ÎNŢELEGERE din 27 noiembrie 2015 între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Administraţia Naţională în domeniul Securităţii Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea şi schimbul de informaţii tehnice în domeniul securităţii nucleare
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Administraţia Naţională în domeniul Securităţii Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză, denumite în continuare părţi,
având în vedere relaţiile de prietenie îndelungate dintre statele părţilor şi interesul reciproc al acestora în dezvoltarea relaţiilor de cooperare în domeniul reglementării utilizării în siguranţă a energiei nucleare în scopuri paşnice,
considerând sarcinile şi responsabilităţile acestora pentru asigurarea securităţii instalaţiilor nucleare civile, pentru asigurarea pregătirii şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară, pentru gestionarea deşeurilor radioactive, în conformitate cu legislaţia naţionala a României şi a Republicii Populare Chineze,
fiind conştiente de faptul ci asigurarea securităţii instalaţiilor nucleare civile, pentru asigurarea pregătirii şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară, pentru gestionarea deşeurilor radioactive, reprezintă un aspect important în procesul de reglementare,
subliniind importanţa şi beneficiul cooperării dintre părţi în domeniul reglementării aspectelor de securitate a instalaţiilor nucleare civile, incluzând şi pregătirea şi intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară, gestionarea deşeurilor radioactive,
luând în considerare că România este stat membru al Uniunii Europene şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice şi supusă obligaţiilor în cadrul Tratatului Euratom,
au convenit următoarele:
CAPITOLUL I: Scopul înţelegerii
Art. 1: Schimbul de informaţii tehnice
1.În măsura în care le este permis să acţioneze în acest fel, în conformitate cu legile, reglementările şi orientările politice ale ţărilor acestora, părţile convin să stabilească o cooperare privind schimbul de informaţii tehnice în legătură cu activităţile desfăşurate pentru asigurarea securităţii instalaţiilor nucleare civile, pregătirii şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară şi gestionării deşeurilor radioactive generate din instalaţii nucleare civile. Acest schimb poate fi aplicat oricărui aspect privind securitatea nucleară aflat sub jurisdicţia celeilalte părţi şi poate include prin acord reciproc, fără a se limita la acestea, următorul schimb de:
A)Rapoarte tematice şi alte materiale scrise legate de: analiza şi evaluarea securităţii nucleare la centralele nuclearoelectrice (CNE) de tip CANDU; aspectele de reglementare cu privire la amplasarea, construcţia, punerea în funcţiune, operarea şi dezafectarea CNE de tip CANDU; proceduri privind emiterea autorizaţiilor pentru CNE de tip CANDU şi pentru personalul de operare; standarde şi criterii; aspecte referitoare la evaluările probabilistice de securitate nucleară şi coduri de calcul pentru evaluarea CNE de tip CANDU din punctul de vedere al organismului de reglementare; evaluări specifice din punctul de vedere al organismului de reglementare în arii tematice precum depozitarea intermediară a deşeurilor slab şi mediu active, a combustibilului nuclear uzat, precum şi a deşeurilor înalt active, care sunt de interes comun pentru părţi.
B)Reglementări, ghiduri, proceduri şi alte documente cu privire la reglementarea, autorizarea şi inspecţia activităţilor privind securitatea nucleară la CNE de tip CANDU.
C)Schimb de experienţă şi feedbackul privind incidentele în timpul funcţionării CNE de tip CANDU, care sunt de interes imediat pentru părţi.
D)Informaţii cu privire la gestionarea în siguranţă a materialelor metalice reciclabile posibil contaminate radioactiv, în scopul asigurării radioprotecţiei.
E)Alte informaţii şi consultări de interes reciproc în domeniile asigurării securităţii instalaţiilor nucleare civile, pentru asigurarea pregătirii şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară, gestionarea deşeurilor radioactive generate de instalaţiile nucleare civile.
2.Fiecare parte va depune toate eforturile pentru a furniza informaţiile care pot fi solicitate de către cealaltă parte în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol.
3.În cazul în care ambele părţi convin astfel, vor fi stabilite înţelegeri specifice de la caz la caz, care vor acoperi aspecte precum plăţile şi drepturile de proprietate intelectuală.
4.Oricare dintre părţi poate furniza celeilalte părţi orice informaţie pe care o consideră a fi în interesul celeilalte părţi, fără a primi o solicitare pentru acea informaţie.
5.Documentele schimbate în baza prezentei înţelegeri vor fi redactate în limba engleză.
Art. 2: Schimbul de experienţă
Părţile vor face schimb de experienţă în domeniul reglementării, autorizării şi inspecţiei privind securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare civile, asigurarea pregătirii şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară, gestionarea deşeurilor radioactive generate din instalaţii nucleare civile, prin:
A.Desemnarea experţilor din cadrul CNCAN în Republica Populară Chineză pentru a participa la inspecţiile efectuate de NNSA la instalaţiile nucleare civile din Republica Populară Chineză şi pentru consilierea experţilor NNSA în domenii precum:
a)reglementarea, autorizarea şi inspecţia instalaţiilor/ practicilor nucleare civile;
b)gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive generate de instalaţiile nucleare civile;
c)pregătirea şi intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară.
B.Desemnarea experţilor din cadrul NNSA în România pentru a participa la inspecţiile efectuate de către CNCAN la instalaţiile nucleare civile din România şi pentru consilierea experţilor CNCAN în domenii precum:
a)reglementarea, autorizarea şi inspecţia instalaţiilor/ practicilor nucleare civile;
b)gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive generate de instalaţiile nucleare civile;
c)pregătirea şi intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţă nucleară.
C.Organizarea de întâlniri de lucru, vizite de lucru şi consultări între conducătorii părţilor pentru a discuta chestiuni de interes comun, legate de controlul exercitat de către organismul de reglementare şi legislaţia în domeniul securităţii instalaţiilor nucleare civile.
D.Schimbul de experţi între cele două părţi pentru a participa la seminare şi cursuri de instruire organizate în ţările părţilor în scopul implementării recomandărilor misiunii IRRS (Integrated Regulatory Review Service) a Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică şi a altor misiuni de evaluare inter pares în domeniile prevăzute la paragrafele A şi B.
CAPITOLUL II: Prevederi administrative
Art. 3: Principii generale de cooperare
1.Părţile vor coopera în temeiul prezentei înţelegeri în conformitate cu legislaţia naţională a statelor acestora.
2.Toate cheltuielile rezultate din realizarea cooperării, în conformitate cu prezenta înţelegere, vor fi acoperite de către partea care a făcut cheltuielile. Posibilitatea părţilor de a îndeplini angajamentele asumate depinde de disponibilitatea resurselor instituţiilor guvernamentale corespunzătoare a statelor părţilor şi a legislaţiei corespunzătoare statelor acestora.
3.Toate disputele şi problemele apărute între părţi care rezultă din interpretarea sau aplicarea prezentei înţelegeri vor fi soluţionate de comun acord.
Art. 4: Modalităţi pentru schimbul de informaţii
Părţile vor stabili între ele proceduri simplificate pentru schimbul de informaţii în temeiul prezentei înţelegeri, după cum urmează:
A.Schimbul de informaţii între părţi în temeiul prezentei înţelegeri se va realiza prin corespondenţă oficială, în conformitate cu legislaţia statelor părţilor. De asemenea, părţile pot agrea de comun acord ca informaţiile schimbate în baza prezentei înţelegeri să poată fi transmise şi prin alte mijloace, precum: e-mail, CD.
B.Schimbul de informaţii în cadrul prezentei înţelegeri se va efectua prin scrisori, rapoarte şi alte documente şi prin vizite şi întâlniri organizate din timp, după caz. Întâlniri periodice vor avea loc pentru analizarea schimbului de informaţii şi a cooperării în cadrul prezentei înţelegeri, pentru a recomanda revizuiri ale înţelegerii şi pentru a discuta problemele apărute în cadrul cooperării. Data, locul desfăşurării şi ordinea de zi a unor asemenea întâlniri vor fi convenite din timp. Vizitele care se vor desfăşura în cadrul prezentei înţelegeri, inclusiv programul acestora, vor fi aprobate în prealabil de cei doi coordonatori la care se face referire în alineatul C al prezentului articol.
C.Fiecare parte va desemna un coordonator pentru a coordona participarea la întregul schimb. Coordonatorii vor primi toate documentele transmise în cadrul schimbului, inclusiv copiile tuturor scrisorilor, cu excepţia cazurilor când se convine altfel. În cadrul schimbului, coordonatorii vor răspunde pentru stabilirea obiectivelor schimbului, inclusiv pentru acordul privind desemnarea instalaţiilor nucleare care fac obiectul schimbului şi a documentelor specifice şi standardelor care vor fi schimbate. Fiecare parte va notifica cealaltă parte asupra coordonatorului desemnat, într-un termen rezonabil după intrarea în vigoare a prezentei înţelegeri.
D.Partea care primeşte informaţia va fi responsabilă pentru implementarea şi utilizarea oricăror informaţii schimbate sau transmise între părţi în temeiul prezentei înţelegeri şi nu va ţine răspunzătoare cealaltă parte pentru niciun fel de daună astfel creată şi îşi va asuma toate riscurile care decurg din folosirea informaţiei.
E.Informaţiile obţinute în timpul implementării prezentei înţelegeri vor fi puse de către părţi la dispoziţia altor instituţii guvernamentale ale statelor acestora numai prin acordul reciproc al părţilor.
Art. 5: Folosirea informaţiilor
1.Obligaţia fiecărei părţi de a furniza informaţii în conformitate cu articolul 1 paragraful 2 se supune:
a)legilor, reglementărilor sau politicilor aplicabile ale părţii sau care se referă la aceasta;
b)oricărui altui contract, acord sau angajament care obligă partea respectivă;
c)dreptului de a refuza furnizarea de informaţii care ar fi restricţionate pe baza considerentelor operatorului sau autorităţii sau care ar fi în mod nejustificat de dificil sau de costisitor de identificat ori de furnizat, în afara cazului în care s-a convenit reciproc altfel de către părţi.
2.Fiecare parte poate utiliza în mod liber orice informaţii pe care le-a primit de la cealaltă parte în cadrul prezentei înţelegeri, ţinând cont de prevederile paragrafelor 3 şi 4 ale prezentului articol.
3.Dacă partea care transmite informaţiile consideră absolut necesar ca acestea să fie tratate confidenţial, acea parte va specifica aceasta explicit, cu caractere îngroşate, pe prima pagină a oricărei informaţii pe care o va furniza celeilalte părţi. Partea care primeşte informaţii având un caracter confidenţial va asigura respectarea acestui caracter prin restrângerea diseminării informaţiei numai la angajaţii şi consultanţii proprii.
4.Dacă între părţi vor fi schimbate informaţii clasificate, vor fi instituite înţelegeri speciale între părţi pentru stabilirea unei proceduri detaliate pentru gestionarea acestora, în concordanţă cu legislaţia statelor lor.
Art. 6: Schimbul de personal
1.Fiecare parte poate solicita celeilalte părţi, într-o manieră echitabilă şi pe bază de reciprocitate, să accepte o vizită temporară în scopul efectuării de schimburi de informaţii sau pentru problematici tehnice de reglementare.
2.Fiecare parte va depune toate eforturile necesare pentru a sprijini vizita ce poate fi solicitată de cealaltă parte în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol.
3.Înţelegeri speciale pot fi stabilite între părţi care să reglementeze baza în care o vizită va avea loc.
CAPITOLUL III: Prevederi finale
Art. 7: Amendamente
Prezenta înţelegere poate fi amendată cu consimţământul reciproc scris al părţilor. Orice amendament va intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută de articolul 8.
Art. 8: Clauze finale
1.Prezenta înţelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări oficiale prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne ale acestora cu privire la intrarea în vigoare a prezentei înţelegeri.
2.Prezenta înţelegere va rămâne în vigoare pentru o perioadă de cinci ani, valabilitatea acesteia prelungindu-se în mod automat pentru perioade succesive de doi ani.
3.Oricare parte poate denunţa unilateral prezenta înţelegere, în orice moment, prin notificarea scrisă a celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care se intenţionează încetarea valabilităţii acesteia.
4.Toate activităţile din cadrul prezentei înţelegeri, care au fost iniţiate, dar nu au fost finalizate la denunţarea prezentei înţelegeri, vor continua să fie realizate până la finalizarea lor, în conformitate cu termenii prezentei înţelegeri sau ai altor înţelegeri specifice necesar a fi încheiate.
-****-
Semnată la Bucureşti la 27 noiembrie 2015 şi la Beijing la 13 ianuarie 2016 în două exemplare originale, fiecare în limbile română, chineză şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţă de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor

Nucleare din România

Gabril Petre,

preşedinte

Pentru Administraţia Naţională în Domeniul Securităţii

Nucleare din Republica Populară Chineză

Li Ganjie,

preşedinte

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 449 din data de 16 iunie 2016