MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 11 octombrie 2012 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru dezvoltarea durabilă a transportului pe căile navigabile interioare pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării
Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare părţi,
Având în vedere Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă, Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (denumită în continuare SUERD), Cartea Albă 2011, "Foaia de parcurs pentru un spaţiu unic european de transport",
luând în considerare prevederile art. 3 al Convenţiei despre regimul navigaţiei pe Dunăre, semnată la Belgrad la 18 august 1948, împreună cu cele două anexe şi protocolul adiţional (Convenţia de la Belgrad), care menţionează că statele riverane Dunării se angajează să menţină sectoarele lor de Dunăre în stare de navigabilitate, şi prevederile art. 39 care menţionează că, în sectoarele Dunării care formează frontierele naţionale, executarea lucrărilor şi repartizarea cheltuielilor sunt reglementate printr-un acord încheiat între statele vecine respective,
fără a aduce atingere aplicării legislaţiei de mediu relevante a UE şi acordurilor internaţionale la care ambele state sunt părţi,
Recunoscând importanţa transportului pe căile navigabile interioare pentru dezvoltarea economiei europene, în special Dunărea şi afluenţii săi navigabili, ca parte a reţelelor trans-europene de transport (TEN-T),
ţinând cont de SUERD şi obiectivele conexe care vizează creşterea transportului de marfă pe fluviu cu 20% până în 2020 şi stabilirea eficientă de gestionare a infrastructurii căilor navigabile până în 2015,
având în vedere Declaraţia privind întreţinerea eficientă a infrastructurii căilor navigabile pe Dunăre şi afluenţii săi, semnată la Luxemburg la 7 iunie 2012,
având în vedere următoarea perioadă de programare 2014-2020, orientările TEN-T, noul cadru financiar propus, regulamentul comun pentru FEDR, FC, FSE, EMFF, EADRF şi instrumentul financiar nou-propus - Mecanismul de conectare a Europei,
având în vedere foaia de parcurs pentru o acţiune "Politica de transport pe căile navigabile interioare - Comitetul interministerial", în cadrul ariei prioritare 1.a. "Căi navigabile interioare" din cadrul SUERD,
recunoscând relaţiile de prietenie, cooperare şi bună vecinătate existente între cele două state şi dorind să promoveze în continuare aceste relaţii, prin dezvoltarea infrastructurii de transport,
au convenit următoarele:
Art. 1: Înfiinţarea Comitetului interministerial
Părţile înfiinţează Comitetul interministerial pentru dezvoltarea durabilă a transportului pe căile navigabile interioare pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării, denumit în continuare Comitet interministerial.
Art. 2: Atribuţiile Comitetului interministerial
Comitetul interministerial are următoarele atribuţii:
a)să adopte un Plan de acţiune pentru proiecte comune pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării şi conectivitate între ambele state, care să fie pregătite şi implementate pe termen scurt până în 2020, pe termen mediu până în 2030 şi pe termen lung până în 2050. Comitetul interministerial va adopta modificările necesare la Planul de acţiune;
b)să identifice sursele de finanţare pentru proiectele incluse în Planul de acţiune;
c)să monitorizeze implementarea Planului de acţiune;
d)să ofere sprijin pentru implementarea corespunzătoare şi la timp a Planului de acţiune;
e)să analizeze cadrul juridic bilateral cu privire la întreţinerea şi îmbunătăţirea şenalului navigabil pe sectorul româno-bulgar al Dunării şi formularea de propuneri de amendare sau încheiere de acorduri, după caz;
f)să sprijine înfiinţarea unei Grupări europene de cooperare teritorială în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT), pentru implementarea proiectelor comune şi gestionarea activităţilor privind asigurarea condiţiilor minime de navigaţie pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării.
Art. 3: Componenţa Comitetului interministerial
1.Comitetul interministerial va fi coprezidat:
- pentru partea română: secretarul de stat din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi coordonatorul naţional al SUERD din cadrul Ministerului Afacerilor Externe;
- pentru partea bulgară: ministrul adjunct din Ministerul Transporturilor, Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi coordonatorul naţional al SUERD din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice.
2.Comitetul interministerial va fi compus din reprezentanţi ai următoarelor autorităţi:
- pentru partea română: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor;
- pentru partea bulgară: Ministerul Transporturilor, Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice, Ministerul Mediului şi Apelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanţelor, Ministerul de Interne, un reprezentant al Cabinetului ministrului pentru managementul fondurilor UE.
3.Reprezentanţii desemnaţi de către autorităţi vor trebui să fie împuterniciţi să ia decizii.
4.Comitetul interministerial poate să organizeze grupuri de lucru de experţi pe tematică specifică.
5.În cazul unor modificări ale componenţei Comitetului interministerial, părţile se vor informa reciproc în scris.
Art. 4: Reguli de procedură
Comitetul interministerial va stabili propriile reguli de procedură care vor fi adoptate în cursul primei reuniuni. Regulile de procedură vor include cel puţin următoarele: sarcini, raportare, componenţă, preşedinţie, procesul de luare a deciziilor, consultarea părţilor interesate, metodele de lucru şi organizarea întâlnirilor.
Art. 5: Cheltuieli
Fiecare autoritate implicată în activităţile Comitetului interministerial va fi responsabilă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, de transport şi diurnă pentru reprezentanţii lor.
Art. 6: Limbi de lucru şi de comunicare
1.Limbile oficiale ale Comitetului interministerial vor fi limbile română şi bulgară.
2.Limbile de lucru în dezbaterile Comitetului interministerial vor fi limbile română, bulgară şi engleză.
3.Protocoalele, concluziile reuniunilor şi alte documente vor fi pregătite în limbile română, bulgară şi engleză. În cazul unor divergenţe în interpretare, documentele în limba engleză vor prevala.
4.Corespondenţa dintre membrii Comitetului interministerial va fi în limba engleză.
Art. 7: Cooperarea cu alte instituţii
1.Comitetul interministerial, în cadrul atribuţiilor sale, va menţine o comunicare continuă cu alte instituţii relevante ale Uniunii Europene, instituţii naţionale relevante, reprezentanţii comisiilor mixte înfiinţate prin acorduri bilaterale ale părţilor cu relevanţă pentru transportul pe căile navigabile interioare, inclusiv autorităţile locale.
2.Comitetul interministerial va fi autorizat, în limitele autorităţii sale, să coopereze cu instituţiile Uniunii Europene, în cazul în care consideră că este necesar.
3.La fiecare reuniune a Comitetului interministerial vor fi invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor Uniunii Europene şi coordonatorii TEN-T, aceştia fiind responsabili pentru acoperirea cheltuielilor proprii generate de participarea lor la reuniuni.
Art. 8: Soluţionarea divergenţelor
Orice divergenţă cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului memorandum de înţelegere va fi soluţionată prin negocieri directe între copreşedinţii Comitetului interministerial. În cazul în care nu s-a ajuns la un acord prin negocieri directe, divergenţa va fi soluţionată la nivel guvernamental.
Art. 9: Intrarea în vigoare, valabilitate, amendare şi denunţare
1.Prezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părţile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.
2.Prezentul memorandum de înţelegere este încheiat pe o perioadă nedeterminată şi va rămâne în vigoare cu condiţia ca niciuna dintre părţi să nu o informeze, în scris, pe cealaltă parte cu privire la intenţia sa de a-l denunţa.
3.Prezentul memorandum de înţelegere poate fi amendat cu acordul scris al părţilor, prin protocoale care vor face parte integrantă din prezentul memorandum de înţelegere şi care vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. 1 al prezentului articol.
4.Prezentul memorandum de înţelegere nu afectează drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg din alte acorduri internaţionale la care România şi Republica Bulgaria sunt părţi.
5.Oricare dintre părţi poate denunţa în orice moment prezentul memorandum de înţelegere printr-o notificare în scris transmisă celeilalte părţi. Denunţarea va produce efecte la 6 luni de la primirea notificării de către cealaltă parte.
Drept care subsemnaţii, deplin împuterniciţi de către guvernele lor respective, am semnat prezentul memorandum de înţelegere.
Semnat la 11 octombrie 2012 la Sofia, în două exemplare originale, în limbile română, bulgară şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare a acestui memorandum de înţelegere, textul în limba engleză va prevala.
-****-

Pentru Guvernul României

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria

Ministrul transporturilor, tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor,

Ivaylo Moskovski

Ministrul dezvoltării regionale şi lucrărilor publice,

Liliyana Pavlova Nikolova

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 3 din data de 3 ianuarie 2013