DECIZIE nr. 668 din 14 aprilie 2014 privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale
În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (2) pct. 26, art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 22 şi 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013,
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.
Art. I
Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 2 septembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 14, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(7) ANCOM decide cu privire la compensarea costului net şi, dacă este cazul, cu privire la suma ce urmează a fi compensată pentru fiecare furnizor de serviciu universal, cu luarea în considerare, atunci când este necesar, a prevederilor alin. (8), precum şi cu privire la modalitatea de compensare a costului net, inclusiv în ceea ce priveşte cuantumul contribuţiilor şi/sau cuantumul taxei necesare pentru compensarea costului net, determinate conform prevederilor prezentei decizii, în termen de 135 de zile de la primirea unei cereri în condiţiile prezentului articol."
2.La articolul 14, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) şi (72), cu următorul cuprins:
"(71) În cazul în care furnizorul de serviciu universal nu transmite toate documentele şi informaţiile în condiţiile prevăzute la alin. (6), ANCOM informează furnizorul de serviciu universal cu privire la acest aspect, termenul prevăzut la alin. (7) fiind suspendat de la data comunicării solicitării de completare către furnizorul de serviciu universal, până la data primirii acestor completări de către ANCOM.
(72) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a răspunde solicitării de completare prevăzute la alin. (71) în termen de maximum 5 zile de la data comunicării acesteia."
3.La articolul 15, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) În cazul în care ANCOM previzionează că sumele care ar putea fi colectate prin una dintre metodele prevăzute la alin. (1), în condiţiile stabilirii unui cuantum al contribuţiilor rezonabil şi care să nu aducă atingere viabilităţii economice a furnizorilor, sunt insuficiente, ANCOM va solicita Ministerului Finanţelor Publice compensarea din fonduri publice a diferenţei dintre costul net determinat şi aceste sume, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013."
4.La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 17
(1) Cuantumul contribuţiilor individuale datorate de furnizorii prevăzuţi la art. 15 alin. (1) lit. a) se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANCOM, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (7)."
5.Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 18
În vederea finanţării serviciului universal prin modalitatea prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. b), ANCOM stabileşte, prin decizie a preşedintelui ANCOM, condiţiile care trebuie respectate de către furnizorii de servicii poştale în scopul aplicării acestei taxe, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (7)."
Art. II
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Cătălin Marinescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 285 din data de 17 aprilie 2014