HOTĂRÂRE nr. 9 din 3 februarie 2015 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2015
Având în vedere prevederile:
- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 6, art. 9 alin. (3) şi art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011; şi
- Procesul-verbal nr. 760 din data de 3 februarie 2015 privind consultarea electronică a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:
Art. 1
Se aprobă Normele pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Departamentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 97/2007 privind aprobarea Normelor de reprezentare a auditorilor financiari la conferinţele Camerei Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 11 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 21/2014 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 22 mai 2014, se abrogă.
Art. 4
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

ANEXĂ: NORME pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în anul 2015
Art. 1
Prezentele norme reglementează modalitatea de desemnare a reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR sau Cameră, organizată în anul 2015.
Art. 2
Conferinţa Camerei este organul superior de conducere al Camerei Auditorilor Financiari din România, formată din toţi membrii cu drept de vot ai acesteia.
Art. 3
(1)Se stabileşte ziua de 28 martie 2015 ca dată la care se va întruni Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România, în Bucureşti.
(2)Locul, ora de desfăşurare, precum şi ordinea de zi a Conferinţei ordinare se stabilesc prin hotărârea Consiliului Camerei privind convocarea Conferinţei, care va fi adoptată conform art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011.
Art. 4
La Conferinţa ordinară a Camerei pentru anul 2015 norma de reprezentare este de 1 (un) reprezentant la 1 (un) auditor financiar.
Art. 5
Membrii Camerei cu drept de vot la Conferinţa ordinară pentru anul 2015 sunt auditorii financiari care şi-au îndeplinit toate obligaţiile către Cameră la data de 31 decembrie 2014, după cum urmează:
a)au achitat cotizaţia fixă la termenele stabilite de Cameră pentru anul 2014, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2014;
b)au achitat cotizaţia variabilă conform raportului de activitate pentru anul 2013 la termenele stabilite de Cameră pentru anul 2014, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2014;
c)au depus raportul anual de activitate pentru anul 2013/declaraţia privind lipsa activităţii pentru anul 2013, după caz, până la cel târziu 31 decembrie 2014;
d)au efectuat pregătirea profesională structurată (obligatorie) aferentă Programului de pregătire profesională continuă 2014.
Art. 6
(1)Lista cu auditorii financiari care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de Cameră la data de 31 decembrie 2014, conform art. 5, se publică pe site-ul Camerei Auditorilor Financiari din România la data de 9 februarie 2015.
(2)Persoanele interesate, nemulţumite de componenţa listei prevăzute la alin. (1), pot formula contestaţie împotriva acesteia în perioada 10 februarie 2015-13 februarie 2015, ora 16,00. Nerespectarea termenului de formulare a contestaţiilor atrage decăderea unei persoane din dreptul de a contesta lista prevăzută la alin. (1).
(3)Contestaţiile se depun, în scris, la sediul Camerei Auditorilor Financiari din România sau prin poştă, cu confirmare de primire la adresa sediului Camerei. Contestaţiile se consideră primite în termen dacă sunt primite cel târziu până la data de 13 februarie 2015, ora 16,00.
Art. 7
(1)Contestaţiile formulate conform art. 6 vor fi soluţionate de o comisie formată din 3 membri, după cum urmează: un membru al Consiliului Camerei desemnat în acest scop de către Consiliu, un membru din cadrul Departamentului de servicii pentru membri desemnat de directorul executiv şi directorul executiv sau directorul executiv adjunct al Camerei, după caz.
(2)Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de două zile lucrătoare de la data expirării termenului stabilit la art. 6 alin. (2), respectiv până la data de 17 februarie 2015, ora 16,00. Rezultatul contestaţiilor este definitiv şi se publică pe site-ul Camerei.
(3)Lista stabilită în urma soluţionării contestaţiilor formulate conform art. 6 se înaintează spre aprobare Consiliului Camerei cel târziu la data de 20 februarie 2015.
Art. 8
Lista cu auditorii financiari care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de Cameră la data de 31 decembrie 2014, conform art. 5. rămasă definitivă în urma soluţionării contestaţiilor şi aprobată de către Consiliul Camerei, reprezintă lista finală (Lista) şi se publică pe site-ul Camerei.
Art. 9
Are calitatea de reprezentant al auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei organizată la data de 28 martie 2015 auditorul financiar care îndeplineşte condiţiile de la art. 5 şi este înscris în Lista prevăzută la art. 8.
Art. 10
Auditorii financiari cuprinşi în Lista prevăzută la art. 8 sunt convocaţi în scris, prin scrisoare sau electronic prin e-mail cel târziu la data de 24 februarie 2015, să participe la Conferinţa ordinară a Camerei din data de 28 martie 2015.
Art. 11
(1)Auditorii financiari convocaţi de Cameră conform art. 10 şi care doresc să participe la Conferinţă confirmă participarea până cel târziu la data de 10 martie 2015, ora 16,00, prin unul dintre următoarele mijloace de corespondenţă: fax: nr. 021.410.03.48, e-mail: cafr@cafr.ro, poştă: la adresa Str. Sirenelor nr. 67-69, Bucureşti, sectorul 5.
(2)Auditorul financiar care a confirmat prezenţa la Conferinţă, însă se află în imposibilitatea de a fi prezent la Conferinţa ordinară a Camerei din data de 28 martie 2015 trebuie să înştiinţeze Camera privind absenţa sa, până cel târziu la data de 20 martie 2015, ora 16,00.
(3)Auditorul financiar înscris în Lista prevăzută la art. 8, care a confirmat prezenţa la Conferinţă şi care absentează fără să înştiinţeze Camera, conform alin. (2), poate fi obligat la plata cheltuielilor efectuate de Cameră pentru asigurarea prezenţei sale la Conferinţă.
Art. 12
Auditorii financiari care se regăsesc pe Lista prevăzută la art. 8 participă la dezbaterile Conferinţei ordinare a Camerei organizate în anul 2015 şi aprobă prin vot deschis materialele supuse aprobării, cuprinse în ordinea de zi a Conferinţei.
Art. 13
Prezentele norme se completează cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, referitoare la Conferinţa ordinară a Camerei.
Art. 14
Pentru organizarea procesului de desemnare a reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei din data de 28 martie 2015 se desemnează în calitate de coordonator din partea Consiliului Camerei doamna Ana Dincă, membru al Consiliului Camerei.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 100 din data de 6 februarie 2015