REGULAMENT din 14 iulie 2014 de furnizare a energiei electrice la clienţii finali
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1: Scop
Art. 1
Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, denumit în continuare regulament, stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice la clienţii finali.
SECŢIUNEA 2: Domeniu de aplicare
Art. 2
Prezentul regulament se aplică clienţilor finali de energie electrică, furnizorilor şi operatorilor de reţea, pentru asigurarea condiţiilor necesare furnizării energiei electrice la clienţii finali.
SECŢIUNEA 3: Definiţii şi abrevieri
Art. 3
(1)Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:
ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
FUI - furnizor de ultimă instanţă;
OD - operator de distribuţie;
OR - operator de reţea;
OTS - operator de transport şi de sistem;
PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;
RET - reţeaua electrică de transport;
SEN - Sistemul electroenergetic naţional.
(2)În înţelesul prezentului regulament, termenii de mai jos au semnificaţiile următoare:
1.amonte, aval - noţiuni asociate sensului de parcurgere a instalaţiilor dinspre instalaţiile utilizatorului spre instalaţiile operatorului de reţea, respectiv dinspre instalaţiile operatorului de reţea spre instalaţiile utilizatorului;
2.client final noncasnic - clientul final care cumpără energie electrică pentru uzul propriu, altul decât cel casnic; în această categorie intră şi producători, furnizori sau operatori de reţea care cumpără energie electrică pentru consumul propriu;
3.contract de reţea - contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice şi/sau contract pentru prestarea serviciului de transport;
4.interval de citire - intervalul de timp între două citiri consecutive ale indicaţiilor grupului de măsurare pentru determinarea consumului de energie electrică corespunzător acelui interval;
5.interval de facturare - intervalul de timp pentru care se emite factura, pe baza energiei electrice furnizate în intervalul de timp respectiv şi, după caz, pe baza altor mărimi utilizate la facturare, conform reglementărilor specifice;
6.neînţelegeri precontractuale - neînţelegeri apărute între furnizor/operator de reţea şi clientul final la încheierea contractului de furnizare/reţea;
7.normativul de limitări - documentul emis de operatorii de reţea, care cuprinde consumatori grupaţi pe tranşe de limitare şi valorile reducerilor de puteri ale acestor consumatori şi se aplică în cazul penuriei naţionale de combustibil sau în alte situaţii excepţionale caracterizate prin deficite de putere/energie electrică în SEN;
8.operator de măsurare - operator economic care administrează şi operează un sistem de măsurare a energiei electrice.
(3)Definiţiile de la alin. (2) se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu definiţiile din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013.
CAPITOLUL II: Piaţa cu amănuntul de energie electrică
SECŢIUNEA 1: Participanţii la piaţa cu amănuntul de energie electrică
Art. 4
Pe piaţa cu amănuntul de energie electrică, clienţii finali cumpără energie electrică pentru consumul propriu şi, dacă este cazul, pentru consumul clienţilor finali racordaţi la locurile lor de consum.
Art. 5
Participanţii la piaţa cu amănuntul de energie electrică sunt furnizorii, clienţii finali, operatorii de reţea.
Art. 6
În funcţie de domeniul de utilizare a energiei electrice consumate, clienţii finali se împart în două categorii:
a)clienţi casnici;
b)clienţi finali noncasnici.
Art. 7
În funcţie de puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare sau, acolo unde există, prin certificatul de racordare, locurile de consum ale clienţilor finali noncasnici pot fi:
a)locuri de consum cu consum mic, în cazul în care puterea aprobată este mai mică sau egală cu 100 kW. Corespunzător, clientul final care contractează un serviciu de furnizare şi/sau reţea pentru un loc de consum cu consum mic se va numi client noncasnic mic;
b)locuri de consum cu consum mare, în cazul în care puterea aprobată depăşeşte 100 kW. Corespunzător, clientul final care contractează un serviciu de furnizare şi/sau reţea pentru un loc de consum cu consum mare se va numi client noncasnic mare.
SECŢIUNEA 2: Furnizorii de ultimă instanţă (FUI)
Art. 8
(1)Furnizorii de ultimă instanţă sunt desemnaţi de ANRE în conformitate cu reglementările aplicabile şi au obligaţia să asigure furnizarea energiei electrice:
a)în regim de serviciu universal:
1.(i)clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate;
2.(ii)clienţilor finali noncasnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţie pentru serviciu universal;
3.(iii)clienţilor casnici şi clienţilor finali noncasnici care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţie pentru serviciul universal şi care, după ce au uzat de eligibilitate, solicită revenirea la FUI pentru a beneficia de serviciul universal;
4.(iv)clienţilor casnici şi clienţilor finali noncasnici care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţie pentru serviciul universal şi care au rămas fără furnizor de energie electrică din motive neimputabile lor sau pentru că împotriva furnizorului locului de consum respectiv s-au declanşat procedurile legale de suspendare sau retragere a licenţei;
b)în regim de ultimă instanţă, clienţilor noncasnici care nu au dreptul la serviciul universal sau care nu au depus la FUI documentele care atestă că au dreptul la serviciu universal dacă:
1.(i)nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate;
2.(ii)furnizorul lor se află în situaţia de a i se retrage/a i se suspenda licenţa de furnizare în cursul desfăşurării activităţii;
3.(iii)sunt în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea de energie electrică din nicio sursă, cu excepţia clienţilor deconectaţi pentru sustragere de energie electrică ori neplată, conform cadrului de reglementare aplicabil.
(2)În situaţiile menţionate la alin. (1) lit. b) pct. (iii) se încadrează cazurile identificate şi notificate de ANRE către FUI, inclusiv cazurile prevăzute la art. 59 alin. (5) lit. b) sau cazurile identificate direct de FUI ca urmare a unor notificări primite de la respectivul client sau de la alţi participanţi la piaţă, respectiv furnizori, OR, clienţi finali ş.a.
(3)În cazul clienţilor deconectaţi pentru neplată, menţionaţi la alin. (1), FUI are obligaţia de a presta serviciul de furnizare a energiei electrice numai după ce aceştia fac dovada achitării la zi, către fostul furnizor, a debitelor aferente consumului de energie electrică realizat până la data deconectării. Pentru clientul final aflat în această situaţie, FUI este îndreptăţit să solicite constituirea, în favoarea sa, a unei garanţii financiare stabilite conform procedurii aprobate de ANRE.
Art. 9
Acordarea dreptului de serviciu universal clienţilor finali noncasnici se obţine în urma prezentării de aceştia către FUI a unor copii ale situaţiilor financiare/declaraţiilor depuse la organismele fiscale sau, după caz, la alte instituţii abilitate, conform legislaţiei aplicabile, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor impuse de Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, privind numărul de angajaţi şi cifra de afaceri sau valoarea totală a activelor.
CAPITOLUL III: Contractarea serviciului de furnizare
SECŢIUNEA 1: Reguli de contractare
Art. 10
(1)Furnizarea energiei electrice către clientul final se realizează în temeiul unui contract de furnizare, dacă pentru locul de consum respectiv există contract/contracte de reţea încheiat/încheiate de către furnizor sau de către clientul final, conform reglementărilor în vigoare, cu excepţia situaţiilor reglementate în mod distinct de către ANRE.
(2)Contractul de furnizare se încheie, de regulă, pentru un loc de consum. În cazurile în care clientul final are mai multe locuri de consum pentru care furnizorul este acelaşi, se poate încheia un singur contract de furnizare pentru toate sau o parte dintre locurile de consum care au acelaşi beneficiar şi acelaşi furnizor, conform înţelegerii părţilor contractante. Contractul conţine anexele specifice fiecărui loc de consum, iar la includerea sau excluderea unui loc de consum din contract, modificarea se face prin act adiţional.
Art. 11
(1)Pentru asigurarea transportului/distribuţiei energiei electrice prin reţelele electrice până la clientul final, furnizorul încheie contract/contracte de reţea.
(2)Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractele de reţea se încheie de către clientul final cu operatorul reţelei respective, în următoarele situaţii:
a)locul de consum are simultan mai mulţi furnizori;
b)la reţeaua de utilizare a locului de consum sunt racordate locuri de consum aparţinând altor clienţi finali;
c)locul de consum este racordat la o reţea de medie tensiune sau înaltă tensiune, la solicitarea clientului final cu contract de furnizare negociat. În acest caz, contractul de reţea poate include şi locuri de consum racordate la o reţea de joasă tensiune ale acestui client final, aflate în zona de licenţă a aceluiaşi OR;
d)locul de consum alimentat prin contract de furnizare pe piaţa concurenţială este racordat la o reţea de distribuţie a unui distribuitor, altul decât cel concesionar.
(3)Contractul de reţea se încheie, de regulă, pe loc de consum. În cazul în care beneficiarul unui contract de reţea are mai multe locuri de consum, furnizorul care încheie contracte de reţea pentru mai mulţi clienţi finali sau clientul final care are mai multe locuri de consum pentru care are dreptul să încheie direct contractul de reţea şi îşi exercită acest drept poate încheia un singur contract de reţea pentru toate sau pentru o parte dintre locurile de consum care au acelaşi beneficiar şi acelaşi furnizor, conform înţelegerii părţilor contractante. Contractul conţine anexele specifice fiecărui loc de consum, iar la includerea sau excluderea unui loc de consum din contract modificarea se face prin act adiţional.
Art. 12
Până la emiterea de către ANRE a ordinului pentru implementarea noului sistem de contractare a serviciilor prestate de operatorii de distribuţie şi de OtS, pentru fiecare loc de consum trebuie să existe unul sau două contracte de reţea, în condiţiile prevăzute la art. 10, după cum urmează:
a)în cazul locurilor de consum racordate la reţeaua de transport, se încheie un contract cu OTS pentru prestarea serviciilor de transport şi de sistem, menţionat la lit. b);
b)în cazul locurilor de consum racordate la o reţea de distribuţie, se încheie două contracte: un contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, încheiat cu operatorul reţelei de distribuţie la care este racordat locul de consum, şi un contract încheiat cu OTS, pentru prestarea serviciilor de transport şi de sistem, întocmite conform contractelor-cadru corespunzătoare, aprobate de ANRE.
Art. 13
După emiterea de către ANRE a ordinului pentru implementarea noului sistem de contractare a serviciilor prestate de OD şi de OTS:
a)clientul final sau furnizorul locului de consum, corespunzător prevederilor art. 11, încheie un singur contract de reţea cu OR la care este racordat locul de consum, prin care OR asigură alimentarea cu energie electrică a locului de consum în condiţii de calitate a tensiunii şi de continuitate prevăzute în reglementările în vigoare, cu respectarea contractului-cadru de reţea aplicabil;
b)operatorul reţelei de distribuţie racordate la RET încheie cu OTS un contract prin care operatorul de transport asigură accesul reţelei de distribuţie la RET, întocmit conform unui contract-cadru corespunzător.
Art. 14
Pentru energia electrică reactivă absorbită/injectată din/în reţea, beneficiarul contractului de reţea plăteşte operatorului reţelei la care este racordat locul de consum, conform prevederilor Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014.
Art. 15
(1)În cazul în care contractul de reţea cu operatorul reţelei la care este racordat locul de consum este încheiat de clientul final, furnizorul întocmeşte o convenţie tripartită, asumată prin semnătură de acesta, de clientul final şi de OR, prin care:
a)OR se angajează să întrerupă alimentarea cu energie electrică a locului de consum conform art. 59, chiar şi în cazul în care clientul final achită la termen facturile pentru contractul de reţea, dacă furnizorul solicită OR întreruperea alimentării cu energie electrică a locului de consum conform clauzelor din contractul de furnizare. Responsabilitatea pentru daunele cauzate de întreruperea alimentării cu energie electrică îi revine clientului final, dacă solicitarea furnizorului a fost în conformitate cu prevederile contractului de furnizare, respectiv furnizorului, dacă acesta a solicitat în mod nejustificat întreruperea furnizării;
b)OR şi furnizorul stabilesc mijloacele de comunicare şi de informare reciprocă referitoare la alimentarea cu energie electrică a locului de consum.
(2)Convenţia tripartită prevăzută la alin. (1) se încheie pe baza unei convenţii-cadru elaborate de ANRE şi constituie anexă atât la contractul de furnizare a energiei electrice, precum şi la contractul de reţea.
SECŢIUNEA 2: Locuri de consum alimentate prin contracte de furnizare încheiate cu mai mulţi furnizori
Art. 16
(1)Alimentarea cu energie electrică a unui loc de consum se face pe baza unui singur contract de furnizare, cu excepţia locurilor de consum cu o putere aprobată mai mare de 10 MW, care pot fi alimentate simultan pe baza mai multor contracte de furnizare a energiei electrice negociate, încheiate cu furnizori diferiţi.
(2)Alimentarea unui loc de consum prin mai multe contracte de furnizare a energiei electrice este permisă exclusiv în situaţia în care unul dintre furnizori, denumit în continuare furnizorul principal, îşi asumă responsabilitatea echilibrării pe piaţa angro pentru întreaga cantitate de energie electrică consumată la locul de consum respectiv. În acest caz, între clientul final, OR şi toţi furnizorii se încheie o convenţie multipartită, prin care părţile convin următoarele:
a)furnizorul principal îşi asumă responsabilitatea echilibrării pe piaţa angro pentru întreaga cantitate de energie electrică consumată la locul de consum respectiv. În convenţie părţile pot stabili modul de repartizare între furnizori a costurilor cu dezechilibrul dintre energia notificată şi cea consumată la locul de consum respectiv;
b)OR se angajează să întrerupă alimentarea cu energie electrică a locului de consum conform art. 59, chiar şi în cazul în care clientul final achită la termen facturile pentru contractul de reţea, dacă oricare din furnizorii cu care clientul final are contract de furnizare solicită OR întreruperea alimentării cu energie electrică a locului de consum, deoarece clientul final a încălcat clauze din contractul de furnizare pentru care contractul prevede dreptul furnizorului de a întrerupe furnizarea. Responsabilitatea pentru daunele cauzate de întreruperea alimentării cu energie electrică îi revine clientului final, dacă solicitarea furnizorului a fost în conformitate cu prevederile contractului de furnizare, respectiv furnizorului, dacă acesta a solicitat în mod nejustificat întreruperea furnizării;
c)clientul final ia act de faptul că OR deconectează locul de consum în condiţiile prevăzute la lit. b).
(3)Convenţia multipartită prevăzută la alin. (2) se încheie în conformitate cu o convenţie-cadru elaborată şi aprobată de ANRE şi constituie anexă la contractele de furnizare şi la contractul de reţea, aferente locului de consum respectiv.
SECŢIUNEA 3: Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice
Art. 17
(1)Pentru alimentarea cu energie electrică a unui loc de consum, clientul final parcurge următoarele etape:
a)în cazul unui loc de consum nou, obţine avizul tehnic de racordare şi certificatul de racordare al locului de consum la reţeaua electrică de interes public, conform prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013;
b)în cazul unui loc de consum nou, precum şi în situaţia în care trebuie încheiat un contract de furnizare nou, se adresează unui furnizor de energie electrică şi alege una dintre ofertele-tip publicate de acesta sau negociază condiţiile furnizării ori recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică. Dacă îndeplineşte condiţiile legale şi doreşte să beneficieze de serviciul universal, clientul final se poate adresa FUI pentru furnizarea în regim de serviciu universal. După ce părţile convin asupra condiţiilor de furnizare, semnează contractul de furnizare;
c)prin grija celui care va încheia contractul de reţea, se notifică operatorului reţelei la care este racordat locul de consum datele contractului de furnizare semnat, respectiv termenul de valabilitate, parametrii energiei electrice contractate, condiţiile de furnizare, PRE-ul care preia responsabilitatea echilibrării, şi se încheie contractul/contractele de reţea de către furnizor sau de către clientul final, cu excepţia cazului în care clientul final este titular al unui contract de reţea existent, când acesta rămâne valabil, conform reglementărilor în vigoare.
(2)Contractul de furnizare intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul acestuia, iar alimentarea cu energie electrică de către OR este asigurată pentru perioada coexistenţei contractului de furnizare, încheiat în condiţiile prezentului regulament şi notificat conform alin. (1) lit. c), cu cel de reţea pentru locul de consum respectiv.
(3)Contractul de reţea se încheie pentru o perioadă nedeterminată, cu excepţia cazurilor în care clientul solicită o durată limitată, şi încetează doar în condiţiile precizate în contract. Contractul de reţea semnat de clientul final se poate încheia şi în lipsa contractului de furnizare şi rămâne în continuare valabil şi la schimbarea furnizorului.
Art. 18
La cererea scrisă a unui client final, furnizorul este obligat să comunice, în scris, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii, o ofertă privind condiţiile de furnizare a energiei electrice pe piaţa concurenţială, care conţine: preţul de furnizare, condiţiile şi termenele de plată şi data-limită de încheiere a contractului de furnizare. Dacă clientul final solicită şi are dreptul la serviciul universal, FUI remite acestuia o ofertă pentru încheierea unui contract de furnizare în aceste condiţii.
Art. 19
Furnizorul nu poate condiţiona prestarea serviciului de furnizare de achiziţionarea sau de plata de către clientul final a altor servicii care, conform reglementărilor în vigoare, nu constituie obligaţii ale furnizorului.
SECŢIUNEA 4: Conţinutul contractului de furnizare
Art. 20
(1)Contractul de furnizare a energiei electrice trebuie să respecte prevederile legislaţiei în vigoare şi să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute în mod expres de aceasta, următoarele elemente:
a)identitatea părţilor contractante şi reprezentanţii legali ai acestora, cu precizarea adresei sediului/domiciliului şi a datelor de contact;
b)obiectul şi durata contractului;
c)preţul sau tipul tarifului aplicat, modalităţile şi condiţiile de plată a facturilor;
d)în cazul contractului negociat, furnizorul îşi asumă responsabilitatea respectării tuturor obligaţiilor sale pe piaţa de energie electrică, aferente furnizării energiei electrice la locul de consum respectiv, inclusiv cele privind echilibrarea consumului de energie electrică;
e)drepturile şi obligaţiile părţilor contractante, inclusiv cele rezultate din contractul de reţea, în cazul în care contractul de reţea este încheiat de furnizor, astfel încât clientului final să îi fie transmise drepturile şi obligaţiile care îi revin din contractul de reţea;
f)dreptul de denunţare unilaterală a contractului de furnizare de către clientul final în condiţiile precizate de actele normative în vigoare;
g)obligaţia de plată a furnizorului pentru toate daunele provocate din culpa sa clientului final;
h)anexele contractului de reţea încheiat cu operatorul reţelei la care este racordat locul de consum.
(2)Suplimentar faţă de prevederile alin. (1), contractele de furnizare a energiei electrice încheiate cu clienţii casnici trebuie să conţină clauze specifice acestei categorii de clienţi finali, prevăzute în actele normative în vigoare.
(3)Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziţii ale actelor normative se modifică de drept la data intrării în vigoare a modificării actelor normative respective; în acest caz, furnizorul/OR are obligaţia să notifice beneficiarului modificările intervenite. În cazul modificării tarifelor reglementate, notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factura reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a energiei electrice.
(4)Clauzele din contractul de furnizare a energiei electrice care sunt valabile în cazul clienţilor finali dintr-o anumită categorie se înscriu într-o anexă denumită "Condiţii generale pentru furnizarea energiei electrice", care face parte din contract şi care se afişează pe pagina de internet a furnizorului.
Art. 21
Prevederile din contractul de furnizare/reţea pot fi modificate şi completate prin acte adiţionale, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi ale actelor normative în vigoare, la cererea oricărei părţi şi cu acordul celeilalte, cu excepţia celor prevăzute la art. 20 alin. (4).
Art. 22
Clauzele contractuale ce conţin elemente care se pot modifica în timp, precum şi unele clauze contractuale care se referă la utilizarea reţelelor electrice se pot grupa în anexe la contractul de furnizare, care constituie părţi integrante ale acestuia.
SECŢIUNEA 5: Documente necesare pentru încheierea contractului de furnizare
Art. 23
Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice pentru un client casnic, furnizorul solicită următoarele documente:
a)cererea de încheiere a contractului cuprinzând datele de contact, declaraţia pe propria răspundere că în spaţiul respectiv se desfăşoară numai activităţi casnice, precum şi opţiunea clientului casnic privind tipul de tarif aplicat (în cazul contractului reglementat), respectiv oferta-tip aleasă, în cazul clientului casnic care alege o ofertă-tip;
b)actul de identitate al solicitantului, care se prezintă în original şi se depune în copie;
c)actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv. Documentul se prezintă în original şi se depune o copie din care, la solicitarea ş[ pentru protecţia clientului final, se pot decupa părţi nerelevante pentru serviciul de furnizare. În situaţiile în care clientul final nu deţine un astfel de document sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, dar acesta declară în scris pe propria răspundere că foloseşte legal imobilul ce reprezintă locul de consum al energiei electrice, atâta timp cât locul de consum nu este revendicat de altă persoană, furnizorul poate încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un an, cu posibilitatea de prelungire, cu respectarea prevederilor art. 34.
Art. 24
(1)Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice cu un client final noncasnic, furnizorul solicită următoarele documente:
a)cererea de încheiere a contractului de furnizare de energie electrică, care conţine: denumirea solicitantului, sediul acestuia, telefonul, faxul, adresa de e-mail, numele reprezentanţilor legali, precum şi opţiunea clientului final privind oferta aleasă, în cazul clientului final care alege o ofertă-tip;
b)certificatul de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, codul fiscal, contul bancar de virament, denumirea băncii prin care clientul derulează plăţile; clientul final care conform legislaţiei nu deţine aceste documente prezintă documente de identificare conform legislaţiei aplicabile. Documentele se prezintă în original şi se depun în copie;
c)actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum. Documentul se prezintă în original şi se depune o copie din care, pentru protecţia clientului final, se pot decupa părţi nerelevante pentru serviciul de furnizare. În situaţiile în care clientul final nu posedă un astfel de document sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, furnizorul are dreptul de a solicita garantarea serviciului de furnizare de către respectivul client final, conform prevederilor art. 34, şi de a încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un an cu posibilitatea de prelungire;
d)certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare - dacă OR nu a emis certificatul de racordare - se preia de la contractul de reţea;
e)convenţia de exploatare, în situaţiile în care OR consideră că este necesară - se preia de la contractul de reţea;
f)documentele justificative pentru a beneficia de serviciul universal, dacă clientul final solicită acest tip de serviciu.
(2)Certificatul de racordare şi convenţia de exploatare pot fi anexate contractului de furnizare după semnarea acestuia, dar înainte de data începerii furnizării energiei electrice.
Art. 25
(1)Furnizorul poate renunţa la solicitarea prezentării actelor în original, caz în care solicitantul trebuie să dea o declaraţie pe propria răspundere că documentele prezentate sunt conforme cu originalele. În situaţia în care furnizorul oferă posibilitatea de încheiere a contractului fără deplasare la un punct de contact fizic, transmiterea documentelor aferente şi încheierea contractului se pot face prin mijloace electronice, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(2)La încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice cu persoane fizice/juridice care au calitatea de chiriaşi/concesionari sau altă calitate similară care atestă un drept de folosinţă temporară a locului de consum printr-un act încheiat cu proprietarul, clientul trebuie să prezinte furnizorului, pe lângă actele precizate în cadrul acestei secţiuni, şi acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul de deţinere a spaţiului.
SECŢIUNEA 6: Cazuri speciale la încheierea contractului de furnizare pentru clientul casnic
Art. 26
La imobilele având destinaţia de locuinţă cu mai mulţi locatari, dar cu o singură instalaţie de racordare şi cu un singur contor de decontare, contractul de furnizare a energiei electrice se încheie, după caz, cu:
a)locatarul în spaţiul căruia este montat contorul de decontare; sau cu
b)persoana împuternicită în acest sens de către ceilalţi locatari, în cazul în care contorul de decontare este montat în spaţiul comun.
Art. 27
La imobilele având destinaţia de locuinţă, cu mai mulţi locatari, unde există consum de energie electrică în încăperi sau instalaţii de folosinţă comună şi există contor de decontare dedicat acestui consum, contractul de furnizare a energiei electrice aferent consumului comun se încheie cu proprietarul încăperilor sau instalaţiilor în folosinţă comună sau, după caz, cu:
a)asociaţia de proprietari;
b)o persoană împuternicită în acest sens.
Art. 28
(1)În cazul în care, într-un loc de consum, energia electrică este utilizată atât pentru activităţi economice, cât şi pentru consum casnic şi nu este posibilă sau nu se justifică economic separarea instalaţiilor de utilizare, se încheie un singur contract de furnizare. Tipul de contract utilizat va corespunde tipului de consum preponderent, iar tariful utilizat este cel corespunzător tipului de contract.
(2)În cazul decesului unui titular de contract de furnizare, orice succesor poate continua derularea acestui contract, dacă acest lucru nu este contestat de alt succesor, cu obligaţia achitării facturilor şi cu preluarea tuturor responsabilităţilor ce decurg ca urmare a derulării contractului, inclusiv răspunderea în cazul constatării unor intervenţii neautorizate sau defecţiuni ale grupului de măsură. În termen de 30 de zile de la producerea decesului, succesorul respectiv trebuie să anunţe furnizorul despre deces, iar până la stabilirea legală a titlului de proprietate, furnizorul poate să-i ofere un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată, de cel mult un an, cu posibilitatea de prelungire.
SECŢIUNEA 7: Contracte de furnizare a energiei electrice aplicabile clienţilor finali ai FUI
Art. 29
(1)ANRE elaborează şi aprobă, în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, contractele-cadru pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali de către FUI, cu excepţia contractelor FUI pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali care uzează de eligibilitate.
(2)Contractele încheiate de FUI cu clienţii finali pot să conţină şi clauze care nu sunt cuprinse în contractul-cadru corespunzător, cu condiţia ca aceste clauze să nu contravină prevederilor din contractul-cadru de furnizare a energiei electrice pentru categoria respectivă de clienţi finali şi nici altor reglementări în vigoare.
(3)Dacă, pentru clienţii definiţi la art. 8 alin. (1) lit. a) pct. (iv) şi lit. b) pct. (ii) şi (iii) nu este posibilă încheierea/semnarea contractului înainte de data preluării acestora de către FUI, furnizarea energiei electrice se realizează pe baza contractului-cadru, clauzele acestuia intrând de drept în vigoare astfel încât să se asigure continuitatea în alimentarea cu energie electrică a clienţilor respectivi.
Art. 30
(1)Termenele pentru care este permisă furnizarea energiei electrice clienţilor finali menţionaţi la art. 29 alin. (3) fără contract încheiat/semnat între aceştia şi FUI se stabilesc prin reglementări aprobate de ANRE.
(2)Refuzul clientului final de a semna contractul de furnizare, după perioada maximă admisă de furnizare fără contract încheiat/semnat conform alin. (1), dă dreptul FUI să întrerupă furnizarea energiei electrice.
(3)Energia electrică activă consumată, precum şi energia electrică reactivă facturabilă, inclusiv eventualele penalităţi, din momentul preluării clientului final de către FUI pentru furnizarea în regim de ultimă instanţă şi până în momentul încetării contractului, se datorează FUI şi se plătesc de către clientul final la preţurile corespunzătoare acestui regim de furnizare, inclusiv pentru perioada în care furnizarea s-a realizat fără contract semnat.
SECŢIUNEA 8: Răspunderea contractuală
Art. 31
Furnizorul este îndreptăţit să recupereze daunele proprii, iar în cazul în care încheie contractul de reţea, şi daunele produse clientului final, de la operatorul de distribuţie, operatorul de transport şi de sistem, de la producător sau de la alt client final, dovedite a fi cauzate din culpa oricăruia dintre aceştia, conform prevederilor contractuale.
Art. 32
Clientul final de energie electrică răspunde pentru daunele dovedite, cauzate furnizorului/OR din culpa sa, conform prevederilor contractuale.
Art. 33
Nerespectarea contractului de furnizare a energiei electrice de către clientul final poate avea următoarele consecinţe, conform prevederilor din contract:
a)aplicarea de dobânzi penalizatoare;
b)obligaţia de a constitui garanţii financiare;
c)întreruperea temporară a furnizării energiei electrice;
d)rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.
SECŢIUNEA 9: Garanţii
Art. 34
(1)La solicitarea furnizorului sau OR, clientul final constituie garanţii, pentru contractul de furnizare, respectiv pentru contractul de reţea al cărui titular este, în următoarele situaţii:
a)constatarea unor acţiuni ale clientului final în scopul denaturării indicaţiilor grupurilor de măsurare sau consumului energiei electrice prin ocolirea echipamentelor de măsurare;
b)există premisele deconectării pentru neplată a serviciului de reţea/furnizare a energiei electrice a clientului final, conform prevederilor procedurii specifice de constituie a garanţiilor;
c)clientul final titular al contractului reglementat (de furnizare sau de reţea) nu este proprietarul locului de consum sau este un client final temporar (durată de existenţă mai mică de 6 luni).
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) clientul final poate opta între constituirea garanţiei conform prezentului articol sau plata anticipată a serviciului contractat. În cazul plăţii anticipate, factura pentru intervalul de facturare următor trebuie să cuprindă regularizarea pentru intervalul de facturare anterior, precum şi valoarea unui consum viitor echivalent, estimat a fi egal cu consumul mediu al intervalului de facturare următor, determinat pe baza consumului mediu pe ultimele 6 luni, sau, în lipsa acestor valori, cu cantitatea de energie contractată sau prevăzută în convenţia de consum.
Art. 35
În cazul în care contractul de furnizare include şi serviciul de reţea, furnizorul solicită clientului final garanţia corespunzătoare întregului serviciu contractat cu clientul final şi, dacă este cazul, execută plăţi din aceste garanţii către OR, pentru serviciul prestat de acesta la locul de consum respectiv.
Art. 36
(1)În cazul FUI valoarea şi condiţiile în care se constituie această garanţie sunt prevăzute într-o procedură specifică pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, emisă de ANRE.
(2)În cazul contractului de furnizare negociat, valoarea şi condiţiile în care se constituie această garanţie sunt prevăzute în contract, conform acordului de voinţă al părţilor contractante.
Art. 37
(1)În cazul încetării contractului sau în cazul în care timp de doi ani consecutivi clientul final nu se află în situaţiile prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a) sau b), garanţia se returnează acestuia. În cazul încetării contractului, la determinarea sumei care se returnează clientului final se iau în considerare debitele la zi ale acestuia faţă de furnizor.
(2)Refuzul constituirii garanţiilor conform prezentului regulament şi procedurilor specifice dă dreptul OR să întrerupă alimentarea cu energie electrică a locului de consum. În cazul în care contractul de reţea este încheiat de furnizor, întreruperea se face la solicitarea furnizorului.
SECŢIUNEA 10: Sistarea temporară a furnizării
Art. 38
(1)Clienţii finali pot conveni cu furnizorul sistarea temporară a furnizării energiei electrice, fără denunţarea contractului, pentru o perioadă de minimum o lună şi de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii ori de câte ori este necesar. Clienţii finali vor face în acest sens o solicitare în scris către furnizor cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru sistare, iar furnizorul are obligaţia să notifice OR iniţierea şi încetarea sistării. La finalul perioadei de sistare clientul final are obligaţia să notifice furnizorul pentru reconectarea locului de consum sau prelungirea sistării furnizării pe o nouă perioadă. În lipsa notificării, furnizorul prelungeşte perioada de sistare până la primirea notificării, dar nu mai mult de 3 luni, moment din care furnizorul are dreptul să rezilieze contractul de furnizare, cu transmiterea unei notificări prealabile, atât către clientul final, cât şi către OR.
(2)În cazul în care clientul final este titular al contractului de reţea, acesta trebuie să convină sistarea temporară a furnizării energiei electrice şi cu OR, în condiţiile statuate la alin. (1).
(3)Clientul final care a solicitat sistarea temporară a furnizării energiei electrice plăteşte contravaloarea lucrărilor efectuate în acest scop de către OR.
(4)Pentru perioada în care este sistată furnizarea, clientul final nu are obligaţii de plată aferente serviciului de furnizare şi nici serviciilor de reţea.
SECŢIUNEA 11: Încetarea contractului de furnizare
Art. 39
(1)Contractul de furnizare a energiei electrice încetează în următoarele cazuri:
a)expirarea termenului contractual;
b)acordul de voinţă al părţilor contractante;
c)denunţarea unilaterală de către clientul final, în condiţiile prevăzute în contract şi conform prevederilor legale în vigoare;
d)rezilierea.
(2)În cazul încetării contractului ca urmare a expirării duratei de valabilitate a acestuia, furnizorul notifică clientului final data încetării cu minimum 30 de zile înainte.
(3)Furnizorul şi, după caz, clientul final au obligaţia să notifice OR cu privire la încetarea contractului de furnizare, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte.
(4)Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul contractelor încheiate pe o perioadă mai mică de 60 de zile, caz în care notificările se fac cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data încetării valabilităţii contractului.
(5)Notificarea poate fi comunicată în anexa la factură.
Art. 40
Contractul de furnizare poate fi reziliat de către clientul final, cu notificarea furnizorului cu cel puţin 15 zile înainte, fără plata despăgubirilor prevăzute în contractul de furnizare, în următoarele situaţii:
a)asupra furnizorului s-a declanşat procedura de suspendare sau retragere a licenţei;
b)contractul nu respectă reglementările în vigoare privind tipul de contract.
Art. 41
(1)Contractul de furnizare poate fi reziliat de furnizor, fără plata despăgubirilor prevăzute în contractul de furnizare, în următoarele cazuri:
a)sustragerea de energie electrică de către clientul final, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
b)neplata facturilor, la termenele şi în condiţiile prevăzute în contract;
c)încetarea dreptului de folosinţă al clientului final asupra locului de consum;
d)alte cazuri prevăzute de lege.
(2)Rezilierea din iniţiativa furnizorului se efectuează cu un preaviz de minimum 15 zile, cu excepţia cazului sustragerii de energie electrică, situaţie în care rezilierea poate produce efecte de la data constatării prin hotărâre judecătorească definitivă.
(3)În termen de maximum 6 săptămâni de la încetarea contractului, furnizorul/OR are obligaţia de a transmite clientului final factura cu decontul final ori factura estimată pentru ultimul consum, în cazul în care clientul nu asigură OR acces la contor, cu excepţia regularizării contravalorii certificatelor verzi ce se va transmite conform legislaţiei în vigoare. Clientul final are obligaţia să plătească contravaloarea facturii până la termenul scadent.
SECŢIUNEA 12: Alimentarea locurilor de consum aparţinând furnizorilor, operatorilor de reţea sau producătorilor
Art. 42
(1)Furnizorii şi producătorii alimentează locurile proprii de consum, respectiv locurile de producere şi consum:
a)prin intermediul unui furnizor, conform reglementărilor privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum; sau
b)din energia electrică produsă, respectiv achiziţionată de pe piaţa angro.
(2)FUI trebuie să asigure alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum proprii prin proceduri transparente, nediscriminatoare, bazate pe metode de piaţă, care să asigure minimizarea costurilor aferente şi cu respectarea prevederilor legale privind obligaţia separării activităţilor reglementate de cele nereglementate.
(3)OR alimentează propriile locuri de consum unde se desfăşoară activităţi administrative, precum şi locurile de consum reprezentând serviciile interne din staţiile electrice, prin intermediul furnizorilor sau prin achiziţii de pe piaţa angro, conform reglementărilor privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum.
Art. 43
Furnizorii şi producătorii care îşi alimentează propriile locuri de producere/consum din energia electrică produsă sau achiziţionată de pe piaţa angro trebuie să îndeplinească, pentru aceste locuri de consum, toate obligaţiile furnizorilor aferente activităţii de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, inclusiv plata serviciilor de reţea şi a celorlalte obligaţii de plată aferente consumului final de energie electrică, conform reglementărilor specifice.
Art. 44
Alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau OR se realizează pe baza unei proceduri specifice elaborate de ANRE, prin care se stabilesc condiţiile în care se realizează alimentarea locurilor de consum ale acestora, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice.
SECŢIUNEA 13: Soluţionarea neînţelegerilor precontractuale şi a reclamaţiilor/disputelor apărute în derularea contractului
Art. 45
(1)În cazul neînţelegerilor precontractuale, dacă părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanşării procesului de soluţionare la nivelul acesteia, conform prevederilor Procedurii privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice şi termice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2013 pentru aprobarea procedurilor privind soluţionarea/medierea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei.
(2)În cazul disputelor apărute în derularea contractului, dacă părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanşării procesului de soluţionare la nivelul acesteia, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2013.
CAPITOLUL IV: Schimbarea furnizorului
SECŢIUNEA 1: Schimbarea furnizorului la solicitarea clientului final
Art. 46
Pentru schimbarea furnizorului unui loc de consum, clientul final are dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, cu respectarea condiţiilor contractuale şi cu obligaţia de a transmite furnizorului de energie electrică şi OR o notificare cu cel puţin 21 de zile anterior datei schimbării furnizorului, în condiţiile procedurii specifice privind schimbarea furnizorului de energie electrică elaborată de ANRE.
Art. 47
Procedura prevăzută la art. 46 stabileşte, în principal, etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată datorate de clientul final furnizorului actual, schimbul de date între clientul final şi operatorii economici implicaţi în procesul de schimbare a furnizorului.
Art. 48
În contractele de furnizare a energiei electrice este interzisă includerea unor clauze care ar putea să împiedice realizarea schimbării furnizorului în termenul de 21 de zile.
Art. 49
Clientul final căruia i se furnizează energie electrică în condiţii de ultimă instanţă poate opta pentru schimbarea furnizorului, astfel:
a)doar cu notificarea prealabilă a FUI, dacă contractul cu noul furnizor intră în vigoare în maximum 21 de zile de la preluarea sa de către FUI;
b)cu respectarea prevederilor Procedurii de schimbare a furnizorului, dacă contractul cu noul furnizor intră în vigoare după termenul prevăzut la lit. a).
SECŢIUNEA 2: Trecerea clienţilor finali la furnizorul de ultimă instanţă
Art. 50
(1)Trecerea la FUI pentru furnizarea în regim de serviciu universal a clienţilor finali care aparţin uneia dintre categoriile menţionate la art. 8 alin. (1) lit. a) pct. (iv) sau în regim de ultimă instanţă a clienţilor finali care aparţin uneia dintre categoriile menţionate la art. 8 alin. (1) lit. b), pct. (ii) şi (iii) se poate face fără a fi necesară semnarea/actualizarea, înainte de data preluării acestora de către FUI, a contractelor de reţea, cu respectarea reglementărilor specifice menţionate la art. 30.
(2)În cazul trecerii la FUI în condiţiile alin. (1), OR la care este racordat locul de consum va asigura continuitatea în alimentarea cu energie electrică a acestuia, iar energia electrică şi serviciile aferente furnizării în aceste condiţii vor fi suportate de clientul final prin intermediul furnizorului de ultimă instanţă.
(3)Un client final care are dreptul la serviciul universal şi care şi-a exercitat dreptul de eligibilitate poate să revină la FUI şi să beneficieze de furnizarea în regim de serviciu universal, cu respectarea termenelor prevăzute în procedura de schimbare a furnizorului.
(4)Clientul casnic care, după ce şi-a exercitat dreptul de eligibilitate, revine la serviciul universal nu mai beneficiază de preţuri/tarife reglementate.
CAPITOLUL V: Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante ale contractului de furnizare
SECŢIUNEA 1: Drepturile clientului final
Art. 51
Clienţii finali de energie electrică au următoarele drepturi:
a)să beneficieze de serviciul universal în condiţiile stabilite prin reglementările ANRE, dacă îndeplinesc prevederile specifice ale Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi încadraţi la această categorie şi să opteze pentru oricare dintre preţurile/tarifele aplicabile categoriei de clienţi finali din care fac parte;
b)să opteze pentru orice modalitate de plată pe care furnizorul o pune la dispoziţie;
c)să solicite OR (direct sau prin intermediul furnizorului) repararea sau înlocuirea grupului de măsură/contorului defect, în condiţiile reglementărilor în vigoare;
d)să solicite modificarea cantităţilor de energie convenite în convenţia de consum, atunci când facturarea se face pe baza unei convenţii de consum, oricând consideră că i se va modifica consumul, cu condiţia ca noile valori să fie transmise cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea intervalului de facturare respectiv;
e)să solicite şi să primească de la furnizor şi/sau OR explicaţii privind elementele facturii;
f)să primească, în scris, o ofertă de furnizare în condiţiile art. 18;
g)să primească toate datele pertinente privind consumul în mod nediscriminatoriu în raport cu costurile necesare pentru furnizarea acestor date;
h)orice alte drepturi prevăzute de Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.
SECŢIUNEA 2: Drepturile furnizorului/OR
Art. 52
Furnizorii/OR au următoarele drepturi, corespunzător contractelor încheiate:
a)să refuze plata totală sau parţială a unor daune privind defectarea unor instalaţii/receptoare de energie electrică dacă datele de garantare tehnică a acestora specifică parametrii de calitate a energiei electrice furnizate potrivit altor norme/standarde decât cele recunoscute/aprobate de ANRE;
b)să recalculeze consumul de energie electrică pentru o perioadă anterioară, atunci când se constată defectarea grupului de măsurare, în baza unei proceduri elaborate de ANRE;
c)să aibă acces în incinta clientului final la grupurile de măsurare, pentru verificarea instalaţiei de alimentare cu energie electrică şi verificarea respectării prevederilor contractuale;
d)să întrerupă furnizarea energiei electrice, în condiţiile art. 59;
e)orice alte drepturi prevăzute de Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.
SECŢIUNEA 3: Obligaţiile clientului final
Art. 53
Clientul final are următoarele obligaţii:
a)să plătească contravaloarea facturii emise de către furnizor/OR la preţul/tariful şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice şi/sau de reţea şi a altor prevederi legale;
b)să menţină starea tehnică corespunzătoare a instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare;
c)să respecte dispoziţiile dispecerului energetic în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu prevederile contractelor de distribuţie/furnizare încheiate;
d)să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite cu OR;
e)să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive, în cazul în care în contractul de furnizare/reţea nu există prevederi contrare;
f)să comunice în scris, în termen de 30 de zile, furnizorului/OR orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului;
g)să respecte clauzele contractelor de furnizare, respectiv de reţea, inclusiv a condiţiilor prevăzute în anexele acestora;
h)orice alte obligaţii prevăzute de Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.
Art. 54
(1)Clienţii finali cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel puţin 1 MVA sunt obligaţi să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care au relaţii contractuale, conform reglementărilor emise de ANRE.
(2)Transmiterea prognozelor şi modul de determinare a preţului cu care se facturează abaterile de la valorile prognozate se vor efectua conform prevederilor din contractul de furnizare, în cazul contractelor de furnizare negociate şi conform unor reglementări specifice, elaborate de ANRE, în cazul contractelor de furnizare care au la bază contractele-cadru emise de ANRE.
SECŢIUNEA 4: Obligaţiile furnizorului/OR
Art. 55
(1)Furnizorii şi/sau, după caz, OR, corespunzător condiţiilor contractuale, au următoarele obligaţii:
a)să respecte prevederile contractelor de furnizare/reţea, ale standardului de performanţă pentru serviciul respectiv, precum şi orice altă reglementare aplicabilă în domeniul energiei electrice;
b)să asigure clientului final puterea şi energia electrică conform contractelor de furnizare/reţea;
c)să asigure continuitatea în alimentare în limitele nivelului de siguranţă precizat în contract sau în standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie/transport a/al energiei electrice;
d)furnizorul să informeze OR pentru reconsiderarea mărimilor de reglaj ale protecţiilor din instalaţiile de distribuţie/transport, la cererea justificată a clientului final;
e)furnizorul să asigure prin preluare de la OR, la termenele convenite, valorile de consum măsurate de contoarele de energie electrică, în vederea stabilirii cantităţilor facturate;
f)să permită accesul pentru citire delegatului clientului final la grupurile de măsurare pentru decontare;
g)să factureze clientului final energia electrică şi puterea, după caz, la tarifele legale în vigoare sau la preţurile negociate;
h)să asigure puterea minimă tehnologică în regim de limitare specificată în contractul de furnizare/reţea;
i)să plătească clienţilor finali despăgubiri pentru daunele dovedite provocate din vina sa, inclusiv de întreruperi/calitatea necorespunzătoare a energiei electrice furnizate, conform reglementărilor în vigoare;
j)să pună la dispoziţia clientului final informaţii privind istoricul de consum pe ultimele 12 luni;
k)să pună la dispoziţia clientului final informaţiile privind eventualele sume de bani datorate/plătite clientului final/de clientul final, aferente facturilor emise, pentru ultimul an calendaristic, la cererea acestuia;
l)atunci când contractul de reţea este încheiat de furnizor, acesta asigură legătura între clientul final şi OR, privind serviciul de reţea;
m)să protejeze la întreruperea alimentării cu energie electrică clienţii vulnerabili;
n)OR determină duratele întreruperilor în furnizarea energiei electrice, în principal pe baza înregistrărilor proprii din staţii, dar şi a altor informaţii disponibile. În cazul în care clientul final contestă în mod justificat aceste durate ale întreruperilor, părţile pot apela la mijloacele de rezolvare a reclamaţiilor/disputelor, conform cap. III - secţiunea 13;
o)să intermedieze pentru restabilirea de către OR a alimentării în cazul acţionării protecţiei la defect (întreruptor automat/siguranţă fuzibilă) din instalaţiile OR;
p)să notifice clienţii finali asupra întreruperilor în alimentare în cazul întreruperilor programate;
q)să investigheze reclamaţiile privind calitatea serviciului de furnizare;
r)să investigheze reclamaţiile privind înregistrările eronate ale aparatelor de măsurare;
s)să programeze şi efectueze audienţe;
t)să intermedieze execuţii de lucrări la consumatorii vulnerabili;
u)orice alte obligaţii prevăzute de Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.
(2)Pe lângă obligaţiile generale de furnizare, pentru clienţii finali preluaţi pentru furnizarea în regim de ultimă instanţă, FUI va asigura şi:
a)informarea cu privire la schimbarea de furnizor a clienţilor preluaţi ale căror locuri de consum cu puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de minimum 1 MVA, în termen de 1 zi lucrătoare de la preluare, respectiv în 5 zile lucrătoare de la preluare pentru ceilalţi clienţi finali;
b)informarea clienţilor preluaţi, în termenele prevăzute la lit. a), asupra condiţiilor privind furnizarea în regim de ultimă instanţă, inclusiv asupra preţului aplicat şi a termenului maxim în care trebuie încheiat contractul pentru furnizarea energiei electrice în condiţii de ultimă instanţă;
c)publicarea pe pagina de internet proprie şi punerea la dispoziţia oricărui client final, la solicitarea acestuia, a listei furnizorilor activi de energie electrică din România;
d)informarea operatorilor de reţea asupra datelor referitoare la portofoliul de clienţi preluaţi, în decurs de 3 zile lucrătoare de la preluare, în vederea încheierii contractelor de reţea.
SECŢIUNEA 5: Clienţi vulnerabili
Art. 56
(1)Un client casnic este înregistrat drept client vulnerabil dacă îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a)are venituri reduse, stabilite de instituţiile statului cu atribuţii de protecţie socială;
b)la locul de consum locuieşte o persoană cu probleme de sănătate în vârstă care necesită continuitatea alimentării locuinţei cu energie electrică sau alte condiţii speciale referitoare la serviciul de furnizare.
(2)Dacă un client vulnerabil îndeplineşte ambele condiţii prevăzute la alin. (1), acesta beneficiază de facilităţile corespunzătoare fiecărei categorii.
Art. 57
(1)Criteriile de încadrare a unui client casnic în categoria clientului vulnerabil din motive de venituri reduse, facilităţile şi modalităţile de implementare a acestora sunt stabilite de către instituţiile statului cu atribuţii de protecţie socială şi se comunică furnizorului de către acestea.
(2)Încadrarea unui client casnic drept client vulnerabil din motive de sănătate/vârstă se realizează de către instituţiile statului cu competenţe de protecţie socială şi se comunică furnizorului de către acestea.
Art. 58
Tipurile de facilităţi specifice, asigurate fiecărei categorii de clienţi vulnerabili, sunt următoarele:
a)pentru clienţii vulnerabili, din motive de venituri reduse, instituţiile statului cu competenţe de protecţie socială stabilesc cuantumul ajutoarelor financiare acordate, limita de venit pentru care se acordă aceste ajutoare, precum şi modalităţile de implementare a acestor facilităţi;
b)pentru clienţii vulnerabili din motive de sănătate/vârstă, OR ia următoarele măsuri:
1.(i)reduce la minimum întreruperile planificate şi le notifică titularului de contract de furnizare, direct sau prin intermediul furnizorului, conform art. 115 alin. (3) lit. a);
2.(ii)rezolvă cu prioritate întreruperile neplanificate apărute într-o zonă de reţea în care sunt clienţi vulnerabili din această categorie;
3.(iii)asigură o sursă suplimentară la locul de consum al unui client vulnerabil unde are domiciliul o persoană a cărei viaţă este condiţionată de un aparat medical alimentat cu energie electrică;
c)dacă este cazul, furnizorul şi OR pot conveni ca relaţia cu clientul vulnerabil respectiv (autocitirea contorului, transmiterea facturii pe numele şi adresa de corespondenţă fizică sau electronică a persoanei respective, notificări/sesizări etc.) să se poată desfăşura prin intermediul unei terţe persoane, împuternicită de titularul locului de consum.
SECŢIUNEA 6: Întreruperea alimentării cu energie electrică pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale de către clientul final sau furnizor
Art. 59
(1)În cazul serviciului de furnizare prestat pe baza unui contract-cadru aprobat de ANRE, întreruperea alimentării cu energie electrică pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale de către beneficiar se face conform prevederilor contractului-cadru.
(2)În cazul serviciului de reţea prestat de OR pe baza contractului de reţea încheiat cu clientul final, întreruperea alimentării cu energia electrică pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale de către beneficiar faţă de OR se face conform prevederilor contractului respectiv, iar pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale ale clientului final faţă de furnizor se procedează conform convenţiei tripartite, prevăzută la art. 15.
(3)În cazul serviciului de reţea prestat de OR pe baza contractului de reţea încheiat cu furnizorul, altul decât cel de la alin. (1), se procedează conform alin. (4) şi (5).
(4)Pentru neachitarea de către clientul final a facturilor emise de furnizorul prevăzut la alin. (3), conform prevederilor contractului de furnizare, se procedează după cum urmează:
a)furnizorul transmite clientului final un preaviz de deconectare cu cel puţin 15 zile înainte de termenul de deconectare prevăzut în contract, în cazul clientului casnic, respectiv cu cel puţin 5 zile lucrătoare în cazul clienţilor finali noncasnici, clientul final având obligaţia de a achita suma respectivă în termenul prevăzut în preaviz;
b)dacă clientul final nu a plătit în termenul din preaviz, după 4 zile lucrătoare de la expirarea acestui termen, furnizorul comunică OR solicitarea de deconectare a clientului final, cu precizarea cantităţii de energie electrică pentru care clientul final nu a plătit serviciul de furnizare/distribuţie, iar OR deconectează locul de consum, dacă până la data deconectării furnizorul nu îi confirmă plata datoriei de către clientul final;
c)dacă clientul final plăteşte după expirarea termenului din preaviz, furnizorul este obligat să comunice aceasta OR cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare zilei în care plata facturii se consideră confirmată, potrivit art. 85; solicitarea de deconectare se consideră anulată dacă deconectarea clientului final nu a fost încă efectuată.
(5)În cazul prevăzut la alin. (3), dacă furnizorul nu achită la termen facturile emise de OR, se procedează după cum urmează:
a)OR compară suma datoriilor clienţilor finali ai furnizorului, pentru care a primit solicitarea de deconectare conform alin. (4) lit. b), cu datoria furnizorului. Dacă această datorie a furnizorului către OR este mai mare decât suma datoriilor corespunzătoare locurilor de consum pentru care a primit solicitarea de deconectare, OR transmite o notificare către furnizor şi către ANRE, prin care semnalează nerespectarea obligaţiilor furnizorului. Dacă în 5 zile lucrătoare furnizorul nu achită suma ce reprezintă diferenţa dintre sumele prevăzute mai sus, OR transmite o nouă notificare către furnizor, către toţi clienţii finali ai furnizorului, cu excepţia celor de la alin. (4) lit. b), şi către ANRE, prin care clienţii finali sunt anunţaţi că în 21 de zile trebuie să îşi aleagă un alt furnizor, în caz contrar, după expirarea acestui termen vor fi transferaţi la FUI;
b)dacă după 21 de zile de la ultima notificare furnizorul nu achită datoria până la valoarea corespunzătoare clienţilor finali deconectaţi pentru neplată, clienţii finali care nu şi-au ales alt furnizor sunt trecuţi la FUI, conform procedurii specifice de trecere a clienţilor finali la furnizorul de ultimă instanţă.
(6)Pentru neconstituirea garanţiilor financiare conform reglementărilor în vigoare, furnizorul transmite clientului final un preaviz; dacă clientul final nu constituie garanţia în termenul din preaviz, după 3 zile lucrătoare de la expirarea acestui termen furnizorul comunică OR solicitarea de deconectare a clientului final. Solicitarea conţine precizarea sumei corespunzătoare garanţiei necesare, iar OR deconectează locul de consum, dacă până la data deconectării furnizorul nu îi confirmă constituirea garanţiei de către clientul final. Termenul din preaviz este de cel puţin 15 zile.
(7)În situaţia în care preavizul prevăzut la alin. (6) este emis de OR, acesta transmite preavizul direct clientului final titular al contractului de reţea, caz în care trebuie să înştiinţeze şi furnizorul; în cazul în care contractul de reţea este semnat de furnizor, OR transmite preavizul prin intermediul furnizorului, care este obligat să îl transmită clientului final.
(8)În cazul în care clientul final nu efectuează, în termen de un an de la data rezilierii contractului de furnizare a energiei electrice anunţată de furnizor, plata integrală a tuturor datoriilor financiare pe care le are către OR/furnizor, OR poate să demonteze elemente ale instalaţiei de racordare. Clientul final căruia i s-au demontat elemente ale instalaţiei de racordare poate fi realimentat cu energie electrică după ce plăteşte toate datoriile restante, în condiţiile reglementărilor în vigoare privind racordarea la reţelele electrice.
(9)În toate cazurile prevăzute la prezentul articol, OR îi comunică furnizorului despre întreruperea alimentării cu energie electrică a locului de consum.
(10)În toate cazurile în care întreruperea furnizării are loc ca urmare a atitudinii culpabile a clientului final, costurile OR aferente deconectării şi reconectării vor fi suportate de clientul final.
Art. 60
(1)În cazul constatării intervenţiei de către persoane neautorizate asupra instalaţiilor OR, inclusiv asupra instalaţiei de racordare a clientului final, în scopul alimentării locului de consum în alte condiţii decât cele prevăzute în certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare, OR procedează după cum urmează:
a)sesizează organele de cercetare penală, în condiţiile legii;
b)întrerupe eventuala conexiune ilegală a locului de consum la reţeaua proprie şi ia măsuri de înlocuire a instalaţiei de racordare cu sisteme cu siguranţă antifraudă mărită;
c)după stabilirea vinovăţiei clientului final prin hotărâre judecătorească definitivă, întrerupe alimentarea cu energie electrică a acestuia, dacă clientul final nu respectă condiţiile de plată stabilite de instanţă.
(2)În cazul intervenţiei neautorizate de către orice persoană fizică sau juridică asupra instalaţiilor OR, în scopul alimentării cu energie electrică a unui loc de consum neracordat la reţea, sau pentru a cărui alimentare cu energie electrică nu există încheiate contracte aferente în derulare, încheiate conform legii, OR procedează după cum urmează:
a)întrerupe alimentarea cu energie electrică realizată neautorizat;
b)procedează conform prevederilor alin. (1) lit. a).
Art. 61
(1)Preavizul de deconectare se transmite clientului final prin una din următoarele modalităţi:
a)prin curier sau prin poştă, cu confirmare de primire;
b)prin mijloace electronice, în cazul clientului final cu care furnizorul a convenit transmiterea facturii prin mijloace electronice;
c)prin fax, în cazul clientului final noncasnic, care a prevăzut acest mijloc de contact în contract.
(2)Preavizul conţine suma datorată, termenul de plată după care urmează întreruperea alimentării cu energie electrică, informaţii privind garanţia financiară care trebuie constituită, dacă este cazul, precum şi costul operaţiilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică a locului de consum.
(3)Furnizorul/OR recuperează de la clienţii finali în cauză costurile cu măsurile de preavizare luate în vederea evitării deconectării pentru neplata la termen a facturilor.
(4)Informarea reciprocă între furnizor şi OR privind transmiterea preavizului către clientul final şi deconectarea se fac conform celor stabilite între cele două părţi în contractul de reţea sau, în cazul în care clientul final este titularul contractului de reţea, în convenţia tripartită.
Art. 62
Reluarea alimentării cu energie electrică a locului de consum al clientului final după întreruperea acesteia conform prezentei secţiuni se face la termenul prevăzut în standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie, respectiv de transport.
CAPITOLUL VI: Tarifarea energiei electrice
SECŢIUNEA 1: Stabilirea tarifului/preţului energiei electrice
Art. 63
(1)Furnizorii publică pe pagina de internet proprie ofertele-tip definite pe categorii de clienţi finali. O ofertă-tip poate fi modificată cu indicarea de către furnizor a datei de la care noua ofertă-tip intră în vigoare.
(2)Furnizorul vinde energie electrică clientului final care îşi exercită dreptul de eligibilitate la preţul/tariful rezultat în urma procedeului menţionat la art. 17 alin. (1) lit. b).
(3)Furnizorii au obligaţia să încheie/să actualizeze contractul de furnizare în acord cu oferta-tip aleasă de clientul final sau cu tariful/preţul rezultat conform prevederilor alin. (2).
(4)Oferta-tip precizează categoria de clienţi finali care poate opta pentru oferta respectivă, preţul energiei electrice furnizate, valabilitatea ofertei, condiţiile de plată a facturilor de energie electrică şi, opţional, alte condiţii privind serviciile oferite.
(5)Furnizorii trebuie să asigure oferte-tip cel puţin pentru clienţii casnici şi clienţii finali noncasnici mici.
Art. 64
Tarifele/preţurile reglementate pentru furnizarea de energie electrică se aplică, până la eliminarea completă a acestora, în condiţiile reglementărilor specifice emise de autoritatea competentă, astfel încât să permită clienţilor finali alegerea tipului de preţ/tarif reglementat care le este mai favorabil.
Art. 65
Pe perioada în care, pentru clienţii casnici, preţurile/tarifele reglementate sunt eliminate parţial, pentru clienţii casnici care nu au uzat de eligibilitate, FUI aplică acestora preţurile/tarifele stabilite de autoritatea competentă prin reglementări specifice.
Art. 66
(1)Tarifele/preţurile aplicate de FUI după eliminarea totală a tarifelor reglementate pentru o anumită categorie de clienţi finali care au dreptul să beneficieze de serviciul universal se stabilesc de autoritatea competentă prin reglementări specifice.
(2)Conform prevederilor legale în vigoare, după eliminarea totală a tarifelor reglementate pentru clienţii casnici, FUI asigură furnizarea energiei electrice către această categorie de clienţi în regim de serviciu universal.
Art. 67
(1)Pentru clienţii finali menţionaţi la art. 8 alin. (1) lit. b), FUI facturează energia electrică în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE.
(2)Tarifele/preţurile aplicate de FUI pentru fiecare categorie de clienţi alimentaţi în regim de serviciu universal sau în regim de ultimă instanţă se afişează de către acesta pe pagina proprie de internet şi la punctele unice de contact.
SECŢIUNEA 2: Diferenţieri ale preţurilor/tarifelor
Art. 68
(1)Tarifele reglementate aplicate de FUI pentru energia electrică livrată clienţilor casnici sunt stabilite pe niveluri de tensiune şi se aplică corespunzător nivelului de tensiune al punctului de delimitare dintre locul de consum al clientului casnic şi instalaţia OR.
(2)Preţurile pentru energia electrică livrată pe piaţa concurenţială de către un furnizor clienţilor săi finali pot fi diferenţiate, după caz, în funcţie de nivelul de tensiune, de caracteristicile curbei orare de consum, de nivelul consumului anual de energie electrică, de modalitatea şi frecvenţa de citire a grupurilor de măsurare, de frecvenţa emiterii facturii, de modalitatea de transmitere a acesteia, de modalitatea de plată aleasă de clientul final prin negociere cu furnizorul, precum şi alte criterii.
SECŢIUNEA 3: Alegerea/schimbarea tarifului reglementat de către clientul casnic
Art. 69
(1)La data încheierii cu FUI a contractului de furnizare, clientul casnic optează pentru orice tarif reglementat pentru energia electrică, în vigoare.
(2)Tariful reglementat ales conform alin. (1) poate fi schimbat de clientul casnic cu orice alt tarif reglementat, cu respectarea prevederilor reglementărilor ANRE.
(3)În cazul în care sunt îndeplinite prevederile reglementărilor în vigoare privind schimbarea tarifului, la solicitarea scrisă privind schimbarea tarifului reglementat, FUI şi OR asigură schimbarea acestuia în maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
(4)În cazul în care nu sunt îndeplinite prevederile reglementărilor în vigoare privind schimbarea tarifului, FUI comunică aceasta clientului casnic în maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
SECŢIUNEA 4: Compararea preţurilor
Art. 70
Concomitent cu publicarea ofertelor-tip pe pagina de internet proprie, fiecare furnizor realizează într-o aplicaţie informatică disponibilă on-line o analiză comparativă a valorii facturii şi a preţului mediu de vânzare a energiei electrice pentru un consum dat, corespunzătoare fiecăreia dintre ofertele-tip publicate.
CAPITOLUL VII: Facturarea energiei electrice şi încasarea contravalorii serviciului prestat
SECŢIUNEA 1: Principii de facturare
Art. 71
Energia electrică furnizată este facturată de către furnizor pe baza energiei electrice furnizate în intervalul de facturare şi, după caz, pe baza altor mărimi utilizate la facturare, conform reglementărilor specifice, procesul de facturare constând, în principal, în următoarele activităţi:
a)preluarea şi validarea datelor de consum;
b)determinarea valorii facturii;
c)întocmirea şi emiterea facturilor;
d)transmiterea facturilor;
e)soluţionarea contestaţiilor privind facturile.
Art. 72
(1)Factura pentru energia electrică furnizată se emite, de regulă, după fiecare interval de facturare, cu excepţia cazului în care, prin contract, părţile implicate au convenit o altă periodicitate de emitere a facturii.
(2)Intervalul de facturare este, de regulă, o lună, iar periodicitatea de emitere a facturilor, pentru cazurile de excepţie prevăzute la alin. (1), nu trebuie să depăşească 3 luni.
(3)Intervalul de citire a contoarelor în vederea emiterii facturii pentru clienţii casnici şi pentru locurile de consum mici poate fi mai mare de o lună, dar fără a depăşi 6 luni.
(4)În cazul în care intervalul de citire a contoarelor este mai mare decât cel de emitere a facturilor, facturile dintre citiri se emit considerând consumul de energie electrică stabilit prin una dintre metodele precizate la art. 74, iar regularizarea consumului corespunzător valorilor citite se efectuează în prima factură emisă după citirea indicaţiilor contorului.
SECŢIUNEA 2: Determinarea cantităţilor de energie electrică facturate
Art. 73
(1)Citirea înregistrărilor grupurilor de măsurare pentru decontare se realizează conform Codului de măsurare.
(2)Reprezentantul OR este obligat să prezinte legitimaţia de serviciu când solicită accesul pentru citirea grupurilor de măsurare.
(3)Citirea înregistrărilor grupurilor de măsurare pentru decontare se face la sfârşitul intervalului de citire, la începutul şi la sfârşitul perioadei de valabilitate a contractului de furnizare/reţea şi, după caz, în funcţie de prevederile contractuale.
Art. 74
(1)În cazul citirii grupurilor de măsurare la intervale mai mari decât intervalul de facturare, conform prevederilor contractuale, cantitatea de energie electrică facturată între citiri se determină prin autocitire, conform art. 76. În situaţia în care clientul final nu transmite indexul în termenul convenit, cantitatea de energie electrică facturată se stabileşte prin una dintre următoarele metode:
a)pe baza unui consum lunar estimat de energie electrică, stabilit de comun acord cu clientul final printr-o convenţie de consum, convenţie care poate fi modificată oricând la iniţiativa clientului final, conform art. 51 lit. d), sau la iniţiativa furnizorului, în situaţia în care furnizorul constată diferenţe semnificative între consumul lunar estimat şi consumul realizat;
b)pe baza unui consum estimat de către furnizor, având în vedere consumul determinat pe baza celor mai recente citiri;
c)pe baza unui consum estimat de către furnizor, având în vedere consumul din perioada similară a anului precedent.
(2)În cazurile prevăzute la alin. (1), furnizorul transmite şi OR valorile autocitite de către clientul final, utilizate la facturarea serviciului de furnizare.
SECŢIUNEA 3: Determinarea valorii facturii
Art. 75
(1)Furnizorul determină valoarea facturii pentru energia electrică consumată pe baza mărimilor măsurate sau estimate conform reglementărilor şi pe baza tarifului/preţului prevăzut în contract.
(2)FUI are în vedere, la emiterea facturilor, prevederile unei proceduri specifice de facturare, elaborată de acesta şi publicată pe site-ul propriu.
(3)În cazul facturării pe bază de consum estimat, pentru fiecare interval de facturare se emite factură corespunzător consumului estimat. Dacă la sfârşitul intervalului de citire se constată că există diferenţe între cantitatea de energie electrică efectiv consumată pe intervalul de citire şi suma cantităţilor facturate, se procedează la regularizare.
Art. 76
(1)În cazul facturării pe baza autocitirii:
a)furnizorul facturează valoarea corespunzătoare indexului citit de clientul final şi comunicat furnizorului;
b)indexul transmis de clientul final este luat în considerare la facturare de către furnizor dacă este transmis în termenul convenit prin contract;
c)în cazul în care clientul final nu transmite indexul la termenul convenit prin contract, factura se emite pe baza estimării de către furnizor a consumului de energie electrică;
d)atunci când consideră eronată autocitirea, furnizorul solicită clientului final refacerea autocitirii sau solicită operatorului de măsurare citiri de verificare conform prevederilor contractuale.
(2)Pentru utilizarea facturării pe baza autocitirii, furnizorul asigură o linie telefonică dedicată, gratuită, care să înregistreze atât data transmiterii, cât şi conţinutul mesajului. Suplimentar, furnizorii pot pune la dispoziţia clienţilor finali şi alte mijloace de transmitere a indexului, respectiv prin mijloace electronice, prin depunere la punctul unic de contact/de informare regională/locală al furnizorului şi, eventual, alte modalităţi, conform clauzelor contractuale.
Art. 77
Se admite facturarea în avans, înainte de încheierea perioadei pentru care se emite factura, dar cu respectarea perioadei de maximum 6 luni pentru citirea şi emiterea facturii de regularizare, numai la solicitarea scrisă a clientului final sau în condiţiile stabilite prin contractele de furnizare a energiei electrice; solicitarea scrisă a clientului final privind facturarea în avans trebuie să conţină cel puţin perioada pentru care se solicită facturarea în avans şi consumul de energie electrică estimat.
Art. 78
În cazul modificării preţurilor/tarifelor reglementate la clienţii finali în interiorul unui interval de facturare, valoarea facturii se calculează aplicând preţurile aprobate la consumul de energie electrică înregistrat/estimat, aferent fiecărei perioade tarifare din cadrul intervalului de facturare respectiv, în conformitate cu procedura menţionată la art. 75.
Art. 79
(1)În cazul în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare patrimonială, consumul corespunzător indecşilor citiţi se majorează sau se diminuează, după caz, cu cantitatea de energie electrică activă şi reactivă corespunzătoare pierderilor de energie electrică din elementele de reţea cuprinse între cele două puncte.
(2)Determinarea corecţiilor de energie electrică prevăzute la alin. (1) se face potrivit procedurii specifice emise de ANRE.
(3)În cazul în care se constată că grupul de măsurare a fost defect sau cu eroare de înregistrare în afara limitelor prevăzute în reglementări, precum şi în alte cazuri de neînregistrări/înregistrări eronate ale consumului, energia electrică facturată este recalculată şi plăţile se regularizează în conformitate cu prevederile art. 101.
(4)În cazul locurilor de consum la care citirea contorului se face la intervale mai mari de o lună sau decalat faţă de începutul lunii, stabilirea cantităţii lunare de energie aferente fiecărui furnizor, în vederea decontării pe piaţa angro, se face conform unei metodologii de repartizare lunară a cantităţilor de energie electrică măsurate la intervale mai mari de o lună sau decalat faţă de începutul lunii, elaborată de fiecare OR. Metodologia este transmisă la ANRE în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în vederea avizării.
Art. 80
(1)În situaţiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabileşte în sistem pauşal în conformitate cu procedura specifică elaborată de OR şi avizată de ANRE.
(2)Stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal este permisă doar în următoarele situaţii:
1.(i)pentru clienţii finali temporari, cu durată de existenţă mai mică de 6 luni, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare;
2.(ii)pentru locuri de consum cu puteri absorbite sub 100 W, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare;
3.(iii)în cazul defectării grupurilor de măsurare, în condiţiile prevăzute în procedura menţionată la art. 101;
4.(iv)în cazul sustragerii de energie electrică.
SECŢIUNEA 4: Emiterea facturilor
Art. 81
Furnizorul emite factura cu contravaloarea consumului de energie electrică pentru fiecare loc de consum al clientului final sau, cu acordul părţilor, în cazul în care clientul final are mai multe locuri de consum, pentru toate locurile sale de consum pentru care a încheiat contract de furnizare cu respectivul furnizor.
Art. 82
(1)Factura emisă de furnizor clienţilor finali sau anexa acesteia trebuie să cuprindă, într-o formă clară şi uşor de înţeles, cel puţin următoarele informaţii:
a)datele de identificare şi de contact ale furnizorului şi ale clientului final;
b)numărul şi data emiterii facturii;
c)termenul de plată scadent;
d)perioada pentru care s-a facturat energia consumată;
e)modul în care a fost stabilită cantitatea de energie electrică facturată, respectiv măsurare, estimare sau autocitire, în cazul clienţilor finali la care intervalul de citire este mai mare decât cel de facturare;
f)semnificaţia fiecărei obligaţii de plată cuprinse în factură, respectiv energie activă facturată, energie reactivă facturată, corecţii de energie activă/reactivă, taxă pentru putere, penalităţi pentru depăşirea puterilor contractate, penalităţi pentru abateri de la prognoza de consum, penalităţi pentru întârziere la plata facturilor etc.;
g)mărimile de facturat, cu precizarea dacă reprezintă valori măsurate, estimate sau contractate;
h)unităţile de măsură şi preţurile aplicate pentru fiecare mărime de facturat;
i)tarifele reglementate pentru serviciile de transport şi de sistem şi/sau de distribuţie, care intră în componenţa preţului/tarifului de vânzare, dacă este cazul;
j)temeiul legal de preţ, respectiv documentul prin care au fost aprobate/avizate preţurile reglementate şi taxele aplicate în factură;
k)sumele rezultate pentru fiecare mărime facturată;
l)certificatele verzi, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA, acciza şi alte taxe prevăzute de legislaţia în vigoare;
m)valoarea totală de plată, cu specificarea cantităţilor totale de energie electrică facturate pe intervalul de facturare;
n)informaţii privind sumele de plată pentru care termenul scadent a fost depăşit la momentul emiterii facturii;
o)codul de identificare a locului de consum;
p)codul unic de identificare a punctului de măsurare;
q)modalităţi de plată a facturilor;
r)informaţii privind drepturile şi căile de atac de care dispun clienţii finali în caz de litigiu.
(2)Informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), b), c), d), e), m) şi o) se vor trece atât pe factură, cât şi în anexa la aceasta.
SECŢIUNEA 5: Transmiterea facturilor
Art. 83
(1)Modalitatea de transmitere/comunicare a facturilor de energie electrică este aleasă de către clientul final dintre cele practicate de furnizor. Furnizorul trebuie să pună la dispoziţia clienţilor finali mai multe opţiuni/alternative cu privire la modalitatea de transmitere/comunicare, respectiv transmiterea facturii prin poştă, prin mijloace electronice, dacă clientul final şi-a exprimat această opţiune, precum şi alte modalităţi de transmitere. Clientul final comunică furnizorului opţiunea sa, iar furnizorul asigură schimbarea acesteia oricând, printr-un acord scris, telefonic sau on-line.
(2)Furnizorul este responsabil de transmiterea în timp util clienţilor finali a facturilor, astfel încât plata acestora să poată fi efectuată până la data scadenţei, precum şi a altor documente pe care are obligaţia să le notifice acestora, în cazul neîncasării în termenul scadent, pentru evitarea deconectării.
SECŢIUNEA 6: Modalităţi de plată
Art. 84
(1)Facturile pot fi achitate de clientul final, după caz, prin următoarele modalităţi de plată:
a)la sediul/adresa clientului final, persoanei desemnate de furnizor;
b)la punctele de contact ale furnizorului;
c)la punctele de încasare ale altor furnizori de servicii de colectare, cu care furnizorul are contract de colectare;
d)prin mijloace electronice de plată aflate în proprietatea băncilor sau ale altor furnizori de servicii de colectare;
e)prin servicii de transfer bancar;
f)prin filă cec;
g)orice altă modalitate prevăzută în dispoziţiile legale privitoare la plată, acceptată şi practicată de furnizor.
(2)Modalităţile de plată oferite de furnizor se specifică în contractul de furnizare şi pe site-ul furnizorului.
(3)În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), reprezentantul furnizorului este obligat să se legitimeze atunci când solicită încasarea sumelor facturate şi să înmâneze clientului final chitanţa de plată.
Art. 85
Corespunzător modalităţilor de plată utilizate, plata facturii se consideră confirmată:
a)la data încasării sumelor pe bază de factură/chitanţă de către reprezentantul furnizorului, pentru cazurile de la art. 84 alin. (1) lit. a) şi b);
b)la data înregistrării plăţii în contul bancar al furnizorului, pentru cazurile de la art. 84 alin. (1) lit. d), e) şi g), dar nu mai târziu de două zile lucrătoare de la efectuarea plăţii de către client;
c)la data primirii de către furnizor a fişierului cu plăţile efectuate, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii de către client, pentru cazul de la art. 84 alin. (1) lit. c). În acest caz, dacă clientul final transmite furnizorului, prin fax sau pe e-mail, o copie după documentul de plată, factura se consideră achitată în ziua primirii de către furnizor a acestui document;
d)la data scadenţei înscrise pe fila cec, dar nu mai devreme decât data preluării cec-ului de către furnizor, pentru cazul de la art. 84 alin. (1) lit. f);
e)conform clauzelor specifice negociate cu furnizorul, în cazul clienţilor finali care au uzat de dreptul de a-şi alege furnizorul.
Art. 86
(1)Pentru neplata la termen a facturii aferente contractului de furnizare a energiei electrice, furnizorul are dreptul să ia, succesiv, după caz, următoarele măsuri:
a)aplicarea penalităţilor de întârziere specificate în contract;
b)limitarea furnizării energiei electrice, dacă este prevăzută în contract;
c)transmiterea unui preaviz pentru întreruperea alimentării cu energie electrică;
d)la cererea clientului final, furnizorul poate negocia cu acesta, în perioada de preaviz, (re) eşalonarea sumelor datorate de clientul final;
e)întreruperea alimentării cu energie electrică a locului de consum cu condiţia să fie îndeplinite măsurile prevăzute la lit. c) şi, după caz, de la lit. b) şi d);
f)rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.
(2)Termenele şi modul de aplicare a acestor măsuri pentru furnizarea la clienţii pentru care furnizorul de ultimă instanţă are obligaţia legală de furnizare sunt stabilite prin reglementări specifice emise de ANRE.
SECŢIUNEA 7: Soluţionarea contestaţiilor privind facturile emise de furnizor
Art. 87
(1)În cazul în care un client final contestă valoarea unei facturi, furnizorul este obligat să analizeze temeinicia contestaţiei şi să comunice clientului final rezultatul analizei efectuate, în termenele prevăzute în standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare sau în contractul de furnizare.
(2)În situaţia în care furnizorul constată că respectiva contestaţie nu este întemeiată, comunică acest lucru clientului final, precum şi faptul că factura iniţială este corectă, cuantumul şi termenul de scadenţă specificate pe factură nemodificându-se.
(3)În situaţia în care furnizorul constată că respectiva contestaţie este întemeiată, comunică acest lucru clientului final, precum şi faptul că factura iniţială a fost greşit calculată; în acest caz anulează factura respectivă şi emite o nouă factură, cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată.
(4)Dacă în situaţia prevăzută la alin. (2) clientul final achită factura, dar se dovedeşte, ulterior efectuării plăţii de către clientul final, că suma facturată a fost mai mare decât cea corect calculată, contestaţia fiind justificată, furnizorul plăteşte clientului final diferenţa dintre suma încasată şi cea corect calculată, inclusiv penalităţi calculate pentru suma încasată necuvenit, egale cu nivelul penalităţilor de întârziere prevăzute în contract pentru neplata la termen de către clientul final a facturilor de energie electrică.
(5)Penalităţile prevăzute la alin. (4) se calculează pentru perioada dintre data plăţii efectuate de clientul final şi data la care se regularizează/se restituie suma încasată nejustificat.
(6)În cazul în care părţile nu ajung la o înţelegere cu privire la valoarea facturii, acestea pot apela, de comun acord, la una dintre modalităţile de soluţionare extrajudiciară a disputelor menţionate la cap. III secţiunea a 13-a.
CAPITOLUL VIII: Informarea clienţilor finali
SECŢIUNEA 1: Punctul unic de contact
Art. 88
(1)FUI are obligaţia de a pune la dispoziţia clienţilor finali care au dreptul de a beneficia/beneficiază de serviciul universal puncte unice de contact pentru informarea cu privire la contractele-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate de ANRE pentru FUI, la drepturile pe care le au, la legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor/neînţelegerilor.
(2)Un punct unic de contact este constituit dintr-un punct central care, după caz, coordonează punctele de informare regională/locală şi care asigură administrarea:
a)unui centru de telefonie, respectiv call-center, cu număr de apel gratuit sau cu tarif normal pentru informaţii comerciale clienţi - minimum 12 ore în zilele lucrătoare, care să aibă posibilitatea înregistrării numărului de apeluri şi a timpilor de aşteptare;
b)unei pagini de internet proprii, cu posibilitatea înregistrării numărului de accesări într-o perioadă dată;
c)unei adrese de e-mail/formular on-line pentru contactarea FUI;
d)unui număr de fax, destinate relaţiei cu clienţii finali.
(3)FUI are obligaţia de a înfiinţa cel puţin un punct de informare regională/locală în fiecare judeţ în care are încheiate contracte de furnizare cu clienţii finali care beneficiază de serviciul universal; punctele de informare trebuie să dispună de personal specializat şi de o dotare corespunzătoare pentru informarea clienţilor finali, pentru preluarea/soluţionarea solicitărilor acestora, inclusiv pentru încheierea de contracte, încasarea de facturi direct sau prin mijloace automate de plată aflate în proprietatea băncilor sau a altor furnizori de servicii de colectare şi, după caz, redirecţionarea către alte entităţi responsabile.
(4)Distanţa de la un loc de consum până la cel mai apropiat punct de informare regională/locală nu trebuie să depăşească 50 km, cu excepţia cazurilor în care, pentru motive întemeiate legate de configuraţia reţelei şi a dispersiei clienţilor finali, furnizorul obţine avizul ANRE de amplasare la o distanţă mai mare de 50 km. FUI va monitoriza activitatea desfăşurată la punctele de informare şi va lua măsurile necesare, astfel încât să fie respectate prevederile Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice aprobat de ANRE.
(5)FUI este obligat să precizeze clienţilor săi finali care au dreptul de a beneficia/beneficiază de serviciul universal căile de acces la toate punctele de contact, atât la încheierea contractului, cât şi prin intermediul facturilor de energie electrică şi al panourilor din locurile special amenajate la sediile furnizorului.
(6)Pentru clienţii finali care nu au dreptul de a beneficia de serviciul universal, furnizorii acestora menţin un sistem de comunicare prin intermediul unui compartiment specializat, care dispune de personal şi dotare corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, precum şi de căi de comunicare cunoscute public.
(7)Furnizorii asigură informarea clienţilor finali, gratuit şi în mod nediscriminatoriu, din punct de vedere al efortului şi al timpului de răspuns.
SECŢIUNEA 2: Informarea prin pagina de internet
Art. 89
FUI publică pe pagina de internet proprie cel puţin următoarele informaţii:
a)datele de contact ale furnizorului;
b)adresa, numărul de telefon şi numărul de fax ale punctului unic de contact;
c)modalităţile de plată a facturilor;
d)adresele punctelor de informare a clienţilor, programul cu publicul al acestora şi programul de audienţe;
e)o informare privind dreptul clienţilor finali la serviciul universal;
f)condiţiile generale privind contractarea, inclusiv durata contractului, condiţiile de reînnoire şi renunţare la serviciul de furnizare a energiei electrice, denunţarea unilaterală a contractului de furnizare a energiei electrice;
g)o informare privind dreptul de a alege furnizorul;
h)o informare privind procesul de schimbare a furnizorului;
i)contractele-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate de ANRE pentru FUI, împreună cu ordinele emise de ANRE pentru aprobarea acestora;
j)ofertele-tip;
k)formularele de cerere, documentele şi etapele necesare pentru încheierea contractului de furnizare;
l)măsurile de protecţie oferite pentru clienţii vulnerabili;
m)preţurile/tarifele reglementate pentru energia electrică;
n)preţurile/tarifele aplicate pentru alte servicii asigurate, asociate alimentării cu energie electrică;
o)preţul mediu de vânzare a energiei electrice realizat în anul calendaristic anterior, pe categorii de clienţi finali care beneficiază de serviciu universal;
p)calculator tarifar - pentru un calcul estimativ al costului consumului de energie electrică;
q)cea mai recentă etichetă a energiei electrice furnizate;
r)modalităţile de acordare a despăgubirilor pentru daunele provocate clientului final din culpa furnizorului sau a OR;
s)modalitatea de înregistrare, investigare şi soluţionare a petiţiilor de către FUI, în conformitate cu procedura proprie;
t)modalităţile de soluţionare a neînţelegerilor precontractuale şi a celor apărute pe parcursul derulării contractului;
u)răspunsurile la întrebările adresate cel mai frecvent;
v)recomandările FUI referitoare la utilizarea eficientă a energiei electrice: informaţii privind datele de contact ale organizaţiilor clienţilor finali şi ale companiilor de servicii energetice, inclusiv adresele paginilor de internet unde se pot obţine recomandări privind măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, specificaţii tehnice obiective privind echipamentele energetice etc.;
w)condiţiile generale de acces la serviciile de energie electrică şi de utilizare a acestora;
x)legătura cu pagina de internet a ANRE dedicată clienţilor finali de energie electrică;
y)legăturile cu paginile de internet ale OR unde sunt publicate informaţiile de interes pentru clienţii finali, respectiv indicatorii de performanţă ai serviciului de distribuţie, întreruperile programate, racordarea la reţea, inclusiv formularele care trebuie completate şi etapele care trebuie parcurse în scopul racordării etc.
Art. 90
Furnizorul care furnizează energie electrică numai clienţilor finali care nu au dreptul de a beneficia de serviciul universal trebuie să aibă în vedere, la stabilirea conţinutului minim al paginii de internet, îndeplinirea obligaţiilor de informare conform reglementărilor specifice şi celor asumate prin contractele încheiate cu aceştia.
Art. 91
(1)Pagina de internet a furnizorului trebuie să pună la dispoziţia clientului final:
a)acces parolat, gratuit, în timp real şi securizat, la datele proprii privind conţinutul facturii, istoricul de consum, istoricul plăţilor şi, dacă este cazul, al celorlalte sume datorate;
b)transmiterea indexului autocitit;
c)comparaţia dintre consumul mediu zilnic din intervalul de facturare curent, consumul mediu zilnic din intervalul de facturare similar din anul precedent şi consumul mediu zilnic din anul precedent, preferabil în formă grafică;
d)facilităţi de înregistrare şi de gestionare a solicitărilor şi reclamaţiilor;
e)ofertele-tip.
(2)Furnizorii sunt obligaţi să publice informaţii actualizate.
Art. 92
Furnizorii sunt obligaţi să notifice clienţii finali sau să publice informaţii pe pagina proprie de internet cu privire la orice modificare a preţurilor/tarifelor, nu mai târziu de sfârşitul intervalului de facturare în care are loc modificarea.
SECŢIUNEA 3: Etichetarea energiei electrice
Art. 93
(1)Furnizorii au obligaţia de a-şi informa anual, prin eticheta energiei electrice, clienţii proprii referitor la structura, provenienţa, caracteristicile şi impactul asupra mediului al energiei electrice furnizate acestora.
(2)Întocmirea şi transmiterea etichetei energiei electrice la clienţii finali se realizează în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice emise de ANRE.
CAPITOLUL IX: Condiţii tehnice privind alimentarea cu energie electrică
SECŢIUNEA 1: Condiţii tehnice privind instalaţia de utilizare
Art. 94
În cazul în care clientul final deţine echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate conduce la efecte economice şi/sau sociale deosebite, respectiv explozii, incendii, distrugeri de utilaje, pagube materiale importante, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc., acesta are obligaţia ca prin soluţii proprii, tehnologice şi/sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenţie, să asigure evitarea unor astfel de evenimente în situaţiile când se întrerupe alimentarea cu energie electrică a locului de consum.
Art. 95
(1)Clienţii finali sunt obligaţi să respecte prevederile reglementărilor aprobate de ANRE privind funcţionarea în siguranţă a SEN.
(2)Centralele electrice, compensatoarele sincrone şi bateriile de condensatoare statice de minimum 1 MVAr ale clienţilor finali se supun operativ comenzii prin dispecer, atât în ceea ce priveşte pornirea/conectarea şi oprirea/deconectarea, cât şi regimul de funcţionare al acestora, conform prevederilor din contractul de distribuţie/furnizare.
(3)Clienţii finali care au montate mijloace de compensare a energiei reactive sunt obligaţi să anunţe OR şi să scoată din funcţiune aceste mijloace în schimburile şi în zilele în care nu desfăşoară activitate productivă, cu excepţia situaţiilor în care OR/furnizorul cere ca acestea să rămână în funcţiune.
SECŢIUNEA 2: Măsurarea energiei electrice furnizate clienţilor finali
Art. 96
Energia electrică furnizată clienţilor finali se măsoară de către operatorii de măsurare, prin grupuri de măsurare, conform codului de măsurare elaborat de ANRE.
Art. 97
(1)Înlocuirea grupurilor de măsurare defecte sau cu durata normală de funcţionare epuizată se realizează de către operatorul de măsurare pe cheltuiala sa, cu excepţia cazului în care defectarea a fost produsă de clientul final sau dacă grupul/componenta grupului de măsurare este proprietatea clientului final, cazuri în care costurile sunt suportate de clientul final.
(2)Pentru înlocuirea contoarelor la opţiunea clientului final pentru un tarif de furnizare care necesită alt tip de contor decât cel existent la locul de consum, costurile cu înlocuirea contorului sunt suportate de operatorul de măsurare.
(3)Costurile pentru demontarea şi remontarea în cazul mutării unui grup de măsurare a energiei electrice la cererea unui client final sunt suportate de către acesta.
Art. 98
Clientul final poate instala grupuri de măsurare-martor care pot fi utilizate la decontarea energiei electrice cu furnizorul numai pentru recalcularea energiei electrice consumate în cazul defectării echipamentului de decontare, dar numai dacă grupul martor satisface cerinţele metrologice specifice şi ale Codului de măsurare a energiei electrice.
Art. 99
(1)Grupurile de măsurare se montează şi se sigilează de către operatorul de măsurare în prezenţa clientului final sau a reprezentantului împuternicit al acestuia, cu consemnarea acestei operaţiuni într-un proces-verbal semnat de părţi. Prin excepţie de la prevederea de mai sus, în cazul clientului casnic care nu se prezintă conform programării sau refuză programarea, montarea contorului se poate realiza şi în lipsa acestuia, cu condiţia ca OR să fotografieze valorile înregistrate de cele două grupuri de măsurare, înainte de demontare şi după montare, şi să le transmită clientului casnic.
(2)În cazul în care contorul de decontare este unul electronic, operatorul de măsurare are obligaţia ca odată cu încheierea procesului-verbal semnat de părţi, menţionat la alin. (1), să pună la dispoziţia clientului final, în scris, semnificaţiile mărimilor/valorilor ce sunt afişate pe ecranul contorului.
Art. 100
Se interzice clientului final să intervină asupra grupurilor de măsurare a energiei electrice sau la celelalte instalaţii ale operatorului de reţea/măsurare ori să blocheze accesul furnizorului/operatorului de reţea/operatorului de măsurare la acestea.
Art. 101
(1)La constatarea oricărei neconformităţi privind conectarea sau funcţionarea grupului de măsurare, OR, furnizorul sau clientul final are obligaţia să anunţe imediat celelalte părţi contractante şi se va proceda la remedierea defecţiunilor.
(2)În cazul în care se constată că energia electrică măsurată este eronată, OR recalculează energia electrică consumată. Modul de recalculare a consumului de energie electrică şi a serviciilor asociate, preţul la care se plăteşte şi taxele aplicabile energiei electrice, precum şi intervalul de timp pentru care se face recalcularea sunt reglementate prin Procedura de recalculare a consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată a consumului, elaborată de ANRE.
(3)Regularizarea plăţilor între clientul final, OR şi, după caz, furnizor se face după cum urmează:
a)pentru intervalele pentru care, conform regulilor pieţei angro de energie electrică, valorile măsurate aprobate au fost transmise către operatorul de decontare al pieţei angro, regularizarea se face între clientul final, OR şi, după caz, furnizor, conform valorilor rezultate în urma recalculării, fără modificarea decontărilor pe piaţa angro;
b)pentru intervalele pentru care, conform regulilor pieţei angro de energie electrică, valorile măsurate aprobate încă nu au fost transmise către operatorul de decontare al pieţei angro, valoarea recalculată a energiei este transmisă pe piaţa angro de energie electrică ca valoare măsurată, iar pe piaţa cu amănuntul, este folosită de către furnizor, pentru facturarea conform contractului de furnizare, iar de către OR, pentru facturarea serviciului de reţea corespunzător.
Art. 102
(1)Operatorul de măsurare are obligaţia să înlocuiască grupul de măsurare/elemente ale grupului de măsurare identificat(e) de el sau sesizat(e) de clientul final ori furnizor ca fiind defect(e) sau suspect(e) de înregistrări eronate, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data identificării/înregistrării sesizării scrise, în cazul locurilor de consum mari, respectiv 10 zile lucrătoare în cazul locurilor de consum mici şi în cazul clienţilor casnici. În cazul defectării unor elemente ale grupului de măsură care nu sunt proprietatea operatorului de măsurare, respectiv transformatoare de tensiune şi/sau de curent, proprietarul acestora are obligaţia înlocuirii lor în maximum 20 de zile calendaristice.
(2)Costul verificării metrologice se suportă de operatorul de măsurare, cu excepţia cazurilor în care verificarea se efectuează la solicitarea clientului final şi reclamaţia se dovedeşte a fi neîntemeiată, precum şi în cazul în care defectarea a fost produsă de clientul final, situaţii în care acesta din urmă va suporta toate costurile.
Art. 103
Operatorul de măsurare are obligaţia să înlocuiască, pe cheltuiala sa, grupul de măsurare existent dacă înlocuirea este necesară ca urmare a apariţiei unor reglementări noi.
SECŢIUNEA 3: Baza de date referitoare la locurile de consum
Art. 104
(1)Fiecare OR asigură codificarea punctelor de măsurare aferente locurilor de consum din zona proprie de licenţă, conform unei proceduri aprobate de ANRE. Codul de identificare trebuie să conţină un câmp specific operatorului de reţea respectiv, care să îl deosebească de codurile aferente punctelor de măsurare aparţinând altor operatori de reţea.
(2)OR asigură transmiterea codului de identificare atât clientului final, cât şi furnizorului fiecărui loc de consum.
Art. 105
(1)OR are obligaţia de a realiza şi de a administra centralizat o bază de date cu informaţii referitoare la locurile de consum racordate la reţeaua electrică din zona de licenţă proprie.
(2)Baza de date prevăzută la alin. (1) conţine, pentru fiecare loc de consum racordat la reţeaua OR, cel puţin următoarele informaţii:
a)datele de identificare ale locului de consum şi ale clientului final, atât ale proprietarului, cât şi, dacă este cazul, ale utilizatorului: chiriaş, concesionar etc.;
b)caracteristicile instalaţiei de racordare;
c)codurile de identificare ale punctelor de măsurare;
d)datele de identificare şi caracteristicile grupurilor de măsurare;
e)istoricul de consum stabilit conform Codului de măsurare, cel puţin pe ultimele 12 luni calendaristice;
f)profilul de consum aplicabil, dacă este cazul;
g)datele de identificare ale furnizorului/furnizorilor şi ale părţii responsabile cu echilibrarea. În cazul în care pentru un loc de consum serviciul de furnizare este prestat de mai mulţi furnizori, în baza de date se menţionează care este furnizorul responsabil de echilibrarea consumului de energie electrică;
h)precizarea partenerului contractual al OR (clientul final sau furnizorul).
(3)Baza de date permite identificarea portofoliului de locuri de consum din zona sa de licenţă pentru fiecare furnizor.
Art. 106
(1)OR asigură accesul fiecărui client final şi al furnizorului acestuia la informaţiile din baza de date precizate la art. 105, conform unei proceduri specifice, elaborate de OR şi avizate de ANRE.
(2)În baza acceptului clientului final şi cu respectarea prevederilor procedurii menţionate la alin. (1), OR asigură accesul la baza de date şi pentru alţi furnizori, diferiţi de furnizorul actual.
SECŢIUNEA 4: Locuri de consum racordate la reţele electrice, altele decât cele ale operatorului de distribuţie concesionar sau OTS
Art. 107
(1)Prezenta secţiune se referă la locurile de consum racordate la:
a)reţeaua de distribuţie a unui operator de distribuţie, altul decât operatorul de distribuţie concesionar, caz în care reţeaua la care este racordat locul de consum este utilizată pentru distribuţia energiei electrice la locurile de consum racordate la această reţea;
b)instalaţia de utilizare a unui client final, caz în care acesta îndeplineşte funcţia de client final, în ceea ce priveşte energia electrică consumată în propriile instalaţii electrice, precum şi funcţia de operator de distribuţie, altul decât cel concesionar, care prestează serviciul de distribuţie pentru clienţii finali racordaţi la reţeaua sa de distribuţie.
(2)Serviciul de distribuţie prestat de operatorul prevăzut la alin. (1) se realizează în condiţiile şi pe baza relaţiilor contractuale din Metodologia de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari, aprobată de prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2013.
Art. 108
(1)Alimentarea cu energie electrică a spaţiilor din interiorul clădirilor (cu excepţia blocurilor de locuinţe), a centrelor comerciale, culturale, sportive, de agrement etc. nu constituie activitate de distribuţie şi furnizare a energiei electrice în sensul Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1) costurile aferente consumului de energie electrică din aceste spaţii se pot recupera prin contracte/acorduri specifice, deţinătorii spaţiilor neavând în aceste situaţii calitatea de clienţi finali.
(3)Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se pot aplica pentru alimentarea cu energie electrică a clădirii cumpărate de un operator economic în cadrul unui parc industrial, până la racordarea acesteia la o reţea publică, conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.
Art. 109
Relaţiile contractuale dintre operatorul de distribuţie, altul decât cel concesionar, clienţii finali racordaţi la reţeaua acestuia, precum şi operatorul de distribuţie concesionar şi furnizori respectă regula ca fiecare beneficiar al unui astfel de contract să plătească toate serviciile de care beneficiază, dar o singură dată.
Art. 110
(1)Alimentarea cu energie electrică a locului de consum racordat la instalaţia de utilizare a unui operator de distribuţie, altul decât cel concesionar, se poate face după cum urmează:
a)prin revânzare, caz în care atât operatorul de distribuţie, altul decât cel concesionar, cât şi clientul final racordat la reţeaua acestuia au optat pentru piaţa concurenţială;
b)prin contract de furnizare în regim de serviciu universal, încheiat de clientul final cu FUI, în cazul în care clientul final are dreptul şi alege un astfel de contract; în această situaţie contractul pentru prestarea serviciului de distribuţie prevăzut la art. 112 se încheie de către FUI cu operatorul de distribuţie, altul decât cel concesionar;
c)prin contract de furnizare negociat, încheiat de clientul final cu un furnizor, în toate cazurile în care clientul final decide să încheie un contract de furnizare negociat. În acest caz, clientul final încheie două contracte:
1.(i)contractul de furnizare negociat, încheiat cu un furnizor, prin care furnizorul îi asigură energia electrică, fără servicii de reţea; şi
2.(ii)un contract pentru prestarea serviciului de reţea a energiei electrice, încheiat cu operatorul de distribuţie, altul decât cel concesionar.
(2)Operatorul de distribuţie, altul decât cel concesionar, încheie contract de reţea pentru întreaga cantitate de energie electrică necesară atât pentru consumul propriu, cât şi pentru consumul clienţilor finali racordaţi la reţeaua sa.
(3)În cazul în care operatorul de reţea, altul decât cel concesionar, are în calitate de client final contract de furnizare pentru serviciul universal, atunci respectivul FUI, ca beneficiar, încheie cu acesta, în calitate de operator de reţea, altul decât cel concesionar, contract de distribuţie pentru energia electrică preluată prin contractul de furnizare menţionat.
Art. 111
În cazul în care costul aferent serviciului de distribuţie pentru clienţii finali de la art. 110 alin. (1) lit. b) este mai mare decât cel corespunzător tarifului reglementat al operatorului de distribuţie concesionar, FUI are dreptul să solicite autorităţii competente recunoaşterea eventualelor costuri suplimentare, generate de această situaţie.
Art. 112
Contractul de distribuţie a energiei electrice încheiat de clientul final pentru cazul prevăzut la art. 110 alin. (1) lit. a) şi c), respectiv FUI pentru cazul prevăzut la art. 110 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) respectă modelul Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari, prezentat în Metodologia de stabilire a tarifului pentru distribuţia energiei electrice de către persoane juridice, altele decât operatorii de distribuţie concesionari, elaborată şi aprobată de ANRE.
SECŢIUNEA 5: Client final întreruptibil
Art. 113
(1)La solicitarea furnizorului, orice client final poate negocia cu acesta încheierea unui contract de tip client final întreruptibil. Prin clauzele specifice acestui contract, clientul final poate accepta întreruperea furnizării energiei electrice sau limitarea puterii absorbite, pentru o perioadă limitată de timp, după un anunţ prealabil, plătind în schimb pentru energia cumpărată un preţ mai mic decât preţul pe care l-ar fi plătit fără acceptarea acestor clauze.
(2)Întreruperea furnizării energiei electrice sau limitarea puterii absorbite în condiţiile prevăzute la alin. (1) nu se consideră abatere de la prevederile Standardelor de performanţă ale serviciilor de distribuţie/furnizare.
SECŢIUNEA 6: Client final dispecerizabil (consumator dispecerizabil)
Art. 114
(1)Clientul final dispecerizabil este un client final care acceptă să îşi modifice puterea absorbită conform dispoziţiei de dispecer primite de la OTS, fiind remunerat pentru acest serviciu conform reglementărilor în vigoare.
(2)Pentru a presta acest serviciu, clientul final trebuie să informeze furnizorul şi să fie calificat de OTS conform procedurilor proprii.
(3)În cazul clientului final dispecerizabil, variaţia consumului datorată dispoziţiilor de dispecer, în limitele datelor tehnice de participare la piaţa de echilibrare, este acceptată atât de clientul final, cât şi de furnizor, fără a fi considerată ca o reducere a calităţii serviciului de alimentare cu energie electrică sau ca abatere de la prognoză.
(4)Contractele de furnizare şi de reţea ale clientului final dispecerizabil trebuie să conţină clauze prin care atât clientul final, cât şi furnizorul permit OTS să modifice consumul la acel loc de consum, în condiţiile prevăzute în reglementările emise de ANRE referitoare la piaţa angro de energie electrică.
CAPITOLUL X: Întreruperi şi limitări în furnizarea energiei electrice din motive legate de siguranţa sistemului energetic
SECŢIUNEA 1: Întreruperi programate
Art. 115
(1)OR are obligaţia să programeze şi să efectueze lucrările de întreţinere, revizie, reparaţie a instalaţiilor proprii prin care se realizează alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali cu respectarea prevederilor Standardului de performanţă pentru prestarea serviciului de distribuţie/transport şi de sistem al energiei electrice într-o manieră care să conducă la o durată cât mai mică a întreruperii furnizării energiei electrice.
(2)Programarea lucrărilor se face cu consultarea clienţilor finali noncasnici mari, ţinând cont, pe cât posibil, de programul de funcţionare al acestora. Pentru clienţii finali sezonieri lucrările se planifică pe cât posibil în perioada fără activitate a acestora.
(3)Întreruperile programate în furnizarea energiei electrice se comunică de către OR clienţilor finali şi furnizorilor acestora, la termenele prevăzute în standardele de performanţă, prin următoarele mijloace:
a)în scris sau telefonic, clienţilor finali noncasnici mari, precum şi clienţilor vulnerabili care necesită continuitatea alimentării cu energie electrică; se pot folosi şi mijloace electronice de transmitere, respectiv e-mail, SMS, dar numai cu confirmarea primirii;
b)prin mass-media şi/sau afişaj la locurile de consum ale clienţilor finali noncasnici mici şi ale clienţilor casnici.
SECŢIUNEA 2: Întreruperea/Limitarea furnizării energiei electrice în situaţii excepţionale apărute în funcţionarea SEN
Art. 116
(1)Întreruperea furnizării energiei electrice în situaţii excepţionale în SEN este justificată pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a SEN, atât la nivel zonal, cât şi la nivel naţional, ca o ultimă opţiune sau atunci când urgenţa situaţiei nu permite luarea altor măsuri. Întreruperea trebuie să se facă în condiţii tehnice prestabilite şi cu asigurarea reluării furnizării cât mai curând posibil.
(2)În cazul unei crize naţionale de combustibili sau în situaţii excepţionale caracterizate prin deficite cronice de energie, OTS propune ministerului de resort punerea în aplicare a Normativului de limitări. Punerea în aplicare a Normativului de limitări şi perioada în care acesta se aplică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Condiţiile în care se realizează întreruperea, respectiv limitarea furnizării în astfel de situaţii sunt precizate în Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie şi în Codul tehnic al reţelei electrice de transport, în Standardele de performanţă a reţelelor electrice, aprobate de ANRE, precum şi în procedurile specifice emise de OTS şi avizate de ANRE.
CAPITOLUL XI: Calitatea serviciilor aferente alimentării cu energie electrică
SECŢIUNEA 1: Definirea calităţii serviciilor aferente alimentării cu energie electrică
Art. 117
(1)Calitatea serviciilor aferente alimentării cu energie electrică este analizată având în vedere următoarele aspecte: continuitatea alimentării, calitatea tensiunii şi calitatea comercială a serviciului.
(2)Continuitatea alimentării se referă la duratele şi frecvenţa întreruperilor în alimentarea cu energie electrică.
(3)Calitatea tensiunii se referă la calitatea undei de tensiune, în conformitate cu prevederile SR EN 50160, şi are în vedere amplitudinea tensiunii, inclusiv flicker, frecvenţa, forma undei de tensiune, respectiv conţinutul de armonici şi simetria.
(4)Calitatea comercială a serviciului se referă la modul în care prestatorul serviciului răspunde unor necesităţi ale clientului final legate de serviciul respectiv, cum ar fi: timpul în care răspunde la contestaţii privind facturarea sau la alte petiţii, timpul în care reconectează locul de consum după plata datoriilor restante, numărul de linii telefonice disponibile pentru clientul final, timpul mediu de aşteptare la apeluri telefonice, timpul mediu de aşteptare la ghişeul prestatorului etc.
Art. 118
(1)Pentru cuantificarea calităţii serviciilor legate de alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali, ANRE elaborează standarde de performanţă în care sunt definiţi indicatorii de performanţă şi, acolo unde este cazul, nivelurile obligatorii pentru aceşti indicatori.
(2)Corespunzător tipului de serviciu prestat, ANRE elaborează standarde de performanţă pentru: serviciul de distribuţie, serviciul de transport şi serviciul de furnizare a energiei electrice.
(3)Standardele de performanţă pentru serviciile de reţea se referă la continuitatea alimentării cu energie electrică, la calitatea tensiunii şi la calitatea comercială a serviciului de distribuţie, respectiv de transport, iar standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice se referă la calitatea comercială a serviciului de furnizare.
SECŢIUNEA 2: Reglementarea calităţii serviciilor aferente alimentării cu energie electrică
Art. 119
Reglementarea calităţii serviciilor aferente alimentării cu energie electrică se poate realiza prin 3 metode:
a)metoda indirectă - prin publicarea performanţelor. Această metodă presupune elaborarea de către prestatorul serviciului respectiv a unui raport cuprinzând gradul de realizare a indicatorilor de performanţă cuprinşi în Standardul de performanţă aferent serviciului prestat şi punerea la dispoziţia publicului a datelor privind calitatea serviciului prestat;
b)metoda nivelurilor minime de performanţă. În acest caz, pentru indicatorii de performanţă se stabilesc niveluri obligatorii. Nerealizarea acestor niveluri poate atrage penalizări ale prestatorului serviciului respectiv;
c)scheme de stimulare a calităţii serviciului. În cazul activităţilor reglementate pentru care tariful se stabileşte prin metoda preţului-plafon, în formula de stabilire a tarifului se poate introduce un termen de ajustare, determinat de nivelul de realizare a unuia sau mai multor indicatori de calitate. În cazul în care se folosesc mai mulţi indicatori de calitate, ajustarea tarifului se face cu o valoare stabilită printr-o formulă de agregare a nivelurilor de realizare ale indicatorilor de calitate luaţi în calcul.
SECŢIUNEA 3: Despăgubiri pentru daune materiale cauzate de operatorul de reţea sau de furnizor
Art. 120
(1)Clientul final are dreptul să primească despăgubiri pentru daune materiale datorate nerespectării de către OR a indicatorilor de calitate privind continuitatea alimentării şi calitatea tensiunii prevăzuţi în contractele de reţea şi în standardul de performanţă aferent serviciului de reţea.
(2)Clientul final primeşte despăgubirea prevăzută la alin. (1) de la OR, dacă contractul de reţea este încheiat de clientul final, sau de la furnizor, în situaţia în care contractul de reţea este încheiat de furnizor, cu precizarea că în ultimul caz furnizorul recuperează sumele achitate clientului final de la OR responsabil de producerea daunelor respective, în termenele prevăzute în contractul de reţea sau de legislaţie.
(3)Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul deteriorării lămpilor electrice sau a receptoarelor electrotermice care nu conţin componente electronice.
(4)În situaţia în care, pentru aceeaşi întrerupere, clientul final este îndreptăţit să primească şi o compensaţie conform standardelor de performanţă şi o despăgubire, el va primi fie despăgubirea, fie compensaţia, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare.
Art. 121
Clienţii casnici au dreptul să primească de la furnizor/OR despăgubiri pentru deteriorarea unor obiecte electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa OR. Valoarea şi condiţiile de acordare a despăgubirilor pentru clienţii casnici sunt stabilite într-o procedură elaborată de ANRE.
Art. 122
Clientul final are dreptul să primească despăgubiri de la furnizor în cazul în care OR îi întrerupe alimentarea cu energie electrică la solicitarea nejustificată a furnizorului.
Art. 123
Despăgubirile conform prezentei secţiuni se plătesc la cererea clientului final/furnizorului, dacă în urma investigaţiei efectuate de către OR şi furnizor se constată existenţa prejudiciului şi culpa furnizorului/OR.
Art. 124
Furnizorul/OR nu răspunde pentru daune, dacă întreruperea furnizării energiei electrice sau calitatea necorespunzătoare a energiei electrice se datorează următoarelor cauze:
a)cazul de forţă majoră;
b)daunele sunt cauzate de întreruperi planificate notificate conform standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie/transport;
c)daunele sunt cauzate de întreruperi în situaţii excepţionale, dacă OR şi furnizorul au acţionat în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare pentru astfel de situaţii.
SECŢIUNEA 4: Despăgubiri pentru daune materiale cauzate operatorului de reţea de clientul final noncasnic
Art. 125
(1)Clientul final noncasnic plăteşte despăgubiri OR pentru daunele materiale dovedite, produse OR, inclusiv pentru daunele produse altor clienţi finali racordaţi la aceeaşi reţea, ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii ori a manevrelor executate de personalul propriu, conform prevederilor contractelor de reţea, respectiv de furnizare, semnate de clientul final.
(2)În cazul în care contractul de reţea este încheiat de furnizor, despăgubirile prevăzute la alin. (1) sunt achitate de clientul final prin intermediul furnizorului, iar recuperarea acestora de către partea prejudiciată se face în condiţiile prevăzute în contractul de reţea al părţii prejudiciate.
Art. 126
Clientul final noncasnic care exploatează o reţea electrică de distribuţie plăteşte despăgubiri pentru daunele materiale dovedite produse clienţilor finali alimentaţi din reţeaua sa, ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor/instalaţiilor proprii sau a acţiunilor întreprinse de personalul propriu, în termenele şi cuantumurile convenite în contractele încheiate cu aceştia.
SECŢIUNEA 5: Sesizarea şi analiza reclamaţiei referitoare la continuitatea în alimentare sau calitatea tensiunii
Art. 127
(1)În situaţia înregistrării unei abateri faţă de valorile prevăzute în contract ale indicatorilor de performanţă privind continuitatea în alimentare sau calitatea tensiunii, cu sau fără daune materiale, partea reclamantă transmite în termen de maximum 5 zile lucrătoare o cerere de analiză/despăgubire direct părţii considerate a fi produs prejudiciul sau, după caz, furnizorului, cerere pe care acesta din urmă o transmite părţii considerate a fi produs prejudiciul.
(2)Cererea va fi însoţită de documente justificative din care să rezulte cele reclamate, inclusiv o estimare a prejudiciului provocat şi, în cazul clienţilor finali noncasnici, modul în care a acţionat personalul propriu pentru limitarea incidentului reclamat.
Art. 128
(1)În cazul în care este necesară analiza la faţa locului, partea reclamată este obligată să efectueze împreună cu partea vătămată şi, după caz, cu furnizorul analiza la faţa locului a incidentului reclamat, în cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de analiză/despăgubire.
(2)Fiecare parte, furnizor, OR, client final, va pune la dispoziţie celorlalte părţi, gratuit, toate datele legate de incident care sunt necesare pentru analiza incidentului.
Art. 129
În cazul în care partea vătămată nu este de acord cu modul de soluţionare a cererii de despăgubire, aceasta poate apela la calea medierii, la ANRE sau se poate adresa instanţei judecătoreşti.
CAPITOLUL XII: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 130
Furnizorii şi OR elaborează procedurile/metodologiile care decurg din prevederile prezentului regulament şi le transmit, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a acestuia, la ANRE în vederea avizării.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 544 din data de 23 iulie 2014