DECIZIE nr. 603 din 7 martie 2016 privind stabilirea atribuţiilor şi competenţelor Fondului de garantare a asiguraţilor - administrator temporar al Societăţii Carpatica Asig - S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor,
având în vedere prevederile Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 198 din 25 ianuarie 20161 privind aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 246/2015 Societăţii Carpatica Asig - S.A., asigurător aflat în procedură de redresare financiară potrivit prevederilor Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, şi desemnarea unui administrator temporar şi a Deciziei nr. 327 din 8 februarie 2016 privind desemnarea Fondului de garantare a asiguraţilor în calitate de administrator temporar al Societăţii Carpatica Asig. - S.A.2,
1Decizie nesupusă publicării.
2Decizie nesupusă publicării.
în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul şedinţei din data de 3 martie 2016, în cadrul căreia a fost analizată Nota SA - DSC nr. 1.322 din 3 martie 2016 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Carpatica Asig - S.A., cu sediul social în Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr. 5, turnul A, etajele 3-7, Centrul de Afaceri Sibiu, judeţul Sibiu, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J32/1053/29.11.1996, cod unic de înregistrare 8990884, înscrisă în registrul asigurătorilor cu numărul RA-013 din data de 10.04.2003, reprezentată legal de domnul Andrei Liviu Stoicescu, în calitate de director general - persoană semnificativă aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 1.983 din 24 august 2015,
a constatat următoarele:
Conducerea administrativă şi executivă a societăţii nu a asigurat administrarea corectă şi prudentă a societăţii, exercitând în acelaşi timp o influenţă susceptibilă de a aduce atingere unei administrări corecte şi prudente a societăţii.
De asemenea, conducerea administrativă şi executivă a societăţii nu a efectuat verificările necesare şi nu a întreprins măsuri menite să asigure controlul şi adecvarea rezervei de daune avizate la nivelul obligaţiilor asumate faţă de asiguraţi/păgubiţi.
Totodată, au fost efectuate operaţiuni de diminuare a rezervei de daune avizate şi/sau de neconstituire a acesteia, ca urmare a neînregistrării documentelor aferente dosarelor de daună, atât pe parcursul anului 2015, cât şi la sfârşitul anului 2015, cu acordul sau la solicitarea conducerii societăţii.
În consecinţă, prin faptul că rezerva de daune avizate nu a fost constituită la nivelul obligaţiilor asumate faţă de asiguraţi/păgubiţi, ţinând seama de categoriile de asigurări practicate, inclusiv RCA - asigurare de protecţie socială, interesul asiguraţilor este în mod direct afectat.
Având în vedere considerentele de mai sus, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a hotărât în data de 3 martie 2016 sancţionarea cu retragerea aprobării membrilor Consiliului de administraţie şi a conducerii executive a Societăţii Carpatica Asig - S.A.
În vederea asigurării administrării, conducerii şi continuităţii activităţii asiguratorului, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a hotărât în data de 3 martie 2016 modificarea mandatului conferit administratorului temporar - Fondul de garantare a asiguraţilor în calitate de administrator temporar al Societăţii Carpatica Asig - S.A., respectiv înlocuirea temporară a organului de conducere al asigurătorului, drept pentru care Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:
-****-
Art. 1
În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (2) coroborate cu art. 33 din Legea nr. 246/2015, administratorul temporar - Fondul de garantare a asiguraţilor, cu sediul în Bucureşti, str. Popa Petre nr. 24, sectorul 2, prin reprezentant legal, desemnat prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 327 din 8 februarie 2016, va înlocui organul de conducere al Societăţii Carpatica Asig - S.A., cu sediul social în Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr. 5, turnul A, etajele 3-7, Centrul de Afaceri Sibiu, judeţul Sibiu, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J32/1053/29.11.1996, cod unic de înregistrare 8990884, înscrisă în Registrul asigurătorilor cu numărul RA-013 din data de 10 aprilie 2003.
Art. 2
(1)Pe toată perioada exercitării mandatului, administratorul temporar va exercita competenţele organului de conducere al asigurătorului, respectiv consiliul de administraţie şi conducerea executivă, în conformitate cu actele constitutive ale societăţii şi cu legislaţia naţională aplicabilă.
(2)Competenţele administratorului temporar în legătură cu asigurătorul se exercită în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
(1)Administratorul temporar va avea următoarele atribuţii:
a)realizarea procesului de inventariere a patrimoniului societăţii la data de 31 decembrie 2015;
b)întocmirea situaţiilor financiare anuale şi auditarea acestora;
c)continuarea demersurilor privind implementarea măsurilor de atragere a unui investitor, astfel încât:
- să fie restabilit nivelul fondurilor proprii de bază eligibile care acoperă cerinţa minimă de capital (MCR) calculat la data de 1 ianuarie 2016 sau modificat profilul de risc, astfel încât, în termen de 3 luni de la data comunicării către societate a Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 198/2016, să fie respectată cerinţa minimă de capital (MCR);
- să fie restabilit nivelul fondurilor proprii eligibile care acoperă cerinţa de capital de solvabilitate (SCR) calculat la data de 1 ianuarie 2016 sau modificat profilul de risc, astfel încât, în termen de 6 luni de la data comunicării către societate a Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 198/2016, cerinţa de capital de solvabilitate (SCR) să fie din nou respectată;
d)verificarea evidenţei contractelor de asigurare în vigoare şi a dosarelor de daună, precum şi a evidenţelor tehnico-operative şi contabile aferente contractelor de asigurări şi dosarelor de daună, în special asupra aspectelor care prezintă impact asupra creditorilor de asigurări, precum şi verificarea contractelor de reasigurare;
e)convocarea adunării generale a acţionarilor societăţii şi stabilirea ordinii de zi a acestei adunări, numai cu aprobarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;
f)asigurarea desfăşurării activităţii de audit până la data predării raportului, în conformitate cu prevederile art. 55 şi art. 57-62 din Legea nr. 246/2015.
(2)Atribuţiile administratorului temporar menţionate la alin. (1) se completează cu cele prevăzute la art. 33 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind administrarea fondului de rezoluţie pentru asigurători.
(3)În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (3) din Legea nr. 246/2015 şi ale art. 27 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, administratorul temporar are următoarele competenţe:
a)evaluarea poziţiei financiare a asigurătorului;
b)conducerea activităţii asigurătorului în vederea menţinerii sau restabilirii situaţiei financiare a asigurătorului, inclusiv cu privire la condiţiile de efectuare a plăţilor din/în conturile asigurătorului;
c)adoptarea de măsuri în vederea restabilirii conducerii sănătoase şi prudente a activităţii asigurătorului;
d)examinarea activităţii asigurătorului şi întocmirea unui raport cu privire la situaţia financiară a acestuia, identificând măsuri pentru soluţionarea problemelor constatate;
e)elaborarea unui program de acţiuni şi a unui calendar de implementare a acestuia.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, prevederile art. 1 alin. (3), art. 2 şi 3 din Decizia nr. 327 din 8 februarie 2016 privind desemnarea Fondului de garantare a asiguraţilor în calitate de administrator temporar al Societăţii Carpatica Asig - S.A.3 se abrogă.
3Decizie nesupusă publicării.
Art. 5
Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 177 din data de 9 martie 2016