NORME TEHNICE din 4 septembrie 2015 privind administrarea contingentelor tarifare în România
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prevederile prezentelor norme tehnice sunt aplicabile contingentelor tarifare deschise prin reglementări ale Uniunii Europene, gestionate de Comisia Europeană în ordinea cronologică a datelor la care au fost acceptate declaraţiile vamale de punere în liberă circulaţie, în conformitate cu prevederile art. 308a-308c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
În sensul prezentelor norme tehnice, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)contingent tarifar - volum de mărfuri exprimat cantitativ sau valoric ce poate fi pus în liberă circulaţie cu un tratament tarifar favorabil, constând în reducerea sau suspendarea unui drept de import menţionat la art. 4 pct. 10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar;
b)cerere de alocare - solicitare de aplicare a unui tratament tarifar favorabil în cadrul unui contingent tarifar prin intermediul unei declaraţii vamale de punere în liberă circulaţie;
c)balanţa contingentului tarifar: cantitatea sau valoarea acestuia pusă la dispoziţie, aflată în uz;
d)Quota - baza de date a Comisiei Europene ce conţine contingentele tarifare gestionate în ordinea cronologică a datelor la care au fost acceptate declaraţiile de punere în liberă circulaţie, pusă la dispoziţia persoanelor interesate pe pagina de web1 a Comisiei Europene;
__
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/quota
e)COTA2 - sistem ce susţine din punct de vedere informatic administrarea contingentelor tarifare de autoritatea vamală din România;
f)RCDPS - Sistemul român de procesare automată a declaraţiei vamale la import.
CAPITOLUL II:
SECŢIUNEA 1: Întocmirea şi depunerea cererii de alocare a contingentului tarifar
Art. 3
Cererea de alocare a unui contingent tarifar se întocmeşte prin completarea următoarelor date în declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie:
a)în caseta 36 - codul preferinţei tarifare, prin care se solicită beneficiul contingentului tarifar;
b)în caseta 39 - numărul de ordine al contingentului tarifar, stabilit conform reglementărilor Uniunii Europene.
Art. 4
(1)Declarantul vamal are obligaţia de a constitui o garanţie care să acopere drepturile de import, potrivit art. 248 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, şi alte taxe care s-ar datora bugetului de stat pentru mărfurile puse în liberă circulaţie, în următoarele cazuri:
a)contingentul tarifar este considerat critic în sensul art. 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93;
b)din istoricul contingentului tarifar rezultă că balanţa acestuia a fost epuizată, în anul precedent, din prima lună de la deschidere;
c)din analiza de risc şi constatările autorităţii vamale rezultă necesitatea efectuării unor verificări care pot conduce la stabilirea unui cuantum mai mare al drepturilor de import şi al altor taxe datorate bugetului de stat, de care mărfurile sunt pasibile la punerea în liberă circulaţie.
(2)Garanţia care se constituie trebuie:
a)să acopere diferenţa de cuantum al drepturilor de import şi al altor taxe datorate bugetului de stat la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor, aplicabile în situaţia în care nu se acordă tratamentul tarifar favorabil prevăzut în cadrul contingentului tarifar, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b);
b)să acopere diferenţa de cuantum al drepturilor de import şi al altor taxe datorate bugetului de stat, de care mărfurile puse în liberă circulaţie sunt pasibile în urma verificărilor, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c).
(3)În situaţia prevăzută la alin. (1), declarantul vamal completează, în caseta 48 din declaraţia vamală, tipul garanţiei şi referinţa documentului prin care se constituie aceasta.
Art. 5
Declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie ce conţine o cerere de alocare se prezintă biroului vamal, împreună cu documentele însoţitoare prevăzute la art. 218 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.
Art. 6
Cererea de alocare se consideră a fi depusă odată cu acceptarea şi înregistrarea la biroul vamal a declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie.
SECŢIUNEA 2: Verificarea şi validarea cererii de alocare
Art. 7
(1)Declaraţiile vamale care conţin o cerere de alocare a unui contingent tarifar sunt supuse obligatoriu controlului documentar.
(2)În cadrul controlului documentar se verifică valabilitatea şi balanţa contingentului tarifar prin consultarea bazei de date Quota pe pagina web a Comisiei Europene sau a sistemului COTA2 din Sistemul informatic integrat vamal, precum şi îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute de reglementarea Uniunii Europene care îl instituie.
Art. 8
În situaţia în care contingentul tarifar solicitat este epuizat sau nu mai este valabil, lucrătorul vamal care efectuează controlul documentar solicită declarantului vamal rectificarea în mod corespunzător a declaraţiei vamale.
Art. 9
În cadrul controlului financiar-contabil se verifică plata datoriei vamale şi a celorlalte taxe datorate bugetului de stat la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor şi, daca este cazul, constituirea garanţiei în cazurile prevăzute la art. 4 alin. (1).
Art. 10
Cererea de alocare a contingentului tarifar este considerată validă la momentul acordării liberului de vamă, potrivit art. 73 şi 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 şi art. 248-250 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.
SECŢIUNEA 3: Comunicarea cererilor de alocare
Art. 11
Cererea de alocare este preluată automat din sistemul RCDPS de la nivelul biroului vamal în sistemul COTA2 gestionat de autoritatea vamală la nivel central.
Art. 12
După efectuarea controlului de credibilitate a cererii de alocare, compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii vamale centrale o transmite Comisiei Europene prin intermediul sistemului COTA2.
SECŢIUNEA 4: Măsuri administrative luate ca urmare a deciziei de alocare
Art. 13
(1)Decizia Comisiei Europene privind alocarea totală, parţială sau respingerea cererii de alocare a contingentului tarifar se comunică în sistemul COTA2 şi se retransmite biroului vamal în evidenţa căruia se află declaraţia vamală, prin intermediul RCDPS.
(2)La nivelul biroului vamal se verifică primirea în RCDPS a deciziei Comisiei Europene şi se procedează, în termen de 24 de ore, la regularizarea situaţiei constând în:
a)încasarea diferenţelor de drepturi de import şi alte taxe datorate bugetului de stat la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor, în cazul respingerii cererii de alocare sau în cazul alocării parţiale;
b)restituirea, dacă este cazul, a garanţiei constituite în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b).
(3)Biroul vamal procesează o nouă versiune a declaraţiei vamale în care sunt înscrise drepturile de import şi taxele datorate bugetului de stat la punerea în liberă circulaţie, efectiv încasate, în termen de 24 de ore de la încheierea tuturor formalităţilor legale privind regularizarea situaţiei.
CAPITOLUL III: Situaţii excepţionale
SECŢIUNEA 1: Alocarea eronată sau retroactivă
Art. 14
(1)În cazul în care, ulterior acordării liberului de vamă, se constată că mărfurile nu îndeplineau condiţiile pentru acordarea tratamentului tarifar favorabil în cadrul contingentului tarifar, biroul vamal procedează la încasarea drepturilor de import şi a taxelor datorate bugetului de stat la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor şi informează autoritatea vamală centrală.
(2)Compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii vamale centrale returnează de îndată Comisiei Europene cantitatea sau valoarea din contingentul tarifar alocată eronat.
Art. 15
(1)Declarantul vamal care este în posesia unei declaraţii vamale de punere în liberă circulaţie pentru care s-a acordat liber de vamă poate depune în scris la biroul vamal o cerere de alocare retroactivă a unui contingent tarifar, în următoarele condiţii:
a)declaraţia vamală a fost depusă în cadrul termenului de valabilitate a reglementării Uniunii Europene care se invocă şi sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de această reglementare;
b)balanţa contingentului tarifar nu este epuizată la data solicitării.
(2)În cerere trebuie să se precizeze: numărul de înregistrare al declaraţiei vamale, codul TARIC al mărfurilor, numărul de ordine al contingentului tarifar, originea mărfurilor şi următoarele informaţii, după caz: greutatea netă, greutatea brută, valoarea sau cantitatea în unitatea de măsură suplimentară care se solicită din volumul contingentului tarifar.
(3)Cererea de alocare retroactivă şi declaraţia vamală se transmit compartimentului de specialitate din cadrul autorităţii vamale centrale care, după efectuarea controlului de credibilitate, comunică Comisiei Europene datele conţinute în cererea de alocare.
(4)Decizia Comisiei Europene privind alocarea totală, alocarea parţială sau respingerea cererii de alocare a contingentului tarifar se comunică biroului vamal, care procedează la regularizarea situaţiei.
SECŢIUNEA 2: Procedura alternativă
Art. 16
(1)În cazul unei indisponibilităţi temporare a uneia dintre componentele Sistemului informatic integrat vamal, care împiedică depunerea în procedură informatică a declaraţiei vamale, transmiterea electronică a cererii de alocare sau a deciziei Comisiei Europene privind alocarea contingentului tarifar, se aplică prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 614/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a formularelor declaraţiei vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative, coroborate cu următoarele dispoziţii, după caz:
a)la data acordării liberului de vamă, biroul vamal transmite compartimentului de specialitate din cadrul autorităţii vamale centrale, prin intermediul poştei electronice, solicitarea de alocare a contingentului tarifar conţinând următoarele date preluate din declaraţia vamală: codul TARIC al mărfurilor, numărul de ordine al contingentului tarifar, originea mărfurilor, greutatea netă, greutatea brută sau, dacă este cazul, valoarea sau cantitatea în unitatea de măsură suplimentară care se solicită din volumul contingentului tarifar;
b)compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii vamale centrale transmite solicitarea de alocare a contingentului tarifar Comisiei Europene, în termenul, forma şi modalitatea convenite cu reprezentanţii DG TAXUD din cadrul Comisiei Europene;
c)compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii vamale centrale transmite de îndată biroului vamal decizia Comisiei Europene referitoare la cererea de alocare a contingentului tarifar;
d)biroul vamal procedează corespunzător la regularizarea situaţiei în termen de 24 de ore de la primirea deciziei Comisiei Europene.
(2)Declaraţia vamală întocmită în procedură alternativă se preia de biroul vamal în Sistemul informatic integrat vamal în termen de 24 de ore de la restabilirea funcţionării aplicaţiei, dar nu înainte de primirea deciziei Comisiei Europene. În declaraţia vamală se înscriu drepturile de import şi alte taxe datorate bugetului de stat la punerea în liberă circulaţie, care au fost efectiv încasate pentru mărfurile respective, după regularizarea situaţiei.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 17
(1)Direcţia generală a vămilor adoptă, prin decizie, măsurile de organizare internă a activităţii autorităţii vamale în domeniul administrării contingentelor tarifare în România.
(2)Prevederile deciziei se comunică unităţilor din subordine în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice.
Art. 18
Direcţia generală a vămilor adoptă, prin decizie, instrucţiuni specifice de completare în RCDPS a declaraţiei vamale care conţine o cerere de contingent tarifar, care se publică pe pagina web a Direcţiei generale a vămilor în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice. Aceste instrucţiuni se actualizează de fiecare dată când sunt operate modificări ale componentelor Sistemului informatic integrat vamal, care au impact asupra modului de completare în RCDPS a declaraţiei vamale care conţine o cerere de contingent tarifar.
Art. 19
La data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, Direcţia generală a vămilor publică pe pagina web "Graficul de alocare a contingentelor tarifare" comunicat de Comisia Europeană.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 725 din data de 28 septembrie 2015