HOTĂRÂRE nr. 284 din 13 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi a altor acte normative
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 23 ianuarie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, dezvoltare durabilă, economie verde, infrastructura de mediu, rezilienţă ecologică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, meteorologie, hidrologie, hidrogeologie, schimbări climatice, protejarea, conservarea şi ameliorarea capitalului natural, arii naturale protejate, biodiversitate, biosecuritate, protejarea cetăţenilor la riscurile de mediu, gestionarea deşeurilor, gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase, gestionarea calităţii aerului şi zgomotului ambient, controlul poluării industriale şi managementul riscului de accidente industriale, protecţia atmosferei, sistemul de management de mediu şi audit - EMAS şi eticheta UE ecologică.
(3) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor realizează politica la nivel naţional în domeniile protecţiei mediului înconjurător, economiei verde, biodiversităţii, ariilor naturale protejate, schimbărilor climatice, gospodăririi apelor şi silviculturii cu privire la toate sectoarele şi subsectoarele pe care le administrează, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecţie şi control în aceste domenii.
(4) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare, implementare, monitorizare şi revizuire a politicii naţionale privind dezvoltarea durabilă din domeniul de competenţă."
2.La articolul 1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:
"(61) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor este desemnat ca autoritate pentru administrarea ariilor naturale protejate în domeniul său de competenţă, în condiţiile legii."
3.La articolul 1, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(7) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor este desemnat ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.293/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007."
4.La articolul 1, după alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alineatele (9)-(11), cu următorul cuprins:
"(9) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor este desemnat ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de conformitate destinate utilizatorilor prevăzute în Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune.
(10) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor asigură coordonarea interministerială a procesului de implementare a Convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor.
(11) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor asigură coordonarea interministerială a implementării măsurilor pentru protecţia şi conservarea sturionilor din Bazinul Dunării elaborate în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, precum şi a Planului de acţiune pentru conservarea sturionilor, de pe poziţia de membru a structurii naţionale de implementare, elaborată de Ministerul Afacerilor Externe în calitate de coordonator naţional."
5.La articolul 5, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:
"h1) susţine tranziţia economiei româneşti către economia verde prin politici de creştere economică durabilă cu un consum redus de carbon şi utilizarea eficientă a resurselor naturale;"
6.La articolul 5, literele k), n), s) şi w) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"k) poate contracta servicii specializate, în condiţiile legii, în vederea obţinerii documentelor, studiilor, colectării datelor, informaţiilor şi raportărilor, necesare realizării atribuţiilor sale, precum şi servicii de consultanţă, inclusiv servicii de evaluare, prognoză şi statistică;
...................................................
n) dezvoltă, monitorizează şi evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;
...................................................
s) asigură transparenţa şi accesul publicului la informaţiile de mediu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul;
...................................................
w) efectuează acte de control şi inspecţie, conform reglementărilor legale în vigoare, inclusiv regulamentelor naţionale, europene şi regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, în domeniile sale de activitate; în exercitarea atribuţiilor de control, reprezentanţii mandataţi solicită documentele şi informaţiile necesare, iar entităţile controlate sau inspectate au obligaţia să le pună la dispoziţie în termenul solicitat, în condiţiile legii;"
7.La articolul 5, după litera w) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:
"x) organizează şi administrează activităţi de voluntariat, în condiţiile legii."
8.La articolul 6 punctul I subpunctul 1, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"m) Strategia forestieră naţională şi Planul de acţiune în domeniul forestier;"
9.La articolul 6 punctul I subpunctul 1, litera o) se abrogă.
10.La articolul 6 punctul I subpunctul 1, după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:
"t) Planul naţional de tranziţie pentru instalaţiile de ardere din domeniul emisiilor industriale, potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale."
11.La articolul 6 punctul I, subpunctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"8. asigură monitorizarea implementării angajamentelor în domeniul mediului la nivel naţional, în conformitate cu prevederile documentului final al Conferinţei ONU pentru Dezvoltare Durabilă («Rio+20»), «Viitorul pe care ni-l dorim», adoptat prin Rezoluţia Adunării Generale ONU A/RES/66/288;"
12.La articolul 6 punctul II, după subpunctul 3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 31, cu următorul cuprins:
"31. coordonează şi monitorizează implementarea legislaţiei europene şi naţionale în domeniul său de competenţă;"
13.La articolul 6 punctul II, subpunctele 9-12 se abrogă.
14.La articolul 6 punctul II, după subpunctul 12 se introduce un nou subpunct, subpunctul 13, cu următorul cuprins:
"13. aprobă ghidurile pentru evaluarea impactului asupra mediului."
15.La articolul 6 punctul IV, după subpunctul 1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 11, cu următorul cuprins:
"11. asigură realizarea acţiunilor necesare îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante în conformitate cu planurile de măsuri asumate, în domeniile sale de activitate."
16.La articolul 6 punctul IV, subpunctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2. coordonează, monitorizează şi asigură participarea României în procesul de negociere şi promovare a noului acquis european, în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe;"
17.La articolul 6 punctul IV, după subpunctul 2 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 21 şi 22, cu următorul cuprins:
"21. asigură compatibilitatea legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii Europene în domeniul său de competenţă, precum şi implementarea acesteia;
22. asigură implementarea tratatelor internaţionale, convenţiilor, acordurilor, memorandumurilor şi protocoalelor la care România este parte, în domeniul său de competenţă;"
18.La articolul 6 punctul IV, subpunctele 5, 16, 19, 20, 23, 25-29, 42 şi 43 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"5. propune şi recomandă autorităţilor sau instituţiilor competente şi, după caz, stabileşte măsuri care să asigure conformarea cu angajamentele asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, precum şi cu cerinţele legislaţiei europene şi cu obligaţiile internaţionale asumate de România în domeniile sale de activitate şi monitorizează modul de îndeplinire a acestora;
...................................................
16. coordonează realizarea inventarului naţional anual al consumurilor de energie defalcate pe tipuri de combustibili şi a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii de ardere care intră sub incidenţa domeniului privind emisiile industriale, a inventarelor instalaţiilor care intră sub incidenţa prevederilor legale din domeniul emisiilor industriale şi a inventarelor amplasamentelor care intră sub incidenţa prevederilor legale din domeniul managementului riscului;
...................................................
19. asigură măsurile pentru punerea în aplicare, implementarea şi promovarea la nivel naţional a sistemului UE de management de mediu şi audit (EMAS);
20. asigură măsurile pentru punerea în aplicare, implementarea şi promovarea la nivel naţional a sistemului UE privind etichetarea ecologică;
...................................................
23. asigură administrarea prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto;
...................................................
25. asigură coordonarea implementării Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în România;
26. administrează prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului conturile naţionale din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicţia statului român, conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi ale reglementărilor internaţionale în vigoare;
27. asigură adaptarea cadrului naţional în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020;
28. asigură coordonarea procesului de raportare conform cerinţelor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE;
29. elaborează şi actualizează, în conformitate cu principiile europene, politica naţională de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi asigură coordonarea implementării acesteia la nivel naţional, precum şi raportarea rezultatelor conform cerinţelor europene şi internaţionale;
...................................................
42. organizează şi coordonează activitatea referitoare la protecţia şi conservarea naturii, a diversităţii biologice, utilizarea durabilă a componentelor sale în acord cu politicile şi practicile specifice aplicate la nivel european şi internaţional;
43. asigură cadrul necesar pentru managementul ariilor naturale protejate din reţeaua naţională prin structuri de administrare special constituite şi custozi, funcţionând în una din următoarele forme: în subordine, sub autoritate, în coordonare sau în relaţie contractuală;"
19.La articolul 6 punctul IV, după subpunctul 43 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 431 şi 432, cu următorul cuprins:
"431. asigură monitorizarea, evaluarea şi controlul în domeniul administrării ariilor naturale protejate, cu excepţia celor de interes judeţean sau local, precum şi a activităţilor desfăşurate în interiorul acestora;
432. constituie şi coordonează Comisia Patrimoniului Speologic, cu competenţe în domeniul explorării, protecţiei şi conservării patrimoniului speologic, potrivit prevederilor art. 43 alin. (52) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare."
20.La articolul 6 punctul IV, subpunctele 66 şi 86 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"66. susţine iniţierea şi dezvoltarea de scheme şi programe de investiţii verzi, cu respectarea reglementărilor legale;
...................................................
86. atestă persoane juridice pentru lucrări de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor;"
21.La articolul 6 punctul IV, după subpunctul 89 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 90 şi 91, cu următorul cuprins:
"90. coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor legale din domeniile privind reglementarea emisiilor industriale, limitarea emisiilor de poluanţi atmosferici, infrastructura pentru informaţii spaţiale, prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
91. autorizează ocoalele silvice prin înscrierea în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, ţinut la nivelul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, potrivit legii."
22.La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor este de 404, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
23.La articolul 12 alineatul (1), după litera l) se introduc două noi litere, literele m) şi n), cu următorul cuprins:
"m) Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură;
n) Consiliul Naţional de Vânătoare."
24.La articolul 12 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) decide asupra aprobării sau refuzului plăţilor prevăzute în notificările de plată."
25.Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.
Art. II
Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 29 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 4 punctul 2, după litera l) se introduce o nouă literă, litera l1), cu următorul cuprins:
"l1) administrează sistemul naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto;"
2.La articolul 4 punctul 2, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"o) administrează conturile naţionale din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicţia statului român, conform prevederilor legale naţionale, ale Uniunii Europene şi ale reglementărilor internaţionale în vigoare;"
3.La articolul 4 punctul 2, după litera v) se introduce o nouă literă, litera w), cu următorul cuprins:
"w) emite autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră."
4.La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 10
(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi instituţiile din subordine este de 1.956."
5.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art. III
- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 22 septembrie 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.
Art. IV
(1)Încadrarea personalului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor în numărul maxim de posturi aprobat şi noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
(2)Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului preia în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin protocol de predare-primire, 20 de posturi cu personalul aferent din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor cu atribuţii în domeniul schimbărilor climatice, precum şi bunurile necesare desfăşurării activităţii acestuia.
(3)Personalul preluat potrivit alin. (2) este încadrat pe funcţii echivalente celor deţinute, cu păstrarea drepturilor salariale şi a dispoziţiilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

ANEXA nr. 1: Structura organizatorică a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
(- Anexa nr. 1 La Hotărârea Guvernului nr. 38/2015)
ANEXA nr. 2:
(- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 38/2015)
1.Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Nr. crt.

Denumirea unităţii

I. Instituţii publice cu personalitate juridică finanţate integral din bugetul de stat

1.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

2.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

3.

Garda Naţională de Mediu

4.

Gărzi forestiere

II. Unităţi cu finanţare externă şi de la bugetul de stat

1.

Unităţi de management al proiectului (UMP)

2.

Unităţi de implementare a proiectului (UIP)

NOTĂ:
Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 3.552, din care:
- Garda Naţională de Mediu - 823 de posturi;
- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi instituţiile din subordine - 1.956 de posturi;
- Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" - 171 de posturi;
- Gărzi forestiere - 602 posturi.
2.Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Nr. crt.

Denumirea unităţii

1.

Administraţia Naţională de Meteorologie

2.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

3.Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Nr. crt.

Denumirea unităţii

I. Unităţi finanţate din venituri proprii

 

Administraţia Fondului pentru Mediu

 

Administraţia Naţională "Apele Române"

ANEXA nr. 3: Schema parcului auto al Ministerului, Mediului, Apelor şi Pădurilor
(- Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 38/2015)
(1)_

Nr. crt.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - aparat propriu

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat

(bucăţi)

1

1. Parc auto miniştri, secretari de stat, secretari generali, secretari generali adjuncţi

autoturism

8

2

Parc auto comun

autoturism

3

3

Parc auto situaţii de urgenţă, activităţi de control, delegaţii, transport persoane, transport marfă

autoturism microbuz

12

Numărul de autoturisme de la parcul comun poate varia în funcţie de numărul posturilor la nivelul ministerului şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)NOTE:
I.Autoturismele din parcul auto al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau alte categorii de salariaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Alte categorii de salariaţi vor conduce autoturismele ministerului cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
II.Cotele privind consumul lunar de carburanţi vor fi aprobate de către ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie.
ANEXA nr. 4: Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2012)
TOTAL POSTURI DIN CADRUL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI INSTITUŢIILOR DIN SUBORDINE = 1956 (INCLUSIV DEMNITARII)
ANEXA nr. 5: Numărul de posturi aferente Gărzilor forestiere
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 743/2015)

Nr. crt.

Denumirea

Sediul

Judeţele arondate

Numărul de posturi

Total

Din care personal silvic

1

Garda forestieră Braşov

Municipiul Braşov

Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu

82

74

2

Garda forestieră Bucureşti

Municipiul Bucureşti

Municipiul Bucureşti, Călăraşi, Constanţa, Ilfov, Giurgiu, Ialomiţa, Teleorman

49

41

3

Garda forestieră Cluj

Municipiul Cluj-Napoca

Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş

67

59

4

Garda forestieră Focşani

Municipiul Focşani

Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea, Vrancea, Vaslui

65

57

5

Garda forestieră Oradea

Municipiul Oradea

Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj

61

53

6

Garda forestieră Ploieşti

Municipiul Ploieşti

Argeş, Dâmboviţa, Prahova

55

47

7

Garda forestieră Râmnicu Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea

73

65

8

Garda forestieră Suceava

Municipiul Suceava

Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava

85

77

9

Garda forestieră Timişoara

Municipiul Timişoara

Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş

65

57

TOTAL

602

530

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 308 din data de 21 aprilie 2016