DECIZIE nr. 1 din 15 ianuarie 2016 privind organizarea de noi alegeri la nivelul unor colegii teritoriale pentru mandatul 2016-2020, adoptarea Regulamentului electoral şi luarea unor măsuri organizatorice
Văzând referatul Comisiei Electorale Centrale privind modul de desfăşurare şi finalizare a procesului electoral desfăşurat în perioada noiembrie-decembrie 2015 la nivelul colegiilor teritoriale, respectiv validarea alegerilor desfăşurate la nivelul a 26 de colegii teritoriale, precum şi invalidarea totală sau parţială a alegerilor desfăşurate la nivelul a 16 colegii teritoriale,
În temeiul art. 613 şi 648 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, a art. 2.013 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv art. 89 şi 97 din Statutul Colegiului Farmaciştilor din România, aprobat prin Decizia Adunării Generale Naţionale a Colegiului Farmaciştilor din România nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului,
Consiliul Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România decide:
Art. 1
(1)La nivelul colegiilor teritoriale şi pentru organismele prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie, se vor organiza şi se vor desfăşura noi alegeri în vederea desemnării noilor membri ai organelor de conducere, ai Comisiei de cenzori şi ai Comisiei de disciplină pentru mandatul 2016-2020.
(2)Pentru alegerile prevăzute la alin. (1), perioadele, respectiv datele în care urmează să înceapă, respectiv să se desfăşoare procesul electoral sunt:
a)depunerea candidaturilor se va face în perioada 4-7 februarie 2016;
b)primul tur de scrutin va avea loc în data de 12 februarie 2016;
c)al doilea tur de scrutin, dacă este cazul, va avea loc în data de 26 februarie 2016.
Art. 2
Se adoptă Regulamentul electoral, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 3
Comisia Electorală Centrală aprobată prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 2/2015 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Farmaciştilor din România, stabilirea perioadei de organizare a alegerilor la nivelul Colegiului Farmaciştilor din România şi aprobarea Comisiei Electorale Centrale, cu modificările şi completările ulterioare, îşi va continua activitatea şi va organiza noile alegeri potrivit legii, Statutului Colegiului Farmaciştilor din România, aprobat prin Decizia Adunării Generale Naţionale a Colegiului Farmaciştilor din România nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului, precum şi Regulamentului electoral aprobat prin prezenta decizie.
Art. 4
Indemnizaţia pe funcţii a membrilor Comisiei Electorale Centrale se va aproba de către Biroul executiv al Consiliului naţional, iar pentru membrii comisiei electorale organizate la nivelul fiecărui colegiu teritorial se va aproba de către consiliul colegiului teritorial.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, cu excepţia art. 3 referitor la componenţa Comisiei Electorale Centrale, se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 2/2015 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Farmaciştilor din România, stabilirea perioadei de organizare a alegerilor la nivelul Colegiului Farmaciştilor din România şi aprobarea Comisiei Electorale Centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 9 octombrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Colegiului Farmaciştilor din România,

Dumitru Lupuliasa

ANEXA nr. 1: LISTA NOMINALĂ cu colegiile teritoriale şi structurile pentru care se vor organiza alegeri
I.Alegeri pentru desemnarea membrilor consiliului teritorial, a reprezentanţilor în Adunarea generală naţională a Colegiului Farmaciştilor din România, a membrilor comisiei de cenzori şi a membrilor comisiei de disciplină
1.Argeş
2.Bacău
3.Botoşani
4.Constanţa
5.Galaţi
6.Neamţ
7.Olt
8.Prahova
9.Sibiu
10.Suceava
11.Teleorman
12.Timiş
II.Alegeri pentru desemnarea noilor membri al consiliului teritorial
1.Brăila
2.Dâmboviţa
3.Dolj
4.Giurgiu
III.Alegeri pentru desemnarea membrilor comisiei de disciplină
1.Covasna
2.Maramureş
ANEXA nr. 2: REGULAMENTUL ELECTORAL
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Membrii consiliului colegiului teritorial, reprezentanţii în Adunarea generală naţională a Colegiului Farmaciştilor din România, membrii comisiei de disciplină, inclusiv cei ai Comisiei superioare de disciplină, precum şi membrii comisiei de cenzori se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de către farmaciştii membri ai Colegiului Farmaciştilor din România.
(2)Membrii biroului consiliului colegiului de la nivel teritorial sau ai Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România se aleg în mod individual, pe funcţii, respectiv preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi un secretar, de către membrii consiliul teritorial, respectiv de către Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România.
Art. 2
Dreptul de vot, precum şi dreptul de a fi ales poate fi exercitat numai de către farmaciştii membri ai Colegiul Farmaciştilor din România.
Art. 3
Dreptul de a alege şi de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului teritorial la care este înregistrat farmacistul.
Art. 4
(1)O persoană poate candida atât pe lista membrilor consiliului colegiului teritorial, cât şi pe cea a reprezentanţilor în Adunarea generală naţională a Colegiului Farmaciştilor din România.
(2)Nu se va putea candida concomitent pentru mandatele prevăzute la alin. (1) şi pentru mandatul de membru în comisia de cenzori.
(3)Calitatea de membru al comisiei de disciplină, respectiv al Comisiei superioare de disciplină, este incompatibilă cu orice altă funcţie din cadrul Colegiului Farmaciştilor din România, atât la nivel naţional, cât şi teritorial.
Art. 5
În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor, se vor organiza comisii electorale teritoriale de către consiliile colegiilor teritoriale, respectiv o Comisie Electorală Centrală organizată de Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România şi aprobată de către Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România.
Art. 6
(1)Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective din cadrul Colegiului Farmaciştilor din România, în legislatura pentru care se organizează alegerile.
(2)Înaintea alegerii în această funcţie, ei se vor angaja în scris să nu candideze pentru o funcţie electivă în legislatura pentru care se organizează respectivele alegeri şi că îşi vor exercita mandatul de membru al comisiei electorale până la finalizarea procesului electoral conform prezentului regulament.
(3)Retragerea din calitatea de membru al comisiei electorale, locală sau centrală, pe timpul funcţionării lor, se poate realiza la cerere şi exclusiv în baza unor motive obiective.
CAPITOLUL II: Comisiile electorale
SECŢIUNEA 1: Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial
Art. 7
(1)Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial este formată dintr-un număr impar de membri, respectiv între 3 şi 7 membri, în funcţie de numărul membrilor colegiului respectiv, aprobaţi în mod individual de către consiliul colegiului teritorial la propunerea biroului executiv.
(2)În şedinţa de numire a comisiei electorale se va fixa şi data primei întruniri a acesteia.
Art. 8
(1)Comisiile electorale nu sunt subordonate organelor de conducere ale Colegiului Farmaciştilor din România.
(2)Comisiile electorale îşi vor desfăşura activitatea sub supravegherea şi controlul Comisiei Electorale Centrale, respectând legea, Statutul Colegiului Farmaciştilor din România, şi prezentul regulament electoral.
Art. 9
Comisia electorală va funcţiona la sediul colegiului teritorial. Acesta va pune la dispoziţie comisiei, pe toată durata funcţionării sale, un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor, asigurând totodată condiţiile materiale necesare funcţionării comisiei şi organizării alegerilor.
Art. 10
(1)La prima întrunire comisia electorală îşi va alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.
(2)Preşedintele conduce şedinţele şi activitatea comisiei electorale şi este singurul abilitat să facă publice datele şi informaţiile ce decurg din activitatea comisiilor electorale.
Art. 11
În termen de maximum 3 zile de la data primei sale întruniri, comisia electorală, prin preşedinte, va comunica Comisiei Electorale Centrale componenţa comisiei, funcţiile deţinute în cadrul comisiei de către fiecare membru, adresa sediului unde îşi desfăşoară activitatea, numerele de telefon şi de fax sau, după caz, şi adresele de e-mail.
Art. 12
(1)Deciziile comisiei electorale se iau cu majoritate simplă de voturi, în prezenţa a minimum jumătate plus unu din membrii săi.
(2)În cazul egalităţii de voturi la luarea unei decizii, votul preşedintelui este decisiv.
(3)Prezenţa preşedintelui sau a secretarului este obligatorie.
Art. 13
Şedinţele comisiei electorale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procese-verbale de şedinţă, care vor fi semnate de către preşedinte, secretar şi ceilalţi membri prezenţi ai comisiei electorale.
Art. 14
Deciziile emise de către comisia electorală sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de către preşedinte şi secretar.
Art. 15
Pe timpul funcţionării sale comisia electorală va avea o ştampilă proprie, care va fi ţinută de către preşedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de către secretar.
Art. 16
Comisia electorală va informa imediat Comisia Electorală Centrală despre problemele apărute în legătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului regulament electoral şi se va conforma deciziilor de îndrumare ale Comisiei Electorale Centrale.
Art. 17
Atribuţiile comisiei electorale sunt următoarele:
a)organizează desfăşurarea alegerilor la nivel teritorial;
b)preia listele cu membrii colegiului teritorial;
c)aduce la zi listele cu alegători, dacă este cazul;
d)aprobă lista finală cu alegători;
e)primeşte candidaturile depuse;
f)verifică îndeplinirea condiţiilor de fond şi formă a candidaturilor depuse, înregistrându-le pe cele care îndeplinesc cerinţele legale şi respingându-le pe cele neconforme sau nelegale;
g)face publice, prin afişare la sediul comisiei şi pe site-ul colegiului teritorial, candidaturile depuse, data şi locul alegerilor;
h)comunică Comisiei Electorale Centrale numărul de alegători şi candidaţii la funcţiile de conducere;
i)conduce operaţiunile de votare, luând toate măsurile de ordine în teritoriul în care are loc votarea;
j)numără voturile, stabileşte valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate şi stabileşte rezultatele alegerilor;
k)redactează, în două exemplare, procesele-verbale de desfăşurare a alegerilor şi procesul-verbal al rezultatelor finale;
l)înaintează Comisiei Electorale Centrale un exemplar al procesului-verbal de desfăşurare a alegerilor, al procesului-verbal al rezultatelor finale, însoţit de listele cu candidaţi, în termen de maximum 3 zile de la finalizarea alegerilor şi numărarea voturilor exprimate;
m)organizează, dacă este cazul, noi alegeri;
n)acreditează, la cerere, observatori ai societăţii civile;
o)emite mandatele celor aleşi după validarea primită de la Comisia Electorală Centrală;
p)îndeplineşte orice altă activitate privind alegerile, dispusă de Comisia Electorală Centrală sau stabilită prin prezentul regulament electoral.
Art. 18
În vederea alegerii biroului consiliului teritorial, comisia electorală de la nivelul fiecărui colegiu convoacă, în termen de maximum 5 zile de la validarea alegerilor de către Comisia Electorală Centrală, consiliul colegiului teritorial.
Art. 19
(1)Prima şedinţă a consiliului colegiului teritorial este şedinţa de alegere a biroului consiliului teritorial, este condusă de către comisia electorală teritorială şi este legal constituită în prezenţa a 2/3 din membrii titulari care au primit mandat.
(2)Alegerea are loc cu depunere de candidaturi pentru funcţiile executive, respectiv pentru un preşedinte, pentru 3 vicepreşedinţi şi pentru un secretar. Votul este secret şi se desfăşoară pentru fiecare funcţie în parte şi separat.
(3)După alegerea biroului consiliului colegiului teritorial, comisia electorală teritorială comunică Comisiei Electorale Centrale componenţa noului birou executiv, iar după validarea alegerii acestuia predă membrilor biroului executiv mandatele şi îşi încetează de drept activitatea, fiind considerată dizolvată.
(4)Preşedintele comisiei electorale va preda toate documentele rezultate în urma activităţii comisiei electorale, precum şi eventualele mijloace care au fost puse de către colegiul teritorial la dispoziţia comisiei electorale ori a membrilor acesteia.
SECŢIUNEA 2: Comisia Electorală Centrală
Art. 20
Comisia Electorală Centrală este formată din 5 membri aprobaţi de către Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, care, în şedinţa de aprobare a comisiei, va stabili şi prima dată de întrunire a acesteia.
Art. 21
(1)Comisia Electorală Centrală va funcţiona la sediul Colegiului Farmaciştilor din România.
(2)Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România va pune la dispoziţia Comisiei Electorale Centrale, pe toată durata funcţionării sale, un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor, asigurând totodată condiţiile materiale necesare funcţionării acesteia.
Art. 22
Prin grija biroului executiv, Comisia Electorală Centrală va avea la dispoziţia sa un secretariat tehnic condus de către secretarul acesteia.
Art. 23
(1)La prima întrunire Comisia Electorală Centrală îşi va alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.
(2)Preşedintele conduce şedinţele Comisiei Electorale Centrale şi este singurul abilitat să facă publice datele şi informaţiile decurgând din activitatea comisiilor electorale.
Art. 24
(1)Deciziile Comisiei Electorale Centrale se iau cu majoritate simplă de voturi, în prezenţa a minimum 4 dintre membrii săi.
(2)În cazul egalităţii de voturi la luarea unei decizii, votul preşedintelui este decisiv.
Art. 25
Şedinţele Comisiei Electorale Centrale vor fi consemnate de către secretarul acesteia în procese-verbale de şedinţă, care vor fi semnate de către preşedinte, secretar şi de către ceilalţi membri prezenţi.
Art. 26
Deciziile emise de către Comisia Electorală Centrală sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de către preşedinte şi secretar.
Art. 27
Pe timpul funcţionării sale, Comisia Electorală Centrală va avea o ştampilă proprie, care va fi ţinută de către preşedintele acesteia sau, în lipsa acestuia, de către secretar.
Art. 28
Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale sunt următoarele:
a)asigură organizarea alegerilor la nivelul întregii ţări, luând orice măsură necesară organizării şi finalizării procesului electoral;
b)urmăreşte şi asigură respectarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor legale, a celor statutare privitoare la alegeri şi ale prezentului regulament electoral pe întregul teritoriu al ţării;
c)asigură şi răspunde de interpretarea uniformă a acestor dispoziţii;
d)face publice pe site-ul Colegiului Farmaciştilor din România datele organizării alegerilor la fiecare colegiu teritorial, precum şi locul unde urmează să aibă loc votarea;
e)emite decizii de îndrumare cu privire la aplicarea regulamentului de organizare a alegerilor şi a celorlalte prevederi legale referitoare la alegerea membrilor organelor de conducere ale Colegiului Farmaciştilor din România de la nivel naţional sau teritorial;
f)rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate şi soluţionează contestaţiile cu privire la modul de constituire, componenţa şi activitatea comisiilor electorale teritoriale;
g)primeşte şi soluţionează contestaţiile declarate împotriva deciziilor comisiilor electorale teritoriale inclusiv cele referitoare la respingerea sau aprobarea candidaturii;
h)primeşte listele cu candidaţi trimise de comisiile electorale teritoriale;
i)primeşte procesele-verbale de desfăşurare a alegerilor, întocmite de comisiile electorale teritoriale, precum şi procesele-verbale conţinând rezultatele alegerilor;
j)soluţionează contestaţiile împotriva modului de desfăşurare a votării şi de stabilire a rezultatelor;
k)validează în termen de maximum 7 zile de la data finalizării alegerilor pe întreaga ţară alegerile desfăşurate la nivelul colegiilor teritoriale;
l)convoacă, în termen de maximum 7 zile de la validarea alegerilor, prevăzută la lit. k), noul Consiliu naţional al Colegiului Farmaciştilor din România şi conduce prima şedinţă a acestuia, în care se va alege Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România;
m)pe întreaga perioadă a procesului electoral păstrează şi gestionează toate documentele legate de procesul alegerilor, iar la final le predă spre păstrare şi arhivare secretariatului Colegiului Farmaciştilor din România. Toate documentele rezultate în urma procesului electoral se vor păstra până la data finalizării următorului proces electoral, când vor fi distruse, cu excepţia proceselor-verbale de validare a alegerilor şi a câte unui exemplar al mandatelor emise, care urmează să se arhiveze;
n)pe perioada dintre alegeri desemnează membrii supleanţi ca titulari în cazul vacantării unui loc în organele de conducere sau în comisiile de disciplină.
o)informează Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România cu privire la situaţia de invalidare, respectiv invalidare a unor alegeri, aşa cum a rezultat aceasta în urma procesului de validare a alegerilor din colegiile teritoriale.
Art. 29
După alegerea Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, Comisia Electorală Centrală va funcţiona pe lângă Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România până la data următoarelor alegeri, când se va alege o altă comisie.
Art. 30
Toate documentele rezultate în urma procesului electoral, atât la nivel naţional, cât şi de la nivel teritorial, se vor păstra până la data finalizării următorului proces electoral, când vor fi distruse, cu excepţia proceselor-verbale de validare a alegerilor şi a unui exemplar al mandatelor emise, care se vor arhiva.
Art. 31
(1)Pentru colegiile teritoriale ale căror alegeri au fost invalidate, Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, în urma informării primite de la Comisia Electorală Centrală, va stabili datele pentru organizarea unor noi alegeri în acele judeţe.
(2)Dacă la nivelul colegiului teritorial, consiliul colegiului teritorial nu decide altfel, noile alegeri se vor organiza de către vechea comisie electorală locală.
CAPITOLUL III: Candidaturile
Art. 32
Declaraţiile de candidaturi se vor înregistra la secretariatul colegiului teritorial, conform calendarului electoral aprobat de Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România.
Art. 33
(1)Declaraţia de candidatură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, va fi dactilografiată şi va cuprinde:
a)numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea, gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific al candidatului;
b)funcţiile deţinute în cadrul organelor de conducere ale Colegiului Farmaciştilor din România de la nivel naţional sau teritorial, începând cu anul 2007, precum şi indicarea perioadei în care au fost exercitate aceste funcţii;
c)mandatul sau mandatele pentru care se candidează;
d)funcţiile pe care candidatul le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
e)vechimea în profesie a candidatului;
f)dacă candidatul a avut sancţiuni din partea Colegiului Farmaciştilor din România în ultimii 5 ani;
g)angajamentul candidatului ca, în situaţia în care va fi ales, să participe la toate activităţile şi acţiunile organului din care face parte;
h)data şi semnătura candidatului.
(2)Pentru comisia de disciplină pot candida doar farmacişti cu o vechime de peste 7 ani în profesie şi care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani.
Art. 34
După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisiile electorale teritoriale încheie un proces-verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor.
Art. 35
(1)Comisia electorală teritorială va întocmi listele finale cu candidaturi şi le va trimite împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor Comisiei Electorale Centrale, cel mai târziu la 48 de ore după întocmirea şi aprobarea lor.
(2)Listele finale cu candidaturi, în ordinea depunerii candidaturilor, vor fi afişate, prin grija comisiei electorale teritoriale, la sediul acesteia, precum şi în alte locuri stabilite de biroul executiv al colegiului teritorial sau de Comisia Electorală Centrală, precum şi pe site-ul colegiului teritorial.
(3)Listele finale cu candidaturi vor menţiona data, locul şi programul de desfăşurare a alegerilor.
CAPITOLUL IV: Buletinele de vot
Art. 36
(1)Modelul buletinelor de vot este prevăzut în anexa nr. 2.
(2)Numărul de file al buletinelor de vot va fi stabilit de comisia electorală teritorială în funcţie de numărul candidaţilor.
(3)Buletinele de vot se vor tipări de comisia electorală cu sprijinul material şi logistic al colegiilor teritoriale.
(4)Un model al buletinelor de vot se va afişa la sediul comisiei electorale teritoriale, cu cel puţin 24 de ore înaintea datei votării, după ce a fost vizat şi anulat de către preşedintele comisiei electorale teritoriale.
Art. 37
(1)Vor exista 4 modele de buletine de vot, în funcţie de mandatul pentru care se candidează:
a)membru în consiliul colegiului teritorial;
b)reprezentant în Adunarea generală naţională;
c)membru al comisiei de disciplină;
d)membru al comisiei de cenzori.
(2)Pe buletinul de vot candidaţii vor fi trecuţi în ordinea alfabetică a numelui, menţionându-se numele, prenumele şi gradul profesional.
Art. 38
Buletinele de vot vor fi tipărite cu cel puţin o zi înaintea datei votării şi vor fi primite pe bază de proces-verbal de către comisia electorală, care, după verificarea conformităţii şi a exactităţii conţinutului, le va păstra sub sigiliu până în ziua votării.
Art. 39
(1)Pe buletinele de vot se va menţiona numărul maxim al membrilor organului de conducere pentru care este buletinul de vot.
(2)Numărul membrilor consiliului colegiului teritorial se va stabili după următoarele proporţii:
a)7 membri, pentru un număr de până la 100 de farmacişti înscrişi;
b)11 membri, pentru un număr de 101 până la 500 de farmacişti înscrişi;
c)13 membri, pentru un număr de 501 până la 1.000 de farmacişti înscrişi;
d)19 membri, pentru un număr de peste 1.000 de farmacişti înscrişi.
(3)Numărul membrilor supleanţi ai consiliului colegiului teritorial va fi stabilit de comisia electorală teritorială potrivit următoarelor proporţii:
a)3 membri, pentru un număr de până la 100 de farmacişti înscrişi;
b)5 membri, pentru un număr de 101 până la 500 de farmacişti înscrişi;
c)9 membri, pentru un număr de 501 până la 1.000 de farmacişti înscrişi;
d)11 membri, pentru un număr de peste 1.000 de farmacişti înscrişi.
(4)Potrivit aceloraşi proporţii, se va stabili şi numărul membrilor supleanţi pentru Adunarea generală naţională a Colegiului Farmaciştilor din România.
(5)Norma de reprezentare în Adunarea generală naţională este de 1/50 de membri.
(6)Comisia de disciplină de la nivel teritorial este formată din 3 membri titulari şi 2 membri supleanţi, iar Comisia superioară de disciplină, din 5 membri titulari şi 3 membri supleanţi.
(7)Numărul cenzorilor va fi de 3 membri. Dacă vor exista mai multe candidaturi, în caz de vacantare, primul membru neales devine membru titular.
Art. 40
(1)Buletinele de vot se vor asigura în număr suficient, conform listelor cu alegători, cu un plus de 5% faţă de numărul alegătorilor.
(2)Buletinele de vot vor fi autentificate de comisia electorală teritorială prin aplicarea ştampilei proprii pe faţa buletinului de vot, în momentul înmânării buletinului de vot către alegător.
Art. 41
Buletinele neconforme, inexacte, deteriorate sau cele completate greşit de către alegători în timpul votării vor fi anulate prin menţiunea şi semnătura preşedintelui, aplicându-se totodată şi ştampila comisiei electorale teritoriale.
CAPITOLUL V: Desfăşurarea votării
Art. 42
(1)Perioada depunerii candidaturilor, precum şi data votării, data primului tur, inclusiv data celui de-al doilea tur de scrutin, dacă este cazul, sunt aprobate de către Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România.
(2)Data exprimării votului se va afişa la sediul colegiului teritorial şi se va publica pe site-ul propriu cu cel puţin 7 zile înaintea votării.
(3)Locul şi programul de desfăşurare a votării vor fi comunicate cu cel puţin 3 zile înaintea votării, prin afişare la sediul colegiului, prin publicare pe site-ul propriu al colegiului teritorial, precum şi în alte locuri ori prin alte modalităţi stabilite de consiliul teritorial sau de către Comisia Electorală Centrală.
Art. 43
(1)Votarea, la nivelul oricărei secţii de votare, va avea loc numai în prezenţa a minimum 1/2 din numărul membrilor comisiei electorale teritoriale şi a preşedintelui acesteia sau, în lipsa temporară a acestuia, a secretarului comisiei electorale teritoriale.
(2)Exprimarea votului se va face prin marcarea căsuţei din dreptul numelui candidatului, vot pozitiv. Se consideră marcare punerea în căsuţa respectivă a oricărui semn, indiferent de formă, dimensiune sau culoare din care, în mod rezonabil, se poate deduce exprimarea votului pozitiv în favoarea candidatului în dreptul numelui căruia s-a marcat semnul respectiv.
Art. 44
(1)Alegerile se pot desfăşura într-o singură zi, începând cu ora 8,00 până la ora 20,00.
(2)Cu o oră înaintea începerii votării, preşedintele comisiei electorale teritoriale, în prezenţa celorlalţi membri, verifică urnele şi existenţa listelor electorale şi a buletinelor de vot, iar după închiderea urnelor le sigilează aplicând ştampila secţiei comisiei electorale teritoriale peste semnătura sa, a secretarului şi a încă unui membru al comisiei.
(3)Preşedintele este obligat să ia măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului şi pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii, luând, cu consultarea comisiei electorale teritoriale, toate măsurile de natură a asigura desfăşurarea votării.
Art. 45
Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România poate desemna un membru al său sau altă persoană să supravegheze organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
Art. 46
(1)Fiecare farmacist cu drept de vot, după ce se legitimează, după caz, cu carte de identitate, buletin de identitate sau paşaport şi semnează în lista de votare, primeşte de la membrii comisiei electorale teritoriale câte un buletin de vot pentru fiecare funcţie, pe care se va aplica ştampila comisiei electorale teritoriale de către preşedinte sau de către secretar.
(2)Farmaciştii membri ai colegiului respectiv care nu se regăsesc pe listele de votare vor fi înscrişi de către preşedintele comisiei electorale teritoriale sau de către secretarul acesteia în listele de votare, menţionându-se toate datele de identificare din cartea de identitate/buletin sau din paşaport.
Art. 47
(1)Alegătorii vor vota separat, astfel încât să se asigure exprimarea secretă a votului.
(2)În ziua exprimării votului se interzice orice fel de campanie electorală sau altă manifestare asemănătoare. Comisia electorală teritorială va lua toate măsurile necesare în vederea interzicerii campaniei electorale în ziua votării.
CAPITOLUL VI: Stabilirea şi constatarea rezultatelor alegerilor
Art. 48
(1)După închiderea votării, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei electorale teritoriale şi, după caz, a celorlalte persoane care au dreptul să asiste la votare, preşedintele comisiei procedează la anularea buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate şi numai după aceea se trece la deschiderea urnelor.
(2)Au dreptul de a asista la numărarea voturilor farmaciştii care au candidat la una dintre funcţiile elective, pe baza cererii în scris depuse la comisia electorală teritorială, cu 24 de ore înainte de desfăşurarea alegerilor.
Art. 49
Sunt nule buletinele de vot care:
a)nu poartă pe prima faţă ştampila comisiei electorale teritoriale;
b)au altă formă sau alt model decât cele aprobate;
c)nu sunt conforme;
d)numărul maxim al membrilor organului de conducere pentru care s-a exprimat votul este depăşit.
Art. 50
Rezultatul se va consemna în 4 tabele separate, pentru consiliul colegiului teritorial, pentru Adunarea generală naţională a Colegiului Farmaciştilor din România, pentru comisia de cenzori şi pentru comisia de disciplină.
Art. 51
(1)După numărarea voturilor, preşedintele comisiei electorale teritoriale încheie câte un proces-verbal, în două exemplare, pentru fiecare dintre cele 4 liste.
(2)Procesul-verbal va cuprinde:
a)numărul alegătorilor, potrivit listelor de alegători;
b)numărul alegătorilor care s-au prezentat la votare;
c)numărul total al voturilor valabil exprimate;
d)numărul voturilor nule;
e)numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de către fiecare candidat;
f)expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a lor;
g)starea sigiliilor de pe urne la închiderea votării;
h)numărul buletinelor de vot primite;
i)numărul buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate sau anulate.
(3)Procesele-verbale se vor semna de către preşedinta, de către secretar şi de către ceilalţi membri prezenţi ai comisiei electorale teritoriale şi vor purta ştampila acesteia.
Art. 52
(1)Dacă în urma numărării buletinelor de vot din urnă şi a verificări listelor de votanţi se constată că alegerile nu sunt valabile din cauza neîntrunirii condiţiei de participare a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot, se va face menţiune despre acest lucru în procesele-verbale, în care nu vor mai fi trecute datele de la art. 51 alin. (2) lit. e) şi se va organiza turul al doilea.
(2)Noile alegeri, dacă este cazul, se vor organiza după două săptămâni de la data alegerilor precedente, în aceleaşi condiţii, folosindu-se aceleaşi liste de candidaţi şi alegători.
(3)Aceste noi alegeri se consideră valabile indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.
(4)Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi menţionată în procesul-verbal.
(5)Pentru al doilea tur, pe buletinele de vot, inclusiv pe cele nefolosite rămase de la turul I, se va înscrie, prin ştampilare, menţiunea "turul II".
Art. 53
(1)Dacă alegerile din primul tur au fost valabil organizate prin întrunirea numărului de votanţi, se vor stabili rezultatele în vederea atribuirii mandatelor.
(2)Atribuirea mandatelor se va face după validarea alegerilor organelor de conducere de către Comisia Electorală Centrală în ordinea descrescătoare a numărului de voturi şi până la ocuparea numărului legal de mandate.
(3)În caz de voturi egale atât pentru membrii titulari, cât şi, dacă este cazul, pentru membrii supleanţi, departajarea se va face prin tragere la sorţi, la care pot participa şi cei în cauză.
Art. 54
Primul dintre candidaţii nealeşi ca membru, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute, devine membru în cazul vacantării unui loc în organul de conducere pentru care a candidat. Desemnarea se va face de către Comisia Electorală Centrală.
Art. 55
(1)Comisia electorală teritorială va întocmi, în două exemplare, cele 4 procese-verbale de stabilire a rezultatelor finale, din care câte un exemplar va fi înaintat în termen de maximum 6 zile Comisiei Electorale Centrale în vederea validării alegerilor.
(2)Pentru alegerea biroului consiliului teritorial se va întocmi un proces-verbal separat.
Art. 56
Atribuirea mandatelor pentru consiliul colegiului teritorial, pentru Adunarea generală naţională, pentru comisia de disciplină, pentru comisia de cenzori şi pentru biroul consiliului colegiului teritorial se va face de către comisia electorală teritorială, după validarea alegerilor de către Comisia Electorală Centrală.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 57
(1)Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor se suportă de consiliile colegiilor teritoriale, iar cele pentru funcţionarea Comisiei Centrale Electorale se suportă din bugetul Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România.
(2)Membrilor comisiilor electorale teritoriale şi ai Comisiei Centrale Electorale li se poate acorda o indemnizaţie stabilită de consiliile teritoriale, respectiv de Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România.
(3)Birourile consiliilor colegiilor teritoriale, respectiv biroul executiv al consiliului naţional central, vor asigura comisiilor electorale teritoriale şi centrale personalul tehnic auxiliar necesar pe perioada cât acestea funcţionează, stabilind şi suportând indemnizaţia acestora.
Art. 58
Termenele prevăzute în prezentul regulament electoral sunt stabilite în zile calendaristice şi se calculează din ziua următoare celei în care încep să curgă şi se împlinesc la sfârşitul zilei-limită indicate.
Art. 59
Prin sintagma consiliul colegiului teritorial, folosită în prezentul regulament electoral, se înţelege consiliul colegiului judeţean, respectiv al Colegiului Farmaciştilor din Municipiul Bucureşti.
Art. 60
Prevederile prezentului regulament electoral se completează cu dispoziţiile legii şi ale Statutului Colegiului Farmaciştilor din România, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 61
Contestaţiile împotriva rezultatului alegerilor se fac şi se depun la comisiile electorale teritoriale, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor votării şi se soluţionează de către Comisia Electorală Centrală.
Art. 62
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament electoral.
ANEXA nr. 21: Declaraţie de candidatură
(- ANEXA nr. 1 la regulamentul electoral)
Declaraţie de candidatură
Subsemnatul(a) ........................., cu domiciliul în ......................, str. ............ nr. .........., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ........................., specialitatea .................. gradul profesional ....................., titlul ştiinţific (dacă este cazul) .................., având o vechime în profesie de ........ ani, pentru alegerile din anul ..... depun prezenta declaraţie de candidatură la următoarele mandate din cadrul Colegiului Farmaciştilor din Judeţul ................/Municipiul Bucureşti:
1 ........ (membru în consiliul colegiului teritorial) ........;
2 ....... (reprezentant în Adunarea generală naţională) .....;
3 ...... (membru în comisia de cenzori) ............................;
4 ............ (membru în comisia de disciplină) ................... .
De asemenea, declar că deţin funcţia de ................. în cadrul ............. (organisme statale, administrative, sindicale, patronale ori profesionale) .......................... .
Menţionez că:
I.am avut/nu am avut sancţiuni din partea Colegiului Farmaciştilor din România în ultimii 5 ani;
II.am deţinut următoarele mandate:
A.la nivel teritorial:
a)membru al ................ în perioada ...............
b)membru al .............. în perioada ..........
c)membru al ............. în perioada .............
d)membru al ............. în perioada .................
B.la nivel naţional
a)membru al ............. în perioada ..........
b)membru al ............. în perioada ...........
c)membru al ............ în perioada .........
d)membru al .............. în perioada ..............
e)membru al .............. în perioada ........
f)membru al ............. în perioada ..............
După caz, se va tăia de către candidat varianta falsă în ceea ce îl priveşte de la pct. I sau pct. II şi, după caz, se va completa pct. II.
Data ..............
Semnătura ................
ANEXA nr. 22:
(- ANEXA nr. 2 la regulamentul electoral)
1.BULETIN DE VOT pentru membrii Consiliului Colegiului Farmaciştilor din Judeţul ............./Municipiul Bucureşti
Votul se exprimă prin punerea unui semn, bifarea căsuţei din dreptul numelui persoanei pentru care se doreşte exprimarea votului, urmărindu-se ca numărul celor pentru care s-a exprimat votul să nu depăşească numărul ................. .
Candidaţii:

Nr. crt.

Votul

Numele

Prenumele

Gradul profesional

     
     
     
2.BULETIN DE VOT pentru reprezentanţii în Adunarea generală naţională
Votul se exprimă prin punerea unui semn, bifarea căsuţei din dreptul numelui persoanei pentru care se doreşte exprimarea votului, urmărindu-se ca numărul celor pentru care s-a exprimat votul să nu depăşească numărul ..................... .
Candidaţii:

Nr. crt.

Votul

Numele

Prenumele

Gradul profesional

     
     
     
3.BULETIN DE VOT pentru membrii Comisiei de cenzori a Colegiului Farmaciştilor din Judeţul ............../Municipiul Bucureşti
Votul se exprimă prin punerea unui semn, bifarea căsuţei din dreptul numelui persoanei pentru care se doreşte exprimarea votului, urmărindu-se ca numărul celor pentru care s-a exprimat votul să nu depăşească numărul ............... .
Candidaţii:

Nr. cit.

Votul

Numele

Prenumele

Gradul profesional

     
     
     
4.BULETIN DE VOT pentru membrii Comisiei de disciplină a Colegiului Farmaciştilor din Judeţul .............../Municipiul Bucureşti
Votul se exprimă prin punerea unui semn, bifarea căsuţei din dreptul numelui persoanei pentru care se doreşte exprimarea votului, urmărindu-se ca numărul celor pentru care s-a exprimat votul să nu depăşească numărul .................... .
Candidaţii:

Nr. crt.

Votul

Numele

Prenumele

Gradul profesional

     
     
     
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 59 din data de 27 ianuarie 2016