HOTĂRÂRE nr. 51 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 28 martie 2012, se modifică şi completează după cum urmează:
1.La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Acreditarea spitalelor se acordă de Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, instituţie publică, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202A, sectorul 6, care funcţionează în coordonarea secretarului general al Guvernului, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului."
2.La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, în colaborare cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, organizează pregătirea, calificarea şi formarea continuă a evaluatorilor de spitale."
3.La articolul 8, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) avizează procedurile, standardele şi metodologia de acreditare a spitalelor propuse de preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, cu consultarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, asociaţiilor patronale din sistemul sanitar, asociaţiilor de pacienţi reprezentative la nivel naţional şi a asociaţiilor ştiinţifice medicale şi le supune, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la avizare, aprobării prin ordin al ministrului sănătăţii."
4.La articolul 10, literele d) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"d) stabileşte componenţa şi coordonatorul comisiilor de evaluare, în vederea acreditării spitalelor ce urmează a fi evaluate;
..................................................
m) emite ordin pentru acreditarea spitalelor pe baza raportului de acreditare elaborat de Unitatea de evaluare, analiză şi acreditare, aprobat prin hotărârea Comitetului director;"
5.La articolul 10, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
"n) emite ordin pentru stabilirea criteriilor de selecţie a experţilor şi a evaluatorilor."
6.Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11
Nivelul taxei de acreditare se fundamentează de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor şi se aprobă, pentru perioada de acreditare, prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, la propunerea ministrului sănătăţii."
7.La articolul 13, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
"e) pentru îndeplinirea atribuţiilor, Unitatea de standarde şi proceduri de acreditare poate propune contractarea unor servicii, cu experţi în domeniu, în condiţiile legii."
8.La articolul 15 alineatul (3), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) analizează modul în care activitatea spitalului este conformă cu cerinţele standardelor de acreditare;
..................................................
c) pune la dispoziţia Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor datele necesare procesului de acreditare colectate pe parcursul procesului de evaluare, în formatul şi pe suportul stabilit prin metodologia de evaluare;"
9.La articolul 15, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) În procesul de acreditare Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor utilizează, în condiţiile legii, evaluatori de spitale, recunoscuţi conform criteriilor interne de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor."
10.La articolul 16 alineatul (2), litera c) se abrogă.
11.La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) În activitatea sa, Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Ministerul Sănătăţii care controlează calitatea serviciilor medicale."
12.La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 20
(1) Instruirea, organizarea şi coordonarea corpului de evaluatori de spitale se realizează de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu suportul profesional al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor prin Unităţile de evaluare, analiză şi acreditare, conform legislaţiei în domeniu."
13.Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor,

Vasile Cepoi

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor
(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008)
Numărul maxim de posturi =55, exclusiv demnitarul.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 87 din data de 2 februarie 2015