Având în vedere:
- Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;
- dispoziţiile art. 36-41 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile art. 33-41 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
- prevederile art. 7 pct. III lit. e), m) şi n) din Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 9 din Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, cu modificările ulterioare,
preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă instrucţiunile privind eliberarea şi utilizarea documentului portabil DA1 - "Document care atestă dreptul de a primi asistenţă medicală în cadrul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale" în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice şi casele teritoriale de pensii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin în conformitate cu prevederile Regulamentului intern şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice,

Ileana Ciutan

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 932 din data de 16 decembrie 2015