ORDIN nr. 13 din 19 noiembrie 2012 privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la remunerarea angajaţilor acestora
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (4), ale art. 165, 169 şi al art. 215 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 52 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
În temeiul art. 25 alin. (2) lit. a) şi art. 48 din Legea nr. 312/2004 şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
Banca Naţională a României emite prezentul ordin.
Art. 1
În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul formularelor de raportare aferente exerciţiului de raportare a informaţiilor referitoare la remunerarea angajaţilor instituţiilor de credit.
Art. 2
(1)Prezentul ordin se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, selectate de Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere potrivit criteriilor prevăzute la alin. (4) şi (5), în situaţia în care Banca Naţională a României este autoritatea responsabilă cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată şi instituţiile de credit respective sunt instituţii de credit mamă la nivelul Spaţiului Economic European.
(2)Prezentul ordin se aplică instituţiilor de credit prevăzute la alin. (1) la nivel consolidat.
(3)La transmiterea informaţiilor prevăzute la art. 1 vor fi luate în considerare toate sucursalele şi filialele incluse în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale, inclusiv cele înfiinţate de instituţiile de credit prevăzute la alin. (1) în alte state membre şi în state terţe.
(4)Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), instituţiile de credit prevăzute la alin. (1) şi (3) şi care fac obiectul raportării informaţiilor prevăzute la art. (1) sunt selectate să participe la exerciţiul de raportare de către Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere potrivit unuia dintre următoarele criterii:
a)fie instituţiile de credit selectate reprezintă 60% din totalul sectorului bancar din România, în termeni de active totale agregate ale respectivelor instituţii de credit la sfârşitul anului pentru care se face raportarea;
b)fie instituţiile de credit selectate reprezintă cele mai mari 20 de instituţii de credit din sectorul bancar din România, în termeni de active totale ale respectivelor instituţii de credit la sfârşitul anului pentru care se face raportarea.
(5)Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere poate include în exerciţiul de raportare, în plus faţă de instituţiile de credit selectate de către aceasta în baza criteriilor minime menţionate la alin. (4), orice altă instituţie de credit considerată ca fiind semnificativă ori relevantă pentru obţinerea unui eşantion cât mai reprezentativ şi mai diversificat de instituţii de credit din perspectiva mărimii, modelului de activitate şi a profilului de risc al acestora sau orice altă instituţie de credit considerată ca fiind necesară pentru scopuri de supraveghere.
Art. 3
(1)Pentru scopurile prezentului ordin, expresiile "persoane cu funcţii-cheie de execuţie", "beneficii discreţionare de tipul pensiilor", "acord de tip malus" şi "acord de tip clawback" au înţelesul prevăzut de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)remuneraţie fixă - plăţi acordate direct sau indirect de către instituţiile de credit în schimbul serviciilor profesionale prestate de către personalul acestora, pentru care nu a fost luat în considerare niciun criteriu de performanţă;
b)remuneraţie variabilă - plăţi ori beneficii suplimentare remuneraţiei fixe, care depind de performanţă sau, în anumite cazuri, de alte criterii/clauze contractuale;
c)instrumente - instrumentele care se încadrează în una dintre următoarele două categorii:
- acţiuni sau titluri de proprietate echivalente, în funcţie de forma juridică a instituţiei de credit în cauză, ori instrumente legate de acţiuni sau, în cazul instituţiilor de credit necotate, instrumente echivalente de tip non-cash;
- atunci când este cazul, alte instrumente, în sensul art. 24 alin. (2) lit. a) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, care să reflecte corespunzător, pe o bază continuă, calitatea creditului aferentă instituţiei de credit;
d)ajustări explicite în funcţie de performanţă de tip ex-post, denumite şi ajustări explicite la riscuri de tipul ex-post - reprezintă răspunsul instituţiei de credit la efectele acţiunilor personalului în funcţie de riscurile asumate. O ajustare explicită la riscuri de tip ex-post este un mecanism de aliniere la riscuri prin intermediul căruia instituţia de credit însăşi ajustează remuneraţia angajatului prin metode ca acordurile de tip malus sau de tip clawback.
Art. 4
(1)Instituţiile de credit selectate potrivit art. 2 transmit anual informaţiile precizate în formularele de raportare, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, informaţii care se referă la remuneraţia fixă şi variabilă acordată întregului personalul şi, respectiv, persoanelor cu funcţii-cheie de execuţie, pentru activitatea profesională desfăşurată în anul precedent raportării.
(2)Formularele de raportare prevăzute la alin. (1) se completează cu valorile de la sfârşitul exerciţiului financiar exprimate în lei şi se transmit Băncii Naţionale a României de către instituţiile de credit în termen de cel mult 6 luni de la sfârşitul anului pentru care acestea se întocmesc, dar nu mai târziu de data de 30 iunie, în format electronic, prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României (SIRBNR), precum şi în format letric Direcţiei supraveghere.
(3)Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere stabileşte lista cu instituţiile de credit care participă la exerciţiul de raportare şi comunică respectivelor instituţii de credit obligaţia participării la exerciţiu în termen de 3 luni de la sfârşitul anului pentru care se întocmesc raportările, dar nu mai târziu de data de 31 martie.
(4)Banca Naţională a României utilizează informaţiile colectate în baza prezentului ordin cu respectarea prevederilor art. 52 - Secretul profesional din Legea nr. 312/2004.
Art. 5
Casele centrale ale cooperativelor de credit sunt responsabile de întocmirea şi transmiterea formularelor de raportare care fac obiectul prezentului ordin la nivelul reţelei cooperatiste de credit din care fac parte.
Art. 6
Până la data de la care transmiterea raportărilor în format electronic se realizează exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile raportoare transmit Băncii Naţionale a României raportările respective prin reţeaua de comunicaţii interbancare (RCI), sub formă de fişiere Excel.
Art. 7
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute la art. 226, respectiv art. 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 9
(1)Pentru prima raportare efectuată potrivit prezentului ordin, Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere stabileşte lista cu instituţiile de credit care participă la exerciţiul de raportare şi comunică respectivelor instituţii de credit obligaţia participării la exerciţiu până la data de 1 decembrie 2012.
(2)Prima raportare efectuată potrivit prezentului ordin se întocmeşte şi se transmite Băncii Naţionale a României de către instituţiile de credit selectate potrivit art. 2 până la data de 15 decembrie 2012, pentru informaţiile aferente remuneraţiilor fixe şi variabile acordate pentru activitatea profesională desfăşurată în anii 2010 şi 2011.
Art. 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

ANEXA nr. 1: SITUAŢIA privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor cu privire la remunerarea angajaţilor acestora
Denumirea instituţiei de credit/grupului .........................
Anul financiar pentru care remuneraţia este acordată (anul N): ..............................
Data întocmirii raportării: ....................../.........................
1._

Nr. crt.

Domenii de activitate:

Servicii bancare de investiţii

Servicii bancare de retail

Administrarea activelor

Toate celelalte domenii de activitate

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Numărul total de angajaţi

    

(2)

Profit net total în anul N

 

(3)

Remuneraţia totală

    

(3.1)

Din care: Remuneraţie variabilă totală

    

Persoană de contact,

..................................

(numele, prenumele, telefonul)

Persoană autorizată*)

.............................

(numele, prenumele, semnătura)

__
*) Persoană autorizată - persoană abilitată să angajeze răspunderea juridică a instituţiei sau o altă persoană împuternicită de aceasta.
2.Completarea Situaţiei privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor cu privire la remunerarea angajaţilor acestora
Rândul 1 "Numărul total de angajaţi": rubrica se completează cu numărul de angajaţi cu normă întreagă ai instituţiei de credit, conform valorilor aferente sfârşitului exerciţiului financiar.
Rândul 2 "Profit net total în anul N": rubrica se completează cu valorile profitului net din sistemul contabil utilizat pentru raportările reglementate. În cazul grupurilor se va raporta profitul (sau pierderea) întregului grup.
Rândul 3 "Remuneraţia totală": rubrica se completează cu valori brute ale sumelor remuneraţiei, inclusiv toate cheltuielile instituţiei de credit, cu excepţia contribuţiilor obligatorii la asigurările sociale şi a altor contribuţii similare.
Rândul 3.1 "Remuneraţia variabilă totală": rubrica se completează având în vedere atât remuneraţia variabilă amânată, cât şi remuneraţia variabilă neamânată. Totodată, rubrica include şi beneficiile discreţionare de tipul pensiilor, sumele privind remuneraţia variabilă garantată şi plăţile compensatorii.
Coloana 2 "Servicii bancare de investiţii": rubrica se completează având în vedere domeniul serviciilor de consultanţă privind finanţele corporative (corporate finance), investiţiile de capital privat (private equity), pieţele de capital, tranzacţionarea şi vânzările.
Coloana 3 "Servicii bancare de retail": rubrica se completează având în vedere întreaga activitate de creditare (atât a persoanelor fizice, cât şi a persoanelor juridice).
Coloana 4 "Administrarea activelor": rubrica se completează având în vedere domeniul administrării portofoliilor, administrării de unităţi ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare - OPCVM (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities - UCITS) şi alte forme de administrare a activelor.
Coloana 5 "Toate celelalte domenii de activitate": rubrica se completează cu numărul de angajaţi care nu pot fi încadraţi într-un domeniu de activitate dintre cele nominalizate anterior. În acest caz, instituţiile de credit trebuie să includă o notă de subsol prin care să explice în ce domenii de activitate lucrează aceşti angajaţi.
ANEXA nr. 2: SITUAŢIA privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor cu privire la remunerarea persoanelor cu funcţii-cheie de execuţie
Denumirea instituţiei de credit/grupului .........................
Anul financiar pentru care remuneraţia este acordată (anul N) ..........................
Data întocmirii raportării .../.../..........
1._

Nr. crt.

Domenii de activitate:

Servicii bancare de investiţii

Servicii bancare de retail

Administrarea activelor

Toate celelalte domenii de activitate

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Numărul persoanelor cu funcţii-cheie de execuţie, din care:

    

(1.1)

- membri executivi ai structurii de conducere a instituţiei de credit şi persoane care sunt responsabile de conducerea zi de zi a instituţiei de credit

 

(1.2)

- personal responsabil cu funcţiile independente aie sistemului de control intern

 

(2)

Remuneraţia fixă totală

    

(3)

Remuneraţia variabilă totală, din care:

    

(3.1)

- numerar

    

(3.2)

- acţiuni şi instrumente legate de acţiuni

    

(3.3)

- alte tipuri de instrumente

    

(4)

Suma totală a remuneraţiei variabile amânate în anul N, din care:

    

(4.1)

- numerar

    

(4.2)

- acţiuni şi instrumente legate de acţiuni

    

(4.3)

- alte tipuri de instrumente

    

(5)

Suma ajustărilor explicite în funcţie de performanţă de tip ex-post aplicate în anul N remuneraţiilor acordate în anii anteriori

    

(6)

Numărul de beneficiari ai remuneraţiilor variabile garantate

    

(7)

Suma totală a remuneraţiilor variabile garantate

    

(8)

Numărul de beneficiari ai plăţilor compensatorii

    

(9)

Suma totală a plăţilor compensatorii acordate în anul N

    

(10)

Numărul de beneficiari ai beneficiilor discreţionare de tipul pensiilor

    

(11)

Suma totală a beneficiilor discreţionare de tipul pensiilor

    
Persoană de contact,
....................
(numele, prenumele şi telefonul)
Persoană autorizată,*)
....................
(numele, prenumele şi semnătura)
___
*) Persoană autorizată - persoană abilitată să angajeze răspunderea juridică a instituţiei sau o altă persoană împuternicită de aceasta.
2.Completarea Situaţiei privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor cu privire la remunerarea persoanelor cu funcţii-cheie de execuţie
Rândul 1 "Numărul persoanelor cu funcţii-cheie de execuţie": rubrica se completează cu numărul de angajaţi identificaţi de instituţia de credit ca fiind membrii personalului ale căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituţiei de credit - persoane cu funcţii-cheie de execuţie potrivit art. 2 alin. (5) lit. aa) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
Următoarele categorii de personal, doar dacă nu s-a demonstrat că acestea nu au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituţiei de credit, trebuie să fie incluse în categoria persoanelor cu funcţii-cheie de execuţie:
- membrii executivi ai structurii de conducere a instituţiei de credit, în funcţie de structura juridică a instituţiei de credit, cum ar fi directori, preşedintele executiv (CEO), precum şi preşedintele structurii de conducere, dacă acesta deţine şi funcţie de conducere executivă;
- persoanele care sunt responsabile de conducerea zi de zi a instituţiei de credit, cum ar fi membrii organelor cu funcţie de conducere care nu au fost incluşi în categoria de mai sus, toate persoanele care raportează direct structurii de conducere, toate persoanele responsabile cu conducerea liniilor de activitate semnificative (inclusiv cele responsabile cu conducerea centrelor regionale), cum ar fi tranzacţionare, titluri de capital, rată a dobânzii fixă, schimb valutar, mărfuri, instrumente derivate, vânzări, pieţe de capital, securitizare, investiţii bancare, credite, administrarea activelor şi finanţele instituţiei;
- personalul responsabil cu funcţiile independente ale sistemului de control intern, cum ar fi coordonatorii funcţiilor de conformitate, administrarea riscurilor, resursele umane, auditul intern şi a altor funcţii similare (de exemplu, CFO - chief financial officer);
- alte persoane care expun instituţia de credit unor riscuri, cum ar fi membrii personalului ale căror activităţi profesionale pot exercita, fie la nivel individual, fie la nivel colectiv, ca membri ai unui grup - de exemplu, o structură sau o parte a unei structuri, o influenţă asupra profilului de risc al instituţiei de credit, incluzând persoane capabile să încheie contracte/să intre în poziţii şi să ia decizii care să afecteze poziţiile de risc ale instituţiei de credit. Din această categorie de personal pot face parte, de exemplu, traderii individuali, birourile specifice de tranzacţionare şi ofiţerii de credit;
- orice alt angajat a cărui remuneraţie totală conduce la încadrarea acestuia în aceeaşi categorie de remuneraţie cu cea a membrilor organelor cu funcţie de conducere şi cu a personalului care expune instituţia de credit unor riscuri, cum ar fi membrii personalului care câştigă remuneraţii de valoare ridicată care nu au fost incluşi deja în categoriile de mai sus şi care au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituţiei de credit.
Rândul 3 "Remuneraţia variabilă totală": rubrica se completează având în vedere atât remuneraţia variabilă amânată, cât şi remuneraţia variabilă neamânată. Totodată, rubrica include şi beneficiile discreţionare de tipul pensiilor, sumele privind remuneraţia variabilă garantată şi plăţile compensatorii.
Rândul 3.3 "Alte tipuri de instrumente": rubrica se completează având în vedere titlurile de proprietate echivalente, în funcţie de forma juridică a instituţiei de credit în cauză, sau, în cazul instituţiilor de credit necotate, instrumentele echivalente de tip non-cash şi, atunci când este cazul, alte instrumente, în sensul art. 24 alin. (2) lit. a) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, care să reflecte corespunzător, pe o bază continuă, calitatea creditului aferentă instituţiei de credit.
Rândul 4 "Suma totală a remuneraţiei variabile amânate în anul N": rubrica se completează având în vedere prevederile art. 19 alin. (4) lit. o) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 4.3 "Alte tipuri de instrumente": rubrica se completează având în vedere titlurile de proprietate echivalente, în funcţie de forma juridică a instituţiei de credit în cauză, sau, în cazul instituţiilor de credit necotate, instrumentele echivalente de tip non-cash şi, atunci când este cazul, alte instrumente, în sensul art. 24 alin. (2) lit. a) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, care să reflecte corespunzător, pe o bază continuă, calitatea creditului aferentă instituţiei de credit.
Rândul 5 "Suma ajustărilor explicite în funcţie de performanţă de tip ex-post aplicate în anul N remuneraţiilor acordate în anii anteriori": rubrica se completează având în vedere prevederile art. 19 alin. (4) lit. p), alin. (6) şi (7) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 6 "Numărul de beneficiari ai remuneraţiilor variabile garantate": rubrica se completează, având în vedere prevederile art. 19 alin. (4) lit. i) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu numărul de angajaţi care au beneficiat de remuneraţii variabile garantate [cum ar fi bonusurile garantate, primele de instalare (welcome bonuses), primele de încadrare (sign-on bonuses), bonusurile minime].
Rândul 8 "Numărul de beneficiari ai plăţilor compensatorii": rubrica se completează, având în vedere prevederile art. 19 alin. (4) lit. I) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu numărul de angajaţi care au beneficiat de plăţi compensatorii [de exemplu, plăţi legate de durata perioadei de preaviz, de remuneraţia compensatorie pentru pierderea locului de muncă sau plăţi legate de încheierea unui contract (termination payments) în situaţii cum ar fi încetarea anticipată a unui contract datorită modificărilor în strategia instituţiei de creditori în situaţia unei fuziuni şi/sau preluări a instituţiei de credit].
Rândul 10 "Numărul de beneficiari ai beneficiilor discreţionare de tipul pensiilor": rubrica se completează, având în vedere prevederile art. 2 alin. (5) lit. hh) şi art. 19 alin. (4) lit. q) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu numărul de angajaţi care au beneficiat de beneficii discreţionare de tipul pensiilor.
Coloana 2 "Servicii bancare de investiţii": rubrica se completează având în vedere domeniul serviciilor de consultanţă privind finanţele corporative (corporate finance), investiţiile de capital privat (private equity), pieţele de capital, tranzacţionarea şi vânzările.
Coloana 3 "Servicii bancare de retail": rubrica se completează având în vedere întreaga activitate de creditare (atât a persoanelor fizice, cât şi a persoanelor juridice).
Coloana 4 "Administrarea activelor": rubrica se completează având în vedere domeniul administrării portofoliilor, administrării de unităţi ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare - OPCVM (Undertakings for Colective Investment în Transferable Securities- UCITS) şi alte forme de administrare a activelor.
Coloana 5 "Toate celelalte domenii de activitate": rubrica se completează cu numărul de angajaţi care nu pot fi încadraţi într-un domeniu de activitate dintre cele nominalizate anterior. În acest caz, instituţiile de credit trebuie să includă o notă de subsol prin care să explice în ce domenii de activitate lucrează aceşti angajaţi.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 790 din data de 23 noiembrie 2012