REGULAMENT din 4 martie 2013 de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentul regulament de organizare şi funcţionare este întocmit în temeiul art. 16 alin. (4) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1)Dispoziţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, denumit în continuare regulament, se aplică personalului Agenţiei Naţionale de Integritate, denumită în continuare Agenţie.
(2)Prezentul regulament poate fi completat prin ordin al preşedintelui Agenţiei cu norme interne, precum şi cu norme specifice în domeniul conduitei funcţionarilor publici şi a persoanelor angajate cu contract individual de muncă din cadrul Agenţiei.
CAPITOLUL II: Scopul şi obiectivele Agenţiei
Art. 3
Agenţia este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.
Art. 4
Agenţia este autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, ce funcţionează la nivel naţional, ca structură unică, cu sediul în municipiul Bucureşti.
Art. 5
(1)Scopul Agenţiei este asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, prin exercitarea de responsabilităţi în evaluarea declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, pe perioada îndeplinirii funcţiilor şi demnităţilor publice.
(2)În îndeplinirea acestui scop, Agenţia poate dezvolta relaţii de colaborare prin încheierea de protocoale cu entităţi din ţară sau din străinătate.
(3)Activitatea de evaluare efectuată de către inspectorii de integritate din cadrul Agenţiei se desfăşoară cu privire la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, conform prevederilor acesteia, care se completează cu dispoziţiile actelor normative în vigoare.
Art. 6
Orientările strategice în activitatea Agenţiei sunt următoarele:
a)consolidarea capacităţii de evaluare a declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute de lege, pe perioada îndeplinirii funcţiilor şi demnităţilor publice;
b)consolidarea capacităţii administrative;
c)implementarea şi consolidarea sistemelor informatice necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, precum şi a celor decizionale;
d)consolidarea componentelor de prevenţie şi de conştientizare în activitatea de combatere a corupţiei prin crearea mecanismelor de acţiune proactive adecvate;
e)îmbunătăţirea cadrului legal, crearea şi implementarea mecanismelor de aplicare efectivă a legii;
f)monitorizarea permanentă a soluţiilor date de către entităţile jurisdicţionale, judiciare şi disciplinare relevante în privinţa cauzelor înaintate de Agenţie;
g)pregătirea profesională continuă a inspectorilor de integritate şi a personalului din cadrul departamentelor administrative;
h)dezvoltarea relaţiilor de colaborare prin încheierea de protocoale cu entităţi din ţară sau din străinătate;
i)îndeplinirea obiectivelor strategice prevăzute prin angajamentele asumate de România la nivel european prin acte normative şi alte documente programatice.
Art. 7
În realizarea scopului pentru care a fost înfiinţată, Agenţia organizează în mod unitar şi instituţionalizat activitatea de evaluare a situaţiei averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, conform prevederilor acesteia.
Art. 8
Activitatea de evaluare a situaţiei averii existente pe durata exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice, după caz, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor, care se efectuează de către Agenţie, este supusă controlului judecătoresc.
Art. 9
Principiile după care se desfăşoară activitatea de evaluare sunt legalitatea, confidenţialitatea, imparţialitatea, independenţa operaţională, celeritatea, buna administrare, dreptul la apărare, precum şi prezumţia dobândirii licite a averii.
Art. 10
Potrivit principiului independenţei operaţionale, preşedintele, vicepreşedintele, secretarul general şi inspectorii de integritate nu vor solicita şi nu vor primi dispoziţii referitoare la evaluările privind averea persoanelor, conflictele de interese şi incompatibilităţile de la nicio autoritate publică, instituţie sau persoană.
Art. 11
(1)Agenţia îndeplineşte activitatea de evaluare a declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute de lege, pe perioada îndeplinirii funcţiilor şi demnităţilor publice, din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii do soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002.
(2)Agenţia asigură afişarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pe pagina de internet a Agenţiei, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, a adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se menţin pe pagina de internet a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestuia şi se arhivează potrivit legii.
CAPITOLUL III: Organizarea şi structura Agenţiei
Art. 12
Personalul Agenţiei este format din preşedintele Agenţiei, vicepreşedintele Agenţiei, inspectori de integritate, funcţionari publici şi personal contractual. Preşedintele Agenţiei este demnitar cu rang de secretar de stat, vicepreşedintele Agenţiei este demnitar cu rang de subsecretar de stat, iar funcţia de inspector de integritate este funcţie publică cu statut special.
Art. 13
Agenţia este condusă de un preşedinte şi de un vicepreşedinte, numiţi de către Senat, pe bază de concurs organizat de Consiliul Naţional de Integritate.
Art. 14
Agenţia are un secretar general care face parte din categoria înalţilor funcţionari publici şi este numit în condiţiile legii.
Art. 15
(1)În cadrul Agenţiei sunt organizate şi funcţionează următoarele structuri, la nivel de direcţii generale, direcţii, servicii şi compartimente:
15.1.Direcţii generale:
a)Inspecţia de integritate1, cu următoarele structuri funcţionale:
1Funcţionează la nivel de direcţie generală.
- Inspecţia de integritate2;
2Funcţionează la nivel de direcţie.
- Serviciul inspecţie de integritate 1;
- Serviciul inspecţie de integritate 2;
- Serviciul inspecţie de integritate 3;
- Serviciul inspecţie de integritate 4;
- Serviciul inspecţie de integritate 5;
- Serviciul inspecţie de integritate 6.
b)Direcţia generală juridică, relaţii publice şi comunicare, cu următoarele structuri funcţionale:
- Serviciul avizare şi legislaţie;
- Compartimentul contencios;
- Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie.
15.2.Direcţie:
Direcţia economică, cu următoarele structuri funcţionale:
- Serviciul financiar şi contabilitate;
- Compartimentul contabilitate;
- Compartimentul de investiţii şi achiziţii publice;
- Compartimentul arhivă;
- Serviciul administrativ.
15.3.Servicii:
a)Serviciul de tehnologia informaţiei, cu următoarele structuri funcţionale:
- Compartimentul administrare infrastructură informatică;
- Compartimentul informaţii clasificate.
b)Serviciul resurse umane, cu următoarele structuri funcţionale:
- Biroul resurse umane;
- Compartimentul protecţia muncii.
15.4.Compartimente:
a)Compartimentul audit public intern;
b)Registratura generală.
Art. 16
În cadrul numărului maxim de posturi aprobat, în structura Agenţiei se organizează şi funcţionează cabinetul preşedintelui, cu statut de compartiment distinct, cu activitate permanentă.
Art. 17
Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.
CAPITOLUL IV: Conducerea Agenţiei
SECŢIUNEA 1: Preşedintele
Art. 18
Preşedintele Agenţiei este demnitar cu rang de secretar de stat, numit în funcţie de către Senat, pe bază de concurs organizat de Consiliul Naţional de Integritate, denumit în continuare Consiliul. Mandatul acestuia este de 4 ani şi nu poate fi reînnoit.
Art. 19
Funcţia de preşedinte al Agenţiei este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor ori activităţilor exclusiv didactice din învăţământul superior.
Art. 20
Preşedintele Agenţiei nu îndeplineşte atribuţii operative referitoare la evaluările privind averea persoanelor, conflictele de interese şi incompatibilităţile.
SECŢIUNEA 2: Vicepreşedintele
Art. 21
Vicepreşedintele Agenţiei este demnitar cu rang de subsecretar de stat, numit în funcţie de către Senat, pe bază de concurs organizat de Consiliu. Mandatul acestuia este de 4 ani şi nu poate fi reînnoit.
Art. 22
Funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor ori activităţilor exclusiv didactice din învăţământul superior.
Art. 23
Vicepreşedintele Agenţiei nu îndeplineşte atribuţii operative referitoare la evaluările privind averea persoanelor, conflictele de interese şi incompatibilităţile.
SECŢIUNEA 3: Secretarul general
Art. 24
Secretarul general al Agenţiei este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură realizarea legăturilor funcţionale între structurile Agenţiei.
Art. 25
Secretarul general este subordonat preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei, coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a Agenţiei, îndeplinind şi alte atribuţii care îi sunt delegate de preşedintele Agenţiei, acţionând pentru ducerea la îndeplinire a ordinelor şi măsurilor stabilite de acesta.
Art. 26
Secretarul general nu îndeplineşte atribuţii operative referitoare la evaluările privind averea persoanelor, conflictele de interese şi incompatibilităţile.
SECŢIUNEA 4: Atribuţiile conducerii Agenţiei pe niveluri ierarhice
SUBSECŢIUNEA 1: Atribuţiile preşedintelui Agenţiei
Art. 27
(1)Principalele atribuţii ale preşedintelui Agenţiei sunt următoarele:
a)organizează, coordonează, conduce şi controlează, în limitele legii, activitatea curentă a Agenţiei;
b)aprobă statul de funcţii şi de personal;
c)numeşte, prin ordin, personalul Agenţiei, în condiţiile legii;
d)exercită acţiunea disciplinară împotriva personalului din subordine;
e)asigură publicarea raportului anual de activitate a Agenţiei şi a auditului extern independent pe pagina de internet a Agenţiei;
f)prezintă Consiliului, trimestrial sau la cererea acestuia, ori de câte ori este necesar, informările referitoare la activitatea Agenţiei;
g)reprezintă Agenţia în raporturile cu orice altă instituţie publică sau privată ori persoană fizică;
h)asigură întocmirea strategiei privind procedurile de evaluare a averii, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor de către Agenţie, ţinând seamă şi de recomandările Consiliului; strategia se întocmeşte anual şi se prezintă pentru aprobare Consiliului;
i)emite ordine şi instrucţiuni;
j)îndeplineşte orice alte atribuţii care pot decurge din eventuale modificări legislative survenite ulterior, prevăzute de lege.
(2)Preşedintele Agenţiei poate delega, prin ordin, în condiţiile legii, atribuţii şi sarcini vicepreşedintelui, secretarului general, precum şi altor persoane din conducerea structurilor Agenţiei, împuternicite în acest scop.
(3)Preşedintele Agenţiei aprobă prin ordin regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Agenţiei, cu respectarea condiţiilor legale.
(4)Preşedintele Agenţiei are calitatea de ordonator principal de credite. în cazul în care funcţia de preşedinte al Agenţiei este vacantă, precum şi în orice alte cazuri în care preşedintele se află în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia, calitatea de ordonator principal de credite este exercitată de vicepreşedintele Agenţiei sau de secretarul general al Agenţiei.
(5)Pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei, preşedintele sau, după caz, vicepreşedintele Agenţiei întocmeşte proiectul de buget, în vederea aprobării prin lege.
(6)Preşedintele Agenţiei procedează la comunicarea raportului de audit, în termen de maximum 5 zile de la primirea acestuia, Consiliului.
(7)Preşedintele Agenţiei, în cazul sesizării din oficiu, întocmeşte raport de sesizare.
(8)Dacă preşedintele şi/sau vicepreşedintele Agenţiei sunt/este suspendaţi/suspendat din funcţie, Consiliul deleagă atribuţiile de conducere unui inspector de integritate. Interimatul încetează la data revenirii în funcţie a titularilor sau la data numirii altor persoane.
SUBSECŢIUNEA 2: Atribuţiile vicepreşedintelui Agenţiei
Art. 28
(1)Vicepreşedintele Agenţiei exercită atribuţiile prevăzute de lege ori încredinţate de preşedintele Agenţiei. în cazul în care preşedintele Agenţiei se află în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia sau funcţia este vacantă, vicepreşedintele exercită următoarele atribuţii:
a)organizează, coordonează, conduce şi controlează, în limitele legii, activitatea curentă a Agenţiei;
b)aprobă statul de funcţii şi de personal;
c)numeşte, prin ordin, personalul Agenţiei, în condiţiile legii;
d)exercită acţiunea disciplinară împotriva personalului din subordine;
e)asigură publicarea raportului anual de activitate a Agenţiei şi a auditului extern independent pe pagina de internet a Agenţiei;
f)prezintă Consiliului, trimestrial sau la cererea acestuia, ori de câte ori este necesar, informările referitoare la activitatea Agenţiei;
g)reprezintă Agenţia în raporturile cu orice altă instituţie publică sau privată ori persoană fizică;
h)asigură întocmirea strategiei privind procedurile de evaluare a averii, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor de către Agenţie, ţinând seamă şi de recomandările Consiliului; strategia se întocmeşte anual şi se prezintă pentru aprobare Consiliului;
i)emite ordine şi instrucţiuni;
j)îndeplineşte orice alte atribuţii care pot decurge din eventuale modificări legislative survenite ulterior, prevăzute de lege.
(2)În cazul în care funcţia de preşedinte al Agenţiei este vacantă, precum şi în orice alte cazuri în care preşedintele se află în imposibilitate de a-şi exercita funcţia, calitatea de ordonator principal de credite este exercitată de vicepreşedintele Agenţiei sau de secretarul general al Agenţiei.
(3)Proiectul de buget se întocmeşte de preşedintele sau, după caz, de vicepreşedintele Agenţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, şi se înaintează Guvernului, pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus aprobării prin lege.
(4)Dacă preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei sunt suspendaţi din funcţie, Consiliul deleagă atribuţiile de conducere unui inspector de integritate. Interimatul încetează la data revenirii în funcţie a titularilor sau la data numirii altor persoane.
SUBSECŢIUNEA 3: Atribuţiile secretarului general
Art. 29
(1)Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale secretarului general sunt următoarele:
a)coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul Agenţiei şi asigură legătura operativă dintre preşedinte, vicepreşedinte şi conducătorii tuturor direcţiilor (generale) şi celelalte compartimente din Agenţie, în limita competenţelor delegate de preşedintele Agenţiei;
b)urmăreşte şi asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin Agenţiei;
c)coordonează activitatea de elaborare a politicilor de personal din cadrul direcţiilor (generale) şi celorlalte compartimente şi principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor;
d)reprezintă Agenţia, pe baza împuternicirii date de preşedinte, în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, persoanelor juridice de drept privat şi a persoanelor fizice;
e)colaborează cu secretarii generali din celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, în probleme de interes comun;
f)avizează graficul concediilor de odihnă pentru personalul din cadrul Agenţiei;
g)avizează orele suplimentare efectuate, la propunerea structurilor din Agenţie;
h)coordonează activitatea de perfecţionare a personalului din cadrul Agenţiei;
i)asigură realizarea de către direcţiile (generale) pe care le coordonează a sarcinilor primite din partea preşedintelui şi a vicepreşedintelui;
j)avizează anunţurile pentru concursurile organizate în cadrul aparatului propriu al Agenţiei, în vederea publicării lor în presă;
k)evaluează performanţele profesionale individuale ale funcţionarilor publici care ocupă funcţii de conducere de nivel imediat inferior funcţiei de secretar general;
l)îndeplineşte şi alte însărcinări prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare ori încredinţate de preşedinte şi vicepreşedinte.
(2)Secretarul general are următoarele atribuţii comune:
a)îndrumă şi urmăreşte activitatea direcţiilor/serviciilor/ compartimentelor coordonate, în limita competenţelor delegate;
b)stabileşte obiectivele în baza cărora se evaluează performanţele profesionale individuale ale directorilor/şefilor de serviciu ai structurilor coordonate;
c)urmăreşte realizarea sarcinilor direcţiilor din subordine şi ia măsuri operative pentru îndeplinirea lor;
d)propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiilor/serviciilor/compartimentelor pe care le coordonează;
e)avizează toate proiectele de ordin în domeniul carierei funcţionarului public;
f)asigură resursele şi logistica pentru realizarea sarcinilor primite din partea preşedintelui şi a vicepreşedintelui de către direcţiile/serviciile/compartimentele pe care le coordonează;
g)avizează diverse tipuri de corespondenţă între direcţiile din subordine sau între acestea şi alte instituţii sau autorităţi publice.
(3)În situaţia în care, din orice motive, atribuţiile curente ale funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei nu pot fi exercitate, cu excepţia situaţiei în care preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei sunt suspendaţi din funcţie, secretarul general va exercita aceste atribuţii.
(4)În situaţia în care funcţia de preşedinte al Agenţiei este vacantă, precum şi în orice alte cazuri în care preşedintele se află în imposibilitate de a-şi exercita funcţia, calitatea de ordonator principal de credite este exercitată de vicepreşedintele Agenţiei sau de secretarul general al Agenţiei.
SUBSECŢIUNEA 4: Atribuţii comune ale directorilor generali, directorilor, şefilor de servicii şi şefilor de birou
Art. 30
(1)Directorii/directorii generali au, în principal, următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi, în funcţie de specificul direcţiei/direcţiei generale pe care o conduc şi în funcţie de limitele de competenţă stabilite în fişa postului:
a)conduc, organizează, coordonează, controlează şi răspund de activitatea direcţiei generale/direcţiei;
b)participă la elaborarea sau realizarea unor lucrări de complexitate sau de importanţă deosebită;
c)participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern;
d)stabilesc atribuţiile şi obiectivele individuale pentru directorul sau şefii de serviciu din subordinea directă;
e)evaluează performanţele profesionale ale directorului sau ale şefilor de serviciu din subordine şi contrasemnează evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din subordinea acestora;
f)răspund de încărcarea echilibrată a salariaţilor din subordine, elaborează şi revizuiesc fişele posturilor pentru directorul sau şefii de serviciu din subordinea directă şi avizează fişele posturilor pentru personalul din subordinea acestora;
g)repartizează compartimentelor din subordine lucrările atribuite spre rezolvare direcţiei generale/direcţiei pe care o conduc;
h)stabilesc măsurile necesare pentru cunoaşterea şi aplicarea legilor şi dispoziţiilor conducătorilor ierarhici, care vizează domeniile de activitate ale direcţiei generale/direcţiei pe care o conduc;
i)stabilesc măsuri de aplicare a regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern;
j)urmăresc şi iau măsuri pentru corecta aplicare a legislaţiei în vigoare în domeniile de activitate ale direcţiei generale/direcţiei;
k)verifică, vizează şi/sau propun spre avizare/avizează lucrările elaborate în cadrul direcţiei generale/direcţiei pe care o conduc;
l)urmăresc respectarea normelor de conduită şi disciplină de către personalul din direcţia generală/direcţia pe care o conduc;
m)dispun, în condiţiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare de către personalul din direcţia generală/direcţia pe care o conduc şi avizează propunerile privind plata sau recuperarea acestora;
n)avizează şi urmăresc realizarea graficului concediului de odihnă al personalului din direcţia generală/direcţia pe care o conduc, corespunzător normelor legale în vigoare şi programelor de activitate ale acestora;
o)propun spre avizare pontajul lunar pentru personalul din cadrul direcţiei generale/direcţiei;
p)prezintă propuneri privind relaţiile cu instituţii şi organizaţii din alte ţări;
q)analizează şi sprijină propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din direcţia generală/direcţia pe care o conduc, în vederea îmbunătăţirii activităţii direcţiei generale/direcţiei;
r)răspund în faţa preşedintelui, a vicepreşedintelui sau, după caz, a secretarului general, pentru activitatea desfăşurată;
s)directorii sunt înlocuitorii de drept ai directorilor generali;
t)stabilesc persoanele cărora li se distribuie atribuţiile de serviciu ale personalului lipsă, în funcţie de competenţa şi pregătirea acestora, precum şi perioada de delegare a acestor sarcini;
u)exercită alte atribuţii primite de la superiorii ierarhici, în condiţiile legii.
(2)Şefii de servicii/Şefii de birou au următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi, în funcţie de specificul serviciului/biroului pe care îl conduc şi în funcţie de limitele de competenţă stabilite în fişa postului:
a)organizează, îndrumă, controlează şi răspund de activitatea structurii pe care o conduc;
b)participă la elaborarea ori la realizarea unor lucrări de complexitate sau de importanţă deosebită, dispuse de superiorii ierarhici;
c)participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern;
d)prezintă conducerii Agenţiei sau direcţiei generale/direcţiei în a cărei structură sunt încadraţi lucrările şi corespondenţa elaborate în cadrul compartimentului;
e)informează superiorul imediat ierarhic asupra principalelor probleme pe care le au de rezolvat sau care s-au rezolvat în absenţa acestora;
f)stabilesc atribuţiile şi obiectivele individuale pentru personalul din subordine;
g)evaluează anual performanţele profesionale individuale ale personalului din cadrul serviciului/biroului;
h)elaborează şi revizuiesc fişele posturilor pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;
i)repartizează lucrări, ţinând seama de încărcarea personalului, pregătirea şi competenţa acestuia şi în concordanţă cu importanţa postului, pentru personalul din subordine;
j)stabilesc măsurile necesare pentru cunoaşterea şi aplicarea legilor şi a dispoziţiilor conducătorilor ierarhici, pentru structurile de care răspund;
k)urmăresc şi iau măsuri pentru corecta aplicare a legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate al compartimentului;
l)întocmesc planurile de acţiune în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru serviciile/birourile pe care le conduc şi le prezintă spre avizare/aprobare superiorilor ierarhici;
m)verifică, vizează şi/sau propun spre avizare lucrările din compartimentele pe care le conduc;
n)urmăresc respectarea normelor de conduită şi disciplină de către personalul din subordine;
o)stabilesc, în condiţiile legii, efectuarea de către personalul din subordine a orelor suplimentare peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare şi propun plata sau recuperarea acestora;
p)vizează şi urmăresc realizarea graficului concediului de odihnă al personalului din subordine, corespunzător normelor legale în vigoare şi programelor de activitate ale structurilor conduse;
q)realizează pontajul lunar pentru personalul din subordine, pe care îl semnează de vizat şi îl prezintă superiorului ierarhic;
r)analizează şi sprijină propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii compartimentului;
s)stabilesc persoanele cărora să li se distribuie atribuţiile de serviciu ale personalului lipsă, în funcţie de competenţa şi pregătirea acestora, precum şi perioada de delegare a acestor sarcini;
t)exercită alte atribuţii primite de la superiorii ierarhici, în condiţiile legii.
(3)Directorii generali, directorii, şefii de servicii, şefii de birouri pot delega o parte dintre atribuţiile lor către funcţionarii din subordine, în condiţiile legii.
CAPITOLUL V: Atribuţiile compartimentelor funcţionale din structura organizatorică a Agenţiei
SECŢIUNEA 1: Cabinetul demnitarului
Art. 31
Atribuţiile principale ale Cabinetului demnitarului sunt următoarele:
a)înregistrează corespondenţa primită;
b)organizează pregătirea şi prezentarea corespondenţei adresate conducerii;
c)urmăreşte soluţionarea şi prezentarea documentelor la termen de către structurile Agenţiei;
d)ţine evidenţa şi transmite conducerii solicitările de audienţe, întâlniri de lucru şi asigură programarea acestora;
e)coordonează activitatea privind expedierea corespondenţei, în colaborare cu Registratura generală;
f)asigură evidenţa, folosirea şi păstrarea ştampilelor conducerii, conform prevederilor legale;
g)păstrează şi ţine evidenţa ordinelor emise de către preşedintele Agenţiei;
h)ţine evidenţa delegaţiilor efectuate de către personalul Agenţiei;
i)asigură legăturile telefonice cu conducerea Agenţiei, prin centrala telefonică de care dispune aceasta;
j)elaborează documentele specifice cabinetului;
k)gestionează agenda de lucru a conducerii;
l)exercită orice alte atribuţii dispuse de către conducerea Agenţiei.
SECŢIUNEA 2: Compartimentul audit public intern
Art. 32
Organizarea şi funcţionarea Compartimentului audit public intern (denumit în continuare C.A.P.I.) este guvernată de următoarele normative: Legea nr. 144/2007. republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, normele metodologice specifice privind organizarea şi funcţionarea auditului public intern în cadrul Agenţiei, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul entităţilor publice, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului de conduită etică a auditorului intern şi de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 33
Auditul intern este asigurat în cadrul Agenţiei de către C.A.P.I., care funcţionează în subordinea directă a preşedintelui.
Art. 34
Din punctul de vedere al strategiei, al conformităţii legale şi al scopului, activitatea C.A.P.I. este monitorizată prin evaluări regulate de către Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare U.C.A.A.P.I., unitate căreia îi este subordonată din punct ie vedere metodologic.
Art. 35
Coordonarea activităţii de specialitate a C.A.P.I. este asigurată de către un coordonator numit prin ordin de către preşedintele Agenţiei, pe baza avizului U.C.A.A.P.I. abţinut de către coordonator.
Art. 36
C.A.P.I. desfăşoară la nivelul Agenţiei activitatea funcţional independentă şi obiectivă menită să dea asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile Agenţiei, pe care o ajută să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică; auditul intern evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare. în acelaşi timp, C.A.P.I., prin misiunile de consiliere desfăşurate la nivelul Agenţiei, are menirea de a aduce plusvaloare şi de a îmbunătăţi administrarea Agenţiei, gestiunea riscului şi controlul intern, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi manageriale. Alături de activităţile de asigurare, activităţile de consiliere se efectuează potrivit flanului anual de audit, dar şi la cererea expresă a preşedintelui Agenţiei.
Art. 37
Auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Agenţiei, cu următoarele precizări:
1.În ceea ce priveşte activitatea specifică a Agenţiei, desfăşurată de către inspectorii de integritate (funcţionari publici cu statut special), aceasta este protejată de confidenţialitate, prin specificaţiile Legii nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În vederea susţinerii eficienţei activităţii specifice Agenţiei, controlul de fond al acesteia va fi asigurat în mod direct şi nemijlocit de către conducerea Agenţiei. Astfel, misiunile de audit planificate a se desfăşura la nivelul Inspecţiei de integritate vor viza:
a)suficienţa cadrului normativ;
b)suficienţa personalului încadrat;
c)managementul riscurilor (formalizarea procesului de gestionare a riscurilor asociate activităţilor desfăşurate, progresul demersurilor); şi
d)funcţia managerială din punct de vedere al existenţei, aplicării şi suficienţei sistemului de control intern:
(i)standardizarea activităţii (elaborarea procedurilor operaţionale de lucru: dacă există, dacă sunt actualizate, cunoscute de către toţi cei implicaţi, dacă sunt aplicate întocmai/respectate);
(ii)diagrama decizională (dacă sunt stabilite nivele de decizie, dacă sunt desemnate persoanele responsabile, dacă persoanele de decizie corespund profesional, dacă sunt asigurate condiţiile continuităţii activităţii în lipsa decidenţilor, dacă procesul decizional este formalizat);
(iii)diagrama relaţională (formalizare, funcţionare, forme de comunicare asigurate în cadrul structurii);
(iv)asigurarea continuităţii (delegarea de atribuţii, delegarea de competenţe);
(v)forme de control (dacă sunt stabilite, aplicate, comunicate, eficiente, raportate);
(vi)asigurarea calităţii în activitatea desfăşurată (monitorizarea, supervizarea, verificarea, planificarea, raportarea activităţii, formarea şi perfecţionarea profesională continuă);
(vii)sistemul de raportare (formalizarea, funcţionarea, eficienţa).
2.Cadrul legal naţional de referinţă pentru domeniul informaţiilor clasificate a determinat hotărârea ca singura formă de control asupra proceselor realizate de Compartimentul informaţii clasificate din cadrul Agenţiei să fie exercitată de către Autoritatea Desemnată de Securitate, în speţă Serviciul Român de Informaţii.
Art. 38
Auditorii din cadrul C.A.P.I. au următoarele atribuţii specifice:
a)elaborează şi actualizează Normele metodologice specifice de organizare şi funcţionare a activităţii de audit intern desfăşurate la nivelul Agenţiei, pe care le transmite spre avizare către U.C.A.A.P.I.;
b)elaborează, până la data de 30 noiembrie a anului precedent, proiectul planului anual de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni, precum şi prin preluarea sugestiilor preşedintelui Agenţiei, ţinând seamă de recomandările Curţii de Conturi. Proiectul planului anual de audit este înaintat spre aprobare preşedintelui Agenţiei şi este însoţit de un referat de justificare;
c)elaborează planul multianual de audit intern, care reprezintă o strategie de acţiune pe 3-5 ani, bazată pe o analiză de risc;
d)elaborează raportul anual al activităţii de audit intern, pe care îl transmite preşedintelui Agenţiei spre aprobare şi până la data de 25 ianuarie îl transmite către U.C.A.A.P.I. şi Curtea de Conturi;
e)efectuează activităţi de audit intern cu privire la eficienţa sistemelor de control intern, la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public;
f)efectuează, la cererea preşedintelui Agenţiei, misiuni ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit intern;
g)auditează, cel puţin o dată la 3 ani şi fără a se limita la acestea, următoarele:
(i)angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţiile de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
(ii)plăţile asumate prin angajamentele bugetare şi legale;
(iii)vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;
(iv)concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;
(v)constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi de stabilire a titlurilor de creanţă şi facilităţilor acordate la încasarea acestora;
(vi)alocarea creditelor bugetare;
(vii)sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
(viii)sistemul de luare a deciziilor;
(ix)sistemele de conducere şi control;
(x)sistemele informatice;
h)desfăşoară misiuni de consiliere a căror formă este propusă de către coordonatorul C.A.P.I. şi aprobată de către preşedintele Agenţiei, numai în condiţiile în care acestea nu generează conflicte de interese şi nu sunt incompatibile cu îndatoririle auditorilor interni;
i)cu ocazia misiunilor de audit sau consiliere efectuate se au în vedere şi prevederile art. 37 alin. (1);
j)în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat preşedintelui Agenţiei;
k)elaborează şi actualizează, ori de câte ori este cazul, Manualul procedurilor operaţionale specifice activităţii de audit intern, cu scopul standardizării activităţii;
l)raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
m)se preocupă permanent de perfecţionarea cunoştinţelor profesionale;
n)urmăresc stadiul implementării recomandărilor formulate în urma misiunilor efectuate şi informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de către structurile auditate, precum şi despre consecinţele neimplementării acestora, ataşând documentaţia relevantă;
o)prin supervizarea misiunilor sau verificarea încrucişată realizează evaluarea internă a activităţii de audit, care va garanta calitatea rapoartelor de audit;
p)efectuează toate demersurile necesare obţinerii certificatului de atestare naţională a auditorilor interni.
Art. 39
Coordonatorul C.A.P.I. are următoarele atribuţii specifice:
a)asigură gestionarea optimă a resurselor umane de care dispune compartimentul, în sensul repartizării auditorilor în misiuni de audit în funcţie de pregătirea, competenţa şi experienţa acestora, dar şi ţinând cont de faptul că atunci când misiunile de asigurare sunt realizate în urma unei misiuni de consiliere, efectuarea misiunilor de asigurare şi, respectiv, a misiunilor de consiliere va fi realizată pe cât posibil de auditori şi supervizori diferiţi;
b)verifică sub confirmarea semnăturii toate documentele rezultate din activitatea specifică;
c)asigură aplicarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne la nivelul compartimentului;
d)asigură elaborarea şi predarea lucrărilor de specialitate în termenele legale sau solicitate prin apostila de repartizare;
e)asigură împreună cu conducerea Agenţiei condiţiile necesare pregătirii profesionale a auditorilor interni, perioada legală destinată în acest scop fiind de minimum 15 zile pe an pentru fiecare auditor;
f)elaborează Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern;
g)asigură respectarea Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern, precum şi a Codului de conduită etică a auditorului intern;
h)elaborează Planul anual de activitate a C.A.P.I., pentru anul următor;
i)asigură comunicarea cu U.C.A.A.P.I.;
j)informează fără întârziere conducerea Agenţiei asupra oricărei situaţii care ar putea să afecteze independenţa sau obiectivitatea auditorilor interni;
k)întocmeşte şi actualizează fişa fiecărui post din subordine;
l)asigură elaborarea şi actualizarea permanentă a procedurilor operaţionale scrise şi formalizate, specifice activităţii desfăşurate.
Art. 40
În scopul evitării prejudicierii independenţei şi obiectivităţii auditorilor interni, atunci când misiunile de asigurare sunt realizate în urma unei misiuni de consiliere, efectuarea misiunilor de asigurare şi, respectiv, a misiunilor de consiliere va fi realizată de auditori şi supervizori diferiţi.
Art. 41
Auditorii din cadrul C.A.P.I. sunt numiţi/destituiţi din funcţie de către preşedintele Agenţiei, cu avizul prealabil al coordonatorului Compartimentului audit public intern.
Art. 42
Coordonatorul structurii de audit este numit/destituit în/din funcţie de către preşedintele Agenţiei, cu avizul prealabil al U.C.A.A.P.I.
Art. 43
Personalul de conducere şi de execuţie din structurile auditate are obligaţia să ofere documentele şi informaţiile solicitate, în termenele stabilite, precum şi tot sprijinul necesar desfăşurării în bune condiţii a auditului public intern.
SECŢIUNEA 3: Serviciul de tehnologia informaţiei
SUBSECŢIUNEA 1:
Art. 44
Serviciul de tehnologia informaţiei (denumit în continuare S.T.I.) se află în subordinea directă a preşedintelui Agenţiei şi sprijină şeful Structurii de securitate în desfăşurarea activităţii Structurii de securitate.
Art. 45
Organizarea şi funcţionarea Structurii de securitate sunt prevăzute în prezentul regulament.
Art. 46
Regulamentul se aplică tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul Structurii de securitate de către personalul său, fără excepţie.
Art. 47
Regulamentul se completează cu actele normative reglementând organizarea şi funcţionarea Agenţiei, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii Structurii de securitate şi a personalului său.
Art. 48
Structura de securitate asigură implementarea procedurilor şi normelor de protecţie a informaţiilor clasificate reglementate legal referitoare la:
- protecţia juridică;
- protecţia prin măsuri procedurale;
- protecţia personalului;
- protecţia fizică;
- protecţia sistemelor informatice.
Art. 49
Structura de securitate are următoarele atribuţii generale:
a)elaborează şi supune aprobării conducerii Agenţiei normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b)întocmeşte Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;
c)coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
d)asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
e)monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
f)consiliază conducerea Agenţiei în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
g)informează conducerea Agenţiei despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
h)acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
i)organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
j)asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
k)actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
l)întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
m)prezintă conducerii Agenţiei propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
n)efectuează, cu aprobarea conducerii Agenţiei, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
o)exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.
Art. 50
Structura de securitate are următoarele atribuţii pe linia protecţiei personalului:
a)asigură implementarea normelor interne privind securitatea personalului;
b)iniţiază procesul de solicitare a eliberării certificatelor de securitate, din dispoziţia preşedintelui Agenţiei;
c)pune la dispoziţia persoanei pentru care se solicită eliberarea certificatului de securitate formularul-tip corespunzător nivelului de acces solicitat;
d)acordă asistenţă în vederea completării formularelor de verificare, cu respectarea termenului de transmitere a solicitării;
e)acordă sprijinul necesar instituţiilor cu atribuţii în efectuarea verificărilor asupra personalului ce urmează să aibă acces la informaţii clasificate;
f)ţine evidenţa actualizată a tuturor persoanelor din cadrul instituţiei care au acces la informaţii clasificate, evidenţa certificatelor de securitate şi ia măsurile necesare pentru revalidarea sau retragerea certificatelor de securitate;
g)reanalizează periodic şi actualizează normele interne de implementare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate.
Art. 51
Pe linia protecţiei juridice, personalul Structurii de securitate are sarcina de a consilia conducătorii unităţilor pentru ca toate persoanele din instituţie care gestionează informaţii clasificate să cunoască reglementările în vigoare referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
Art. 52
Structura de securitate are următoarele responsabilităţi pe linia protecţiei prin măsuri procedurale:
a)elaborează şi supune aprobării conducerii Agenţiei normele interne de lucru şi de ordine interioară privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b)întocmeşte Programul de prevenire a scurgerilor de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia.
Art. 53
Structura de securitate are următoarele atribuţii pe linia protecţiei fizice:
a)prezintă conducătorului persoanei juridice propuneri referitoare la măsurile de securitate fizică şi controlul accesului în zonele de securitate, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate;
b)verifică viabilitatea măsurilor de securitate fizică ale obiectivelor, sectoarelor şi locurilor în care sunt manipulate sau păstrate informaţii clasificate;
c)supraveghează aplicarea măsurilor necesare asigurării protecţiei fizice în zonele şi încăperile în care se desfăşoară activităţi în cadrul cărora sunt vehiculate informaţii clasificate;
d)elaborează şi, după aprobare, concretizează programele de inspecţie a măsurilor de securitate fizică şi informează şeful instituţiei cu privire la vulnerabilităţile constatate;
e)realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecţie fizică;
f)stabileşte planul de cooperare cu alte instituţii cu responsabilităţi în asigurarea protecţiei fizice.
Art. 54
Structura de securitate are următoarele atribuţii pe linia protecţiei sistemelor informatice:
a)coordonează activităţile de protecţie a informaţiilor clasificate care sunt stocate, procesate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice şi de comunicaţii;
b)analizează cauzele care au generat incidente de securitate în sistemele informatice şi de comunicaţie;
c)semnalează conducătorului persoanei juridice incidentele de securitate;
d)prezintă propuneri de certificare şi autorizare a sistemelor de securitate specifice sistemelor informatice şi de comunicaţii.
Art. 55
Structura de securitate este parte integrantă a funcţiei de conducere. Personalul din Structura de securitate este numit de preşedintele Agenţiei şi se subordonează direct acestuia. Şeful Structurii de securitate este numit de preşedintele Agenţiei din cadrul persoanelor care deţin funcţii de conducere şi decizie în cadrul Agenţiei: vicepreşedintele sau secretarul general.
Art. 56
Şeful Structurii de securitate are următoarele atribuţii:
a)coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea Structurii de securitate;
b)repartizează sarcinile, monitorizează îndeplinirea acestora în cadrul Structurii de securitate în acord cu atribuţiile specifice fiecărui tip de protecţie a informaţiilor clasificate;
c)asigură includerea personalului din Structura de securitate în sistemul permanent de pregătire şi perfecţionare, organizat de instituţiile învestite cu atribuţii de coordonare a activităţii şi de control al măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
d)asigură aplicarea strictă a normelor cu privire la întocmirea, manipularea, circulaţia şi păstrarea documentelor cu regim special şi a informaţiilor clasificate, în domeniul de activitate al structurii;
e)propune spre aprobare sau avizează toate documentele elaborate în cadrul Structurii de securitate;
f)asigură o bună colaborare cu instituţii sau autorităţi publice cu care intră în contact în realizarea atribuţiilor ce îi revin conform prezentului regulament şi actelor normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii pe care o desfăşoară;
g)asigură asistenţa de specialitate.
Art. 57
Serviciul de tehnologia informaţiei asigură implementarea, administrarea şi securitatea infrastructurii I.T. a Agenţiei, în directă corespondenţă cu legislaţia în vigoare din domeniul I.T. şi al informaţiilor clasificate.
Art. 58
Regulamentul se aplică tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul S.T.I. de către personalul său, fără excepţie.
Art. 59
Regulamentul se completează cu actele normative ce reglementează organizarea şi funcţionarea Agenţiei, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii de tehnologia informaţiei, a informaţiilor clasificate şi a personalului său.
Art. 60
S.T.I. este compus din două compartimente: Compartimentul informaţii clasificate şi Compartimentul administrare infrastructură informatică.
Art. 61
Managementul S.T.I. este asigurat de către un şef de serviciu.
Art. 62
Atribuţiile generale ale şefului de serviciu al S.T.I. sunt:
a)organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea S.T.I.;
b)repartizează sarcinile, monitorizează îndeplinirea acestora în cadrul S.T.I., în acord cu atribuţiile specifice fiecărui post din subordine;
c)gestionează resursele umane şi materiale la nivelul S.T.I.;
d)răspunde de informarea personalului din S.T.I. referitor la aspectele de interes;
e)asigură dezvoltarea profesională a personalului din subordine;
f)dispune măsuri pentru personalul din cadrul S.T.I., cu aprobarea conducerii Agenţiei, referitoare la: scoaterea la concurs a posturilor vacante din subordine; promovarea în carieră a personalului din subordine, conform reglementărilor legale în vigoare; stimularea, premierea şi acordarea altor drepturi salariale pentru angajaţii din subordine; sesizarea comisiei de disciplină;
g)asigură aplicarea strictă a normelor cu privire la întocmirea, manipularea, circulaţia şi păstrarea documentelor cu regim special şi a informaţiilor clasificate, în domeniul de activitate al serviciului;
h)asigură administrarea sistemului de securitate fizică şi informaţională al Agenţiei;
i)asigură crearea, analiza, dezvoltarea şi administrarea sistemelor informatice ale Agenţiei, în vederea optimizării îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale personalului din suportul administrativ şi din Inspecţia de integritate;
j)participă la realizarea de consultanţe şi proiecte, precum şi la elaborarea de contracte în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
k)propune spre aprobare toate documentele elaborate în cadrul S.T.I.
SUBSECŢIUNEA 2: Compartimentul administrare infrastructură informatică
Art. 63
Compartimentul administrare infrastructură informatică este un compartiment special pentru asigurarea infrastructurii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Agenţiei şi corelarea acesteia cu necesităţile angajaţilor în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi cu măsurile de securitate impuse în gestionarea informaţiilor clasificate.
Art. 64
Compartimentul administrare infrastructură informatică are următoarele atribuţii:
a)asigură suportul informatic necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţilor din cadrul Agenţiei;
b)asigură întreţinerea sistemului informatic propriu şi de comunicaţii al Agenţiei, alinierea acestuia la cerinţele de integrare europeană şi cadrul pentru implementarea directivelor Uniunii Europene în domeniul IT&C;
c)analizează şi face propuneri de dezvoltare/optimizare a diverselor componente ale sistemului informaţional-decizional;
d)analizează şi face propuneri de dotare cu echipamente de tehnică de calcul şi de soluţii hardware/software de interconectare în cadrul Agenţiei, în conformitate cu studiile de oportunitate elaborate în acest sens, asigurând dezvoltarea unitară a sistemelor informatice ale Agenţiei;
e)participă la pregătirea planului de aprovizionare tehnico-materială necesar domeniului de activitate, prin întocmirea de referate de necesitate pentru echipamentele de tehnică de calcul şi comunicaţii, la solicitarea scrisă a direcţiilor/ serviciilor/compartimentelor, după analizarea acestora;
f)face propuneri la alegerea, implementarea, dezvoltarea şi gestionarea soluţiilor de tehnologie a informaţiei şi comunicaţiilor complexe;
g)face propuneri de specificaţii tehnice pentru realizarea caietelor de sarcini privind procurarea de tehnică de calcul şi comunicaţii;
h)face propuneri şi participă la elaborarea şi implementarea unor proiecte informatice specifice domeniului;
i)asigură implementarea politicii de securitate a datelor gestionate în cadrul Agenţiei şi asigură păstrarea confidenţialităţii asupra datelor şi informaţiilor deţinute;
j)asigură utilizarea optimă şi eficientă a echipamentelor de tehnică de calcul din dotare (calculatoare, reţele, terminale, echipamente de comunicaţii etc.), a produselor software achiziţionate cu licenţă de la firme specializate, precum şi a celor elaborate în cadrul Agenţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
k)asigură administrarea tuturor echipamentelor de tehnică de calcul, prin montarea, instalarea şi întocmirea evidenţei acestora la utilizatorii desemnaţi;
l)asigură asistenţă tehnică utilizatorilor de tehnică de calcul din cadrul Agenţiei, în toate problemele specifice;
m)asigură consilierea şi îndrumarea metodologică a compartimentelor din cadrul Agenţiei pentru informatizarea, administrarea şi gestionarea datelor cu care acestea operează;
n)asigură depanarea primară pentru tehnica de calcul (devirusări, deblocări etc.), instalarea/configurarea echipamentelor de tehnologie a informaţiei şi comunicaţiilor, a echipamentelor periferice, instalarea de sisteme de operare, a tuturor aplicaţiilor folosite (MS Office, antivirus, Ciel, utilitare etc.), precum şi configurarea şi optimizarea acestora;
o)face propuneri pentru proiectarea şi postarea de tronsoane de cablu şi conectarea atât la reţeaua locală, cât şi la cea globală a diverselor echipamente active/pasive de reţea şi a calculatoarelor, imprimantelor, multifuncţionalelor etc.;
p)face propuneri pentru proiectarea şi postarea de tronsoane de cablu TV şi telefonie şi pentru instalarea diverselor elemente pasive;
q)asigură serviciile de telefonie fixă, mobilă şi specială, precum şi pe cele de internet şi legătura cu furnizorii acestora;
r)asigură, în colaborare permanentă cu Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie, suportul tehnic pentru organizarea şi buna desfăşurare a conferinţelor, seminarelor, precum şi a altor evenimente pentru care serviciul este solicitat. Participă la toate activităţile specifice, în scopul construirii şi dezvoltării unei imagini favorabile a Agenţiei;
s)asigură crearea şi executarea diverselor elemente grafice, elaborarea diverselor materiale, layouturi, prezentări, prelucrări foto şi video etc., asigurând folosirea corectă a elementelor şi materialelor de identitate vizuală corporativă, în directă colaborare cu Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie, în vederea asigurării caracterului coerent şi unic al mesajului public al conducerii Agenţiei, creării şi evaluării imaginii publice a instituţiei, realizarea activităţilor de comunicare internă, externă şi internaţională, precum şi elaborarea materialelor de presă;
t)asigură actualizarea şi gestionarea paginii de internet a Agenţiei, inclusiv a poştei electronice şi a intranetului;
u)întreţine relaţii de colaborare şi consultanţă cu instituţii specializate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
v)se preocupă permanent de cunoaşterea stadiului şi evoluţiei domeniului informatic (documentaţii, reviste, cărţi de specialitate etc.);
w)asigură administrarea sistemului de securitate fizică şi informaţională al Agenţiei;
x)participă la crearea, analiza şi dezvoltarea de sisteme informatice necesare în activitatea Agenţiei (atât administrativă, cât şi pentru Inspecţia de integritate).
SUBSECŢIUNEA 3: Compartimentul informaţii clasificate
Art. 65
Compartimentul informaţii clasificate este organizat în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 66
Compartimentul informaţii clasificate este un compartiment special pentru evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate, în condiţii de securitate, la nivelul Agenţiei.
Art. 67
Compartimentul informaţii clasificate îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)întocmeşte materiale şi documente ce conţin informaţii clasificate;
b)înregistrează şi ţine evidenţa materialelor şi documentelor care conţin informaţii clasificate în registre speciale, întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
c)asigură păstrarea materialelor şi documentelor ce conţin informaţii clasificate pe niveluri de secretizare, în condiţiile legii;
d)asigură prelucrarea, procesarea la calculator, precum şi multiplicarea materialelor şi documentelor ce conţin informaţii clasificate. Multiplicarea documentelor clasificate se face în baza aprobării conducătorului direcţiei/serviciului/compartimentului solicitant, cu avizul Structurii de securitate şi cu menţiunea necesităţii multiplicării;
e)asigură difuzarea şi evidenţa documentelor clasificate multiplicate, cu avizul Structurii de securitate;
f)asigură distrugerea documentelor clasificate, în condiţiile legii. Toate acestea vor fi menţionate într-un proces-verbal aprobat de preşedintele Agenţiei şi semnat de către şeful Structurii de securitate şi de către persoana autorizată să aibă acces la informaţii clasificate de nivel "strict secret de importanţă deosebită", care asistă la distrugere;
g)asigură arhivarea documentelor clasificate, în condiţiile legii;
h)asigură manipularea, transmiterea şi transportul documentelor clasificate, în condiţiile legii, prin asigurarea tuturor măsurilor de securitate necesare împiedicării diseminării neautorizate a informaţiilor şi a compromiterii acestora;
i)organizează activităţi specifice de evidenţă a certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate pentru personalul avizat;
j)întocmeşte lista informaţiilor secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de către Agenţie;
k)elaborează Nomenclatorul registrelor ce se creează în cadrul Compartimentului informaţii clasificate;
l)sprijină autorităţile desemnate de Structura de securitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificărilor persoanelor care solicită accesul la informaţii clasificate;
m)asigură relaţia cu Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, cu Serviciul Român de Informaţii şi cu alte instituţii abilitate în domeniu, pe linia măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;
n)colaborează cu Compartimentul administrare infrastructură informatică din cadrul Agenţiei pe componenta INFOSEC, potrivit competenţelor;
o)coordonează activităţi specifice domeniului protecţiei informaţiilor clasificate;
p)monitorizează activitatea de aplicare a normelor care reglementează protecţia informaţiilor clasificate în cadrul Agenţiei;
q)informează conducerea Agenţiei şi Structura de securitate despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate, propunând măsurile necesare diminuării riscurilor şi înlăturării acestora;
r)asigură managementul activităţilor specifice de inventariere anuală a documentelor clasificate la nivelul Agenţiei;
s)participă la consfătuirile organizate periodic de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Afacerilor Interne pe problematica informaţiilor naţionale clasificate, NATO şi UE clasificate şi acţionează pentru implementarea noilor reglementări în materie la nivelul Agenţiei.
Art. 68
Regulile specifice referitoare la circuitul documentelor care conţin informaţii clasificate:
a)Corespondenţa externă:
1.În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia pe teritoriul României a corespondenţei clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul Român de Informaţii (prin unitatea specializată - U.M. 0356 Bucureşti) organizează şi răspunde, potrivit legii, de colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei ce conţine informaţii secrete de stat şi informaţii secrete de serviciu dintre autorităţile şi instituţiile publice, operatorii economici cu capital integral sau parţial de stat, precum şi alte persoane de drept public ori privat deţinătoare de asemenea informaţii.
2.Circuitul documentelor clasificate se realizează prin Compartimentul informaţii clasificate din cadrul Agenţiei, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale prevăzute de cap. III "Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate" din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
b)Corespondenţa internă:
1.Documentele care conţin informaţii clasificate vor fi întocmite cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale prevăzute de cap. III din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
2.Documentele care conţin informaţii clasificate "secret de serviciu" se vor întocmi numai pe calculatoarele din reţeaua privată a Agenţiei, fără conectivitate la internet şi care respectă normele minime de emisii de radiaţii electromagnetice, atestate prin standardul EnergyStar 4.0.
3.Documentele care conţin informaţii clasificate "secret de stat" se vor întocmi numai pe calculatorul destinat, aflat în încăperea special amenajată a Compartimentului informaţii clasificate.
4.Circuitul documentelor clasificate întocmite la nivelul Agenţiei se va realiza şi se va asigura numai la nivelul persoanelor autorizate, posesoare de certificate de securitate/autorizaţii de acces la informaţii clasificate, cu aprobarea scrisă a şefului Structurii de securitate, în registre, pe bază de semnătură.
5.Personalul care va avea acces la informaţii clasificate va fi instruit cu privire la protecţia informaţiilor clasificate.
SECŢIUNEA 4: Registratura generală
Art. 69
(1)Organizarea şi funcţionarea Registraturii generale sunt prevăzute în prezentul regulament.
(2)Regulamentul se aplică tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul secretariatului general de către personalul său, fără excepţie.
(3)Regulamentul se completează cu actele normative reglementând organizarea şi funcţionarea Agenţiei, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii Registraturii generale şi a personalului său.
Art. 70
Registratura generală funcţionează la nivel de compartiment şi se subordonează conducerii Agenţiei.
Art. 71
(1)Registratura generală are următoarele atribuţii:
a)primeşte şi verifică corespondenţa adresată Agenţiei şi o prezintă preşedintelui pentru a dispune, prin rezoluţie, direcţia/serviciul, compartimentul şi/sau persoana care va soluţiona şi redacta răspunsul;
b)verifică dacă documentele au fost corect adresate Agenţiei şi semnează în condica de expediţie, în cazul în care corespondenţa se face prin scrisoare recomandată sau prin curierat;
c)ia măsuri pentru expedierea de îndată a lucrărilor pe bază de borderou, după semnarea de către preşedintele Agenţiei sau vicepreşedintele Agenţiei;
d)tehnoredactează lucrările repartizate prin dispoziţia preşedintelui Agenţiei sau a vicepreşedintelui Agenţiei;
e)asigură evidenţa, folosirea şi păstrarea în condiţii corespunzătoare a ştampilelor;
f)păstrează secretul profesional şi respectă confidenţialitatea lucrărilor efectuate;
g)îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de preşedintele Agenţiei sau de vicepreşedintele Agenţiei.
(2)Registratura Inspecţiei de integritate are următoarele atribuţii:
a)primeşte corespondenţa adresată Inspecţiei de integritate, o verifică şi o prezintă directorului general al Direcţiei generale Inspecţia de integritate;
b)înregistrează în aplicaţia SIMIDAI corespondenţa adresată inspectorilor de integritate şi o distribuie acestora;
c)după ce lucrările au primit rezoluţie dată de directorul general al Inspecţiei de integritate, înregistrează lucrările pentru a fi repartizate aleatoriu de aplicaţia SIMIDAI;
d)distribuie lucrările inspectorilor de integritate în urma repartizării aleatorii a lucrărilor;
e)primeşte lucrările pentru redistribuire aleatorie în cazurile prevăzute la art. 9 din Legea nr. 176/2010;
f)înregistrează şi scanează corespondenţa pregătită pentru expediere, luând măsuri de efectuare a acestor operaţiuni în cel mai scurt timp;
g)înregistrează adresele/procesele-verbale de predare-primire a declaraţiilor de avere şi de interese depuse de entităţi, cărora li se asociază o etichetă (NCD) pentru a fi transmise furnizorului de servicii;
h)asigură evidenţa, folosirea şi păstrarea ştampilelor compartimentului, conform prevederilor legale;
i)păstrează secretul profesional şi confidenţialitatea lucrărilor;
j)exercită orice alte atribuţii dispuse de preşedintele Agenţiei, vicepreşedintele Agenţiei, secretarul general, directorul general, director, şefii de serviciu ori, după caz, de inspectorul de integritate care instrumentează lucrarea.
SECŢIUNEA 5: Inspecţia de integritate
Art. 72
Organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de integritate (ce funcţionează la nivel de direcţie generală) sunt prevăzute în prezentul regulament.
Art. 73
Regulamentul se aplică tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul Inspecţiei de integritate de către personalul său, fără excepţie.
Art. 74
Regulamentul se completează cu actele normative reglementând organizarea şi funcţionarea Agenţiei, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii Inspecţiei de integritate şi a personalului său.
Art. 75
Inspecţia de integritate funcţionează la nivel de direcţie generală, având în subordine o direcţie. în subordinea direcţiei funcţionează 6 servicii ale Inspecţiei de Integritate.
Art. 76
Activitatea de evaluare cu privire la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, conform prevederilor acesteia, care se completează cu dispoziţiile actelor normative în vigoare, se efectuează de către inspectorii de integritate din cadrul Agenţiei.
Art. 77
(1)în vederea desfăşurării activităţii în condiţii de profesionalism, cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, dreptului la apărare, bunei administrări şi prezumţiei dobândirii licite a averii, repartizarea şi redistribuirea lucrărilor se fac în mod aleatoriu de către conducerea inspectorilor de integritate, prin sistem electronic.
(2)Redistribuirea lucrărilor repartizate inspectorilor se poate face numai în următoarele cazuri:
a)imposibilitate de exercitare a atribuţiilor timp de cel puţin 20 de zile;
b)solicitare motivată a inspectorului de integritate căruia i-a fost repartizată lucrarea;
c)suspendare din activitate, în condiţiile legii;
d)incompatibilitate;
e)conflict de interese;
f)existenţa unor diferenţe semnificative, în sensul prevederilor art. 18 din Legea nr. 176/2010, între modificările intervenite în averea inspectorului de integritate pe durata exercitării funcţiei publice şi veniturile obţinute în această perioadă;
g)lăsarea în nelucrare, din motive imputabile inspectorului de integritate, pe o durată mai mare de 30 de zile lucrătoare.
Art. 78
Inspecţia de integritate desfăşoară următoarele activităţi:
a)primeşte, colectează, centralizează şi procesează date şi informaţii cu privire la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese privind persoanele care ocupă funcţii sau demnităţi publice;
b)evaluează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese;
c)efectuează controlul depunerii la termen a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese de către persoanele prevăzute de Legea nr. 176/2010;
d)evaluează, în condiţiile prezentului capitol, diferenţele semnificative, în sensul prevederilor art. 18 din Legea nr. 176/2010, dintre modificările intervenite în avere pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice şi veniturile realizate în aceeaşi perioadă;
e)evaluează conflicte de interese sau incompatibilităţi ale persoanelor care ocupă demnităţi ori funcţii publice;
f)întocmeşte rapoarte de evaluare în cazul în care în urma evaluării identifică elemente de încălcare a legislaţiei privind regimul declarării averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilităţilor, precum şi, după caz, a legislaţiei disciplinare fiscale, contravenţionale sau penale;
g)întocmeşte rapoarte de evaluare în cazul în care în urma evaluării nu identifică elemente de încălcare a legislaţiei privind regimul declarării averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilităţilor;
h)aplică sancţiunile şi ia măsurile prevăzute de lege în competenţa acesteia.
Art. 79
(1)Activitatea de evaluare a declaraţiei de avere, a datelor şi a informaţiilor privind averea existentă, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite existente în perioada exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice, precum şi cea de evaluare a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor se efectuează atât pe durata exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice, cât şi în decursul a 3 ani după încetarea acestora.
(2)Activitatea ce se efectuează pe durata prevăzută la alin. (1) constă în evaluarea declaraţiei de avere, a datelor şi a informaţiilor privind averea existentă, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a conflictelor de interese sau a incompatibilităţilor, exclusiv pentru perioada exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice.
Art. 80
(1)Inspecţia de integritate îndeplineşte activitatea de evaluare din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002.
(2)Sesizarea din oficiu se face în una dintre următoarele modalităţi:
a)pe baza unui raport de sesizare întocmit de preşedintele Agenţiei;
b)pe baza unei note întocmite de către inspectorul de integritate, aprobată de conducerea inspectorilor de integritate; în cazul în care aceasta respinge propunerea de sesizare din oficiu, refuzul motivat se transmite preşedintelui Agenţiei, pentru a dispune fie începerea verificărilor, fie menţinerea propunerii.
SECŢIUNEA 6: Direcţia generală juridică, relaţii publice şi comunicare
SUBSECŢIUNEA 1:
Art. 81
(1)Organizarea şi funcţionarea Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare sunt prevăzute în prezentul regulament.
(2)Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare de către personalul său, fără excepţie.
(3)Direcţia generală juridică, relaţii publice şi comunicare răspunde în mod nemijlocit de îndeplinirea şi executarea la timp şi în bune condiţii a tuturor lucrărilor cu caracter sau conţinut juridic privind activitatea Agenţiei.
Art. 82
Direcţia generală juridică, relaţii publice şi comunicare este subordonată preşedintelui Agenţiei.
Art. 83
(1)Direcţia generală juridică, relaţii publice şi comunicare este o structură de specialitate din cadrul Agenţiei, care cuprinde:
- Serviciul avizare şi legislaţie;
- Compartimentul contencios;
- Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie.
(2)În cadrul Serviciului avizare şi legislaţie este organizat şi funcţionează Compartimentul contencios.
Art. 84
Managementul Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare este asigurat de un director general, un director pentru Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie şi un şef serviciu pentru Serviciul avizare şi legislaţie.
Art. 85
Atribuţiile directorului general al Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare sunt următoarele:
a)organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea direcţiei generale pe care o conduce;
b)repartizează sarcinile, monitorizează îndeplinirea acestora în cadrul direcţiei generale, în acord cu atribuţiile fiecărei unităţi din subordine, şi ia măsurile oportune pentru soluţionarea inadvertenţelor sau întârzierilor;
c)gestionează resursele umane şi materiale la nivelul direcţiei generale;
d)răspunde de informarea personalului din subordine referitor la aspectele de interes;
e)asigură dezvoltarea profesională a personalului din subordine;
f)dispune măsuri pentru personalul din subordine, cu aprobarea conducerii Agenţiei, referitoare la: scoaterea la concurs a posturilor vacante din subordine; promovarea în carieră a personalului din subordine, conform reglementărilor legale în vigoare; stimularea, premierea şi acordarea altor drepturi salariale pentru angajaţii din subordine; sesizarea comisiei de disciplină;
g)asigură aplicarea strictă a normelor cu privire la întocmirea, manipularea, circulaţia şi păstrarea documentelor cu regim special şi a informaţiilor clasificate, în domeniul de activitate al direcţiei generale;
h)propune spre aprobare toate documentele elaborate în cadrul direcţiei generale;
i)întocmeşte fişa fiecărui post din subordine;
j)asigură o bună colaborare cu celelalte structuri din cadrul Agenţiei, precum şi cu alte structuri, instituţii sau autorităţi publice cu care intră în contact în realizarea atribuţiilor ce îi revin conform prezentului regulament şi actelor normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii pe care o desfăşoară;
k)întocmeşte necesarul de consumabile şi dotări tehnice la nivelul direcţiei generale;
l)elaborează şi propune spre avizare bugetul direcţiei generale;
m)coordonează întocmirea şi actualizarea procedurilor operaţionale corespunzătoare activităţilor desfăşurate în cadrul direcţiei generale;
n)îndeplineşte alte sarcini trasate de către conducerea Agenţiei, ce vizează domeniul de activitate al direcţiei generale.
Art. 86
Atribuţiile şefului Serviciului avizare şi legislaţie sunt următoarele:
a)organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea serviciului pe care îl conduce;
b)repartizează sarcinile, monitorizează îndeplinirea acestora în cadrul serviciului, în acord cu atribuţiile fiecărei unităţi din subordine, şi ia măsurile oportune pentru soluţionarea inadvertenţelor sau întârzierilor;
c)gestionează resursele umane şi materiale la nivelul serviciului;
d)răspunde de informarea personalului din subordine referitor la aspectele de interes;
e)asigură dezvoltarea profesională a personalului din subordine;
f)dispune măsuri pentru personalul din subordine, cu avizul directorului general al Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare şi cu aprobarea conducerii Agenţiei, referitoare la: scoaterea la concurs a posturilor vacante din subordine; promovarea în carieră a personalului din subordine, conform reglementărilor legale în vigoare; stimularea, premierea şi acordarea altor drepturi salariale pentru angajaţii din subordine; sesizarea comisiei de disciplină;
g)asigură aplicarea strictă a normelor cu privire la întocmirea, manipularea, circulaţia şi păstrarea documentelor cu regim special şi a informaţiilor clasificate, în domeniul de activitate al serviciului;
h)propune spre aprobare toate documentele elaborate în cadrul serviciului;
i)întocmeşte fişa fiecărui post din subordine;
j)asigură o bună colaborare cu celelalte structuri din cadrul Agenţiei, precum şi cu persoanele fizice sau juridice cu care intră în contact, în scopul realizării atribuţiilor ce îi revin conform prezentului regulament şi actelor normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii pe care o desfăşoară;
k)întocmeşte necesarul de consumabile şi dotări tehnice la nivelul serviciului;
l)elaborează şi propune spre avizare bugetul serviciului;
m)coordonează întocmirea procedurilor operaţionale corespunzătoare activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului;
n)îndeplineşte alte sarcini atribuite de către conducerea Agenţiei, ce vizează domeniul de activitate al serviciului.
Art. 87
(1)Serviciul avizare şi legislaţie este structura de specialitate care analizează şi, după caz, avizează din perspectiva legalităţii actele cu caracter juridic încheiate de Agenţie.
(2)Serviciul avizare şi legislaţie este organizat şi funcţionează în subordinea directă a şefului de serviciu şi în coordonarea directorului general al Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare.
(3)Obiectivul Serviciului avizare şi legislaţie este de a asigura legalitatea actelor de autoritate emise de conducerea Agenţiei şi a actelor administrative elaborate în cadrul unităţilor din structura organizatorică a Agenţiei.
(4)Serviciul avizare şi legislaţie are următoarele atribuţii:
a)urmăreşte publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor normative cu relevanţă pentru domeniul de activitate al Agenţiei;
b)formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative aferente domeniului de competenţă aflate în procesul de legiferare;
c)participă, după caz, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative incidente domeniului de activitate al Agenţiei;
d)asigură la cerere, în domeniul de competenţă al serviciului, consultanţă juridică de specialitate tuturor structurilor din cadrul Agenţiei;
e)formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de protocoale, memorandumuri, acorduri-cadru de colaborare, bi- sau multilaterale, ce urmează a fi semnate atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional;
f)întocmeşte, din dispoziţia conducerii Agenţiei sau la solicitarea altor compartimente, note şi/sau puncte de vedere referitoare la aplicarea normelor legale ce au legătură cu specificul Agenţiei în domeniul de competenţă al serviciului;
g)urmăreşte ca actele normative cu relevanţă comunitară să fie implementate în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene;
h)analizează şi, după caz, avizează sub aspectul legalităţii ordinele, punctele de vedere şi/sau instrucţiunile pe care urmează să le emită conducerea Agenţiei;
i)analizează şi propune spre avizare din punctul de vedere al legalităţii dispoziţiile privind problemele de personal (organizare, reorganizare, încadrări în muncă, încetarea contractelor de muncă, aplicarea de sancţiuni disciplinare etc.);
j)analizează dacă sunt îndeplinite condiţiile legale de procedură privind iniţierea şi promovarea proiectelor de acte administrative (existenţa notelor, referatelor, expunerii de motive, a extrasului din legislaţia invocată, documentaţia aferentă - puncte de vedere scrise ale compartimentelor cu activitate din domeniul de reglementare al proiectelor de acte administrative etc.);
k)exprimă puncte de vedere cu privire la legalitatea documentelor pe care unităţile Agenţiei le propun spre avizare/aprobare conducerii Agenţiei;
l)analizează şi formulează răspunsuri în termenul legal la solicitările, sesizările şi memoriile formulate în baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, adresate Agenţiei de către persoane fizice sau juridice în domeniul de competenţă, în legătură cu activitatea Agenţiei;
m)pune la dispoziţia Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie răspunsurile, punctele de vedere cu privire la solicitările, sesizările şi memoriile formulate în baza prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza Legii nr. 233/2002, adresate Agenţiei de către persoane fizice sau juridice în domeniul de competenţă, în legătură cu activitatea Agenţiei;
n)pune la dispoziţia Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie copii ale documentelor solicitate de petiţionari în vederea comunicării acestora;
o)analizează anual activitatea proprie şi propune conducerii măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pe linie de competenţă;
p)asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului din documentele rezultate din activitatea de profil;
q)îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea Agenţiei în domeniul de competenţă, în legătură cu activitatea Agenţiei.
Art. 88
(1)Compartimentul contencios este structura de specialitate care asigură reprezentarea Agenţiei, apără drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu autorităţile publice, respectiv cu alte persoane fizice sau juridice.
(2)Compartimentul contencios este organizat şi funcţionează în subordinea directă a şefului Serviciului avizare şi legislaţie.
(3)Obiectivul Compartimentului contencios este de a asigura apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Agenţiei, în conformitate cu Constituţia şi cu legile ţării.
(4)Compartimentul contencios are următoarele atribuţii:
a)reprezintă Agenţia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicţionale, pe baza delegaţiei date de conducerea Agenţiei, apără drepturile şi interesele acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu persoane fizice ori juridice şi/sau formulează propuneri de delegare a dreptului de reprezentare;
b)formulează şi promovează, în termenele procedurale, acţiunile civile, comerciale, de contencios administrativ, în litigii de muncă, asigurări sociale şi de altă natură, după caz, apărările, căile de atac ordinare şi extraordinare, precum şi orice alte acte de procedură, în litigiile în care Agenţia este parte;
c)transmite spre executare Direcţiei economice hotărârile judecătoreşti definitive şi/sau irevocabile privind obligaţiile stabilite în sarcina Agenţiei, în dosarele având ca obiect acţiuni promovate de personalul Agenţiei, şi asigură executarea hotărârilor judecătoreşti irevocabile câştigate de Agenţie;
d)formulează propuneri, ori de câte ori consideră necesar, cu privire la executarea pe cale amiabilă a obligaţiilor stabilite prin hotărârile judecătoreşti;
e)păstrează evidenţa dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi actualizează săptămânal stadiul acestora;
f)transmite săptămânal Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie stadiul dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi al altor organe de jurisdicţie, în vederea actualizării paginii de internet a Agenţiei;
g)elaborează şi prezintă conducerii Agenţiei, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol;
h)elaborează şi prezintă conducerii Agenţiei, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind oportunitatea promovării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile Agenţiei;
i)elaborează statistici şi analize privind interpretările şi modul de aplicare a legii de către instanţele judecătoreşti în domeniul de competenţă al Agenţiei;
j)participă în comisiile constituite la nivelul Agenţiei în vederea desfăşurării examenelor pentru ocuparea posturilor din cadrul instituţiei, conform prevederilor legale;
k)asigură secretariatul Comisiei de soluţionare a reclamaţiilor formulate în temeiul reglementărilor privind liberul acces la informaţiile de interes public;
l)asigură la cerere, în domeniul de competenţă al compartimentului, consultanţă juridică de specialitate structurilor Agenţiei;
m)pune la dispoziţia Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie răspunsurile, punctele de vedere cu privire la solicitările, sesizările şi memoriile formulate în baza prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza Legii nr. 233/2002, adresate Agenţiei de către persoane fizice sau juridice în domeniul de competenţă, în legătură cu activitatea Agenţiei;
n)pune la dispoziţia Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie copii ale documentelor solicitate de petiţionari în vederea comunicării acestora;
o)analizează anual activitatea proprie şi propune conducerii Agenţiei măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pe linie de competenţă;
p)asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al compartimentului din documentele rezultate din activitatea de profil;
q)îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea Agenţiei în domeniul de competenţă, în legătură cu activitatea Agenţiei.
SUBSECŢIUNEA 2: Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie
Art. 89
Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie este organizată şi funcţionează în subordinea directă a directorului general al Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare şi în coordonarea preşedintelui Agenţiei.
Art. 90
Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie este structura de specialitate care asigură interfaţa de comunicare între Agenţie şi opinia publică, analizează, elaborează şi propune spre avizare strategii generale sau sectoriale şi politici de comunicare, asigură îndeplinirea atribuţiilor ce rezultă din cooperarea naţională şi internaţională în care Agenţia este implicată.
Art. 91
Obiectivul Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie este de a realiza activităţile de comunicare internă, externă şi internaţională, precum şi de a identifica şi a pune în practică abordările strategice ale Agenţiei în materie de cooperare naţională şi internaţională, relaţii publice, comunicare.
Art. 92
Atribuţiile directorului Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie sunt următoarele:
a)organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea direcţiei pe care o conduce;
b)reprezintă direcţia în cadrul Agenţiei şi în cadrul altor organisme de specialitate interne/internaţionale;
c)asigură o bună colaborare cu celelalte structuri din cadrul aparatului propriu al Agenţiei, precum şi cu alte structuri, instituţii sau autorităţi publice cu care intră în contact în realizarea atribuţiilor ce îi revin conform regulamentului şi actelor normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii pe care o desfăşoară;
d)repartizează sarcinile, monitorizează îndeplinirea acestora în cadrul direcţiei, în acord cu atribuţiile fiecărui post din subordine, şi ia măsurile oportune pentru soluţionarea inadvertenţelor sau întârzierilor;
e)gestionează resursele umane şi materiale la nivelul direcţiei;
f)răspunde de informarea personalului din subordine referitoare Sa aspectele de interes de la nivelul Agenţiei;
g)dispune măsuri pentru personalul din subordine, cu aprobarea conducerii Agenţiei, referitoare la: scoaterea la concurs a posturilor vacante din subordine; promovarea în carieră a personalului din subordine, conform reglementărilor legale în vigoare; stimularea, premierea şi acordarea altor drepturi salariale pentru angajaţii din subordine; sesizarea comisiei de disciplină;
h)formulează şi prezintă conducerii propuneri de îmbunătăţire a calităţii activităţii desfăşurate;
i)asigură aplicarea strictă a normelor cu privire la întocmirea, manipularea, circulaţia şi păstrarea documentelor cu regim special şi a informaţiilor clasificate, în domeniul de activitate al direcţiei;
j)propune, implementează şi monitorizează strategia de comunicare internă şi externă;
k)propune şi implementează strategii de promovare a instituţiei;
l)monitorizează efectele campaniilor de promovare;
m)avizează publicarea în orice mijloc de comunicare a oricărui material (anunţuri, materiale de prezentare etc.);
n)monitorizează activităţile de protocol;
o)monitorizează relaţiile cu publicul;
p)monitorizează/coordonează relaţiile cu parteneri externi (instituţii şi autorităţi publice, ONG-uri etc.);
q)participă la toate acţiunile Agenţiei care au relevanţă informaţională;
r)îndeplineşte alte sarcini trasate de către conducerea Agenţiei, ce vizează domeniul de activitate al direcţiei.
Art. 93
(1)Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie are următoarele atribuţii pe palierul relaţiilor internaţionale:
a)informează conducerea Agenţiei asupra aspectelor conexe domeniului de activitate, aflate pe agenda internaţională;
b)menţine legătura cu instituţiile şi entităţile internaţionale în domeniul de activitate;
c)elaborează agenda externă şi obiectivele în relaţiile internaţionale şi le propune conducerii Agenţiei;
d)organizează şi asigură participarea şi/sau participă la reuniuni, comitete şi grupuri de lucru interinstituţionale interne şi internaţionale pe probleme specifice activităţii Agenţiei;
e)coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor care decurg din acordurile bilaterale, precum şi din strategiile şi programele naţionale la care Agenţia este parte;
f)elaborează periodic, în colaborare cu celelalte compartimente ale Agenţiei, documente de progres în domeniul de competenţă;
g)efectuează demersurile şi lucrările pregătitoare pentru încheierea, monitorizarea şi respectarea prevederilor protocoalelor bilaterale şi multilaterale în domeniul de competenţă şi participă la acestea;
h)monitorizează îndeplinirea angajamentelor asumate de către Agenţie la nivel internaţional şi urmăreşte respectarea obligaţiilor asumate prin tratatele internaţionale la care România este parte, în domeniul de activitate al Agenţiei;
i)colaborează cu misiunile diplomatice sau oficiile consulare străine acreditate în România şi cu cele ale României din străinătate în domeniul de activitate al Agenţiei;
j)propune şi/sau asigură, după caz, participarea la seminare, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţă, cursuri de perfecţionare, în ţară şi în străinătate, în domeniile de interes pentru Agenţie;
k)produce, editează şi difuzează pliante, ghiduri şi materiale informative pentru uz internaţional.
(2)Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie are următoarele atribuţii pe palierul de comunicare publică:
1.a) elaborează strategia de comunicare a Agenţiei;
2.b) examinează conţinutul şi repartizează solicitările primite în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, către compartimentele competente, pentru analizare şi formularea unor răspunsuri;
3.c) coordonează, centralizează şi avizează răspunsuri la solicitările primite în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul rezolvării cererilor şi sesizărilor primite;
4.d) furnizează şi transmite răspunsurile la solicitările primite în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, telefonic, prin e-mail sau fax;
5.e) acordă fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditare ziariştilor la Agenţie;
6.f) pune la dispoziţia cetăţenilor, în vederea consultării, documente ce conţin informaţii de interes public, prin Punctul de informare-documentare (avizier);
7.g) elaborează şi actualizează permanent baza de date referitoare la reprezentanţii mass-mediei;
8.h) informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de Agenţie;
9.i) răspunde, la nivelul Agenţiei, de pregătirea şi organizarea audienţelor acordate persoanelor fizice sau juridice;
10.j) stabileşte, cu acordul conducerii Agenţiei, modalitatea practică de desfăşurare a audienţelor;
11.k) organizează şi coordonează programul audienţelor cu publicul ale conducătorilor instituţiei, conform programului aprobat;
12.l) participă, prin reprezentant, alături de conducătorii direcţiilor de specialitate, la programul de audienţe, ocazie cu care ia notă de conţinutul solicitărilor petenţilor;
13.m) centralizează într-o bază de date informaţiile legate de conţinutul petiţiilor, memoriilor, scrisorilor, adresate Agenţiei de către persoanele fizice sau juridice, precum şi modul de rezolvare a acestora de către direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei;
14.n) comunică răspunsurile către cetăţeni în termenele stabilite de prevederile legale în vigoare;
15.o) organizează conferinţele de presă ale Agenţiei;
16.p) elaborează discursurile oficiale pentru evenimente speciale;
17.q) evaluează imaginea publică a Agenţiei şi elaborează recomandări în consecinţă;
18.r) redactează şi emite drepturile la replică în cazul în care un anumit eveniment prejudiciază imaginea instituţiei;
19.s) asigură întocmirea corespondenţei cu caracter protocolar adresată de preşedintele Agenţiei cu diverse ocazii şi redactează răspunsurile la corespondenţa de acest tip primită de conducerea Agenţiei;
20.t) colaborează, atunci când este cazul, cu direcţiile de specialitate în vederea soluţionării problemelor ce privesc relaţia Agenţiei cu persoanele fizice sau juridice, în scopul luării măsurilor ce se impun;
21.u) colaborează cu serviciile şi direcţiile similare din celelalte instituţii naţionale, comunitare, internaţionale;
22.v) participă la toate acţiunile Agenţiei care au relevanţă informaţională, în funcţie de situaţie;
23.w) după caz, produce, editează şi asigură difuzarea de pliante, ghiduri şi materiale documentare, în colaborare cu structurile instituţiei;
24.x) elaborează sau, după caz, avizează machetele materialelor de informare în domeniul de competenţă, necesare activităţilor şi programelor organizate de către Agenţie sau în parteneriat;
25.y) sesizează cu operativitate conducerea Agenţiei în legătură cu evenimentele deosebite;
26.z)este singura structură abilitată să elaboreze şi să transmită comunicate de presă, colaborând în acest sens cu toate compartimentele Agenţiei;
27.aa) aprobă toate materialele care urmează a fi publicate sau postate pe pagina de internet a instituţiei (www.integritate.eu) sub orice formă şi prin orice mijloc de comunicare;
28.bb) elaborează şi implementează programele de formare/specializare profesională a personalului Agenţiei, cu finanţare/cofinanţare externă;
29.cc) organizează şi/sau coordonează pregătirea şi specializarea profesională a personalului Agenţiei prin programe/proiecte internaţionale;
30.dd) relaţionează cu reprezentanţii mass-mediei;
31.ee) stabileşte şi monitorizează relaţiile de cooperare/ colaborare cu instituţiile publice, organizaţiile nonguvernamentale, societatea civilă;
32.ff) organizează culegerea, analiza, stocarea (sau difuzarea) informaţiilor ce apar în mass-media internă şi internaţională privind problemele şi activităţile Agenţiei.
(3)Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie are următoarele atribuţii pe palierul de protocol:
a)aplică şi respectă normele specifice de protocol şi ceremonial, pe baza reglementărilor naţionale şi a practicii internaţionale, la acţiunile organizate de Agenţie;
b)asigură organizarea acţiunilor protocolare (primiri, recepţii, mese oficiale şi de lucru, cadouri) la nivelul conducerii Agenţiei;
c)acordă asistenţă de specialitate în organizarea unor acţiuni de protocol la nivelul direcţiilor şi serviciilor de specialitate;
d)asigură acţiunea de procurare şi de transmitere a felicitărilor adresate de conducerea Agenţiei cu diferite prilejuri (Anul Nou, Sfintele Sărbători de Paşti şi de Crăciun, zile naţionale etc.);
e)asigură confecţionarea tipăriturilor necesare desfăşurării activităţii de protocol: pliante, broşuri, ecusoane, invitaţii, programe de vizită;
f)asigură formalităţile necesare pentru confecţionarea, obţinerea şi, după caz, prelungirea paşapoartelor diplomatice şi de serviciu şi pentru obţinerea vizelor necesare personalului Agenţiei care călătoreşte în misiuni oficiale în afara ţării;
g)elaborează planurile de amenajare corespunzătoare a saloanelor în care urmează să aibă loc activităţi oficiale ale conducerii Agenţiei;
h)colaborează cu celelalte structuri ale Agenţiei pentru organizarea vizitelor oficiale directe în România sau la invitaţia conducerii Agenţiei;
i)întocmeşte, în colaborare cu celelalte structuri ale Agenţiei, documentaţia aferentă deplasărilor în ţară şi în străinătate ale delegaţiilor oficiale ale Agenţiei;
j)ţine legătura cu misiunile diplomatice sau oficiile consulare române acreditate în străinătate, cu misiunile diplomatice străine acreditate în România şi, după caz, cu organizatorii evenimentelor interne şi internaţionale;
k)asigură întocmirea corespondenţei cu caracter protocolar adresate sau primite de conducerea Agenţiei;
l)efectuează demersurile necesare aferente deplasărilor interne şi internaţionale ale delegaţiilor oficiale ale Agenţiei (corespondenţă protocolară, asigurarea cazării, transportului etc.);
m)propune/avizează deplasările sau participările reprezentanţilor Agenţiei la reuniunile, comitetele şi grupurile de lucru interinstituţionale interne şi internaţionale pe probleme specifice activităţii Agenţiei, precum şi la cursuri de formare şi specializare profesională;
n)participă la întruniri/misiuni pregătitoare în vederea planificării, organizării şi desfăşurării acţiunilor din ţară şi din străinătate la care participă conducerea Agenţiei;
o)colaborează cu celelalte structuri ale Agenţiei pentru organizarea conferinţelor, seminarelor sau a altor evenimente internaţionale;
p)colaborează cu structurile de protocol ale instituţiilor centrale şi, după caz, cu misiunile diplomatice, în vederea aplicării unitare a normelor de protocol şi ceremonial;
q)elaborează şi execută programul detaliat al vizitelor oficiale ale conducerii Agenţiei;
r)organizează în ţară sau în străinătate ceremoniile de semnare a acordurilor, convenţiilor, protocoalelor de colaborare sau colaborează la organizarea acestora;
s)menţine legătura cu Cabinetul preşedintelui Agenţiei pentru rezolvarea unor probleme curente specifice de protocol, inclusiv traducerea documentelor sau asigurarea serviciilor de translaţie;
t)propune transmiterea unor mesaje sau felicitări cu prilejul unor evenimente externe ori interne;
u)organizează protocolul sosirii şi plecării invitaţilor la/de la aeroport, gară, port; rezolvă problemele de protocol în colaborare cu instituţiile abilitate pentru buna desfăşurare a vizitelor invitaţilor oficiali ai conducerii Agenţiei;
v)organizează ceremoniile de depunere a jurământului în faţa conducerii Agenţiei de către funcţionarii publici şi inspectorii de integritate.
Art. 94
Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie are următoarele atribuţii:
a)asigură asistenţa de specialitate în activitatea privind aplicarea pe programe cu finanţare externă sub incidenţa proiectelor implementate;
b)realizează activităţi de cercetare în vederea elaborării strategiilor aferente domeniului de activitate (comunicare etc.);
c)identifică şi analizează oportunităţile de stabilire a colaborării interne şi internaţionale, precum şi de afiliere la organizaţii internaţionale;
d)monitorizează stadiul implementării strategiilor şi a planurilor de acţiune stabilite la nivelul Agenţiei;
e)monitorizează stadiul implementării proiectelor cu finanţare externă în care Agenţia este implicată;
f)elaborează şi propune spre avizare strategia de comunicare a Agenţiei şi strategia de monitorizare a surselor de informare publică;
g)identifică şi propune măsurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din strategia de comunicare a Agenţiei;
h)efectuează statistici şi rapoarte prin centralizarea datelor din sistemul informatic integrat;
i)centralizează datele şi informaţiile colectate de la nivelul structurilor Agenţiei, în vederea elaborării rapoartelor de activitate.
Art. 95
(1)Direcţia generală juridică, relaţii publice şi comunicare asigură, prin personalul desemnat prin ordin al preşedintelui Agenţiei, secretariatul Consiliului.
(2)Secretariatul Consiliului are următoarele atribuţii:
a)asigură buna desfăşurare a activităţilor Consiliului;
b)redactează procesul-verbal de şedinţă, recomandările, hotărârile şi alte acte emise de către Consiliu;
c)înregistrează, expediază şi arhivează corespondenţa Oficială a Consiliului.
(3)Secretariatul Consiliului are obligaţia de a pune la dispoziţie următoarele servicii:
a)sală de şedinţe;
b)instalaţii de sonorizare şi înregistrare audio;
c)corespondenţă şi curierat;
d)registratură;
e)organizarea conferinţelor de presă şi a altor evenimente publice, în limita competenţelor Consiliului;
f)alte facilităţi strict necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege.
(4)La nivelul secretariatului Consiliului sunt constituite următoarele evidenţe:
a)registrul de hotărâri ale Consiliului;
b)registrul de recomandări ale Consiliului;
c)registrul de sesizări privind personalul Agenţiei;
d)registrul proceselor-verbale;
e)arhiva înregistrărilor magnetice şi electronice;
f)registrul de corespondenţă al Consiliului;
g)alte arhive de informaţii şi date, conform legii.
SECŢIUNEA 7: Direcţia economică
SUBSECŢIUNEA 1:
Art. 96
(1)Organizarea şi funcţionarea Direcţiei economice (denumită în continuare D.E.) sunt prevăzute în prezentul regulament. Activitatea D.E. este coordonată de secretarul general al Agenţiei.
(2)Regulamentul se aplică tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul D.E. de personalul său, fără excepţie.
(3)În structura D.E. sunt Serviciul financiar şi contabilitate, în cadrul căruia funcţionează Compartimentul contabilitate, precum şi Compartimentul de investiţii şi achiziţii publice, Compartimentul arhivă şi Serviciul administrativ.
(4)Regulamentul se completează cu acte normative ce reglementează organizarea şi funcţionarea Agenţiei, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii D.E. şi a personalului său.
Art. 97
Conducerea D.E. este asigurată de un director şi 2 şefi serviciu.
Art. 98
D.E. asigură îndeplinirea atribuţiilor specifice Agenţiei ce revin din actele normative în vigoare, dispoziţiile conducerii Agenţiei în domeniul elaborării şi execuţiei bugetului de cheltuieli, al controlului financiar preventiv propriu, al contabilităţii, calculului şi plăţii drepturilor salariale cuvenite personalului Agenţiei şi membrilor Consiliului, achiziţiilor publice şi investiţiilor, arhivării documentelor, gestiunii patrimoniului, administrării sediului administrativ şi a parcului auto, concretizate astfel:
1.a) exercită controlul financiar preventiv asupra proiectelor de operaţiuni iniţiate la nivelul Agenţiei, în vederea asigurării bunei gestiuni financiare în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public;
2.b) fundamentează şi elaborează proiectul de buget de cheltuieli al Agenţiei, pe baza propunerilor de cheltuieli transmise de către structurile Agenţiei;
3.c) întocmeşte propunerile de repartizare pe trimestre a cheltuielilor bugetare aprobate pentru Agenţie prin legea bugetului de stat, precum şi solicitările de modificare a repartizării pe trimestre şi le transmite Ministerului Finanţelor Publice;
4.d) fundamentează şi elaborează proiectul de rectificare a bugetului de cheltuieli al Agenţiei şi îl transmite Ministerului Finanţelor Publice;
5.e) face propuneri de virări de credite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza analizei execuţiei bugetare şi a identificării necesarului de fonduri până la sfârşitul exerciţiului bugetar;
6.f) efectuează deschideri şi repartizări de credite, în vederea finanţării cheltuielilor curente şi de capital;
7.g) avizează proiectele de acte juridice prin care se creează o obligaţie de plată pe seama Agenţiei;
8.h) asigură întocmirea statelor de plată a salariilor şi a altor drepturi de personal şi declararea, în condiţiile legii, a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor de asigurări sociale aferente salariilor;
9.i) întocmeşte statele de plată a indemnizaţiilor de şedinţă de care beneficiază membrii Consiliului, în conformitate cu dispoziţiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10.j) efectuează plata cheltuielilor aprobate de ordonatorul principal de credite, în limita bugetului aprobat, din conturile de cheltuieli şi de disponibilităţi deschise pe seama Agenţiei la Trezoreria Statului şi instituţii de credit;
11.k) întocmeşte proiectele de ordine privind stabilirea competenţelor pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
12.l) organizează şi conduce contabilitatea pe bază de angajamente, potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi realizează organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare;
13.m) asigură respectarea normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile patrimoniale şi înregistrarea lor în contabilitate;
14.n) asigură ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiar-contabile, în conformitate cu prevederile legale în materie;
15.o) verifică documentele justificative şi întocmeşte notele contabile pentru toate operaţiunile economico-financiare;
16.p) ţine evidenţa contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale, imobilizărilor în curs şi imobilizărilor financiare;
17.q) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei tehnico-economice şi întocmeşte notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, pe care le supune aprobării, în condiţiile legii, pentru obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor, care se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la bugetul de cheltuieli al Agenţiei;
18.r) elaborează şi, după caz, actualizează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente din cadrul Agenţiei;
19.s) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
20.t) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
21.u) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
22.v) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
23.x) întocmeşte contractele de achiziţii publice şi urmăreşte derularea acestora;
24.y) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la derularea procedurilor de achiziţii publice;
25.z) întocmeşte rapoarte lunare de monitorizare a investiţiilor, pe care le transmite Ministerului Finanţelor Publice;
26.aa) asigură arhivarea documentelor.
SUBSECŢIUNEA 2: Serviciul financiar şi contabilitate
Art. 99
Serviciul financiar şi contabilitate are următoarele atribuţii:
a)întocmeşte nota de fundamentare privind proiectul de buget de cheltuieli al Agenţiei;
b)elaborează proiectul de buget de cheltuieli al Agenţiei;
c)întocmeşte nota de fundamentare privind necesarul lunar de credite, pe titluri de cheltuieli, în vederea solicitării deschiderilor de credite, dispoziţia bugetară privind repartizarea creditelor bugetare, nota justificativă pentru cererea de deschidere a creditelor bugetare şi borderoul pentru transmiterea dispoziţiei pentru repartizarea creditelor bugetare;
d)întocmeşte notele de fundamentare privind efectuarea de virări de credite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
e)întocmeşte documentele necesare deschiderii finanţării investiţiilor aprobate prin bugetul Agenţiei;
f)întocmeşte şi transmite Ministerului Finanţelor Publice, la termenele prevăzute de reglementările în vigoare, situaţiile privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal şi monitorizarea cheltuielilor de personal, precum şi situaţiile privind monitorizarea derulării programului de investiţii publice;
g)organizează evidenţa creditelor bugetare aprobate, a angajamentelor bugetare şi legale, precum şi a creditelor de angajament;
h)efectuează plata cheltuielilor angajate, lichidate şi ordonanţate în condiţiile legii;
i)întocmeşte documentele financiar-contabile prevăzute de Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare;
j)asigură plata drepturilor salariale şi a altor drepturi de personal, precum şi plata şi declararea, în condiţiile legii, a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale aferente salariilor;
k)întocmeşte fişele fiscale FF1 şi FF2, în conformitate cu reglementările legale, şi le depune la administraţia financiară;
l)întocmeşte şi transmite organelor în drept raportările statistice privind salarizarea personalului şi investiţiile publice realizate;
m)urmăreşte derularea din punct de vedere financiar a contractelor economice încheiate;
n)verifică deconturile de deplasări în ţară şi în străinătate;
o)efectuează operaţiuni de casierie în lei şi în valută, cu respectarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
p)elaborează norme procedurale interne pentru activităţile specifice serviciului.
SUBSECŢIUNEA 3: Compartimentul contabilitate
Art. 100
Compartimentul contabilitate are următoarele atribuţii specifice:
a)ţine contabilitatea cheltuielilor, care asigură înregistrarea plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat;
b)ţine evidenţa contabilă a mijloacelor fixe şi a amortizării;
c)ţine evidenţa contabilă a garanţiilor gestionare, constituite în condiţiile legii;
d)ţine evidenţa contabilă a altor valori materiale din patrimoniul Agenţiei;
e)ţine evidenţa conturilor în valută şi în lei deschise la bănci comerciale;
f)ţine evidenţa cantitativ-valorică a stocurilor de materiale şi a imobilizărilor, prin utilizarea programului informatic de gestiune comercială;
g)ţine evidenţa contabilă a angajamentelor, potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
h)editează lunar, trimestrial şi anual, cu ajutorul softului de contabilitate, registrul-jurnal, fişele de cont, balanţa de verificare sintetică şi analitică;
i)întocmeşte situaţiile financiare ale Agenţiei, trimestriale şi anuale, şi asigură depunerea acestora la Ministerul Finanţelor Publice, la termenele prevăzute de lege;
j)întocmeşte formularele financiar-contabile, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008, cu completările ulterioare;
k)organizează inventarierea anuală a patrimoniului Agenţiei şi asigură valorificarea rezultatelor inventarierii şi cuprinderea acestora în situaţiile financiare anuale;
l)analizează şi avizează propunerile de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe, clasarea sau declasarea celorlalte dotări ori materiale;
m)exercită controlul financiar preventiv propriu, în condiţiile legii.
SUBSECŢIUNEA 4: Compartimentul de investiţii şi achiziţii publice
Art. 101
(1)Compartimentul de investiţii şi achiziţii publice se organizează şi funcţionează potrivit prezentului regulament.
(2)Regulamentul se aplică tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul Compartimentului de investiţii şi achiziţii publice de către personalul său, fără excepţie.
(3)Regulamentul se completează cu actele normative reglementând organizarea şi funcţionarea Agenţiei, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii Compartimentului de investiţii şi achiziţii publice şi a personalului său.
Art. 102
Compartimentul de investiţii şi achiziţii publice este compartimentul de specialitate al Agenţiei care îndeplineşte atribuţii privind programarea, executarea şi monitorizarea investiţiilor publice, precum şi programarea, efectuarea şi raportarea achiziţiilor publice.
Art. 103
Atribuţiile Compartimentului de investiţii şi achiziţii publice sunt următoarele:
a)întocmeşte notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor;
b)elaborează proiectul programului de investiţii publice, anexă la bugetul de cheltuieli al Agenţiei;
c)întocmeşte lista de investiţii pentru "Alte cheltuieli de investiţii", în limita creditelor bugetate alocate pentru cheltuieli de capital, în vederea aprobării de către ordonatorul principal de credite;
d)asigură executarea investiţiilor publice aprobate prin lista de investiţii;
e)colaborează cu celelalte structuri din cadrul Agenţiei în vederea fundamentării necesarului de fonduri pentru cheltuieli de capital;
f)elaborează şi, după caz, actualizează programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente din cadrul Agenţiei;
g)realizează prospectarea pieţei, în vederea selectării celor mai avantajoase oferte;
h)elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, cu sprijinul compartimentelor de specialitate din cadrul Agenţiei;
i)îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum acestea sunt prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice;
j)aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
k)întocmeşte răspunsurile la clarificările de ofertă solicitate de participanţii la procedurile de achiziţii publice şi elaborează punctele de vedere asupra contestaţiilor formulate de operatorii economici cu privire la derularea procedurilor de achiziţie publică, împreună cu persoana desemnată prin ordin al preşedintelui Agenţiei cu atribuţia de elaborare a caietului de sarcini;
l)constituie şi păstrează dosarul achiziţiilor publice;
m)participă în comisiile de evaluare a ofertelor depuse de operatorii economici în cadrul procedurilor de achiziţii publice;
n)asigură încheierea contractelor de achiziţii publice, urmăreşte derularea acestora şi propune măsuri în funcţie de rezultatele analizelor privind modul de respectare a clauzelor contractuale;
o)întocmeşte rapoarte cu privire la aplicarea procedurilor de achiziţii publice şi contractele atribuite, inclusiv cele care se elaborează potrivit legislaţiei în materia achiziţiilor publice;
p)elaborează norme procedurale interne pentru activităţile specifice serviciului;
q)întocmeşte şi transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice notificarea privind obligaţia prevăzută la art. 191 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice informaţie solicitată de aceasta cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire şi contractele atribuite, conform dispoziţiilor art. 300 din acelaşi act normativ.
SUBSECŢIUNEA 5: Compartimentul arhivă
Art. 104
Compartimentul arhivă asigură din punct de vedere logistic desfăşurarea în condiţii de normalitate a activităţii Agenţiei, prin servicii în domeniul de competenţă, şi are următoarele atribuţii:
a)preia dosarele de la creatorii de documente;
b)selecţionează periodic arhiva generală;
c)ţine evidenţa documentelor din arhivă cu ajutorul registrului de evidenţă, potrivit legii, în care sunt consemnate dosarele şi documentele intrate în arhivă, precum şi mişcarea acestora în decursul timpului;
d)pune la dispoziţia salariaţilor documentele din arhiva generală;
e)eliberează copii de pe documentele de arhivă, la solicitarea scrisă a persoanelor fizice şi juridice;
f)predă la Arhivele Naţionale dosarele cu termen de păstrare "permanent".
SUBSECŢIUNEA 6: Serviciul administrativ
Art. 105
Serviciul administrativ este compartimentul de specialitate al Agenţiei care îndeplineşte atribuţii privind gestiunea patrimoniului, administrarea sediului administrativ şi a parcului auto, concretizate astfel:
a)urmăreşte derularea contractelor de utilităţi, respectiv alimentarea cu energie electrică, apă rece, căldură etc.;
b)urmăreşte derularea contractelor de prestări de servicii cu caracter administrativ, de întreţinere, revizii şi reparaţii;
c)organizează gestiunea magaziei de bunuri de natura materialelor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe;
d)asigură depozitarea şi păstrarea în bune condiţii a bunurilor din magazie;
e)asigură întocmirea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a documentelor specifice referitoare la primirea, păstrarea, eliberarea/darea în consum/folosinţă a bunurilor din magazia instituţiei (note de intrare-recepţie, fişe de magazie, bonuri de consum, avize de însoţire a mărfii, ordine de transfer, procese-verbale de predare-primire, bonuri de mişcare etc.);
f)întocmeşte referate de necesitate pentru bunurile, lucrările şi serviciile necesare activităţii administrative;
g)participă la efectuarea inventarierii bunurilor din patrimoniul Agenţiei şi face propuneri pentru declasarea şi casarea bunurilor uzate fizic sau moral;
h)furnizează datele necesare pentru elaborarea programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor identificate la nivelul propriu;
i)ţine evidenţa parcului auto al Agenţiei, asigură întreţinerea, exploatarea şi repararea acestuia, precum şi aplicarea prevederilor legale în vigoare care reglementează activitatea de transporturi auto;
j)normează consumul de carburanţi pentru fiecare autoturism din parcul auto, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
k)urmăreşte încadrarea în normele de consum prevăzute de lege şi răspunde de transmiterea la termen a situaţiilor lunare privind consumurile de carburanţi la Serviciul financiar şi contabilitate, în vederea înregistrării în contabilitate;
l)face propuneri de disponibilizare, casare şi valorificare a autoturismelor din parcul auto al Agenţiei;
m)întocmeşte, verifică şi avizează foile de parcurs şi foile de activitate zilnică;
n)asigură încheierea poliţelor de asigurare, obligatorii şi CASCO, pentru toate autoturismele din parcul auto, precum şi respectarea clauzelor din contractele de asigurări;
o)asigură efectuarea procedurilor de înmatriculare/radiere, disponibilizare, casare a autoturismelor;
p)asigură menţinerea stării de curăţenie a sediului administrativ, prin respectarea normelor igienico-sanitare;
q)întocmeşte planul de intervenţie în vederea prevenirii şi stingerii incendiilor pentru toate zonele de lucru;
r)controlează şi urmăreşte modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor de către toţi angajaţii;
s)acordă consultanţă compartimentelor din cadrul instituţiei cu privire la reglementările legislative în vigoare şi normele privitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor;
t)asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de prevenire şi stingere a incendiilor;
u)întocmeşte întreaga documentaţie cu privire la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de mediu;
v)îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către conducerea Agenţiei şi de către directorul D.E.
SECŢIUNEA 8: Serviciul resurse umane
SUBSECŢIUNEA 1:
Art. 106
(1)Organizarea şi funcţionarea Serviciului resurse umane (denumit în continuare S.R.U.) sunt prevăzute în prezentul regulament. Activitatea S.R.U. este coordonată de secretarul general al Agenţiei.
(2)Regulamentul se aplică tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul S.R.U. de către personalul său, fără excepţie.
(3)Regulamentul se completează cu actele normative reglementând organizarea şi funcţionarea Agenţiei, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii S.R.U. şi a personalului său.
Art. 107
(1)S.R.U. are următoarea structură organizatorică: Biroul resurse umane şi Compartimentul protecţia muncii.
(2)Conducerea S.R.U. este asigurată de un şef de serviciu şi un şef de birou.
Art. 108
(1)S.R.U. asigură îndeplinirea atribuţiilor specifice Agenţiei în domeniul resurselor umane, formării, pregătirii profesionale, organizării şi gestiunii de personal pentru personalul Agenţiei, precum şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.
(2)S.R.U. are următoarele atribuţii:
a)aplică strategia Agenţiei referitoare la gestionarea resurselor umane, la pregătirea profesională şi la dezvoltarea carierei personalului său;
b)asigură aplicarea legislaţiei în domeniul resurselor umane privind recrutarea, angajarea, evaluarea, avansarea, promovarea, mobilitatea, sancţionarea, încetarea raporturilor de muncă/serviciu ale personalului din cadrul Agenţiei;
c)împreună cu D.E. fundamentează cheltuielile de personal, în vederea elaborării proiectului bugetului de stat şi al bugetului rectificat;
d)întocmeşte, verifică şi propune spre aprobare conducerii Agenţiei statele de funcţii/personal, în conformitate cu structura organizatorică aprobată, în limita prevederilor bugetare, actualizează statele de funcţii/personal în conformitate cu dispoziţiile legale;
e)asigură elaborarea lucrărilor de evidenţă şi mişcare a personalului din cadrul Agenţiei;
f)asigură întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice din domeniul de competenţă, potrivit actelor normative în vigoare;
g)colaborează în domeniul gestionării funcţiilor publice şi funcţionarilor publici cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
h)asigură elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice şi transmiterea acestuia Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
i)monitorizează aplicarea prevederilor Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul Agenţiei şi transmite rapoarte trimestriale Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
j)implementează prevederile referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale personalului Agenţiei care are obligaţia depunerii acestora, potrivit legii;
k)asigură aplicarea prevederilor legale referitoare la dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi la dosarele personale ale personalului contractual din cadrul Agenţiei;
l)asigură, în colaborare cu structurile din cadrul Agenţiei, întocmirea şi modificarea, după caz, a regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern şi le înaintează spre aprobare conducerii Agenţiei;
m)monitorizează întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post, acordă asistenţă de specialitate în legătură cu activitatea de întocmire a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale;
n)gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea rapoartelor/fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual;
o)asigură elaborarea planului anual de perfecţionare profesională a personalului Agenţiei şi stabileşte măsuri privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul instituţiei;
p)coordonează, organizează şi controlează activităţile desfăşurate în cadrul Compartimentului protecţia muncii, asigurând respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul Agenţiei.
SUBSECŢIUNEA 2: Biroul resurse umane
Art. 109
(1)Biroul resurse umane este structura de specialitate a Agenţiei care îndeplineşte atribuţii, sarcini şi responsabilităţi în domeniul resurselor umane, formării, pregătirii profesionale, organizării şi gestiunii personalului Agenţiei, astfel cum sunt prevăzute în prezentul regulament.
(2)Biroul resurse umane are următoarele atribuţii:
1.a) fundamentează cheltuielile de personal în vederea elaborării proiectului bugetului de stat şi al bugetului rectificat;
2.b) elaborează, în condiţiile legii, proiectul statului de funcţii;
3.c) răspunde de întocmirea şi actualizarea lunară a statului de personal;
4.d) analizează, elaborează şi fundamentează lucrări privind repartizarea, în condiţiile legii, a numărului de posturi aprobate - funcţii publice generale, funcţii publice cu statut special şi funcţii contractuale, pe compartimente, structuri organizatorice, clase, categorii şi grade profesionale;
5.e) solicită avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru stabilirea funcţiilor publice;
6.f) transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în condiţiile legii, modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici, în vederea actualizării informaţiilor existente în baza de date;
7.g) întocmeşte, completează şi păstrează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi dosarele personale ale angajaţilor cu contract de muncă;
8.h) elaborează, gestionează şi actualizează baza proprie privind evidenţa funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Agenţiei, în vederea calculării vechimii în specialitate şi a vechimii în muncă la încadrare, urmăreşte tranşele de vechime în muncă pentru avansarea în gradaţia superioară, calculează vechimea în grad, în vederea gestionării şi dezvoltării carierei funcţionarilor publici şi personalului contractual, precum şi evoluţia tuturor modificărilor intervenite;
9.i) întocmeşte contractele individuale de muncă/actele adiţionale pentru personalul contractual al Agenţiei;
10.j) transmite on-line, prin intermediul portalului Inspecţiei Muncii, Registrul general de evidenţă a salariaţilor (ReviSal);
11.k) aplică reglementările legale şi întocmeşte lucrările necesare privind acordarea drepturilor salariale şi a altor drepturi de personal de care beneficiază personalul Agenţiei;
12.l) întocmeşte, în condiţiile legii, lucrările necesare pentru acordarea drepturilor salariale şi a altor drepturi de personal (spor de vechime, spor pentru complexitatea muncii, alte sporuri) pentru personalul Agenţiei, pe care le supune spre aprobare sau spre informare conducerii S.R.U.;
13.m) asigură organizarea şi derularea procedurilor legale privind recrutarea prin concurs sau prin alte modalităţi prevăzute de lege (transfer, redistribuire), în vederea ocupării funcţiilor publice sau a posturilor contractuale din cadrul Agenţiei;
14.n) elaborează, după caz, documentaţia necesară pentru numirea în funcţii publice sau angajarea pe funcţii contractuale, stabilirea drepturilor salariale, modificarea, suspendarea, încetarea raportului de serviciu ori a contractului individual de muncă, promovarea în funcţii, numirea îndrumătorilor, sancţionarea sau orice alte acte administrative din domeniul gestiunii resurselor umane;
15.o) solicită avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere vacante din cadrul Agenţiei, conform prevederilor legale;
16.p) asigură aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale de stat, întocmind documentaţia necesară pensionării pentru angajaţii Agenţiei;
17.q) transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici;
18.r) monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei;
19.s) asigură, împreună cu celelalte structuri din cadrul Agenţiei, condiţiile necesare pentru participarea angajaţilor la acţiuni de instruire şi perfecţionare profesională, în limitele stabilite de către conducerea Agenţiei;
20.t) monitorizează întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post, acordă asistenţă de specialitate în legătură cu activitatea de întocmire a fişelor de post şi asigură gestionarea lor, conform prevederilor legale;
21.u) gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea rapoartelor/fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual;
22.v) monitorizează aplicarea prevederilor Legii nr. 7/2004, republicată, şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul Agenţiei şi transmite rapoarte trimestriale Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
23.w) asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale personalului Agenţiei;
24.x) asigură planificarea şi efectuarea concediilor de odihnă pe anul în curs, în mod eşalonat, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate;
25.y) centralizează situaţia concediilor de odihnă, situaţia orelor suplimentare, a concediilor fără plată aprobate, a concediilor de boală şi altor aspecte care privesc timpul de muncă şi de odihnă;
26.z) verifică, centralizează şi transmite D.E. pontajele primite de la structurile Agenţiei;
27.aa) întocmeşte regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei, în colaborare cu compartimentele de specialitate, şi asigură transmiterea acestuia în vederea aprobării şi publicării, conform legii;
28.bb) întocmeşte regulamentul intern al Agenţiei, în colaborare cu compartimentele de specialitate şi îl înaintează spre aprobare conducerii Agenţiei;
29.cc) asigură constituirea şi funcţionarea comisiei de disciplină şi a comisiei paritare, în condiţiile legii;
30.dd) susţine activitatea comisiei de disciplină şi a comisiei paritare în soluţionarea cazurilor şi pune la dispoziţia preşedinţilor celor două comisii toate documentele solicitate;
31.ee) eliberează, în condiţiile legii, documente pentru salariaţii Agenţiei, eliberează şi vizează legitimaţii de serviciu pentru angajaţii Agenţiei şi urmăreşte recuperarea acestora la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu;
32.ff) elaborează şi redactează răspunsuri privind cererile, reclamaţiile, sesizările şi contestaţiile adresate Agenţiei în domeniul resurselor umane, potrivit prevederilor legale în vigoare;
33.gg) asigură arhivarea tuturor documentelor din domeniul de activitate, conform actelor normative în vigoare;
34.hh) îndeplineşte şi alte activităţi specifice aflate în legătură directă cu atribuţiile de serviciu, rezultate din acte normative sau încredinţate de conducerea Agenţiei;
35.ii) păstrează confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor deţinute.
SUBSECŢIUNEA 3: Compartimentul protecţia muncii
Art. 110
Compartimentul protecţia muncii asigură din punct de vedere logistic desfăşurarea în condiţii de normalitate a activităţii Agenţiei prin servicii interne în domeniul de competenţă (securitatea şi sănătatea în muncă).
Art. 111
Compartimentul protecţia muncii are următoarele atribuţii:
1.a) controlează şi urmăreşte modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare privind protecţia muncii de către toţi angajaţii;
2.b) acordă consultanţă compartimentelor din cadrul instituţiei cu privire la reglementările legislative în vigoare şi normele privitoare la protecţia muncii;
3.c) asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţie a muncii prin cele 3 forme de instructaj (introductiv general, la locul de muncă şi periodic);
4.d) ţine şi completează fişele de instructaj individual;
5.e) identifică factorii de risc de accidente şi îmbolnăviri profesionale, stabileşte nivelul de risc pentru fiecare loc de muncă din instituţie;
6.f) cercetează, înregistrează, declară şi ţine evidenţa accidentelor de muncă, a bolilor profesionale şi a accidentelor tehnice;
7.g) elaborează instrucţiuni de securitate a muncii proprii instituţiei;
8.h) elaborează, împreună cu conducerea Agenţiei, lista cu dotarea cu echipamente de protecţie şi de lucru a salariaţilor;
9.i) elaborează şi actualizează Planul de prevenire şi protecţie;
10.j) elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale structurii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;
11.k) propune atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ce le revin angajaţilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea preşedintelui;
12.l) verifică cunoaşterea şi aplicarea de către toţi angajaţii a măsurilor prevăzute în Planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
13.m) întocmeşte un necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
14.n) elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabileşte periodicitatea adecvată pentru fiecare loc de muncă, asigură informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verifică cunoaşterea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite;
15.o) elaborează programul de instruire-testare la nivelul fiecărei structuri;
16.p) asigură întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi se asigură ca toţi angajaţii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;
17.q) elaborează o evidenţă a zonelor cu risc ridicat şi specific;
18.r) stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, tipul de semnalizare necesar şi amplasarea acestuia conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
19.s) elaborează o evidenţă a meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică pentru a căror exercitare este necesară autorizarea;
20.t) elaborează o evidenţă a posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
21.u) elaborează o evidenţă a posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
22.v) monitorizează funcţionarea sistemelor şi a dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
23.w) verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
24.x) informează în scris conducerea Agenţiei asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă, pentru care propune măsuri de prevenire şi protecţie;
25.y) ţine evidenţa echipamentelor de muncă şi controlează periodic dacă verificarea echipamentelor de muncă este efectuată de către persoane competente, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
26.z) identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din instituţie şi întocmeşte necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
27.aa) participă la cercetarea accidentelor de muncă conform competenţelor;
28.bb) întocmeşte evidenţa evenimentelor;
29.cc) elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de angajaţii Agenţiei;
30.dd) urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
31.ee) întocmeşte un necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi;
32.ff) îndeplineşte şi alte atribuţii delegate ierarhic.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 112
Toate structurile şi întregul personal din cadrul Agenţiei au obligaţia:
a)să asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea Agenţiei;
b)să manifeste fermitate în aplicarea legilor şi solicitudine faţă de organele centrale sau locale cu care colaborează ori care cer sprijin în rezolvarea unor probleme din domeniile de activitate ale Agenţiei;
c)să manifeste solicitudine faţă de toţi cetăţenii care se adresează Agenţiei prin audienţe, cereri, sesizări sau reclamaţii, în vederea rezolvării acestora potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
d)să nu divulge datele sau informaţiile la care au avut acces decât în condiţiile legii. Această obligaţie se menţine timp de 5 ani după încetarea activităţii, sub sancţiunea legii penale.
Art. 113
Atribuţiile stabilite prin prezentul regulament se detaliază pentru fiecare post din structura organizatorică prin fişa postului.
Art. 114
Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Agenţiei.
Art. 115
Conducătorii compartimentelor din cadrul Agenţiei sunt obligaţi să asigure cunoaşterea şi însuşirea de către întregul personal din subordine a prezentului regulament.
Art. 116
Nerespectarea prevederilor prezentului regulament antrenează răspunderea disciplinară prevăzută de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXĂ:
Număr de posturi = 200, inclusiv demnitarii
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 158 din data de 25 martie 2013