HOTĂRÂRE nr. 220 din 30 martie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţi administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului,

apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

ANEXA:
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 11672708
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC an 2016

0

1

2

3

4

I.

   

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

58.841

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

58.661

     

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

     

b)

transferuri, cf. prevederilor Legii nr. 339/2015

4

48.000

 

2

 

Venituri financiare

5

180

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II

   

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

57.326

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

57.146

   

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

12.698

   

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

2.538

   

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

39.083

     

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

32.250

     

C1

ch. cu salariile

13

28.230

     

C2

bonusuri

14

4.020

     

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

       

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

     

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

397

     

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

6.436

   

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.827

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

180

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III

   

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.515

IV

   

IMPOZIT PE PROFIT

23

242

V

   

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.273

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

1.273

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

120

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

697

   

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

   

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

   

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

576

VI

   

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

2.488

VII

   

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

2.488

   

a)

cheltuieli materiale

38

285

   

b)

cheltuieli cu salariile

39

1.880

   

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

185

   

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0

   

e)

alte cheltuieli

42

138

VIII

   

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

16.230

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

710

     

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX

   

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

16.230

X

   

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.247

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.252

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2.023,23

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.878,99

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială corectat cu cheltuielile cu maj. salariului minim brut pe ţară

52

2.010,45

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

53

46,85

 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000

55

974

 

9

 

Plăţi restante

56

0

 

10

 

Creanţe restante

57

122

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 259 din data de 6 aprilie 2016