ORDIN nr. 648 din 3 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
Văzând Referatul de aprobare nr. NB 3.745 din 3 iunie 2014 al Ministerului Sănătăţii nr. DG 897 din 2 iunie 2014 şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
"(9) Pentru pacienţii care beneficiază de îngrijiri în asistenţa medicală de lungă durată, documentul FOCG se închide la 31 decembrie, urmând să fie redeschis un nou episod de spitalizare cu data de 1 ianuarie, dacă pacientul beneficiază în continuare de aceleaşi servicii."
2.La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Transmiterea SMDPZ se face lunar, în formatul valabil la momentul închiderii/raportării fişei/vizitei până la data de 5 a lunii, începând cu luna iulie 2014, şi va conţine informaţii referitoare la:
a) cazurile rezolvate în spitalizare de zi în luna precedentă;
b) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi efectuate în luna precedentă, pentru care, în vederea decontării, nu este necesară închiderea fişei de spitalizare de zi după fiecare vizită;
c) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi pentru care, în vederea decontării, s-a închis fişa de spitalizare de zi în luna precedentă, după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical;
d) serviciile acordate în camerele de gardă şi în structurile de primire urgenţe din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii, care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care se întocmeşte fişă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare, având data predării pacientului în luna precedentă."
3.Anexele nr. 2, 3, 4, 5 şi 7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. I, II, III, IV şi V, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna iunie 2014.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

ANEXA nr. I:
(- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)

Judeţul .............................. |_|_|

Localitatea .......................... |_|_|

Spitalul .................................... |_|_|_|_|_|_|

Secţia ........................................ |_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr. înregistrare SC |_|_|_|_|_|_|_|

CNP pacient |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Situaţii speciale 1) |_|

Întocmit de: .............. parafa medicului ..........

Internat prin3): |_|

FOAIE DE OBSERVAŢIE CLINICĂ GENERALĂ

NUMELE .................. PRENUMELE .................. Sexul M/F |_|

Data naşterii zi |_|_| lună |_|_| an |_|_|_|_|

Grup sangvin: A/B/AB/0; Rh +/-

Domiciliul legal: judeţul |_|_| Localitatea .........

Alergic la: ...................

Sect. |_| Mediul U/R |_| Str. ................... Nr. ........

Data internării ................. ora |_|_|_|_|

Reşedinţa: judeţul |_|_| Localitatea ...............

zi |_|_| lună |_|_| an |_|_|_|_|

Sect. |_| Mediul U/R |_| Str. ................... Nr. ........

Data externării: ............... ora |_|_|_|_|

Cetăţenie: ............. Român |_| Străin |_|

zi |_|_| lună |_|_| an |_|_|_|_|

Greutatea la naştere (nou născuţi) |_|_|_|_| grame

Nr. zile spitalizare ..........................

Greutatea la internare (copii 0-1 an) |_|_|_|_| grame

Nr. zile c.m. la externare ..........................

CNP mamă |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

FO mamă |_|_|_|_|_|_|_|

Ocupaţia fără ocupaţie (1); salariat (2); lucrător pe cont propriu (3); patron (4): agricultor (5); elev/ student (6); şomer (7); pensionar (8) |_|

Locul de muncă .......................

Nivel de instruire fără studii (1): ciclu primar (2); ciclu gimnazial (3): şcoală profesională (4): liceu (5) şcoală postliceală (6); studii superioare de scurtă durată (7); studii superioare (8); nespecificat (9) |_|

C.I/B.I. seria |_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_| Certificat naştere (copil) seria|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|

Statut asigurat Asigurat CNAS |_| Asigurare voluntară |_| Neasigurat |_|

Tip asig. CNAS: Obligatorie CAS |_|_| Acord internaţional |_| Card european |_| Formulare europene |_|_|_|_|

Nr. card european |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr. paşaport |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr. card naţional |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Tipul internării: fără bilet internare (1); bilet internare MF (2); bilet internare Med. Spec. (3); transfer interspit (4); la cerere (5); alte (9) |_| Serie BI |_|_|_|_|_| Nr. BI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Criteriu internare2): |_|_|

Diagnosticul de trimitere: .............................................

Diagnosticul la internare: ...............................................|_|_|_|_|_|

 

Semnătura şi parafa medicului

..............................................

Diagnosticul la 72 de ore: ..........................................................

Diagnosticul principal la externare ................................ |_|_|_|_|_|

.......................................................................................... |_|_|_|_|_|

Diagnostice secundare la externare (complicaţii/ comorbidităţi):

l. ..................................................................................... |_|_|_|_|_|

2. ..................................................................................... |_|_|_|_|_|

3. ..................................................................................... |_|_|_|_|_|

4. ..................................................................................... |_|_|_|_|_|

5. ..................................................................................... |_|_|_|_|_|

Semnătura şi parafa medicului şef

................................

Semnătura şi parafa medicului curant

..........................

Număr ore de ventilaţie mecanica: |_|_|_|

Intervenţia chirurgicală principală: ......................................................... |_|_|_|_|_|_|_|

Consimţământul pentru intervenţie: ..........................................

Echipa operatorie:

medic operator principal .................................

medic operator II ......................... medic ATI .............................

medic operator III ......................... asistent/ă ................................

Data şi ora începeri intervenţiei: __/__/__ _:_

Data şi ora sfârşit intervenţie: __/__/__ _:_

Intervenţii chirurgicale concomitente (cu cea principală):

1. ....................................................................................................................... |_|_|_|_|_|_|_|

Echipa operatorie:

medic operator principal ..................................

medic operator II ...................... medic ATI ..............................

medic operator III .................... asistent/ă ..................................

Data şi ora începeri intervenţiei: __/__/__ _:_

Data şi ora sfârşit intervenţie: __/__/__ _:_

2. ................................................................................................................... |_|_|_|_|_|_|_|

Echipa operatorie:

medic operator principal ..................................

medic operator II ...................... medic ATI ..............................

medic operator III .................... asistent/ă ..................................

Data şi ora începeri intervenţiei: __/__/__ _:_

Data şi ora sfârşit intervenţie: __/__/__ _:_

Alte intervenţii chirurgicale:

1. ....................................................................................................................... |_|_|_|_|_|_|_|

Echipa operatorie:

medic operator principal ..................................

medic operator II ...................... medic ATI ..............................

medic operator III .................... asistent/ă ..................................

Data şi ora începeri intervenţiei: __/__/__ _:_

Data şi ora sfârşit intervenţie: __/__/__ _:_

2. ................................................................................................................... |_|_|_|_|_|_|_|

Echipa operatorie:

medic operator principal ..................................

medic operator II ...................... medic ATI ..............................

medic operator III .................... asistent/ă ..................................

Data şi ora începeri intervenţiei: __/__/__ _:_

Data şi ora sfârşit intervenţie: __/__/__ _:_

Examen citologic .............................
Examen extemporaneu ...........................
Examen histopatologic (biopsie - piesă operatorie) ..................................
Transfer între secţiile spitalului:

Secţia

Diagnostic

Data şi ora intrării

Data şi ora ieşirii

Nr. zile spitalizare

     
     
     
Starea la externare: vindecat (1); ameliorat (2); staţionar (3): agravat (4); decedat (5) |_|
Tipul externării: externat (1); externat la cerere (2); transfer interspitalicesc (3); decedat (4) |_|
Deces: intraoperator (1); postoperator; 0 - 23 ore (2); 24 - 47 ore (3); > 48 ore (4) |_|
Data şi ora decesului: zi |_|_| luna |_|_| an |_|_|_|_| ora |_|_|_|_|
Diagnostic în caz de deces: ..................................
 

a. Cauza directă (imediată) ....................................

b. Cauza antecedentă ...............................................

I

Stări morbide iniţiale:

 

c. .............................

d. ..............................

II

Alte stări morbide importante ..................................

Diagnostic anatomo-patologic (autopsie), macroscopic: .....................................................
Microscopic: .....................................................................
Codul morfologic (în caz de cancer) M |_|_|_|_|_|
Explorări funcţionale:

Denumirea

Codul

Nr.

l. ....................................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

2. ....................................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

3. ....................................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

4. ....................................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

5. ....................................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

6. ....................................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

Investigaţii radiologice:

Denumirea

Codul

Nr.

7. ....................................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

8. ....................................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

9. ....................................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

10. ....................................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

11. ....................................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

12. ....................................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

Alte proceduri terapeutice:

Denumirea

Codul

Nr.

13. ....................................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

14. ....................................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

15. ....................................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

16. ....................................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

17. ....................................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

18. ....................................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

ALTE OBSERVAŢII:
                              

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

MOTIVELE INTERNĂRII: ..........................................
ANAMNEZA: ...............................................................
a)Antecedente heredo-colaterale ................................
b)Antecedente personale, fiziologice şi patologice ....................................
c)Condiţii de viaţă şi muncă ......................................
d)Comportamente (fumat, alcool etc.) .......................
c)Medicaţie de fond administrată înaintea internării (inclusiv preparate hormonale şi imunosupresoare .....................................
ISTORICUL BOLII: ...............................................
EXAMENUL CLINIC GENERAL .........................
EXAMEN OBIECTIV ..........................................
Starea generală ........................ Talie .................... Greutate .......................
Starea de nutriţie .......................... Starea de conştienţă ..............................
Facies .........................................
Tegumente ..................................
Mucoase ....................................
Fanere ........................................
Ţesut conjunctiv-adipos .................................
Sistem ganglionar .........................................
Sistem muscular ..........................................
Sistem osteo-articular ...................................
APARAT RESPIRATOR .................................
APARAT CARDIOVASCULAR ........................
APARAT DIGESTIV .........................................
FICAT, CĂI BILIARE, SPLINA ..........................
APARAT URO-GENITAL ...................................
SISTEM NERVOS, ENDOCRIN, ORGANE DE SIMŢ .................................
EXAMEN ONCOLOGIC:
1.Cavitatea bucală .......................
2.Tegumente .................................
3.Grupe ganglioni palpabile ......................
4.Sân ..........................
5.Organe genitale feminine ....................
6.Citologia secreţiei vaginale ...................
7.Prostată şi Rect ...........................
8.Alte ........................
ALTE EXAMENE DE SPECIALITATE .....................
EXAMENE DE LABORATOR ....................................
EXAMENE RADIOLOGICE (rezultate) ....................
EXAMENE ECOGRAFICE (rezultate) ......................
INTERVENŢII CHIRURGICALE (numărul intervenţiei chirurgicale, protocol operator): .........................
EXAMENE ANATOMO-PATOLOGICE: ......................
SUSŢINEREA DIAGNOSTICULUI ŞI TRATAMENTULUI:
CLINIC: ...........................................................................
PARACLINIC: ...........................................................................
EPICRIZA: ...........................................................................
Semnătura şi parafa medicului,
..............................
FOAIE DE TEMPERATURA ADULŢI
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Numele .................... Prenumele ................
Anul ......... luna ....... Nr. foii de observaţie ................ Nr. salon ............. Nr. pat ...............

Ziua

                              

Zile de boală

                              

Resp.

T.A.

Puls

Temp.

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

35

30

160

41°

                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          

30

25

140

40°

                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          

25

20

120

39°

                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          

20

15

100

38°

                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          

15

10

80

37°

                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          

10

5

60

36°

                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                              
                                                          
                                                          
                                                          

Lichide ingerate

                              

Diureză

                              

Scaune

                              

Dietă

                              
FOAIE DE EVOLUŢIE ŞI TRATAMENT

DATA

EVOLUŢIE

TRATAMENT

  

 

 

 

 

 

 

 

Notă 1 privind situaţiile speciale

Situaţii speciale

Cod

Suspiciune de accident de muncă

1

Suspiciune de boală profesională

2

Accident rutier

3

Vătămare corporală

4

Notă 2 privind criteriile de internare prevăzute în hotărârea Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare

Criterii de internare

Cod

naştere;

1

urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;

2

boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare;

3

bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110, art. 124 şi art. 125 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor spital;

4

diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu sau spitalizare de zi.

5

Notă 3 privind structura prin care se realizează internarea pacientului

Internat prin

Cod

Biroul de internări

1

Camera de gardă

2

Unitate de primire urgenţe

3

Centru de primire urgenţe

4

ANEXA nr. II: INSTRUCŢIUNI privind completarea formularului Foaie de observaţie clinică generală (FOCG)
(- Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)
1.Completarea următoarelor rubrici se face cu litere majuscule: judeţul, localitatea, spitalul, secţia, numele, prenumele şi toate diagnosticele de pe prima pagină.
2.Completarea FOCG se face pe baza următoarelor acte oficiale:
a)buletin de identitate;
b)talon de pensie;
c)certificat de naştere pentru copiii sub 15 ani (care nu au încă buletin de identitate);
d)paşaport;
e)permis de conducere.
3.Rubricile se completează şi se codifică astfel:
3.1.Judeţul şi localitatea se referă la spital; completarea codului judeţului se va face alfabetic pe judeţele ţării, codificându-se conform listei din anexă care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni cu 01 (judeţul Alba) şi în continuare până la 42 (municipiul Bucureşti).
3.2.Spitalul şi secţia se trec şi se codifică conform nomenclatorului unităţilor sanitare publicat pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii: www.ms.ro, respectiv Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, cu completările ulterioare.
Următoarele structuri se codifică astfel:

Nr. crt.

Secţie

Cod

1.

Recuperare medicală

1393_REC

2.

Psihiatrie cronici

1333.2

3.

Psihiatrie cronici (lungă durată)

1333.1

4.

Distrofici pediatrie (recuperare pediatrică)

1272.2

5.

Pediatrie (recuperare pediatrică)

1272.1

6.

Neonatologie (prematuri) aferente unei maternităţi de gradul III

1222.2

7.

Neonatologie (prematuri) aferente unei maternităţi de gradul II

1222.1

8.

Îngrijiri paleative

1061_PAL

3.3.Numărul de înregistrare al FOCG se face după codul unic al spitalului din Registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizarea continuă; numerotarea începe cu 00001 la 1 ianuarie al fiecărui an.
3.4.CNP pacient - se completează pe baza unui act oficial menţionat la pct. 2, după cum urmează:
a)pentru cetăţenii români;
b)pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au atribuit de către Ministerul Afacerilor Interne, cod numeric personal;
c)pentru cetăţenii statelor membre ale UE/SEE/Elveţia, beneficiari ai formularelor europene care au atribuit de către Ministerul Afacerilor Interne, cod numeric personal;
3.5.Situaţii speciale - se codifică atunci când situaţia o impune conform Notei 1 a formularului FOCG.
3.6."întocmit de" - se trece numele medicului care a întocmit FOCG şi se aplică parafa acestuia.
3.7.Internat prin - se codifică conform Notei 3 a formularului FOCG.
3.8.Sexul - se completează în căsuţa alăturată litera M (masculin) sau F (feminin).
3.9.Data naşterii se codifică în căsuţele respective cu 01-31 (zi), 01-12 (lună), anul calendaristic respectiv.
3.10.Domiciliul legal - judeţul, localitatea, sectorul - pentru municipiul Bucureşti, urban/rural, strada şi numărul etc. se completează pe baza actelor oficiale prevăzute la pct. 2.
3.11.Reşedinţa corespunde cu judeţul, localitatea, sectorul etc. unde locuieşte în prezent persoana spitalizată şi se completează, de asemenea, pe baza actelor oficiale prevăzute la pct. 2.
3.12.Cetăţenia - se bifează în căsuţa corespunzătoare pe baza documentelor de identitate şi se înscrie pentru cetăţenii străini cetăţenia.
3.13.Greutatea la naştere se completează pentru nou-născuţi.
3.14.Greutatea la internare se completează pentru copii sub un an (0-1 an).
3.15.CNP-ul mamei se completează numai în FOCG a nou-născutului şi a copiilor cu vârsta mai mică de 1 an.
3.16.Numărul FOCG al mamei se completează numai în FOCG a nou-născutului şi a copiilor cu vârsta mai mică de 1 an, când mama este internată în acelaşi spital.
3.17.Ocupaţia - se trece în căsuţa alăturată codului ocupaţiei (de la 1 la 8).
3.18.Locul de muncă se completează de pe dovada eliberată de unitatea unde este angajată persoana respectivă.
3.19.Nivelul de instruire - se trece în căsuţa alăturată codul pentru nivelul de instruire (de la 1 la 9).
3.20.Statut asigurat - se completează pe baza documentelor care atestă calitatea de asigurat, după cum urmează:
a)asigurat CNAS - pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie, acord internaţional, card european, formulare europene;
b)asigurare voluntară - pentru cei care au o asigurare privată;
c)neasigurat - pentru pacienţii care nu au nici asigurare CNAS, nici asigurare voluntară.
3.21.Tip asigurare - se completează numai pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare CNAS, astfel:
a)se bifează "Obligatorie" - pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare;
b)se bifează "Acord internaţional" - pentru persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaţionale în domeniul sănătăţii. În absenţa codului numeric personal al pacientului se completează numărul paşaportului.
c)se bifează "Card european" - cetăţenii străini care prezintă un card european de asigurări sociale de sănătate emis de un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană. În baza acestui card, persoana respectivă beneficiază de acele servicii medicale care devin necesare în perioada şederii sale în România; în această situaţie se completează şi numărul cardului în secţiunea Nr. card european;
d)se completează "Formularele europene" (E106, E109, E112, E120, E121, Sxxx) - pentru cetăţenii străini pe baza formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. În absenţa codului numeric personal al pacientului se completează numărul paşaportului.
e)Nr. card naţional se completează pentru cetăţenii români pe baza cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.
3.22.CAS - se completează pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie şi asigurare facultativă.
3.23.Criteriul de internare - se completează numeric în ordinea prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, conform Notei 2 privind criteriile de internare, ataşată FOCG.
4.Grupul sangvin, Rh şi alergic la - se completează pe baza actelor medicale ale pacientului, fie pe baza investigaţiilor ce se efectuează la internarea în spital.
5.Tipul internării: se trece în căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (de la 1 la 5, respectiv 9), după cum urmează:
1 - fără bilet de internare;
2 - bilet de internare de la medicul de familie (BI MF);
3 - bilet de internare de la medicul specialist (BI MS);
4 - transfer interspitalicesc;
5 - internare la cerere.
9 - alte - bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii.
Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) şi alte (9), se completează seria BI cu seria biletului de internare şi nr. BI cu numărul biletului de internare.
6.Data internării şi externării, ora internării şi externării, numărul zilelor de spitalizare şi numărul de zile de concediu medical acordate la externare se completează în căsuţele corespunzătoare.
7.Diagnosticul de trimitere se completează de medicul de gardă pe baza biletului de trimitere (internare) numai pentru pacienţii care se prezintă la spital cu bilet de trimitere (internare); se notează diagnosticul precizat de medicul care a trimis pacientul pentru a fi spitalizat; diagnosticul de trimitere nu se codifică.
8.Diagnosticul de internare este cel al medicului de gardă al spitalului şi este semnat şi parafat; el se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1.
9.Diagnosticul la 72 ore este cel al medicului curant, nu se codifică.
10.Diagnosticul la externare se completează şi se codifică de către medicul curant conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011. În caz de transfer intraspitalicesc, comisia de specialitate/consiliul medical din spital va stabili pentru o FOCG un singur diagnostic principal al episodului respectiv de îngrijiri, iar celelalte diagnostice vor fi trecute dacă este cazul la diagnostice secundare şi complicaţii.
10.1.Diagnosticul principal are două rânduri, al doilea pentru situaţiile de codificare duală:
10.1.1. În caz de traumatisme şi otrăviri:
a)în primul rând se trece natura acestora (capitolele S, T din clasificarea RO DRG v.1);
b)în al doilea rând se trece cauza externă (capitolele V, W, X, Y din clasificarea RO DRG v.1).
10.1.2. În cazul afecţiunilor notate cu dagger ( +) şi asterix (*):
a)în primul rând se trece diagnosticul cu ( +);
b)în al doilea rând se trece cel cu (*).
10.2.Diagnosticele secundare (complicaţii/comorbidităţi) se înregistrează pentru celelalte afecţiuni, concomitente cu diagnosticul principal, trecându-se exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat în timpul episodului respectiv de boală; se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011.
NOTĂ:
La codificare se va ţine seama de standardele şi reglementările de clasificare şi codificare în vigoare, trecându-se exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a necesitat îngrijiri suplimentare şi/sau monitorizare, a fost investigat şi/sau tratat în timpul episodului respectiv de boală.
11.Număr de ore de ventilaţie mecanică - se completează cu numărul de ore de ventilaţie mecanică continuă, cuprins între data, ziua, ora intubării şi data, ziua, ora detubării, calculat astfel:
a)dacă pacientul nu necesită asistarea respiraţiei, numărul de ore de ventilaţie mecanică nu se completează;
b)dacă pacientul necesită asistarea respiraţiei într-un singur episod de ventilaţie mecanică pe durata spitalizării, numărul de ore de ventilaţie mecanică este egal cu durata acestui episod;
c)dacă pacientul necesită asistarea respiraţiei în episoade de ventilaţie mecanică fragmentate pe durata spitalizării, numărul de ore de ventilaţie mecanică este egal cu durata celui mai lung episod.
12.Intervenţia chirurgicală principală, cele concomitente, alte intervenţii chirurgicale: se completează pe baza Registrului protocol operator, trecându-se echipa operatorie, codurile respective, conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011, data şi ora de început şi de sfârşit a acestora.
a)Data şi ora de început se referă la momentul în care pacientul este poziţionat în vederea efectuării procedurii chirurgicale.
b)Data şi ora de sfârşit se referă la momentul în care pacientul părăseşte sala de operaţie/cabinetul de examinare.
13.Examen citologic, extemporaneu, histopatologic - se trec elementele mai importante ale examenelor respective efectuate în spital.
14.Transfer între secţiile spitalului - se completează de fiecare secţie în care a fost internat şi transferat pacientul.
15.Starea la externare, tipul externării şi decesul intraoperator şi postoperator se completează şi se codifică de medicul curant în căsuţele respective.
16.Diagnosticul în caz de deces se completează şi se codifică tot de medicul curant, concomitent cu Certificatul constatator de deces, utilizându-se clasificaţia internaţională a maladiilor CIM, revizia 10 OMS.
17.Diagnosticul anatomopatologic se completează pe baza buletinului de examinări histopatologice ale anatomopatologului care, în caz de tumori maligne, trece şi codul morfologic după regulile de codificare cuprinse în broşura de clasificaţie a tumorilor.
18.Explorări funcţionale şi investigaţii radiologice se completează de medicul curant pe baza buletinelor respective ale compartimentelor de explorări funcţionale şi radiologie, preluând codurile puse de aceste compartimente şi separat numărul de explorări şi investigaţii. Codificarea se face conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011.
19.Motivele internării - se trec semnele şi simptomele care au motivat spitalizarea pacientului.
20.Anamneza şi istoricul bolii vor cuprinde pe subcapitole (a, b, c, d, e) tot ce cunoaşte pacientul despre antecedentele familiale, personale şi boala care a necesitat spitalizarea.
21.Examenul clinic general, examenul oncologic, alte examene speciale, cele radiologice, anatomopatologice, ecografice etc. Examenul clinic general este cel al medicului curant, iar celelalte sunt ale altor secţii sau laboratoare şi sunt trecute în buletinele de investigaţii, din care medicul curant va trece în FOCG ceea ce este mai important pentru cazul tratat, anexând şi buletinele.
22.Susţinerea diagnosticului şi tratamentului, epicriza şi recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de medicul curant* şi revăzut de şeful secţiei respective. Cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării şi ale tratamentului acordat pe parcurs, recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat acestuia în perioada următoare externării.
__
*) Se consideră medic curant numai medicii care lucrează în secţiile cu paturi, astfel:
a)în secţiile medicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare;
b)în secţiile chirurgicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicale
sau
medicul operator principal ("mâna întâi") la intervenţia chirurgicală principală;
c)la secţiile de obstetrică-ginecologie:
- dacă nu există o naştere - se consideră medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicale
sau
medicul operator principal ("mâna întâi") la intervenţia chirurgicală principală;
- dacă are loc o naştere - se consideră medic curant medicul care a asistat naşterea sau medicul operator principal în cazul naşterii prin operaţie cezariană.
23.Semnătura şi parafa medicului - se completează de către medicul curant.
ANEXA nr. II1: LISTA codurilor judeţelor
(- ANEXĂ la instrucţiuni)

JUDEŢUL

Cod judeţ

ALBA

01

ARAD

02

ARGEŞ

03

BACĂU

04

BIHOR

05

BISTRIŢA-NĂSĂUD

06

BOTOŞANI

07

BRAŞOV

08

BRĂILA

09

BUZĂU

10

CARAŞ-SEVERIN

11

CĂLĂRAŞI

12

CLUJ

13

CONSTANŢA

14

COVASNA

15

DÂMBOVIŢA

16

DOLJ

17

GALAŢI

18

GIURGIU

19

GORJ

20

HARGHITA

21

HUNEDOARA

22

IALOMIŢA

23

IAŞI

24

ILFOV

25

MARAMUREŞ

26

MEHEDINŢI

27

MUREŞ

28

NEAMŢ

29

OLT

30

PRAHOVA

31

SATU MARE

32

SĂLAJ

33

SIBIU

34

SUCEAVA

35

TELEORMAN

36

TIMIŞ

37

TULCEA

38

VASLUI

39

VÂLCEA

40

VRANCEA

41

BUCUREŞTI

42

ANEXA nr. III:
(- Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)

Judeţul ..............................|_|_|

Localitatea ..........................

Unitatea sanitară ....................................|_|_|_|_|_|_|

Structura ........................................|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr. înregistrare SZ |_|_|_|_|_|_|_|

CNP pacient |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Întocmit de: .............. parafa medicului ..........

FIŞĂ DE SPITALIZARE DE ZI

NUMELE .................. PRENUMELE ............................................... Sexul M/F |_|

Data naşterii zi |_|_| lună |_|_| an |_|_|_|_|

Grup sangvin: A/B/AB/0; Rh +/-

Domiciliul legal: judeţul |_|_| Localitatea .........

Alergic la: ...................

Sect. |_| Mediul U/R |_| Str. ................... Nr. ........

Data deschidere fişă................. ora |_|_|_|_|

Reşedinţa: judeţul |_|_| Localitatea ...............

zi |_|_| lună |_|_| an |_|_|_|_|

Sect. |_| Mediul U/R |_| Str. ................... Nr. ........

Data închidere fişă: ............... ora |_|_|_|_|

Cetăţenie: ............. Român |_| Străin |_| ...............

zi |_|_| lună |_|_| an |_|_|_|_|

Ocupaţia fără ocupaţie (1); salariat (2); lucrător pe cont propriu (3); patron (4): agricultor (5); elev/ student (6); şomer (7); pensionar (8) |_|

Locul de muncă .......................

Nr. vizite în spitalizarea de zi: |_|_|

Nivel de instruire fără studii (1): ciclu primar (2); ciclu gimnazial (3): şcoală profesională (4): liceu (5) şcoală postliceală (6); studii superioare de scurtă durată (7); studii superioare (8); nespecificat (9) |_|

C.I/B.I. seria |_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_| Certificat naştere (copil) seria |_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|

Statut asigurat Asigurat CNAS |_| Asigurare voluntară |_| Neasigurat |_|

Tip asig. CNAS: Obligatorie CAS |_|_| Acord internaţional |_| Card european |_| Formulare europene |_|_|_|_|

Nr. card european |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr. paşaport |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr. card naţional |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Tipul internării: fără bilet internare (1); bilet internare MF (2); bilet internare Med. Spec. (3); la cerere (5); alte (9) |_| Serie BI |_|_|_|_|_| Nr. BI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Criteriu internare1): |_|_|

Nr. din registrul naţional |_|_|_|_|_|_|

Tip servicii de spitalizare de zi (asiguraţi CNAS):|_| Tip caz rezolvat |_|

Diagnosticul principal .................................. |_|_|_|_|_|

........................................................................ |_|_|_|_|_|

Diagnostice secundare la externare (complicaţii/ comorbidităţi):

l. ..................................................................................... |_|_|_|_|_|

2. ..................................................................................... |_|_|_|_|_|

3. ..................................................................................... |_|_|_|_|_|

4. ..................................................................................... |_|_|_|_|_|

5. ..................................................................................... |_|_|_|_|_|

Semnătura şi parafa medicului curant

..........................

Data vizitei: zi |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| Ora început |_|_|_|_| ora sfârşit |_|_|_|_|

SERVICII EFECTUATE

1. .................................

2. .................................

3. .................................

EXPLORĂRI/INVESTIGAŢII/PROCEDURI/ANALIZE EFECTUATE

Explorări funcţionale:

Denumirea

Codul

Nr.

1. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

2. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

3. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

4. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

5. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

Investigaţii radiologice:

Denumirea

Codul

Nr.

6. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

7. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

8. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

9. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

10. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

Alte proceduri terapeutice

Denumirea

Codul

Nr.

12. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

13. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

14. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

15. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

16. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

Analize de laborator

Denumirea

Codul

Nr.

17. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

18. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

19. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

20. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

21. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

22. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

23. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

24. .........................

|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

ALTE EXAMENE DE SPECIALITATE ..............................................
TRATAMENTE EFECTUATE ............................................................
EPICRIZA: ...........................................................................................
Semnătura şi parafa medicului,
.................................................
Notă 1 privind criteriile de internare prevăzute în hotărârea Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare

Criterii de internare

Cod

urgenţe medico-chirurgicale, ce necesita supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în norme;

1

diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.

2

ANEXA nr. IV: INSTRUCŢIUNI privind completarea fişei de spitalizare de zi (FSZ)
(- Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)
Se întocmesc fişe de spitalizare de zi distincte pentru fiecare poziţie din cazurile rezolvate/serviciile medicale în regim de spitalizare de zi prevăzute la lit. B pct. B.1, B.2, pct. B.3 subpct. B.3.1 şi B.3.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;
1.Datele de identificare a spitalului şi datele de identificare a pacientului se completează precum în formularul "Foaie de observaţie clinică generală".
2.Numărul de înregistrare al fişei de spitalizare de zi este unic pe spital, se face după codul unic din registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizare de zi al spitalului, iar numerotarea începe cu 1 la data de 1 ianuarie a fiecărui an.
3.Tipul internării: se trece în căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (1, 2, 3, 5, respectiv 9), după cum urmează:
1 - fără bilet de internare;
2 - bilet de internare de la medicul de familie (BI MF);
3 - bilet de internare de la medicul specialist (BI MS);
5 - internare la cerere;
9 - alte: bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii.
Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) şi alte (9) se completează seria BI cu seria biletului de internare şi nr. BI cu numărul biletului de internare.
4.Criteriul de internare se completează numeric în ordinea prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului - cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, conform Notei 1 privind criteriile de internare, ataşată FSZ.
5.Tip servicii spitalizare de zi se completează conform tipurilor de servicii de spitalizare de zi prevăzute la lit. B din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014:
- C: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" - de la lit. B pct. B.1 şi B.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014;
- S: pentru serviciile medicale de tip "serviciu" - de la lit. B pct. B.3 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014;
6.Tip caz rezolvat: se completează numai pentru serviciile medicale de tip caz rezolvat, după cum urmează:
- M: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" de tip MEDICAL - de la lit. B pct. B.1 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014;
- C: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat", de tip CHIRURGICAL - de la lit. B pct. B.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014;
7.Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare se codifică conform Listei tabelare a bolilor conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1, de către medicul curant.
8.Vizitele se înregistrează pentru fiecare prezentare a pacientului cuprinsă în fişa de spitalizare de zi, prin completarea următoarelor informaţii: data vizitei, ora de început şi ora de sfârşit. Numărul vizitelor consemnate în fişa de spitalizare de zi se completează în prima pagină a fişei de spitalizare de zi, la momentul închiderii fişei. Data primei vizite coincide cu data deschiderii fişei de spitalizare de zi. În situaţia în care fişa de spitalizare de zi se închide la o dată ulterioară, indiferent de tipul serviciilor de spitalizare de zi, caz rezolvat sau serviciu, ultima vizită consemnată trebuie să aibă data mai mică sau egală cu data închiderii fişei.
9.Procedurile medicale se codifică conform clasificării Ro DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011.
10.Investigaţiile de laborator se codifică conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator în vigoare din 15 februarie 2006.
11.Înregistrarea procedurilor medicale, a investigaţiilor de laborator şi a tratamentului se face distinct pentru fiecare vizită.
12.Rubrica "Alte examene de specialitate" se completează în situaţia în care pacientului i se acordă consultaţii în diverse specialităţi necesare pentru rezolvarea cazului sau a serviciului.
13.Înregistrarea serviciilor pentru spitalizarea de zi de tip "serviciu" se face distinct pentru fiecare vizită, dacă serviciile respective au fost efectuate în cadrul vizitei, completând denumirea serviciului, conform lit. B pct. B.3. din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014.
Vizita durează maximum 12 ore pe zi şi nu sunt posibile mai multe vizite în aceeaşi zi pe aceeaşi fişă de spitalizare de zi.
În cadrul unei vizite pot fi înregistrate servicii diferite numai pentru serviciile medicale prevăzute la poziţiile 1-8 de la lit. B pct. B.3 subpct. B.3.1 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014. Pentru spitalizarea de zi de tip "caz rezolvat" secţiunea "Servicii efectuate" nu se completează.
ANEXA nr. V:
(- Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)
(1)Datele din fişa de spitalizare de zi care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ)
1.Codul de identificare a cazului externat
2.Codul specific de identificare a vizitei
3.Codul de identificare a unităţii sanitare
4.Codul de identificare a secţiei
5.Numărul fişei de spitalizare de zi
6.Codul de identificare al pacientului - CID
7.Sexul
8.Data naşterii
9.Judeţul de domiciliu al pacientului
10.Localitatea de domiciliu a pacientului
11.Cetăţenia
12.Ocupaţia
13.Nivelul de instruire
14.Statut asigurat
15.Tipul asigurării de sănătate
16.Nr. card european
17.Nr. paşaport
18.Nr. card naţional
19.Casa de asigurări de sănătate
20.Tipul internării
21.Serie bilet internare
22.Număr bilet internare
23.Criteriul de internare
24.Data deschiderii fişei
25.Data închiderii fişei
26.Tipul de serviciu de spitalizare de zi: CAZ REZOLVAT sau SERVICIU
27.Tipul de caz rezolvat (chirurgical sau medical)
28.Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la închiderea fişei
29.Data şi ora de început a vizitei,
30.Data şi ora de sfârşit a vizitei
31.Serviciile efectuate în cadrul vizitei, pentru spitalizarea de zi de tip "serviciu" (niciunul, unul sau mai multe servicii efectuate)
32.Procedurile efectuate în cadrul vizitei
33.Investigaţiile de laborator efectuate în cadrul vizitei
34.Codul de parafă al medicului curant
35.Spitalizare de zi conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, completat cu valoarea "DA". Informaţia este necesară pentru a diferenţia fişele de spitalizare, caz rezolvat sau serviciu, de serviciile efectuate în camerele de gardă şi în structurile de primire urgenţe din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care se întocmeşte fişă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Datele din fişa prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ)
1.Codul de identificare a cazului externat
2.Codul de identificare a unităţii sanitare. Unitatea sanitară se codifică conform nomenclatorului unităţilor sanitare publicat pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii: www.ms.ro
3.Codul de identificare a secţiei de primiri urgente. Secţia se codifică conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, cu completările ulterioare.
4.Numărul fişei de spitalizare (fişă al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare)
5.Codul de identificare al pacientului - CID
6.Sexul
7.Data naşterii
8.Data şi ora preluării pacientului
9.Data şi ora predării pacientului
10.Tipul de serviciu de spitalizare de zi: reprezintă serviciile de la poziţiile 38 şi 39 din lista prevăzută la lit. B pct. B.3 subpct. 3.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015.
11.Codul de parafă al medicului curant
12.Spitalizare de zi conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, completat cu valoarea "NU". Informaţia este necesară pentru a diferenţia fişele de spitalizare, caz rezolvat sau serviciu, de serviciile efectuate în camerele de gardă şi în structurile de primire urgenţe din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care se întocmeşte fişă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 417 din data de 5 iunie 2014