HOTĂRÂRE nr. 84 din 12 februarie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

ANEXĂ:
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Sediul/Adresa: str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: RO 2351555
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC

ANUL 2014

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

433.301,78

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

423.882,26

    

vânzări imobile OUG 15/2013- OUG 101/2011

2bis

190.159,46

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

 

2

 

Venituri financiare

5

9.419,52

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

432.460,20

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

415.003,70

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

153.701,57

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

13.696,09

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

66.099,36

   

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

49.001,72

   

C1

ch. cu salariile

13

48.033,55

   

C2

bonusuri

14

968,17

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

2.539,58

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

16,49

   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

435,80

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

14.105,77

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

181.506,68

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

17.456,50

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

841,58

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,00

 

1

 

Rezerve legale

25

0,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0.00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

841,58

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,00

 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenita acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,00

  

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,00

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

  

c)

dividende cuvenite altor acţionari

34

0,00

 

9

 

Profilul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,00

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

  

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0,00

  

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

32.842,78

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,00

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

32.842,78

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.017,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2.097,00

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.947,29

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.908.82

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

202,14

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 
 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

998,06

 

8

 

Plăţi restante

55

0,00

 

9

 

Creanţe restante

56

100.000,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 113 din data de 14 februarie 2014