HOTĂRÂRE nr. 49 din 11 iulie 2016 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană
Având în vedere prevederile:
- art. 6 alin. (3) şi ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 15 alin. (1) şi (3) şi art. 38 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;
- Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei şi din terţe ţări, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 12 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptarea hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,
ţinând cont de procesul-verbal întocmit la data de 10 iunie 2016 de Comisia de examinare,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în data de 11 iulie 2016, hotărăşte:
Art. 1
Se aprobă Lista cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 10 iunie 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Prezenta hotărâre va fi comunicată spre aprobare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile pentru aprobarea listei cuprinzând persoanele care au participat la testul de aptitudini în vederea aprobării ca auditori financiari.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

ANEXĂ: LISTA cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană şi care au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în urma testului de aptitudini organizat în data de 10 iunie 2016

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Ţara de origine

Institutul străin la care este membru

1.

Bobar Andrei

România

The Association of Chartered Certified Accountants

2.

Copacinschi Alina

România

The Association of Chartered Certified Accountants

3.

Costea Oana Maria

România

The Association of Chartered Certified Accountants

4.

Dogaru Oana Alexandra

România

The Association of Chartered Certified Accountants

5.

Ene Nicoleta Georgiana

România

The Association of Chartered Certified Accountants

6.

Lazar Iulia Teodora

România

The Association of Chartered Certified Accountants

7.

Lemeni Nitu Marilena

România

The Association of Chartered Certified Accountants

8.

Nicolau Madalina

România

The Association of Chartered Certified Accountants

9.

Popescu Bianca

România

The Association of Chartered Certified Accountants

10.

Serban Valentin

România

The Association of Chartered Certified Accountants

11.

Stan Andrei Marius

România

The Association of Chartered Certified Accountants

12.

Tibirean Cristina

România

The Association of Chartered Certified Accountants

13.

Vladescu George Mihai

România

The Association of Chartered Certified Accountants

14.

Voicu Nicoleta Catalină

România

The Association of Chartered Certified Accountants

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 630 din data de 17 august 2016