HOTĂRÂRE nr. 13 din 2 aprilie 2013 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind siguranţa produselor de consum şi de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului şi a Directivei 2001/95/CE - COM (2013) 78 final
Având în vedere Raportul Comisiei economice, industrii şi servicii nr. XX/86 din 20 martie 2013,
În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Senatul constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii, având în vedere că în cadrul pieţei interne, unde produsele pot circula liber, normele privind siguranţa produselor pot fi adoptate în mod eficient doar la nivelul Uniunii Europene. Acest lucru va împiedica statele membre să adopte reglementări divergente privind produsele, ceea ce ar conduce la fragmentarea pieţei unice. Având forma unui regulament, propunerea constituie un instrument juridic adecvat, deoarece impune norme clare şi detaliate, care vor deveni aplicabile în mod uniform şi în acelaşi moment pe întreg teritoriul Uniunii Europene.
(2)În ceea ce priveşte fondul documentului, în urma analizei realizate s-a constatat necesitatea amendării textului art. 7 alin. 3, în sensul creşterii gradului de protecţie a consumatorului prin indicarea corectă şi completă a statului de origine.
Amendamentul prevăzut de raport este:
"3. În cazurile în care ţara de origine determinată în conformitate cu alineatul 2 este un stat membru al Uniunii, producătorii şi importatorii vor face trimitere la respectivul stat membru.",
în loc de:
"3. În cazurile în care ţara de origine determinată în conformitate cu alineatul 2 este un stat membru al Uniunii, producătorii şi importatorii pot face trimitere la Uniune sau la respectivul stat membru."
Art. 2
Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite instituţiilor europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de către Senat în şedinţa din 2 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 190 din data de 4 aprilie 2013