ORDIN nr. 6537 din 20 decembrie 2012 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2012 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică
Având în vedere referatul de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pe anul 2012, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice;
în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2012 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzute în anexele nr. 1-19, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile toate aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2)În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Tudor Prisecaru

ANEXA nr. 1:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe +/-

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

25920

2075

27995

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

25719

1796

27515

din care:

    

a) Venituri din activitatea de bază

03

18878

997

19875

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1841

273

2114

c) Alte venituri din exploatare

05

5000

526

5526

2. VENITURI FINANCIARE

06

201

279

480

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

25700

2025

27725

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

25700

1885

27585

a) Bunuri şi servicii

10

6912

235

7147

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

13536

1148

14684

- cheltuieli cu salariile din care:

12

9920

794

10714

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

100

0

100

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

108

54

162

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2063

166

2229

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

50

4

54

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

516

41

557

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

27

2

29

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

84

7

91

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

25

2

27

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

30

84

114

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

321

48

869

- tichete de masă

23

469

0

469

- deplasări, detaşări

24

350

50

400

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

5000

526

5526

d) Cheltuieli de protocol

26

4

0

4

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

50

-40

10

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

0

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

198

16

214

h) Alte cheltuieli

30

0

0

0

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

0

140

140

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

0

0

- alte cheltuieli financiare

33

0

140

140

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

0

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

220

50

270

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

35

8

43

V. REZULTATUL NET

37

185

42

227

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

0

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

185

42

227

a) pentru cointeresarea personalului

40

37

8

45

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

111

26

137

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

37

8

45

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

110

4800

4910

1. Surse proprii

44

110

0

110

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

4800

4800

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

0

0

- interne

47

0

0

0

- externe

48

0

0

0

4. Alte surse

49

0

0

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

110

4800

4910

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

110

4800

4910

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

0

0

- interne

53

0

0

0

- externe

54

0

0

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

    

1. Venituri totale (rd. 01)

55

25920

2075

27995

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

25700

2025

27725

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

220

50

270

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

223

17

240

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

191

15,00

206

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

3646

0

3646

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună

61

4328

0

4328

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0,86

0,12

0.98

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (5529 mii lei)

63

3,34

0,77

4,11

9. Plăţi restante

64

0

0

0

10. Creanţe de încasat

65

0

0

0

ANEXA nr. 2:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe +/-

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

38.550

0

38.550

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

38.100

0

38.100

din care:

    

a) Venituri din activitatea de bază

03

23.850

0

23.850

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

8.250

0

8.250

c) Alte venituri din exploatare

05

6.000

0

6.000

2. VENITURI FINANCIARE

06

450

0

450

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

36.531

391

36.922

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

36.281

391

36.672

a) Bunuri şi servicii

10

7350

0

7.350

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

15.167

391

15.558

- cheltuieli cu salariile din care:

12

10.913

306

11.219

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

144

0

144

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

192

0

192

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2.270

64

2.334

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

55

1

56

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

567

16

583

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

29

1

30

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

93

2

95

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

27

1

28

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

0

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1.213

0

1.213

- tichete de masă

23

503

0

503

- deplasări, detaşări

24

690

0

690

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

5.400

0

5.400

d) Cheltuieli de protocol

26

40

0

40

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

307

0

307

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

0

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

217

0

217

h) Alte cheltuieli

30

7.800

0

7.800

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

250

0

250

- cheltuieli privind dobânzile

32

50

0

50

- alte cheltuieli financiare

33

200

0

200

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

0

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

2.019

-391

1.628

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

323

-63

260

V. REZULTATUL NET

37

1.696

-328

1.368

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

0

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

1.696

-328

1.368

a) pentru cointeresarea personalului

40

339

-65

274

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

339

-65

274

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

1.018

-198

820

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

550

650

1.200

1. Surse proprii

44

50

0

50

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

500

650

1.150

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

0

0

- interne

47

0

0

0

- externe

48

0

0

0

4. Alte surse

49

0

0

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

550

650

1.200

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

550

650

1.200

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

0

0

- interne

53

0

0

0

- externe

54

0

0

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

    

1. Venituri totale (rd. 01)

55

38.550

0

38.550

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

36.531

391

36.922

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

2.019

-391

1.628

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

242

7

249

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

138

0

138

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

3.657

0

3.657

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună

61

4.331

0

4.331

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

5,53

-1,12

4,41

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 51214

63

3,31

-0,64

2,67

9. Plăţi restante

64

0

 

0

10. Creanţe de încasat

65

0

 

0

ANEXA nr. 3:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII ŞI TELEDETECŢIEI - INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMÂNIEI - IGR BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe +/-

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

9.230

2.739

11.969

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

9.200

2.739

11.939

din care:

    

a) Venituri din activitatea de bază

03

3.800

1.939

5.739

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1.900

800

4.700

c) Alte venituri din exploatare

05

1.500

0

1.500

2. VENITURI FINANCIARE

06

30

0

30

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

9.230

2.739

11.969

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

9.189

2.739

11.928

a) Bunuri şi servicii

10

2.619

2.206

1.825

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

5.050

151

5.201

- cheltuieli cu salariile din care:

12

3.949

119

4.068

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

105

0

105

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

138

0

138

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

821

25

846

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

20

0

20

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

205

6

211

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

11

0

II

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

34

1

35

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

10

0

10

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

0

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

0

0

0

- tichete de masă

23

0

0

0

- deplasări, detaşări

24

0

0

0

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1.481

370

1.851

d) Cheltuieli de protocol

26

1

2

3

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

0

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

0

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

20

10

30

h) Alte cheltuieli

30

18

0

18

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

41

0

41

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

0

0

- alte cheltuieli financiare

33

41

0

41

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

0

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

0

0

0

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

0

0

0

V. REZULTATUL NET

37

0

0

0

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

0

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

0

0

0

a) pentru cointeresarea personalului

40

0

0

0

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

0

0

0

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

0

0

0

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5.100

50

5.150

1. Surse proprii

44

100

50

150

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

5.000

0

5.000

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

0

0

- interne

47

0

0

0

- externe

48

0

0

0

4. Alte surse

49

0

0

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

5.100

50

5.150

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

5.100

50

5.150

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

0

0

- interne

53

0

0

0

- externe

54

0

0

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

    

1. Venituri totale (rd. 01)

55

9.230

2.739

11.969

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

9.230

2.739

11.969

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

0

0

0

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

154

16

170

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

97

0

97

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

2.019

-117

1.902

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună

61

2.350

-125

2.225

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0

0

0

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 277 mii lei

63

0

0

0

9. Plăţi restante

64

800

200

1.000

10. Creanţe de încasat

65

300

200

500

ANEXA nr. 4:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe +/-

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

17.408

2.522

19.930

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

17.248

2.452

19.700

din care:

    

a) Venituri din activitatea de bază

03

13.200

2.650

15.850

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

2.448

52

2.500

c) Alte venituri din exploatare

05

1.600

-250

1.350

2. VENITURI FINANCIARE

06

160

70

230

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

   

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

17290

2.499

19.789

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

17.150

2.435

19.585

a) Bunuri şi servicii

10

2.356

44

2.400

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

9.673

1.197

10.870

- cheltuieli cu salariile din care:

12

7.027

984

8.011

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

126

0

126

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

126

0

126

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.462

205

1.667

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

34

5

39

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

365

51

416

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

19

3

22

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

58

8

66

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

17

2

19

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

   

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

691

-61

630

- tichete de masă

23

251

-71

180

- deplasări, detaşări

24

440

10

450

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2.550

250

2.800

d) Cheltuieli de protocol

26

25

0

25

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

146

0

146

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

   

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

   

h) Alte cheltuieli

30

2.400

944

3.344

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

140

64

204

- cheltuieli privind dobânzile

32

56

64

120

- alte cheltuieli financiare

33

84

0

84

3. Cheltuieli extraordinare

34

   

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

118

23

141

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

23

4

27

V. REZULTATUL NET

37

95

19

114

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

   

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

95

19

114

a) pentru cointeresarea personalului

40

19

4

23

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

57

11

68

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

19

4

23

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

700

230

930

1. Surse proprii

44

   

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

700

230

930

3. Credite bancare pentru investiţii

46

   

- interne

47

   

- externe

48

   

4. Alte surse

49

   

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

700

230

930

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

700

230

930

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

   

- interne

53

   

- externe

54

   

X. DATE DE FUNDAMENTARE

    

1. Venituri totale (rd. 01)

55

17.408

2.522

19.930

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

17.290

2.499

19.789

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

118

23

141

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

200

29

229

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

110

K

118

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

2.837

0

2.837

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună

61

3.749

0

3.749

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0,68

0,04

0,72

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 11.603,43 mii lei

63

8,61

1,72

10,33

9. Plăţi restante

64

   

10. Creanţe de încasat

65

2600

1.400

4.000

ANEXA nr. 5:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe +/-

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

11030

630

11660

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

11024

599

11623

din care:

  

0

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

8159

464

8623

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

365

35

400

c) Alte venituri din exploatare

05

2500

100

2600

2. VENITURI FINANCIARE

06

6

31

37

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

0

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

10892

618

11510

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

10807

613

11420

a) Bunuri şi servicii

10

1595

145

1740

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

7951

-7

7944

- cheltuieli cu salariile din care:

12

5870

0

5870

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

156

0

156

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

173

0

173

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1221

0

1221

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

29

0

2''

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

305

0

305

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

16

0

16

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

49

0

49

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

14

0

14

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

0

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

447

-7

440

- tichete de masă

23

388

-70

318

- deplasări, detaşări

24

59

63

122

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1235

315

1550

d) Cheltuieli de protocol

26

6

0

6

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

0

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

0

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

20

0

20

h) Alte cheltuieli

30

0

160

160

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

85

5

90

- cheltuieli privind dobânzile

32

80

5

85

- alte cheltuieli financiare

33

5

0

5

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

0

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

138

12

150

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

23

1

24

V. REZULTATUL NET

37

115

11

126

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

0

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

115

11

126

a) pentru cointeresarea personalului

40

23

2

25

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

69

7

76

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

23

2

25

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1200

999,20

2199,20

1. Surse proprii

44

50

0

50

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

1150

999,20

2199,20

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

0

 

- interne

47

 

0

 

- externe

48

 

0

 

4. Alte surse

49

 

0

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

1200

999,20

2199,20

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

1200

999,20

2199,20

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

0

 

- interne

53

 

0

 

- externe

54

 

0

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

0

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

11030

630

11660

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

10892

618

11510

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

138

12

150

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

185

0

185

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

165

0

165

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

2510

0

2510

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună

61

2791

0

2791

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

1,27

0,03

1,30

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu = 2277 mii lei

63

5,05

048

553

9. Plăţi restante

64

 

0

 

10. Creanţe de încasat

65

400

350

750

ANEXA nr. 6:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ "HORIA HULUBEI' - IFIN - HH BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe +/-

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

335.812

-199.866

135.946

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

335.312

-200.866

134.446

din care:

    

a) Venituri din activitatea de bază

03

333.429

-200.783

132.646

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1.500

0

1.500

c) Alte venituri din exploatare

05

383

-83

300

2. VENITURI FINANCIARE

06

500

1.000

1.500

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

   

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

335.102

-199.853

135.249

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

335.041

199.853

135.188

a) Bunuri şi servicii

10

29.865

0

29.865

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

68.653

0

68.653

- cheltuieli cu salariile din care:

12

51.374

0

51.374

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

220

0

220

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

230

0

230

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

10.686

0

10.686

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

257

0

257

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

2671

0

2.671

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

139

0

139

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

437

0

437

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

128

0

128

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

   

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

2.961

0

2.961

- tichete de masă

23

0

0

 

- deplasări, detaşări

24

2.961

0

2.961

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

19.523

0

19.523

d) Cheltuieli de protocol

26

126

0

126

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

171

0

171

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

   

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

   

h) Alte cheltuieli

30

216.703

-199.853

16.850

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

61

0

61

- cheltuieli privind dobânzile

32

   

- alte cheltuieli financiare

33

61

0

61

3. Cheltuieli extraordinare

34

   

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

710

-13

697

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

131

-1

130

V. REZULTATUL NET

37

579

-12

567

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

   

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

579

-12

567

a) pentru cointeresarea personalului

40

116

-2

113

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

346

-6

340

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

116

-1

114

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

58.404

0

58.104

1. Surse proprii

44

1.274

0

1.274

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

57.130

0

57.130

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

0

0

- interne

47

   

- externe

48

   

4. Alte surse

49

   

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

58.404

0

58.404

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

58.404

0

58.404

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

0

0

- interne

53

   

- externe

54

   

X. DATE DE FUNDAMENTARE

    

1. Venituri totale (rd. 01)

55

335.812

-199.866

135.946

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

335.102

-199.853

135.249

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

710

-13

697

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

825

0

825

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

437

0

437

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

5.150

0

5.150

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună

61

6.620

0

6.620

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0,21

0,30

0,52

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu

63

80,60

-1,59

79,01

9. Plăţi restante

64

0

  

10. Creanţe de încasat

65

4.500

-500

4.000

ANEXA nr. 7:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe +/-

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

87.882

16.652

101.534

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

87.851

16.633

104.481

din care:

  

0

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

82.796

16.133

98.929

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

 

0

 

c) Alte venituri din exploatare

05

5.055

500

5.555

2. VENITURI FINANCIARE

06

31

19

50

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

87.851

16.635

104.486

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

87.851

16.633

104.484

a) Bunuri şi servicii

10

42.668

8.631

51299

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

38.862

7.648

46.510

- cheltuieli cu salariile din care:

12

28.495

5.844

34.339

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

121

0

121

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

125

0

125

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

5.927

1.216

7.143

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

142

29

171

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

1.482

304

1.786

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

77

15

92

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

242

78

320

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

71

15

86

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

0

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

2.426

147

2.573

- tichete de masă

23

830

-341

489

- deplasări, detaşări

24

1.596

488

2.084

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

5.550

300

5.850

d) Cheltuieli de protocol

26

9

2

11

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

0

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

0

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

562

52

614

h) Alte cheltuieli

30

200

0

200

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

 

2

2

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

0

0

- alte cheltuieli financiare

33

 

2

2

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

0

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

31

17

48

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

6

3

9

V. REZULTATUL NET

37

25

14

39

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

0

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

25

14

39

a) pentru cointeresarea personalului

40

5

3

8

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

15

8

23

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

5

3

8

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

500

0

500

1. Surse proprii

44

 

0

0

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

500

0

500

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

0

0

- interne

47

 

0

0

- externe

48

 

0

0

4. Alte surse

49

 

0

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

500

0

500

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

500

0

500

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

0

0

- interne

53

 

0

0

- externe

54

 

0

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

0

0

1. Venituri totale (rd. 01)

55

87.882

16.652

104.534

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

87.851

 

104.486

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

31

17

48

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

424

72

496

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

346

71

417

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

5.565

167

5.732

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună

61

6.173

185

6.358

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0,04

0,01

0,05

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 796 mii

63

3,14

1,76

4,90

9. Plăţi restante

64

  

0

10. Creanţe de încasat

65

  

0

ANEXA nr. 8:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ - IFT IAŞI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe +/-

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

24.461

0

24.461

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

   

din care:

 

23.585

0

23.585

a) Venituri din activitatea de bază

03

19.984

0

19.984

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

21

0

21

c) Alte venituri din exploatare

05

3.580

0

3.580

2. VENITURI FINANCIARE

06

876

0

876

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

   

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

24.446

0

24.446

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

23.349

0

23.349

a) Bunuri şi servicii

10

34.237

0

14.237

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

4.848

0

4.848

- cheltuieli cu salariile din care:

12

3.572

0

3.572

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

26

0

26

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

109

0

109

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

743

0

743

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

18

0

18

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

186

0

186

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

10

0

10

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

30

0

30

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

9

0

9

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

   

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

280

0

280

- tichete de masă

23

   

- deplasări, detaşări

24

280

0

280

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

4.200

0

4.200

d) Cheltuieli de protocol

26

19

0

19

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

45

0

45

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

   

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

   

h) Alte cheltuieli

30

   

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

1.097

0

1.097

- cheltuieli privind dobânzile

32

711

0

711

- alte cheltuieli financiare

33

386

0

386

3. Cheltuieli extraordinare

34

   

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

15

0

15

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

5

0

5

V. REZULTATUL NET

37

10

0

10

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

   

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

10

0

10

a) pentru cointeresarea personalului

40

2

0

2

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

6

0

6

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

2

0

2

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

23.827

845

24.672

1. Surse proprii

44

10

0

10

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

105

845

950

3. Credite bancare pentru investiţii

46

7.919

0

7.919

- interne

47

7.919

0

7.919

- externe

48

   

4. Alte surse

49

15.793

0

15.793

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

23.827

845

24.672

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

15.908

845

16.753

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

7.919

0

7.919

- interne

53

7.919

0

7.919

- externe

54

0

0

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

    

1. Venituri totale (rd. 01)

55

24.461

0

24.461

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

24.446

0

24.446

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

15

0

15

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

75

0

75

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

56

0

56

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

3.870

0

3.870

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună

61

4.020

0

4.020

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0,07

0

0,07

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (3731 mii lei)

63

0,27

0

0,27

9. Plăţi restante

64

0

0

0

10. Creanţe de încasat

65

0

0

0

ANEXA nr. 9:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe +/-

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

56.400

4.550

60.950

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

56.100

4.550

60.650

din care:

    

a) Venituri din activitatea de bază

03

37.100

2.550

39.650

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

19.000

2.000

21.000

c) Alte venituri din exploatare

05

0

0

0

2. VENITURI FINANCIARE

06

300

0

300

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

56.340

4.550

60.890

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

56.110

4.550

60.660

a) Bunuri şi servicii

10

11.386

2.500

13.880

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

22.904

0

22.904

- cheltuieli cu salariile din care:

12

17.280

0

17.280

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

131

0

131

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

151

0

151

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

3.802

0

3.802

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

86

0

86

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

899

0

899

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

47

0

47

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

147

0

147

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

43

0

43

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

0

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

600

0

600

- tichete de masă

23

505

0

505

- deplasări, detaşări

24

60

0

60

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

19.000

2.000

21.000

d) Cheltuieli de protocol

26

60

0

60

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

60

0

60

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

0

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

250

0

250

h) Alte cheltuieli

30

2.450

50

2.500

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

230

0

230

- cheltuieli privind dobânzile

32

65

0

65

- alte cheltuieli financiare

33

165

0

165

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

0

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

60

0

60

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

19

0

19

V. REZULTATUL NET

37

41

0

41

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

0

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

41

0

41

a) pentru cointeresarea personalului

40

8

0

8

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

25

0

25

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

8

0

8

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5.025

2.835

7.860

1. Surse proprii

44

25

0

25

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

5.000

2.835

7.835

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

0

0

- interne

47

0

0

0

- externe

48

0

0

0

4. Alte surse

49

0

0

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

5.025

2.810

7.835

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

5.025

2.810

7.835

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

0

0

- interne

53

0

0

0

- externe

54

0

0

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

0

0

0

1. Venituri totale (rd. 01)

55

56.400

4.550

60.950

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

56.340

4.550

60.890

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

60

0

60

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

240

0

240

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

209

0

209

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

5.927

0

5.927

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună

61

6.310

0

6.310

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0,11

0

0,11

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 1.819 mii lei

63

2,25

0

2,25

9. Plăţi restante

64

0

0

0

10. Creanţe de încasat

65

0

0

0

ANEXA nr. 10:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe +/-

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

     

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

16.036

2.094

18.130

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

15.935

1.925

17.860

din care:

    

a) Venituri din activitatea de bază

03

14.003

1.767

15.770

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

359

0

359

c) Alte venituri din exploatare

05

1.573

158

1.731

2. VENITURI FINANCIARE

06

101

169

270

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

15.378

2.367

17.745

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

15.331

2.170

17.501

a) Bunuri şi servicii

10

3.510

1.119

4.629

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

9.643

280

9.923

- cheltuieli cu salariile din care:

12

7.325

220

7.545

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

128

0

128

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

142

0

142

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.524

45

1.569

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

36

1

37

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

381

11

392

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

20

1

21

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

61

2

63

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

18

0

18

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

0

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

278

0

278

- tichete de masă

23

222

0

222

- deplasări, detaşări

24

56

0

56

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1.609

572

2.181

d) Cheltuieli de protocol

26

6

4

10

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

0

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

0

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

144

4

148

h) Alte cheltuieli

30

425

195

620

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

47

197

244

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

67

67

- alte cheltuieli financiare

33

47

130

177

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

0

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

658

-273

385

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

107

-45

62

V. REZULTATUL NET

37

551

-228

323

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

0

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

551

-228

323

a) pentru cointeresarea personalului

40

110

-45

65

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

331

-138

193

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

110

-45

65

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

10.132

355

10.487

1. Surse proprii

44

320

0

320

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

700

355

1.055

3. Credite bancare pentru investiţii

46

8.600

0

8.600

- interne

47

8.600

0

8.600

- externe

48

0

0

0

4. Alte surse

49

512

0

512

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

10.132

355

10.487

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

1.532

355

1.887

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

8.600

0

8.600

- interne

53

8.600

0

8.600

- externe

54

0

0

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

    

1. Venituri totale (rd. 01)

55

16.036

2.094

18.130

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

15.378

2.367

17.745

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

658

-273

385

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

106

3

109

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

81

3

84

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

5.599

14

5.613

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/ persoană/lună

61

6.490

440

6.930

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

4,28

-2

2,17

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 3402, 3172

63

16,2

-6

10,18

9. Plăţi restante

64

0

 

0

10. Creanţe de încasat

65

0

 

0

ANEXA nr. 11:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe +/-

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

     

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

5.906

300

6.206

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

5.900

300

6.200

din care:

    

a) Venituri din activitatea de bază

03

4.000

1.100

5.100

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

300

0

300

c) Alte venituri din exploatare

05

1.600

800

800

2. VENITURI FINANCIARE

06

6

0

6

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

5.839

301

6.140

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

5.824

300

6.124

a) Bunuri şi servicii

10

1.256

300

1.556

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

3.608

0

3.608

- cheltuieli cu salariile din care:

12

2.800

0

2.800

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

48

0

48

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

31

0

31

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

582

0

582

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

14

0

14

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

146

0

146

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

8

0

8

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

24

0

24

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

7

0

7

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

0

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

27

0

27

- tichete de masă

23

0

0

0

- deplasări, detaşări

24

27

0

27

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

900

0

900

d) Cheltuieli de protocol

26

10

0

10

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

50

0

50

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

0

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

0

0

0

h) Alte cheltuieli

30

0

0

0

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

15

1

16

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

0

0

- alte cheltuieli financiare

33

0

0

0

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

0

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

67

1

66

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

12

1

11

V. REZULTATUL NET

37

55

0

55

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

0

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

55

0

55

a) pentru cointeresarea personalului

40

11

0

11

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

33

0

33

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

11

0

11

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

300

345,13

645,13

1. Surse proprii

44

150

0

150

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

150

345,13

495,13

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

0

0

- interne

47

0

0

0

- externe

48

0

0

0

4. Alte surse

49

0

0

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

300

345,13

645,13

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

300

345,13

645,13

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

0

0

- interne

53

0

0

0

- externe

54

0

0

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

0

0

0

1. Venituri totale (rd. 01)

55

5.906

300

6.206

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

5.839

300

6.140

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

67

1

66

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

135

0

135

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

91

0

91

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

1.692

0

1.692

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/ persoană/lună

61

1.930

0

1.930

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

1,15

0,08

1,07

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (1336)

63

4,11

0

4,11

9. Plăţi restante

64

0

0

0

10. Creanţe de încasat

65

0

0

0

ANEXA nr. 12:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIŞOARA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe +/-

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

     

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

10.500

 

10.500

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

10.470

 

10.470

din care:

    

a) Venituri din activitatea de bază

03

8.820

 

8.820

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

150

 

150

c) Alte venituri din exploatare

05

1.500

 

1.500

2. VENITURI FINANCIARE

06

30

 

30

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

   

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

10.470

 

10.470

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

10.458

 

10.458

a) Bunuri şi servicii

10

3.000

 

3.000

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

6.005

 

6.005

- cheltuieli cu salariile din care:

12

4.453

 

4.453

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

75

 

75

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

204

 

204

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

926

 

926

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

22

 

22

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

232

 

232

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

12

 

12

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

37

 

37

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

11

 

11

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

   

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

312

 

312

- tichete de masă

23

172

 

172

- deplasări, detaşări

24

140

 

140

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1.389

 

1.389

d) Cheltuieli de protocol

26

1

 

1

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

63

 

63

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

   

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

   

h) Alte cheltuieli

30

   

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

12

 

12

- cheltuieli privind dobânzile

32

12

 

12

- alte cheltuieli financiare

33

   

3. Cheltuieli extraordinare

34

   

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

30

 

30

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

5

 

5

V. REZULTATUL NET

37

25

 

25

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

   

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

25

 

25

a) pentru cointeresarea personalului

40

5

 

5

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

15

 

15

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

5

 

5

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

100

1.850

1.950

1. Surse proprii

44

   

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

100

1.850

1.950

3. Credite bancare pentru investiţii

46

   

- interne

47

   

- externe

48

   

4. Alte surse

49

   

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

100

1.850

1.950

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

100

1.850

1.950

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

   

- interne

53

   

- externe

54

   

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

0

 

0

1. Venituri totale (rd. 01)

55

10.500

 

10.500

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

10.470

 

10.470

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

30

 

30

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

82

 

82

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

78

 

78

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

4.294

 

4.294

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/ persoană/lună

61

4.449

 

4.449

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

0,29

 

0,29

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (capital propriu = 4556 mii lei)

63

0,55

 

0,55

9. Plăţi restante

64

0

 

0

10. Creanţe de încasat

65

  

0

ANEXA nr. 13:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe +/-

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

     

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

18.550

 

18.550

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

18.480

 

18.480

din care:

    

a) Venituri din activitatea de bază

03

14.960

 

14.960

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

3.520

 

3.520

c) Alte venituri din exploatare

05

0

 

0

2. VENITURI FINANCIARE

06

70

 

70

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

 

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

18.500

 

18.500

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

18.350

 

18.350

a) Bunuri şi servicii

10

4.000

 

4.000

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

9.827

 

9.827

- cheltuieli cu salariile din care:

12

7.100

 

7.100

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

200

 

200

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

225

 

225

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.477

 

1.477

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

35

 

35

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

369

 

369

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

19

 

19

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

60

 

60

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

17

 

17

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

 

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

750

 

750

- tichete de masă

23

150

 

150

- deplasări, detaşări

24

600

 

600

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1.050

 

1.050

d) Cheltuieli de protocol

26

30

 

30

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

10

 

10

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

10

 

10

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

100

 

100

h) Alte cheltuieli

30

3.323

 

3.323

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

150

 

150

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

 

0

- alte cheltuieli financiare

33

150

 

150

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

 

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

50

 

50

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

13

 

13

V. REZULTATUL NET

37

37

 

37

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

  

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

37

 

37

a) pentru cointeresarea personalului

40

7

 

7

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

22

 

22

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

8

 

8

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

3.200

865

4.065

1. Surse proprii

44

1.500

 

1.500

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

1.700

865

2.565

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

 

0

- interne

47

0

 

0

- externe

48

0

 

0

4. Alte surse

49

0

 

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

3.200

865

4.065

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

3.200

865

4.065

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

 

0

- interne

53

0

 

0

- externe

54

0

 

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

    

1. Venituri totale (rd. 01)

55

18.550

 

18.550

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

18.500

 

18.500

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

50

 

50

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

134

 

134

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

60

 

60

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

4.182

 

4.182

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/ persoană/lună

61

5.150

 

5.150

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

0,27

 

0,27

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 5690 mii lei

63

0,65

 

0,65

9. Plăţi restante

64

0

 

0

10. Creanţe de încasat

65

0

 

0

ANEXA nr. 14:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE BIOLOGICE - INSB BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe +/-

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

     

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

19.911

559

20.470

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

19.631

559

20.190

din care:

    

a) Venituri din activitatea de bază

03

16.191

559

16.750

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

140

0

140

c) Alte venituri din exploatare

05

3.300

0

3.300

2. VENITURI FINANCIARE

06

280

0

280

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

   

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

19.604

550

20.154

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

19.604

551

20.154

a) Bunuri şi servicii

10

2.450

 

2.450

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

11.057

 

11.057

- cheltuieli cu salariile din care:

12

8.239

 

8.239

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

101

 

101

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

129

 

129

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.714

 

1.714

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

41

 

41

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 5,2%

17

428

 

428

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 0,27%

18

22

 

22

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 0,85%

19

70

 

70

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

20

 

20

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

 

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

523

 

523

- tichete de masă

23

196

 

196

- deplasări, detaşări

24

327

 

327

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3.300

 

3.300

d) Cheltuieli de protocol

26

5

 

5

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

8

 

8

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

 

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

133

 

133

h) Alte cheltuieli

30

2.651

551

3.201

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

0

0

0

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

 

0

- alte cheltuieli financiare

33

0

0

0

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

 

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

307

9

316

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

48

3

51

V. REZULTATUL NET

37

259

6

265

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

   

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

259

6

265

a) pentru cointeresarea personalului

40

52

1

53

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

155

4

159

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

52

1

53

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

342

499,35

841,35

1. Surse proprii

44

342

156

498

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

343,35

343,35

3. Credite bancare pentru investiţii

46

   

- interne

47

   

- externe

48

   

4. Alte surse

49

   

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

372

469,35

841,35

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

372

469,35

841,35

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

   

- interne

53

   

- externe

54

   

X. DATE DE FUNDAMENTARE

    

1. Venituri totale (rd.01)

55

19.911

559

20.470

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

19.604

551

20.154

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

307

8

316

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

200

0

200

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

176

0

176

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

3.354

 

3.354

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/ persoană/lună

61

2.730

1.161

3.891

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

1,57

 

1,57

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (4524,006 mii lei)

63

5,73

0,13

5,86

9. Plăţi restante

64

   

10. Creanţe de încasat

65

   
ANEXA nr. 15:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe +/-

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

     

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

30.300

-2.360

27.940

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

30.170

-2.360

27.810

din care:

  

0

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

28.500

-2.390

26.110

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1.237

0

1.237

c) Alte venituri din exploatare

05

433

30

463

2. VENITURI FINANCIARE

06

130

0

130

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

30.250

-2.360

27.890

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

29.980

-2.220

27.760

a) Bunuri şi servicii

10

3.140

-380

2.760

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

14.408

100

14.508

- cheltuieli cu salariile din care:

12

10.350

0

10.350

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

69

0

69

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

186

0

186

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2.153

0

2.153

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

51

0

51

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

538

0

538

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

28

0

28

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

87

0

87

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

26

0

26

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

0

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1.175

100

1.275

- tichete de masă

23

375

0

375

- deplasări, detaşări

24

800

100

900

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

6.208

-88

6.120

d) Cheltuieli de protocol

26

20

0

20

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

35

0

35

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

0

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

121

0

121

h) Alte cheltuieli

30

6.048

-1.852

4.196

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

270

-140

130

- cheltuieli privind dobânzile

32

155

-100

55

- alte cheltuieli financiare

33

115

-40

75

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

0

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

50

0

50

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

11

0

11

V. REZULTATUL NET

37

39

0

39

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

0

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

39

0

39

a) pentru cointeresarea personalului

40

8

0

8

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

23

0

23

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

8

0

8

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

7.578

-3.839,5

3.738,5

1. Surse proprii

44

 

0

 

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

2.838,5

2.838,5

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

0

 

- interne

47

 

0

 

- externe

48

 

0

 

4. Alte surse

49

7.578

-6.678

900

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

7.578

-3.839,5

3,738,5

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

7.578

-3.839.5

3,738,5

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

0

 

- interne

53

 

0

 

- externe

54

 

0

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

0

 

1. Venituri totale (rd.01)

55

30.300

-2.360

27.940

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

30.250

-2.360

27.890

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

50

0

50

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

179

0

179

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

122

0

122

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

4.726

0

4.726

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/ persoană/lună

61

5.755

0

5.755

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

0,17

0,01

0,18

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 9476 mii lei

63

0,41

0,00

0,41

9. Plăţi restante

64

 

0

 

10. Creanţe de încasat

65

 

0

 
ANEXA nr. 16:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE - I.C.S.I. RÂMNICU VÂLCEA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe +/-

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

     

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

29.181

 

29.181

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

29.181

 

29.181

din care:

    

a) Venituri din activitatea de bază

03

21.681

 

21.681

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

4.500

 

4.500

c) Alte venituri din exploatare

05

3.000

 

3.000

2. VENITURI FINANCIARE

06

   

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

   

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

28.861

 

28.861

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

28.661

 

28.661

a) Bunuri şi servicii

10

7.291

 

7.291

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

17.674

 

17.674

- cheltuieli cu salariile din care:

12

12.877

 

12.877

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

181

 

181

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

187

 

187

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2.678

 

2.678

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

63

 

63

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

670

 

670

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

35

 

35

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

108

 

108

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

32

 

32

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

  

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1.211

 

1.211

- tichete de masă

23

461

 

461

- deplasări, detaşări

24

750

 

750

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3.300

 

3.300

d) Cheltuieli de protocol

26

6

 

6

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

40

 

40

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

   

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

200

 

200

h) Alte cheltuieli

30

150

 

150

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

200

 

200

- cheltuieli privind dobânzile

32

200

 

200

- alte cheltuieli financiare

33

   

3. Cheltuieli extraordinare

34

   

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

320

 

320

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

70

 

70

V. REZULTATUL NET

37

250

 

250

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

   

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

250

 

250

a) pentru cointeresarea personalului

40

50

 

50

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

150

 

150

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

50

 

50

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

35.804

 

35.804

1. Surse proprii

44

210

 

210

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

4.500

475

4.975

3. Credite bancare pentru investiţii

46

   

- interne

47

   

- externe

48

   

4. Alte surse

49

31.094

 

31.094

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

35.804

 

35.804

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

   

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

   

- interne

53

   

- externe

54

   

X. DATE DE FUNDAMENTARE

    

1. Venituri totale (rd. 01)

55

29.181

 

29.181

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

28.861

 

28.861

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

320

 

320

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

225

 

225

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

202

 

202

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

4.654

 

4.654

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/ persoană/lună

61

4.730

 

4.730

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

1,11

 

1,11

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 50.464 mii lei

63

0,50

 

0,50

9. Plăţi restante

64

   

10. Creanţe de încasat

65

   
ANEXA nr. 17:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE - INCDTIM CLUJ-NAPOCA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe +/-

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

     

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

28.550

6.040

34.590

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

28.350

6.040

34.390

din care:

    

a) Venituri din activitatea de bază

03

28.000

6.040

34.040

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

350

0

350

c) Alte venituri din exploatare

05

0

0

0

2. VENITURI FINANCIARE

06

200

0

200

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

28.300

6.040

34.340

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

28.150

6.040

34.190

a) Bunuri şi servicii

10

14.120

3.462

17.582

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

12.785

2.498

15.283

- cheltuieli cu salariile din care:

12

9.727

1.953

11.680

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

151

0

151

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

146

0

146

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2.023

406

2.429

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

48

10

58

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

506

101

607

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

26

6

32

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

81

17

98

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

24

5

29

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

0

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

350

0

350

- tichete de masă

23

0

0

 

- deplasări, detaşări

24

350

0

350

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

730

70

800

d) Cheltuieli de protocol

26

15

10

25

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

0

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

0

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

0

0

0

h) Alte cheltuieli

30

500

0

500

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

150

0

150

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

0

0

- alte cheltuieli financiare

33

150

0

150

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

0

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

250

0

250

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

41

2

43

V. REZULTATUL NET

37

209

-2

207

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

0

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

209

-2

207

a) pentru cointeresarea personalului

40

42

0

42

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

125

0

125

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

42

0

42

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2.000

916

2.916

1. Surse proprii

44

0

0

0

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

2.000

916

2.916

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

0

0

- interne

47

0

0

0

- externe

48

0

0

0

4. Alte surse

49

0

0

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

2.000

916

2.916

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

2.000

916

2.916

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

0

0

- interne

53

0

0

0

- externe

54

0

0

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

    

1. Venituri totale (rd. 01)

55

28.550

6.040

34.590

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

28.300

6.040

34.340

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

250

0

250

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

175

31

206

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

135

27

162

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

4.515

112

4.627

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/ persoană/lună

61

5.820

35

5.855

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

0,88

-0,15

0,73

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 17.712 mii lei

63

1,18

0,00

1,18

9. Plăţi restante

64

0

0

0

10. Creanţe de încasat

65

0

0

0

ANEXA nr. 18:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE - CA BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe +/-

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

     

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

37.658

0

37.658

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

37.575

0

37.575

din care:

    

a) Venituri din activitatea de bază

03

29.210

0

29.210

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

400

0

400

c) Alte venituri din exploatare

05

7.965

0

7.965

2. VENITURI FINANCIARE

06

83

0

83

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

   

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

37.563

0

37.563

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

37.223

0

37.223

a) Bunuri şi servicii

10

16.199

0

16.199

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

12.951

0

12.951

- cheltuieli cu salariile din care:

12

9.568

0

9.568

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

192

0

192

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

243

0

243

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.990

0

1.990

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

47

0

47

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

498

0

498

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

26

0

26

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

80

0

80

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

24

0

24

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

0

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

718

0

718

- tichete de masă

23

322

0

322

- deplasări, detaşări

24

396

0

396

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

7.761

0

7.761

d) Cheltuieli de protocol

26

12

0

12

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

30

0

30

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

0

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

0

0

0

h) Alte cheltuieli

30

270

0

270

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

340

0

340

- cheltuieli privind dobânzile

32

310

0

310

- alte cheltuieli financiare

33

30

0

30

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

0

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

95

0

95

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

17

0

17

V. REZULTATUL NET

37

78

0

78

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

0

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

78

0

78

a) pentru cointeresarea personalului

40

16

0

16

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

47

0

47

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

15

0

15

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

7.391

-5.291

2.100

1. Surse proprii

44

   

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

765

-210

555

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

0

0

- interne

47

0

0

0

- externe

48

0

0

0

4. Alte surse

49

6.626

-5.126

1.500

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

7.391

-5.291

2.100

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

7.391

-5.291

2.100

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

   

- interne

53

   

- externe

54

   

X. DATE DE FUNDAMENTARE

    

1. Venituri totale (rd. 01)

55

37.658

0

37.658

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

37.563

0

37.563

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

95

0

95

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

180

0

180

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

142

0

142

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

4.252

0

4.252

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/ persoană/lună

61

4.456

0

4.456

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

0,25

0

0,25

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 69.000 mii lei

63

0,11

0

0,11

9. Plăţi restante

64

168

0

168

10. Creanţe de încasat

65

6.500

0

6.500

ANEXA nr. 19:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAŢIALĂ "ELIE CARAFOLI" - INCAS BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe +/-

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

     

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

34.257

7.742

41.999

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

33.807

7.742

41.549

din care:

    

a) Venituri din activitatea de bază

03

26.900

4.000

30.900

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

   

c) Alte venituri din exploatare

05

6.907

3.742

10.649

2. VENITURI FINANCIARE

06

450

 

450

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

   

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

33.817

7.742

41.559

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

32.832

7.742

40.574

a) Bunuri şi servicii

10

17.000

5.644

22.644

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

9.029

2.098

11.127

- cheltuieli cu salariile din care:

12

6.361

1.639

8.000

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

121

 

121

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

142

 

142

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.324

341

1.665

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

31

8

39

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

331

85

416

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

16

4

20

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

53

14

67

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

13

 

13

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

   

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

900

 

900

- tichete de masă

23

325

-3

322

- deplasări, detaşări

24

575

 

575

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

6.750

 

6.750

d) Cheltuieli de protocol

26

53

 

53

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

   

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

   

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

   

h) Alte cheltuieli

30

   

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

985

 

985

- cheltuieli privind dobânzile

32

625

 

625

- alte cheltuieli financiare

33

360

 

360

3. Cheltuieli extraordinare

34

   

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

440

0

440

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

77

 

77

V. REZULTATUL NET

37

363

 

363

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

   

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

364

 

364

a) pentru cointeresarea personalului

40

73

 

73

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

218

 

218

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

73

 

73

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2.500

6.935

9.435

1. Surse proprii

44

   

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

2.500

6.935

9.435

3. Credite bancare pentru investiţii

46

   

- interne

47

   

- externe

48

   

4. Alte surse

49

   

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

2.500

6.935

9.435

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

2.500

6.935

9.435

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

   

- interne

53

   

- externe

54

   

X. DATE DE FUNDAMENTARE

    

1. Venituri totale (rd.01)

55

34.257

7.742

41.999

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

33.817

7.742

41.559

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

440

 

440

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

156

42

198

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

110

 

110

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

3.279

-6

3.273

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/ persoană/lună

61

4.123

-2

4.121

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

1,31

 

1,31

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu = 149.826 mii lei pe anul 2012

63

0,24

 

0,24

9. Plăţi restante

64

2.000

 

2.000

10. Creanţe de încasat

65

5.000

 

5.000

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 36 din data de 16 ianuarie 2013