ORDIN nr. 980 din 1 septembrie 2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.368(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014
Având în vedere prevederile art. VIII(b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII(b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979,
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 18 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se publică amendamentele la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.368(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: REZOLUŢIA MSC.368(93) (adoptată la 22 mai 2014)
Amendamente la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA)
Comitetul de siguranţă maritimă,
amintind art. 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale, referitor la funcţiile Comitetului,
notând Rezoluţia MSC.48(66) prin care s-a adoptat Codul internaţional al mijloacelor de salvare (LSA) (denumit în continuare Codul LSA), care a devenit obligatoriu conform cap. III din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Convenţie),
notând, de asemenea, art. VIII(b) şi regula III/3.10 din Convenţie cu privire la procedura de amendare aplicabilă Codului LSA,
luând în considerare amendamentele la Codul LSA, în cadrul celei de-a nouăzeci şi treia sesiuni, propuse şi difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) din Convenţie,
1.adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Codul LSA, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;
2.stabileşte, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2015, cu excepta cazului în care până la aceasta dată mai mult de o treime din guvernele contractante ia Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale au notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;
3.invită guvernele contractante să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;
4.solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) din Convenţie, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor cuprinse în anexă tuturor guvernelor contractante la Convenţie;
5.solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.
ANEXA nr. 11: Amendamente la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA)
"- CAPITOLUL II Mijloace de salvare individuale:
- Secţiunea 2.2 - Veste de salvare:
1 Paragraful 2.2.1.6 se modifică după cum urmează:
"2.2.1.6 Când sunt testate conform recomandărilor Organizaţiei, pe cel puţin 12 persoane, vestele de salvare pentru adulţi trebuie să aibă o flotabilitate şi o stabilitate suficiente în apă dulce liniştită, pentru ca:
.1 să susţină o persoană, epuizată sau fără cunoştinţă, cu gura la o înălţime medie deasupra apei care să nu fie mai mică decât media obţinută cu RTD pentru adulţi minus 10 mm;
.2 să rotească în apă corpul persoanelor fără cunoştinţă, din poziţia cu faţa în jos într-o poziţie în care gura este deasupra apei, într-o perioadă de timp medie care să nu depăşească pe aceea obţinută cu RTD plus o secundă; numărul de persoane care nu sunt rotite de vesta de salvare nu trebuie să fie mai mare decât acela obţinut cu RTD;
.3 să încline pe spate corpul persoanei din poziţia verticală, astfel încât unghiul mediu al trunchiului să nu fie mai mic decât unghiul mediu obţinut cu RTD minus 10°;
.4 să ridice capul persoanei deasupra suprafeţei apei astfel încât unghiul mediu pe care îl formează faţa în raport cu suprafaţa apei să nu fie mai mic decât unghiul mediu obţinut cu RTD minus 10o; şi
.5 să întoarcă cel puţin la fel de mulţi purtători într-o poziţie stabilă cu faţă în sus după ce s-au aflat într-o stare de plutire instabilă în poziţie ghemuită când în aceleaşi condiţii purtătorii au fost testaţi cu RTD."
2 Următoarele noi paragrafe 2.2.1.8.4, 2.2.1.8.5 şi 2.2.1.8.6 se adaugă după paragraful existent 2.2.1.8.3 şi cuvântul "şi" de la sfârşitul paragrafului 2.2.1 8 2 se elimină:
".4 pentru sugari testele de cădere şi saltul sunt scutite;.5 pentru copii, 5 din 9 subiecţi trebuie să efectueze testele de cădere şi salturi; şi
.6 în cazul paragrafului 2.2.1.8.5, manechine pot substitui subiecţii umani testaţi."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 689 din data de 11 septembrie 2015