ORDIN nr. 1024 din 1 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0133 Pădurea Bădeana şi al rezervaţiei naturale Pădurea Bădeana
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.098/AC din 10 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui - Decizia Etapei de încadrare nr. 18 din 12 august 2013, Avizul Ministerului Culturii nr. 950 din 17 martie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 208.054 din 10 aprilie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 25.732 din 30 martie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.950/I.M. din 25 martie 2015,
în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin:
Art. 1
Se aprobă Planul de management al sitului ROSCI0133 Pădurea Bădeana şi al rezervaţiei naturale Pădurea Bădeana, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Regulamentul sitului ROSCI0133 Pădurea Bădeana şi al rezervaţiei naturale Pădurea Bădeana, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
- Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 607 din data de 9 august 2016