DECIZIE nr. 170 din 14 iulie 2015 privind înfiinţarea Grupului de Lucru pentru Tehnologia Informaţiei - G.L.I.T.
În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează Grupul de Lucru pentru Tehnologia Informaţiei, denumit în continuare G.L.I.T., în coordonarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională (C.T.E.), constituit potrivit dispoziţiilor Hotărârii nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională.
(2)În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, G.L.I.T. are următoarele obiective principale:
a)finalizarea, în termen de 3 luni, a unei evidenţe clare a inventarului de echipamente şi aplicaţii IT din administraţia publică centrală;
b)elaborarea şi prezentarea spre aprobare, în termen de 5 luni, a unui plan naţional pe termen lung (2015-2018) de reducere şi eficientizare a cheltuielilor de suport IT;
c)elaborarea şi prezentarea spre aprobare C.T.E. a unor propuneri de soluţii privind alocarea şi securizarea bugetelor IT, prin eliminarea posibilităţii direcţionării eforturilor către alte tipuri de cheltuieli;
d)elaborarea şi prezentarea spre aprobare C.T.E. a propunerilor de măsuri urgente privind stimularea investiţiilor în zone critice IT, prin alocări şi realocări bugetare;
e)identificarea şi propunerea unor soluţii informatice alternative, cu accent pe folosirea de soluţii de tip open source;
f)sprijinirea şi coordonarea eforturilor de implementare a Strategiei privind Agenda Digitală pentru România 2020.
Art. 2
(1)G.L.I.T. este coordonat de un reprezentant desemnat de C.T.E.
(2)Din componenţa G.L.I.T. fac parte şefii structurilor de tehnologia informaţiei din cadrul fiecărui minister sau, în cazul în care nu există o astfel de structură, specialiştii IT responsabili de administrarea sistemelor informatice.
(3)În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, conducătorii instituţiilor publice desemnează, prin ordin, reprezentanţii acestora în cadrul G.L.I.T.
Art. 3
(1)G.L.I.T. se reuneşte în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare.
(2)G.L.I.T. întocmeşte rapoarte şi face propuneri pe care le înaintează periodic spre aprobare C.T.E., pentru a fi transmise Guvernului.
(3)Convocarea în şedinţe ordinare şi extraordinare se face prin grija Cancelariei Primului-Ministru, care asigură secretariatul tehnic al G.L.I.T.
Art. 4
(1)La şedinţele G.L.I.T. pot participa şi reprezentanţi ai altor entităţi publice, desemnaţi prin ordin al conducătorului instituţiei/autorităţii publice.
(2)În cadrul primei reuniuni, G.L.I.T. aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 524 din data de 14 iulie 2015