Comitetul de siguranţă maritimă,
amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,
amintind, de asemenea, articolul VI din Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare (denumit în continuare Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare) referitor la procedurile de amendare,
amintind în continuare că Adunarea, prin Rezoluţia A.1070(28), a adoptat Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III),
luând act de amendamentele propuse la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, pentru a face obligatorie utilizarea Codului III,
luând în considerare, în cadrul celei de-a nouăzeci şi treia sesiune a sa, amendamentele la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, propuse şi difuzate în conformitate cu paragraful 2(a) al articolului VI din acesta,
1.adoptă, în conformitate cu paragraful 2(d) al articolului VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, amendamentele la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;
2.stabileşte că, în aplicarea noii reguli 53 din anexa IV, ori de câte ori cuvântul "ar trebui" este utilizat în Codul III [anexa la Rezoluţia A.1070(28)], el trebuie să fie interpretat ca având sensul de "trebuie", cu excepţia paragrafelor 29, 30, 31 şi 32;
3.stabileşte, de asemenea, în conformitate cu paragraful 2(f)(ii)(bb) al articolului VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, că amendamentele menţionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2015, cu excepţia cazului în care, până la această dată, mai mult de o treime din părţile la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 50% din tonajul brut al tuturor flotelor comerciale ale tuturor părţilor vor fi notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;
4.invită părţile interesate să ia notă de faptul că, în conformitate cu paragraful 2(g)(ii) al articolului VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2016 după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 3 de mai sus;
5.solicită secretarului general, în conformitate cu paragraful 2(e) al articolului VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă tuturor părţilor la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare;
6.solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare.
-****-
- ANEXA B: Anexe la Convenţie, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1988 referitor la aceasta
- ANEXA I - Reguli pentru determinarea liniilor de încărcare
I.CAPITOLUL I: Generalităţi
(1)SECŢIUNEA 1: Regula 3 - Definiţiile termenilor utilizaţi în anexe
1.După definiţia (16) se adaugă următoarele noi definiţii:
"(17)Auditul înseamnă un proces sistematic, independent şi documentat, pentru obţinerea probelor de audit şi analiza obiectivă a acestora, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.
(18)Sistemul de audit înseamnă Sistemul de audit al statelor membre ale OMI, stabilit de către Organizaţie, şi care ia în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.
(19)Codul de aplicare înseamnă Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III) adoptat de către Organizaţie prin Rezoluţia A.1070(28).
(20)Standardul de audit înseamnă Codul de aplicare."
2.După anexa III se adaugă o nouă anexă IV, care are următorul cuprins:
"- Anexa IV: VERIFICAREA CONFORMITĂŢII
- SECŢIUNEA 1: Regula 53 - Aplicare
Guvernele contractante trebuie să utilizeze prevederile Codului de aplicare în exercitarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care le revin în temeiul prezentei convenţii.
- SECŢIUNEA 2: Regula 54 - Verificarea conformităţii
(1)Fiecare guvern contractant trebuie auditat periodic de către Organizaţie, în conformitate cu standardul de audit, pentru a verifica respectarea şi implementarea prezentei convenţii.
(2)Secretarul general al Organizaţiei este responsabil pentru administrarea Sistemului de audit, în conformitate cu liniile directoare elaborate de către Organizaţie.
(3)Fiecare guvern contractant trebuie să îşi asume responsabilitatea privind facilitarea efectuării auditului şi punerea în aplicare a unui program de măsuri privind constatările, pe baza liniilor directoare adoptate de către Organizaţie.
(4)Auditul tuturor guvernelor contractante trebuie:
a)să se bazeze pe un program global realizat de către secretarul general al Organizaţiei, luând în considerare liniile directoare elaborate de Organizaţie; şi
b)să fie efectuat la intervale regulate, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 770 din data de 15 octombrie 2015