ORDIN nr. M.15 din 24 februarie 2015 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea, menţinerea şi ridicarea titlurilor de clasificare şi specializare pentru personalul aeronautic din Ministerul Apărării Naţionale şi din alte instituţii sau structuri care desfăşoară activităţi aeronautice militare
Pentru aplicarea prevederilor art. 33 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Normele privind obţinerea, menţinerea şi ridicarea titlurilor de clasificare şi specializare pentru personalul aeronautic din Ministerul Apărării Naţionale şi din alte instituţii sau structuri care desfăşoară activităţi aeronautice militare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
_______
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 9/1995 pentru aprobarea Normelor privind atestarea, clasificarea şi specializarea personalului aeronautic din Ministerul Apărării Naţionale1).
________
1)Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 9/1995 pentru aprobarea Normelor privind atestarea, clasificarea şi specializarea personalului aeronautic din Ministerul Apărării Naţionale nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementari din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 229 din data de 3 aprilie 2015