HOTĂRÂRE nr. 578 din 30 iulie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 26 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale pentru Romi este de 25, funcţii publice şi contractuale, exclusiv preşedintele, dintre care 16 în aparatul central şi 9 în cele 7 structuri regionale pentru romi."
2.Anexa cuprinzând structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Romi se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
Art. II
(1)Încadrarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Romi în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
(2)Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. III
Hotărârea Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 26 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi,

Cristina Dobre

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Agenţiei Naţionale pentru Romi
(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.703/2004)
Numărul maxim de posturi = 25 (exclusiv preşedintele)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 506 din data de 12 august 2013