HOTĂRÂRE nr. 741 din 9 septembrie 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale prevăzută la alin. (1) este alcătuită din sublistele A, B, C şi D. Sublista C are în componenţă secţiunile C1, C2 şi C3."
2.La articolul 2, alineatele (1), (11) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(1) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista A este de 90 % din preţul de referinţă, a celor din sublista B este de 50 % din preţul de referinţă, a celor din sublista C este de 100 % din preţul de referinţă pentru secţiunile C1 şi C3, iar a celor din sublista D este de 20 % din preţul de referinţă.
(11) Pentru pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, cuantumul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B este de 90 % din preţul de referinţă, din care 50 % se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi 40 % din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţului de referinţă/prescripţie este de până la 330 lei pe lună.
………………………………………………………………………………………
(3) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C care se utilizează în unităţile sanitare cu paturi pe perioada spitalizării sau eliberate prin farmaciile cu circuit închis pentru tratamentul în regim ambulatoriu al bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate se suportă la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare."
3.La articolul 3, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(1) Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublistele A, B, secţiunile C1 şi C3 din sublista C şi sublista D se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.
……………………………………………………………………………………..
(3) În sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublistele A, B, C - secţiunile C1, C2, C3 şi sublista D, notate cu (**), (***) şi (****), se realizează potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) şi în baza protocoalelor terapeutice aprobate în condiţiile art. 4."
4.Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
Lista medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale cuprinse în sublista C secţiunea C2, care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi preţul de decontare al acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate."
5.În anexă, la sublista A "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90 % din preţul de referinţă", poziţiile 1, 2, 3, 6, 7, 10, 31, 67 şi 68 se abrogă.
6.În anexă, sublista B "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50 % din preţul de referinţă" se modifică după cum urmează:
a)Poziţiile 3, 10, 12, 16, 32, 33, 34, 35, 64, 151, 156, 157, 160, 163, 167 şi 201 se abrogă.
b)Poziţiile 8, 221, 222 şi 223 vor avea următorul cuprins:

"8.

Budesonidum**#

A07EA06

  

221.

Rivaroxabanum**

B01AF01

222.

Glicopironium**

R03BB06

223.

Indacaterolum**

R03AC18"

7.În anexă, la sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100 %", secţiunea C1 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100 % din preţul de referinţă" se modifică după cum urmează:
a)La punctul G2 "Bolnavi cu proteze valvulare şi vasculare", poziţia 1 va avea următorul cuprins:

"1.

Acenocumarolum

B01AA07"

b)La punctul G2 "Bolnavi cu proteze valvulare şi vasculare", menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins:
"Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea cardiologie, chirurgie cardiovasculară şi chirurgie vasculară."
c)La punctul G3 "Bolnavi cu proceduri intervenţionale percutane, numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent)", menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins:
"Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea cardiologie, chirurgie cardiovasculară şi chirurgie vasculară."
d)La punctul G4 "Hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D", poziţia 4 va avea următorul cuprins:

"4.

Lamivudinum**** (concentraţii de 5 mg/ml, 100 mg)

J05AF05"

e)La punctul G5 "Hepatita autoimună", poziţia 3 va avea următorul cuprins:

"3.

Azathioprinum

L04AX01"

f)La punctul G7 "Ciroza hepatică", poziţiile 1, 2 şi 9 vor avea următorul cuprins:

"1.

Lactulosum

A06AD11

2.

Rifaximinum

A07AA11

  

9.

Lamivudinum**** (concentraţii de 5 mg/ml, 100 mg)

J05AF05"

g)La punctul G10 "Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice şi tumori maligne, sindroame mielodisplazice", poziţiile 14, 19 şi 25 vor avea următorul cuprins:

"14.

Ciclosporinum

L04AD01

....

  

19.

Fentanylum**

N02AB03

...

  

25

Epoetin zeta***

B03XA01"

h)La punctul G11 "Epilepsie", poziţia 3 se abrogă.
i)La punctul G11 "Epilepsie" menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins:
"Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea neurologie şi neurologie pediatrică."
j)La punctul G13 "Miastenia gravis", poziţia 2 va avea următorul cuprins:

"2.

Methotrexatum

L01BA01"

k)La punctul G14 "Scleroza multiplă", poziţia 3 va avea următorul cuprins:

"3.

Methotrexatum

L01BA01"

l)La punctul G14 "Scleroza multiplă", menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins:
"Tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea neurologie."
m)La punctul G15 "Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute şi boli psihice copii, autism)", menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins:
"Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea psihiatrie şi psihiatrie pediatrică."
n)La punctul G17 "Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)", poziţiile 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:

"2.

Cyclophosphamidum

L01AA01

3.

Azathioprinum

L04AX01"

o)La punctul G18 "Poliartrită reumatoidă, artropatia psoriazică şi artrita juvenilă", poziţiile 4, 5 şi 7 vor avea următorul cuprins:

"4.

Methotrexatum

L01BA01

5.

Ciclosporinum

L04AD01

...

  

7.

Azathioprinum

L04AX01"

p)La punctul G18 "Poliartrită reumatoidă, artropatia psoriazică şi artrita juvenilă", menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins:
"Tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea reumatologie, nefrologie, medicină internă, pediatrie şi reabilitare medicală."
r)La punctul G19 "Spondilită ankilozantă", menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins:
"Tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea reumatologie sau reabilitare medicală."
s)La punctul G23 "Boala Wilson", menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins:
"Tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea endocrinologie, neurologie sau neurologie pediatrică."
ş)La punctul G25 "Boala cronică de rinichi - faza predializă", poziţiile 9,10 şi 12 vor avea următorul cuprins:

9.

Ciclosporinum

L04AD01

10.

Azathioprinum

L04AX01

....

  

12.

Metoxi-polietilenglicol epoetina beta**

B03XA03"

t)La punctul G27 "Pemfigus", poziţiile 6, 7 şi 8 vor avea următorul cuprins:

"6.

Methotrexatum

L01BA01

7.

Ciclosporinum

L04AD01

8.

Azathioprinum

L04AX01"

ţ)La punctul G29 "Boala Gaucher", menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins:
"După precizarea diagnosticului de către laboratoarele de specialitate, tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea gastroenterologie, hematologie, neurologie, neurologie pediatrică şi pediatrie."
u)La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31a "Boală cronică inflamatorie intestinală", poziţiile 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:

"1.

Infliximabum****

L04AB02

2.

Adalimumabum****

L04AB04"

v)La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31a "Boală cronică inflamatorie intestinală", menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins:
"Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea gastro-enterologie şi medicină internă."
w)La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31b "Poliartrita reumatoidă", poziţiile 2, 3, 4 şi 7 vor avea următorul cuprins:

"2.

Etanerceptum****

L04AB01

3.

Infliximabum****

L04AB02

4.

Adalimumabum****

L04AB04

....

  

7.

Certolizumab pegol****

L04AB05"

x)La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31b "Poliartrita reumatoidă", menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins:
"Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea reumatologie, medicină internă, nefrologie (pentru pacienţii cu afectare renală) şi reabilitarea medicală."
y)La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31c "Artropatia psoarizică", poziţiile 1, 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:

"1.

Etanerceptum****

L04AB01

2.

Infliximabum****

L04AB02

3.

Adalimumabum****

L04AB04"

z)La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31c "Artropatia psoriazică", menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins:
"Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea reumatologie şi reabilitare medicală."
a1)aa) La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31d "Spondilita ankilozantă", poziţiile 1, 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:

"1.

Etanerceptum****

L04AB01

2.

Infliximabum****

L04AB02

3.

Adalimumabum****

L04AB04"

a2)ab) La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31d "Spondilita ankilozantă", menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins:
"Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea reumatologie, medicină internă şi reabilitare medicală."
a3)ac) La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31e "Artrita juvenilă", poziţia 1 va avea următorul cuprins:

"1.

Etanerceptum****

L04AB01"

a4)ad) La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31e "Artrita juvenilă", menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins:
"Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea reumatologie, pediatrie şi reabilitare medicală."
a5)ae) La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31f "Psoriazis cronic sever (plăci)", poziţiile 1, 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:

"1.

Etanerceptum****

L04AB01

2.

Infliximabum****

L04AB02

3.

Adalimumabum****

L04AB04"

a6)af) La punctul G31 "Imunosupresoare selective, subpunctul G31f "Psoriazis cronic sever (plăci)", poziţia 4 se abrogă.
a7)ag) La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31f "Psoriazis cronic sever (plăci)", menţiunea prevăzută în subsolul tabelului va avea următorul cuprins:
"Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea dermatologie."
a8)ah) Nota din finalul secţiunii C1 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100 % din preţul de referinţă" va avea următorul cuprins:
"NOTĂ:
Pentru medicamentele corespunzătoare acestei secţiuni iniţierea tratamentului se face de către medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, excepţie făcând medicamentele din G1 - Insuficienţă cardiacă cronică (clasa III sau IV Nyha) poziţiile 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 9, pentru care iniţierea tratamentului poate fi efectuată şi de către medicul de familie.
Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.
Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate.
Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3) se livrează împreună cu solventul.
Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4) se importă cu avizul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.
Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (5) se utilizează numai pentru cazurile fără răspuns terapeutic la prednisonum."
8.În anexă, la sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100 %", secţiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc" se modifică după cum urmează:
a)La punctul P1 "Programul naţional de boli transmisibile", litera A "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", subpunctul "Medicaţie specifică antiretrovirală", poziţia 13 va avea următorul cuprins:

"13.

Lamivudinum (concentraţii de 10 mg/ml, 150 mg şi 300 mg)

J05AF05"

b)La punctul P1 "Programul naţional de boli transmisibile", litera A "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", subpunctul "Medicaţie antiinfecţioasă pentru tratamentul infecţiilor asociate", poziţiile 84 şi 88 vor avea următorul cuprins:

"84.

Mefloquinum4

P01BC02

...

  

88.

Primaquine4

P01BA03"

c)La punctul P3 "Programul naţional de oncologie, poziţiile 73 şi 74 vor avea următorul cuprins:

"73.

Acidum ibandronicum** (concentraţii de 2 mg, 6 mg şi 50 mg)

M05BA06

74.

Acidum zoledronicum** (concentraţia de 4 mg)

M05BA08"

d)La punctul P3 "Programul naţional de oncologie", poziţia 40 se abrogă.
e)La punctul P4 "Programul naţional de boli neurologice. Subprogramul de tratament al sclerozei multiple", poziţia 5 va avea următorul cuprins:

"5.

Azathioprinum

L04AX01"

f)La punctul P5 "Programul naţional de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", poziţiile 35 şi 36 vor avea următorul cuprins:

"35.

Combinaţii (Saxagliptinum+Metforminum)***

A10BD10

36.

Dapagliflozinum***

A10BX09"

g)La punctul P5 "Programul naţional de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", poziţiile 21, 22 şi 25 se abrogă.
h)La punctul P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subpunctul P6.11 "Sepsis sever", poziţia 1 se abrogă.
i)La punctul P7 "Programul naţional de boli endocrine. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferări maligne", poziţiile 16, 18, 22 şi 23 se abrogă.
j)La punctul P7 "Programul naţional de boli endocrine. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferări maligne", poziţia 20 va avea următorul cuprins:

"20.

Acidum zoledronicum** (concentraţia de 5 mg)

M05BA08"

k)La punctul P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subpunctul P9.1 "Transplant medular", poziţiile 36 şi 42 se abrogă.
l)La punctul P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subpunctul P9.1 "Transplant medular", poziţiile 38 şi 40 vor avea următorul cuprins:

"38.

Ciclosporinum

L04AD01

...

  

40.

Tacrolimusum**

L04AD02"

m)La punctul P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subpunctul P9.2 "Transplant de cord", poziţiile 11 şi 13 vor avea următorul cuprins:

"11.

Ciclosporinum

L04AD01

...

  

13.

Tacrolimusum**

L04AD02"

n)La punctul P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subpunctul P9.3 "Transplant hepatic", poziţiile 17 şi 18 vor avea următorul cuprins:

"17.

Ciclosporinum

L04AD01

18.

Tacrolimusum**

L04AD02"

o)La punctul P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subpunctul P9.4 "Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas", poziţiile 24 şi 26 vor avea următorul cuprins:

"24.

Ciclosporinum

L04AD01

...

  

26.

Tacrolimusum**

L04AD02"

p)La punctul P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subpunctul P9.4 "Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas", poziţia 28 se abrogă.
r)La punctul P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subpunctul P9.6 "Transplant pulmonar", poziţia 11 va avea următorul cuprins:

"11

Ciclosporinum

L04AD01"

s)La punctul P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subpunctul P9.7 "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi", poziţiile 14, 15, 16 şi 18 vor avea următorul cuprins:

"14.

Ciclosporinum

L04AD01

15.

Tacrolimusum** (forme orale)

L04AD02

16.

Mycophenolatum** (forme orale)

L04AA06

...

  

18.

Azatbioprinum

L04AX01"

ş)Nota din finalul secţiunii C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc" va avea următorul cuprins:
"NOTĂ:
Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.
Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate.
Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3) se livrează împreună cu solvent.
Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4) se importă cu avizul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale."
9.În anexă, la sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100 %, secţiunea C3 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100 % din preţul de referinţă" se modifică după cum urmează:
a)Poziţiile 1, 67, 116, 132 şi 151 se abrogă.
b)"Nota din finalul secţiunii C3 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100 % din preţul de referinţă" se modifică după cum urmează:
"NOTĂ:
Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.
Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se face pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate.
Medicamentele din această sublistă corespund DCI-urilor din nomenclatorul de produse, altele decât cele din sublistele A, B, sublista C secţiunea C1 şi sublista D. Pentru categoriile de asiguraţi menţionate în această sublistă, medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale din sublista A, sublista B, secţiunea C1 a sublistei C şi sublista D se vor acorda în regim de compensare de 100 % la preţ de referinţă, indiferent de indicaţia pentru care sunt prevăzute în aceste subliste."
10.În anexă, după sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%" se introduce o nouă sublistă, sublista D "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20 % din preţul de referinţă", cu următorul cuprins:
"SUBLISTA D
DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20 % din preţul de referinţă

Nr.

DCI

COD ATC

1.

Ranitidinum

A02BA02

2.

Famotidinum

A02BA03

3.

Nizatidinum

A02BA04

4.

Sucralfatum

A02BX02

5.

Mebeverinum

A03AA04

6.

Trimebutinum

A03AA05

7.

Domperidonum

A03FA03

8.

Acid omega-3-esteri etilici 90**

C01AX06

9.

Trimetazidinum

C01EB15

10.

Nicergolinum

C04AE02

11.

Vincaminum

C04AX07

12.

Diosminum (combinaţii)**

C05CA53

13.

Aciclovirum

D06BB03

14.

Calcitoninum (somon)

H05BA01

15.

Piroxicamum

M01AC01

16.

Nimesulidum

M01AX17

17.

Acidum ibandronicum** (concentraţiile 3 mg şi 150 mg)

M05BA06

18.

Strontium Ranelatum

M05BX03

19.

Clonazepamum

N03AA01

20.

Piracetamum

N06BX03

21.

Erdosteinum**

R05CB15

NOTĂ:
Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii."
Art. II
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2015.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 695 din data de 15 septembrie 2015