HOTĂRÂRE nr. 806 din 16 octombrie 2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), al art. 31 şi al art. 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 562/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţie "Autostrada Orăştie-Sibiu",
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1.Se aprobă completarea amplasamentului prevăzut în anexa nr. 1 cu amplasamentul prevăzut în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
2.La anexa nr. 2, după poziţia nr. 4.994 se introduc zece noi poziţii, poziţiile nr. 4.995-5.004, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. II
(1)Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie - Sibiu", completat potrivit art. I pct. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
(2)Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Şura Mică din judeţul Sibiu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2.
Art. III
(1)Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul completat potrivit art. I pct. 1, situate pe raza localităţii Şura Mică din judeţul Sibiu, sunt în cuantum total de 30 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul "Programe din fonduri de coeziune".
(2)Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se alocă, potrivit legii, din suma aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu", cu modificările şi completările ulterioare.
Art. IV
Sumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Art. V
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrări, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. VI
Planul cu amplasamentul lucrării, completat potrivit art. I pct. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
Art. VII
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură

de interes naţional şi investiţii străine,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniei Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1:
_____
- Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
ANEXA nr. 2: COMPLETARE LA LISTA cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie - Sibiu", situate pe raza judeţelor Alba, Sibiu şi Hunedoara, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ - teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului de teren

Tarla/parcelă

Categoria de folosinţă

Număr cadastral (număr topo)

Suprafaţa de expropriat

- m2 -

Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010
- lei -

4995

Sibiu

Şura Mică

Winkler Ştefan

T22/479/1/1

A

-

169,00

279,86

4996

Sibiu

Şura Mică

Ivanus Ana

T22/479/1/2

A

-

470,00

778,32

4997

Sibiu

Şura Mică

Savin Constantin

T22/479/1/3

A

Şura Mică

1.116,00

1.848,10

4998

Sibiu

Şura Mică

Rodean Gheorghe

T22/479/1/4

A

-

2.008,00

3.325,25

4999

Sibiu

Şura Mică

Bucur Gabriel

T22/479/1/5

A

-

3.480,00

5.762,88

5000

Sibiu

Sura Mica

Curtean Ioan

T22/479/1/6

A

-

2.332,00

3.861,79

5001

Sibiu

Şura Mică

S.C. SSGR Imob - S.R.L.

T22/479/1/7/1/1

A

100969

4.280,00

7.087,68

5002

Sibiu

Şura Mică

Wagner Hildegard Rosa

T22/479/1/8/1

A

-

1.844,00

3.053,66

5003

Sibiu

Şura Mică

Calburean Gheorghe

T22/479/1/9/1

A

100220

1.490,00

2.467,44

5004

Sibiu

Şura Mică

Transilvania Pack and Print - S.A.

-

A

-

338,00

559,73

TOTAL:

17.527,00

29.024,71

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 656 din data de 25 octombrie 2013