ORDIN nr. 5237 din 16 septembrie 2015 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.895/2014
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. I
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015 - 2016, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.895/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 şi 861 bis din 26 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 9, alineatul (4) se abrogă.
2.La articolul 9, alineatul (10) va avea următorul cuprins:
"(10) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare, de instruire practică şi de evaluare curentă a elevilor în clasă pentru cadrele didactice care au finalizat cu diplomă studii universitare, studii postliceale sau şcoli de maiştri, încadrate pe catedre de pregătire-instruire practică, este de 24 de ore pe săptămână, respectiv de 20 de ore pe săptămână în învăţământul special."
3.La articolul 104, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Specializările absolvenţilor învăţământului superior, postliceal sau mediu care se înscriu la etapele de transferare pentru restrângere de activitate, de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris, de detaşare în interesul învăţământului, de detaşare la cerere sau de repartizare în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat sau particular trebuie să se regăsească în Centralizator."
4.La articolul 104, alineatele (3)-(5) se abrogă.
Art. II
Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 711 din data de 22 septembrie 2015