HOTĂRÂRE nr. 374 din 18 mai 2016 privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al oraşului Ulmeni, judeţul Maramureş
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 27754, conform anexei nr. 1.
Art. 2
(1)Se aprobă transmiterea imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al oraşului Ulmeni, judeţul Maramureş.
(2)După preluare, imobilul prevăzut la alin. (1) va fi utilizat în vederea funcţionării în regim de ghişeu unic a tuturor serviciilor publice din cadrul Primăriei Oraşului Ulmeni, judeţul Maramureş.
(3)În situaţia în care imobilul transmis nu este folosit în conformitate cu destinaţia prevăzută la alin. (2), respectiv funcţionarea în regim de ghişeu unic a tuturor serviciilor publice din cadrul Primăriei Oraşului Ulmeni, acesta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca.
Art. 3
(1)Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut în anexa nr. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(2)În termen de 30 de zile de la preluarea imobilului se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate în favoarea oraşului Ulmeni, judeţul Maramureş, în condiţiile legii.
Art. 4
La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Finanţelor Publice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi va opera modificările corespunzătoare în cuprinsul anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, care îşi actualizează caracteristicile tehnice şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. crt.

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Denumirea imobilului

Caracteristicile tehnice actualizate ale imobilului care se transmite

Nr. carte funciară

Adresa imobilului din inventarul centralizat

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Codul unic de înregistrare fiscală

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul unic de înregistrare fiscală

Valoarea de inventar actualizată a imobilului

(lei)

1.

Număr în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, ordonator principal MFP - 27754

8.29.06

Clădire (sediul Administraţiei Finanţelor Publice Ulmeni)

Clădire tip P + 1E

Suprafaţa construită - 164 mp

Suprafaţă desfăşurată - 359 mp

Suprafaţă teren - 700 mp, identificat în CF 50755 rezultată din atribuire nr. cad. imobilelor nr. top. 105/a/1, 104/b şi 104/a/2/2/1 înscrise în CFE 50703/Ulmeni

Ţara: România, judeţul Maramureş, oraşul Ulmeni, str. Petre Dulfu nr. 42

Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

C.U.I. 4221306

Oraşul Ulmeni, judeţul Maramureş

C.U.I. 3694772

Valoare de inventar teren + construcţii: 514.667 lei: (teren - 28.524 lei

clădire - 486.143 lei)

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Nr. crt.

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Denumirea imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Descrierea tehnică a imobilului

Adresa

Valoarea de inventar actualizată a imobilului

(lei)

1.

Număr în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, ordonator principal MFP - 27754

8.29.06

Clădire (sediul Administraţiei Finanţelor Publice Ulmeni)

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

C.U.I. 4221306

Domeniul public al oraşului Ulmeni, judeţul Maramureş

C.U.I. 3694772

Construcţie administrativă tip P+1E, în suprafaţă de 164 mp, compusă din 9 birouri, 5 holuri, 2 debarale, 2 grupuri sanitare, 1 ghişeu, 1 arhivă, 1 tezaur şi terenul aferent suprafaţă de 700 mp

Ţara: România, judeţul Maramureş, oraşul Ulmeni, str. Petre Dulfu nr. 42

Valoare de inventar teren + construcţii: 514.667 lei: (teren - 28.524 lei

clădire - 486.143 lei)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 396 din data de 25 mai 2016