HOTĂRÂRE nr. 959 din 29 octombrie 2014 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru stimularea şi facilitarea înfiinţării de noi parcuri industriale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se înfiinţează Comitetul interministerial pentru stimularea şi facilitarea înfiinţării de noi parcuri industriale, organism fără personalitate juridică, denumit în continuare CIPI, funcţionând pe lângă Ministerul Economiei, cu scopul de a coordona procesul de stimulare şi facilitare a înfiinţării de noi parcuri industriale ca infrastructuri de afaceri, în scopul atragerii de investiţii şi creării de locuri de muncă.
Art. 2
CIPI are următoarele atribuţii principale:
a)asigură cooperarea şi schimbul de informaţii interinstituţional necesar procesului decizional la nivel guvernamental în domeniu;
b)realizează analize cu privire la condiţiile care pot încuraja înfiinţarea de noi parcuri industriale pe platformele industriale existente/dezafectate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale;
c)asigură comunicarea şi consultarea cu reprezentanţii autorităţilor publice locale, precum şi cu partenerii economici şi sociali;
d)identifică posibile resurse financiare necesare înfiinţării şi dezvoltării de parcuri industriale;
e)identifică posibili investitori şi/sau parteneri ai entităţilor locale interesate în vederea dezvoltării, operării sau utilizării noilor parcuri industriale;
f)sprijină rezolvarea problemelor administrative identificate în procesul de înfiinţare de noi parcuri industriale;
g)înaintează prim-ministrului informări periodice cu privire la activitatea şi rezultatele obţinute de CIPI;
h)analizează contextul naţional şi bunele practici europene în scopul asigurării compatibilităţii şi coerenţei cadrului naţional legal şi administrativ aferent parcurilor industriale sau altor infrastructuri de afaceri cu cel existent la nivelul altor state membre ale Uniunii Europene;
i)formulează propuneri de reglementare a problematicii analizate în scopul îmbunătăţirii şi asigurării coerenţei cadrului naţional legal şi administrativ aferent parcurilor industriale sau altor infrastructuri de afaceri de tipul: incubatoare, clustere sau reţele de afaceri.
Art. 3
(1)Componenţa CIPI este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Ministerele sunt reprezentate în CIPI la nivel de secretar de stat.
(3)Reprezentanţii prevăzuţi la alin. (2) pot fi însoţiţi la reuniunile CIPI de una sau două persoane, în funcţie de agenda respectivelor reuniuni.
(4)La lucrările CIPI pot participa şi reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţii publice care au atribuţii în domenii de interes pentru soluţionarea unor probleme aflate pe ordinea de zi a reuniunilor CIPI, precum şi reprezentanţi din mediul economic, academic sau ai organizaţiilor societăţii civile, după caz.
Art. 4
(1)Pentru îndeplinirea obiectivelor, în cadrul CIPI se pot constitui subgrupuri, echipe de lucru sau alte structuri de lucru.
(2)Ministerele reprezentate în CIPI pun la dispoziţia structurilor operaţionalizate prevăzute la alin. (1) personal de specialitate, datele şi informaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3)Ministerele reprezentate în CIPI desemnează câte două persoane cu experienţă în domeniu care să poată furniza expertiza şi sprijinul necesar în domeniu.
Art. 5
(1)CIPI îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.
(2)În desfăşurarea activităţii, conducerea CIPI este asigurată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar secretariatul tehnic este asigurat de Ministerul Economiei.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Ministrul economiei,

Maricel Popa,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: Componenţa Comitetului interministerial pentru stimularea şi facilitarea înfiinţării de noi parcuri industriale
1.Un reprezentant al Ministerului Economiei
2.Un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
3.Un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice
4.Un reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene
5.Un reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 804 din data de 4 noiembrie 2014