HOTĂRÂRE nr. 637 din 18 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Având în vedere dispoziţiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:
Art. I
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) Judecătoriile, tribunalele, tribunalele specializate, curţile de apel şi instanţele militare sunt organizate şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.
(2) În cadrul curţilor de apel şi al tribunalelor funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, indiferent de obiectul lor sau de calitatea părţilor, cauze penale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, cauze privind societăţi, registrul comerţului, insolvenţă, concurenţă neloială sau pentru alte materii, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, complete specializate pentru cauze maritime şi fluviale.
..............................................................
(5) În raport cu volumul de activitate, cu natura şi complexitatea cauzelor deduse judecăţii, pentru curţile de apel, tribunale şi judecătorii se pot înfiinţa sedii secundare cu activitate permanentă în alte localităţi din judeţ sau în municipiul Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile art. 42 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
2.La articolul 10 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:
"c1) înfiinţează completele specializate ale secţiilor instanţei pe care o conduce;"
3.La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Atribuţiile preşedintelui prevăzute la alin. (1) lit. e), g), k), p) şi ş) sunt exercitate cu aprobarea colegiului de conducere al curţii de apel, atribuţia prevăzută la alin. (1) lit. d) este exercitată cu consultarea judecătorilor secţiei şi a colegiului de conducere, iar atribuţia prevăzută la alin. (1) lit. c1) este exercitată la propunerea colegiului de conducere."
4.La articolul 12 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:
"g1) înfiinţează completele specializate ale secţiilor instanţei pe care o conduce;"
5.La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) se exercită cu aprobarea colegiului de conducere al tribunalului, atribuţia prevăzută la alin. (1) lit. g) este exercitată cu consultarea judecătorilor secţiei şi a colegiului de conducere, iar atribuţia prevăzută la alin. (1) lit. g1) este exercitată la propunerea colegiului de conducere."
6.La articolul 16 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
"m) înfiinţează completele specializate."
7.La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi f) se exercită cu aprobarea colegiului de conducere al judecătoriei, atribuţia prevăzută la alin. (1) lit. h) este exercitată cu consultarea judecătorilor secţiei şi a colegiului de conducere, iar atribuţia prevăzută la alin. (1) lit. m) este exercitată la propunerea colegiului de conducere."
8.La articolul 22 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) propune secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, în raport cu natura şi numărul cauzelor, înfiinţarea secţiilor instanţei;"
9.La articolul 22 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
"a1) propune preşedintelui instanţei, în raport cu natura şi numărul cauzelor, înfiinţarea completelor specializate;"
10.La articolul 22 alineatul (2), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"c) stabileşte compunerea completelor de judecată şi, acolo unde este cazul, asistenţii judiciari ce fac parte din aceste complete, la începutul anului, urmărind asigurarea continuităţii acestora;
d) aprobă, în mod excepţional, schimbarea membrilor completelor de judecată şi a asistenţilor judiciari, în cazurile în care, din motive obiective, se impune aceasta;"
11.La capitolul II "Dispoziţii privind conducerea Instanţelor, atribuţiile Judecătorilor, ale personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului din departamentul economico-financiar şi administrativ" - secţiunea a V-a "Judecătorii desemnaţi sau delegaţi", paragraful 4, care conţine articolul 30, şi paragraful 5, care conţine articolul 31, se abrogă.
12.Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 35
Completele pentru soluţionarea, în primă instanţă, a cauzelor privind conflictele de muncă şi asigurări sociale se constituie dintr-un judecător şi 2 asistenţi judiciari dintre asistenţii judiciari numiţi, potrivit legii."
13.La articolul 54, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Grefierul de şedinţă stabilit pentru completul căruia i s-a repartizat aleatoriu dosarul, în etapa premergătoare şedinţei de judecată şi de rezolvare a lucrărilor cu caracter administrativ şi în etapa cercetării judecătoreşti desfăşurată în procesele începute după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, are următoarele atribuţii:
a) întocmeşte, pe baza dispoziţiilor date de complet, toate comunicările prevăzute de lege înainte de fixarea primului termen de judecată, pe care le predă persoanei desemnate cu atribuţii privind expedierea actelor de procedură;
b) completează borderourile, dacă nu există o persoană desemnată cu atribuţii privind expedierea actelor de procedură, şi predă corespondenţa la arhivă, în vederea expedierii;
c) redactează încheierile şi toate actele de procedură prevăzute de lege;
d) urmăreşte termenele prevăzute de lege pentru efectuarea modificărilor sau completărilor la cererea de chemare în judecată, pentru depunerea întâmpinării şi a răspunsului la întâmpinare, ţine evidenţa acestora şi informează completul de judecată cu privire la împlinirea acestora;
e) întocmeşte citaţiile;
f) preia din arhivă şi păstrează dosarele pe durata necesară efectuării actelor de procedură şi studiului dosarului de către completul de judecată;
g) imediat după fixarea termenului de judecată, pentru cauzele urgente, sau în cel mult 5 zile lucrătoare, pentru celelalte cauze, emite procedurile de citare pentru primul termen de judecată şi duce la îndeplinire celelalte măsuri pentru pregătirea judecăţii;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute la alin. (1), în măsura în care nu contravin dispoziţiilor Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau celor cuprinse în prezentul alineat."
14.La articolul 83 alineatul (1), punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"11. Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile şi penale în acest registru se trec, după caz, în ordinea datei declarării apelurilor sau a recursurilor: numele şi prenumele părţii care a declarat apelul sau recursul; numărul dosarului, data declarării căii de atac, data comunicării către apelant/recurent a lipsurilor cererii, data primirii completării cererii, data comunicării cererii către intimat, data primirii întâmpinării, data comunicării întâmpinării către apelant/recurent, data primirii răspunsului la întâmpinare şi data înaintării dosarului la instanţa competentă."
15.La articolul 84, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 84
(1) Hotărârile redactate şi motivate, inclusiv încheierile pronunţate în conformitate cu art. 6735 din Codul de procedură civilă sau, după caz, în conformitate cu art. 970 şi 971 din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, încheierile de amânare a pronunţării, încheierile privind îndreptarea erorilor materiale şi încheierile privind lămurirea sau completarea dispozitivului hotărârilor se păstrează în mape."
16.La articolul 93, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 93
(1) Actele de sesizare a instanţei, depuse personal sau prin reprezentant, sosite prin poştă, curier ori fax sau în orice alt mod prevăzut de lege, se depun la registratură, unde, în aceeaşi zi, după stabilirea obiectului cauzei, primesc, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, număr din aplicaţia ECRIS şi dată certă."
17.La articolul 93, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Dacă din motive obiective actele de sesizare a instanţei nu au primit număr în aplicaţia ECRIS în condiţiile alin. (1), acestea vor fi prelucrate cu prioritate a doua zi, cu aprobarea preşedintelui instanţei sau a persoanei desemnate de acesta, încheindu-se în acest sens un proces-verbal şi menţionând ca dată certă data depunerii actului de sesizare la registratură."
18.La articolul 98, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 98
(1) Incidentele procedurale referitoare la compunerea completelor de judecată se vor soluţiona cu respectarea normelor de procedură şi a normelor de repartizare aleatorie a cauzelor, după blocarea completului de judecată învestit iniţial cu judecarea cauzei."
19.La capitolul III "Desfăşurarea activităţii administrativ-judiciare a instanţelor", după articolul 103 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a II1-a, cu următorul cuprins:
"- SECŢIUNEA II1: Dispoziţii referitoare la activitatea premergătoare şedinţei de judecată şi de rezolvare a lucrărilor cu caracter administrativ, desfăşurată în procesele începute după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 1031
(1) Dosarele având ca obiect cererile de chemare în judecată introduse după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor, în vederea repartizării pe complete, în aceeaşi zi sau, în condiţiile art. 93 alin. (21), a doua zi.
(2) La data fixată pentru verificarea cererii de chemare în judecată, dosarele repartizate aleatoriu sunt transmise completului corespunzător, pentru îndeplinirea procedurilor premergătoare fixării primului termen de judecată.
Art. 1032
(1) Grefierul de şedinţă stabilit pentru completul căruia i s-a repartizat aleatoriu dosarul întocmeşte, pe baza dispoziţiilor date de complet, toate comunicările prevăzute de lege înainte de fixarea primului termen de judecată, completează borderourile, dacă nu există o persoană desemnată cu atribuţii privind expedierea actelor de procedură, şi predă corespondenţa la arhivă în vederea expedierii, redactează încheierile şi toate actele de procedură prevăzute de lege.
(2) Dovezile de comunicare primite la instanţă se transmit grefierului arhivar care le ataşează la dosar şi le predă, de îndată, grefierului de şedinţă, împreună cu dosarul.
(3) Grefierul de şedinţă evidenţiază dovezile de comunicare şi data primirii comunicărilor în aplicaţia ECRIS şi le prezintă completului de judecată, împreună cu dosarul.
(4) Grefierul de şedinţă urmăreşte termenele prevăzute de lege pentru efectuarea modificărilor sau completărilor la cererea de chemare în judecată, pentru depunerea întâmpinării şi a răspunsului la întâmpinare, şi informează completul de judecată cu privire la împlinirea acestora.
(5) Procedura de citare, redactarea încheierilor sau a altor acte efectuate în procedura prevăzută de art. 195 alin. (6) şi (7) din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de grefierul de şedinţă stabilit pentru completul căruia i-a fost repartizată aleatoriu cererea de reexaminare.
Art. 1033
(1) Până la fixarea primului termen de judecată, dosarele se păstrează în arhivă, pe complete de judecată.
(2) Pe durata necesară efectuării actelor de procedură şi studiului dosarului, acesta se preia din arhivă de grefierul de şedinţă şi se păstrează de grefier sau completul de judecată, după caz.
Art. 1034
(1) După îndeplinirea procedurilor premergătoare prevăzute de lege, dacă constată îndeplinite condiţiile pentru stabilirea primului termen de judecată, completul de judecată fixează primul termen de judecată, dispunând citarea părţilor şi, după caz, alte măsuri pentru pregătirea judecăţii, în condiţiile legii. Dosarul se predă de îndată grefierului de şedinţă care, în aceeaşi zi, introduce termenul în aplicaţia ECRIS.
(2) Emiterea procedurilor de citare pentru primul termen de judecată şi ducerea la îndeplinire a celorlalte măsuri pentru pregătirea judecăţii se realizează de grefierul de şedinţă imediat după fixarea termenului de judecată, pentru cauzele urgente, sau în cel mult 5 zile lucrătoare, pentru celelalte cauze.
(3) Preşedintele instanţei poate dispune ca activităţile prevăzute la alin. (2) să fie realizate de un grefier desemnat în acest scop la nivelul instanţei.
Art. 1035
(1) Dispoziţiile art. 1031-1034 se aplică pentru activitatea premergătoare şedinţei de judecată în primă instanţă, în măsura în care legea nu dispune altfel.
(2) La instanţa de apel şi la instanţa de recurs, dosarele având ca obiect cererile de chemare în judecată introduse după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie în vederea repartizării pe complete. Dispoziţiile art. 93 alin. (1) şi (21) se aplică în mod corespunzător.
(3) Dosarele repartizate aleatoriu sunt transmise preşedintelui completului de judecată corespunzător, pentru stabilirea primului termen de judecată.
(4) În caz de absenţă a preşedintelui, stabilirea primului termen de judecată se face de unul din ceilalţi membri ai completului, iar în situaţia absenţei tuturor membrilor completului, de către judecătorul din planificarea de permanenţă.
Art. 1036
Dispoziţiile secţiunii a II-a din prezentul capitol se aplică în mod corespunzător, în măsura în care nu contravin dispoziţiilor Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau celor cuprinse în prezenta secţiune."
20.La capitolul III, după articolul 110 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a IV1, cu următorul cuprins:
"- SECŢIUNEA IV1: Dispoziţii referitoare la activitatea de judecată desfăşurată în procesele începute după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 1101
La prima instanţă, cercetarea procesului are loc în faţa judecătorului, în camera de consiliu, cu citarea părţilor. Au acces în camera de consiliu părţile, reprezentanţii lor, cei care îi asistă pe minori, apărătorii părţilor, martorii, experţii, traducătorii, interpreţii, precum şi alte persoane cărora instanţa, pentru motive temeinice, le admite să asiste la proces.
Art. 1102
Pe uşa camerei de consiliu unde se desfăşoară etapa de cercetare va fi afişată o listă cu procesele care au termen în acea zi, cu cel puţin o oră înainte de începerea şedinţei. Lista va cuprinde şi intervalele orare orientative fixate pentru apelul părţilor. În situaţia în care părţile nu sunt prezente la ora stabilită pentru strigarea cauzei, se poate proceda la strigarea următoarei cauze, fiind aplicabile dispoziţiile art. 104 alin. (13). În cazul în care în aceeaşi sală se desfăşoară, în aceeaşi zi, şedinţe ale mai multor complete, se întocmesc liste separate.
Art. 1103
Grefierul va fi prezent în camera de consiliu înainte de începerea şedinţei, pentru a putea pune la dispoziţie dosarele spre consultare; acesta se îngrijeşte totodată de ataşarea la dosare a ultimelor acte de procedură sau a corespondenţei sosite la registratură. După intrarea completului în camera de consiliu grefierul de şedinţă face apelul părţilor şi referatul oral al cauzei, prezentând pe scurt obiectul pricinii, modul în care s-a îndeplinit procedura de citare şi dacă s-au realizat măsurile dispuse de instanţă la termenele anterioare.
Art. 1104
În cazul în care completul de judecată are programate mai multe cauze pentru cercetare în camera de consiliu, aprodul sau grefierul de şedinţă, prin intermediul instalaţiei de sonorizare, anunţă, pentru fiecare cauză, persoanele prevăzute la art. 1101 că este permis accesul în camera de consiliu.
Art. 1105
Pe durata necesară desfăşurării cercetării procesului dosarele se păstrează în arhivă, pe complete şi termene de judecată. Dosarul se preia din arhivă pentru efectuarea actelor de procedură şi şedinţa de judecată de către grefierul de şedinţă sau pentru studiul dosarului de către membrii completului, situaţii în care se păstrează de grefier sau completul de judecată.
Art. 1106
Dispoziţiile secţiunilor a III-a şi a IV-a din prezentul capitol se aplică în mod corespunzător, în măsura în care nu contravin dispoziţiilor Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau celor cuprinse în prezenta secţiune."
21.La capitolul III, după articolul 114 se introduc două noi secţiuni, secţiunile a V1-a şi a V2-a, cu următorul cuprins:
"- SECŢIUNEA a V1: Dispoziţii referitoare la înregistrarea cererilor de apel sau de recurs şi înaintarea dosarelor la instanţa de apel sau de recurs în procesele începute după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 1141
La primirea cererii de apel sau recurs depuse direct sau trimise prin poştă, fax, poştă electronică sau cuier se formează un dosar separat cu aceiaşi număr, cu indicativul «A», respectiv «R», care se ataşează la dosarul de fond al cauzei. Cererile de apel sau recurs se înregistrează în evidenţele prevăzute de lege, după care grefierul arhivar le predă de îndată preşedintelui instanţei sau persoanei desemnate de acesta. Preşedintele instanţei poate decide ca procedura scrisă să fie realizată de 2 sau mai mulţi judecători ai instanţei sau de preşedintele completului imediat următor celui care a soluţionat cauza. În cazul în care persoana desemnată de preşedintele instanţei să realizeze procedura scrisă a participat la soluţionarea cauzei respective, preşedintele instanţei va numi un alt judecător.
Art. 1142
După efectuarea lucrărilor menţionate în art. 1141, circuitul dosarelor este următorul:
a) în cazul în care cererea de apel sau recurs nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, preşedintele instanţei sau persoana desemnată de acesta ia măsuri pentru comunicarea către apelant/recurent a lipsurilor cererii în vederea completării sau modificării ei;
b) în cazul în care cererea de apel sau recurs îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege sau după ce aceasta a fost completată sau modificată conform dispoziţiilor lit. a), preşedintele instanţei sau persoana desemnată de acesta dispune comunicarea cererii către intimat, împreună cu motivele de apel/recurs, şi a copiilor certificate de pe înscrisurile alăturate care nu au fost înfăţişate la prima instanţă, în vederea depunerii întâmpinării;
c) întâmpinarea depusă se comunică de îndată apelantului/ recurentului, punându-i-se în vedere obligaţia de a depune la dosar răspunsul la întâmpinare; în acelaşi mod se procedează şi în cazul în care se formulează apel/recurs incident şi apel/recurs, provocat;
d) preşedintele sau persoana desemnată de acesta, după împlinirea termenului de apel sau recurs pentru toate părţile, precum şi a termenelor prevăzute pentru depunerea întâmpinării şi răspunsului la aceasta, ia măsuri pentru înaintarea la instanţa de apel/recurs a dosarului împreună cu apelurile făcute, întâmpinarea, răspunsul la întâmpinare, apelurile sau recursurile incidente sau provocate şi dovezile de comunicare a acestor acte;
e) după sosirea dovezilor de comunicare a tuturor actelor şi după împlinirea termenului de apel sau de recurs pentru toate părţile, grefierul arhivar va înainta dosarul la instanţa de apel ori de recurs, cu adresă semnată de preşedintele instanţei sau de judecătorul desemnat, în care se vor consemna: numărul dosarului, numărul şi data hotărârii atacate, numele şi prenumele părţilor care au declarat apel sau recurs, numărul copiilor de pe cererea de apel ori recurs, menţiunea dacă apelul sau recursul a fost timbrat, caz în care se va indica valoarea taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar ce au fost achitate, menţiunea dacă s-a depus întâmpinare şi răspuns la aceasta, dacă a fost promovat apel şi recurs incident sau provocat.
Art. 1143
Toate comunicările care trebuie efectuate către părţile din dosare după primirea cererii de apel sau recurs se întocmesc, pe baza dispoziţiilor date de preşedintele instanţei sau de persoana desemnată de acesta, de către unul sau mai mulţi grefieri desemnaţi de preşedintele instanţei. În acest scop, la sfârşitul programului de lucru cu publicul, grefierul arhivar preia de la preşedintele instanţei sau de la persoana desemnată de acesta dosarele formate ca urmare a depunerii cererilor de apel sau recurs pe care le predau grefierilor desemnaţi în vederea întocmirii adreselor de comunicare. Corespondenţa întocmită se predă în vederea expedierii la arhivă unde va rămâne până la primirea răspunsului sau expirarea termenelor prevăzute de lege. Grefierul desemnat urmăreşte termenele prevăzute de lege pentru efectuarea modificărilor sau completărilor la cererile de apel sau recurs, precum şi pentru depunerea întâmpinării şi a răspunsului la aceasta.
Art. 1144
Dovezile de comunicare primite la registratură se transmit grefierului desemnat, care le ataşează la dosar şi le prezintă, de îndată, împreună cu dosarul, preşedintelui instanţei sau persoanei desemnate de acesta.
Art. 1145
Dispoziţiile secţiunii a V-a din prezentul capitol se aplică în mod corespunzător, în măsura în care nu contravin dispoziţiilor Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau celor cuprinse în prezenta secţiune.
- SECŢIUNEA a V2: Dispoziţii referitoare la înregistrarea şi judecarea cererilor de contestaţie în anulare şi de revizuire în procesele începute după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 1146
(1) Dosarele având ca obiect contestaţiile în anulare sau revizuire introduse după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor, în vederea repartizării pe complete, în aceeaşi zi. Dispoziţiile art. 93 alin. (1) şi (21) se aplică în mod corespunzător.
(2) Dosarele repartizate aleatoriu sunt transmise completului corespunzător, pentru îndeplinirea procedurilor premergătoare fixării primului termen de judecată, la data fixată pentru verificarea cererii.
Art. 1147
În situaţia în care hotărârea împotriva căreia se îndreaptă calea extraordinară de atac a fost pronunţată în primă instanţă, se aplică corespunzător dispoziţiile secţiunii a II1-a şi secţiunii a IV1-a din prezentul capitol, în măsura în care aceste dispoziţii nu contravin prevederilor Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 1148
(1) În situaţia în care hotărârea împotriva căreia se îndreaptă calea extraordinară de atac a fost pronunţată de instanţa de apel sau de recurs, preşedintele completului căruia i-a fost repartizată cererea realizează procedura scrisă în conformitate cu dispoziţiile art. 1142-1145, care se aplică în mod corespunzător, în măsura în care aceste dispoziţii nu contravin prevederilor Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Dispoziţiile art. 1032 se aplică în mod corespunzător.
(3) Ulterior realizării procedurii scrise, preşedintele completului stabileşte primul termen de judecată. Dispoziţiile art. 1035 alin. (4) se aplică în mod corespunzător."
Art. II
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. III
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

Oana Andrea Schmidt-Hăineală

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 559 din data de 8 august 2012