financiar SEE

56.17

20

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

20

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice

56.35

305

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.600

ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.600

Active fixe

71.01

6.600

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

500

Mobilier, aparatură, birotică şi alte active corporale

71.01.03

710

Alte active fixe

71.01.30

5.390

DEFICIT*

 

-200

Total venituri

 

41.900

Total cheltuielii

 

42.100

*) Deficitul va fi acoperit din excedentul anilor anteriori
Disponibilul din ani precedenţi în valoare de 2.159.975 mii lei este detaliat astfel:
2.018.029 mii lei - disponibil din ani precedenţi aferent Fondului pentru mediu
141.946 mii lei - disponibil din ani precedenţi aferent Bugetului Administraţiei Fondului pentru Mediu
ANEXA nr. 2: Lista sumelor alocate pe proiectele şi programele-pilot şi a proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2016
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
mii lei

Denumire Program

COD

Program 2016

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI

55.01

 

I. Credite de angajament

 

790.094

II. Credite bugetare

 

790.094

finanţate din:

venituri proprii

55.01

 

I. Credite de angajament

 

790.094

II. Credite bugetare

 

790.094

ANEXA nr. 2a: Lista sumelor alocate pe proiectele şi programele-pilot pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2016
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
mii lei

Denumire Program

COD

Program 2016

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI

55.01

 

I. Credite de angajament

 

85.000

II. Credite bugetare

 

53.450

finanţate din:

venituri proprii

55.01

 

I. Credite de angajament

 

85.000

II. Credite bugetare

 

53.450

PROGRAM PILOT - START UP MEDIU

finanţat din:

01

 

I. Credite de angajament

 

85.000

II. Credite bugetare

 

53.450

ANEXA nr. 2b: Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2016
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
mii lei

Denumire Program

COD

Program 2016

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI

55.01

 

I. Credite de angajament

 

705.094

II. Credite bugetare

 

736.644

finanţate din:

venituri proprii

55.01

 

I. Credite de angajament

 

705.094

II. Credite bugetare

 

736.644

c) gestionarea deşeurilor

finanţat din:

- venituri proprii

01

 

I. Credite de angajament

 

100.000

II. Credite bugetare

 

20.000

d) protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare

finanţat din:

- venituri proprii

02

 

I. Credite de angajament

 

0

II. Credite bugetare

 

275.562

f) conservarea biodiversităţii şi administrarea ariilor naturale protejate

finanţat din:

- venituri proprii

03

 

I. Credite de angajament

 

80.000

II. Credite bugetare

 

40.000

g) împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor

finanţat din:

- venituri proprii

04

 

I. Credite de angajament

 

50.000

II. Credite bugetare

 

20.000

h) educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

finanţat din:

- venituri proprii

05

 

I. Credite de angajament

 

30.000

II. Credite bugetare

 

20.000

i) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile

finanţat din:

- venituri proprii

06

 

I. Credite de angajament

 

0

II. Credite bugetare

 

22.000

m) efectuarea de monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaţionale, directive europene sau alte reglementări naţionale sau internaţionale, precum şi cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice

finanţat din:

- venituri proprii

07

 

I. Credite de angajament

 

45.355

II. Credite bugetare

 

35.000

o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier

finanţat din:

- venituri proprii

08

 

I. Credite de angajament

 

0

II. Credite bugetare

 

15.000

q) instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

finanţat din:

- venituri proprii

09

 

I. Credite de angajament

 

94.739

II. Credite bugetare

 

44.532

r) Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţile din mediul urban

finanţat din:

- venituri proprii

10

 

I. Credite de angajament

 

10.000

II. Credite bugetare

 

24.550

s) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

finanţat din:

- venituri proprii

11

 

I. Credite de angajament

 

145.000

II. Credite bugetare

 

145.000

u) Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti

finanţat din:

- venituri proprii

12

 

I. Credite de angajament

 

30.000

II. Credite bugetare

 

5.000

v) Programul de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului

finanţat din:

- venituri proprii

13

 

I. Credite de angajament

 

0

II. Credite bugetare

 

35.000

w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic

finanţat din:

- venituri proprii

14

 

I. Credite de angajament

 

75.000

II. Credite bugetare

 

15.000

x) îmbunătăţirea utilizării eficiente a energiei în clădiri

finanţat din:

- venituri proprii

15

 

I. Credite de angajament

 

45.000

II. Credite bugetare

 

20.000

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 260 din data de 6 aprilie 2016