ORDIN nr. M.57 din 27 mai 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor la bordul navelor şi ambarcaţiunilor din Forţele Navale
Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) şi o) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,
luând în considerare prevederile art. 2 din Legea nr. 308/2007 pentru aderarea României la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS), adoptat la Londra la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv 1988,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor la bordul navelor şi ambarcaţiunilor din Forţele Navale, prevăzut în anexa1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
________
1 - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării nr. M.229/20072 pentru aprobarea "F.N.-4, Regulamentul serviciului la bordul navelor militare".
________
2Ordinul ministrului apărării nr. M.229/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 422 din data de 11 iulie 2013