ORDIN nr. 528 din 6 mai 2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (4) şi ale art. 117 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Pentru aplicarea procedurii de restituire prevăzute la alin. (1) se aprobă următoarele formulare:
a)"Cerere de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;
b)"Dispoziţie de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;
c)"Înştiinţare de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.
(3)Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: PROCEDURĂ de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare
1.Prezenta procedură reglementează modalitatea de restituire, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) şi ale art. 117 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor plătite la bugetul de stat în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată şi pentru care nu există obligaţia de declarare, încasate de autorităţile şi instituţiile publice, altele decât cele prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.
2.Pentru restituirea sumelor prevăzute la pct. 1, solicitanţii vor depune la autoritatea sau instituţia publică ce nu a realizat prestaţia solicitată ori la care au efectuat o plată în plus faţă de obligaţia legală o cerere de restituire a sumelor plătite în plus sau necuvenit, pentru care nu există obligaţia de declarare.
3.Cererea de restituire va fi însoţită de copii ale documentelor de plată ale solicitanţilor şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a)denumirea solicitantului;
b)codul de înregistrare fiscală;
c)domiciliul fiscal al solicitantului;
d)suma şi natura creanţei solicitate la restituire;
e)codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar;
f)banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei;
g)datele de identificare ale organului fiscal în a cărui administrare se află acesta;
h)motivul pentru care se solicită restituirea taxei, temeiul legal al solicitării şi documente justificative, dacă este cazul.
4._
4.1.Autoritatea sau instituţia publică verifică dacă prestaţia nu s-a realizat ori dacă plata a fost efectuată necuvenit sau în cuantum mai mare decât obligaţia legală şi emite, în termen de 15 zile, o dispoziţie de restituire, aprobată de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, al cărei model e prevăzut la anexa nr. 3 la ordin, prin care să se confirme sumele plătite în plus faţă de obligaţia legală sau necuvenit, după caz.
4.2.Autoritatea sau instituţia publică verifică încadrarea în termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor în cauză.
5.În situaţia în care persoana solicitantă nu este îndreptăţită la restituire autoritatea sau instituţia publică respinge cererea şi înştiinţează solicitantul.
6.Documentele prevăzute la pct. 3 şi 4.1 sunt înaintate, în termen de 3 zile de la aprobare, de către autoritatea sau instituţia publică, unităţii Trezoreriei Statului la care sunt arondate acestea. Totodată, în dispoziţia de restituire se menţionează numărul/data documentului prin care suma în cauză a fost depusă/virată în contul corespunzător de venituri ale bugetului statului.
7._
7.1.Unitatea Trezoreriei Statului verifică următoarele datele înscrise în documentele prevăzute la pct. 3 şi 4.1: numărul şi data documentului prin care s-a plătit suma la bugetul de stat, suma plătită, organul fiscal competent în administrarea solicitantului.
7.2.În cazul în care suma plătită de solicitant a fost virată la bugetul de stat, cumulat cu alte sume încasate de autoritatea sau instituţia publică, în dispoziţia de restituire se va preciza documentul prin care a fost plătită suma care include şi suma primită de la solicitant.
7.3.În cazul în care dispoziţia de restituire nu cuprinde toate informaţiile solicitate, unitatea Trezoreriei Statului o restituie autorităţii sau instituţiei publice, împreună cu documentaţia anexată, pentru corectare.
8.Unitatea Trezoreriei Statului care a încasat suma întocmeşte, în termen de 3 zile de la primirea documentelor, ordinul de plată prin care dispune transferul în format electronic al sumei respective din contul de venituri al bugetului de stat în care a fost aceasta virată iniţial în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.21.00 "Venituri ale bugetului de stat - Sume restituite aferente veniturilor încasate", codificat cu codul de identificare fiscală al solicitantului, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, la care acesta este arondat.
9.Odată cu întocmirea ordinului de plată pentru transferul sumelor în cauză, unitatea Trezoreriei Statului care a încasat suma transmite, în sistem electronic, unităţii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul şi documentele prevăzute la pct. 3 şi 4.1, scanate.
10.Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul transmite organului fiscal competent, în termen de două zile de la primire, documentele prevăzute la pct. 3 şi 4.1, în vederea verificării de către organul fiscal a eventualelor obligaţii fiscale neachitate stabilite în sarcina solicitantului.
11.Compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire procedează la verificarea situaţiei obligaţiilor fiscale înregistrate de către solicitant.
12.În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante, suma solicitată se va restitui solicitantului numai după constatarea compensării cu obligaţiile sale fiscale restante, scop în care sunt emise, în 3 exemplare, şi transmise unităţii Trezoreriei Statului decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume - în scopul efectuării operaţiunilor de compensare şi/sau restituire.
13.În situaţia în care solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante, cererea de restituire, însoţită de dispoziţia de restituire, se transmite unităţii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul, care va efectua restituirea sumelor.
14.Cererea de restituire va fi soluţionată în termenul prevăzut la art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calculat de la data înregistrării acesteia de către compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire sau de către unitatea Trezoreriei Statului care va efectua restituirea sumei, după caz.
15.Restituirea de sume se face cu întocmirea deciziei de restituire prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, în 3 exemplare. În baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal competent va întocmi, în 3 exemplare, nota privind restituirea/rambursarea unor sume.
16.În cazul solicitanţilor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectuează numai prin decontare bancară, în contul indicat prin cererea de restituire, iar în cazul solicitanţilor persoane fizice, restituirea se efectuează fie în contul bancar indicat prin aceeaşi modalitate de aceştia, fie în numerar, pentru sume mai mici de 500 lei, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.
17.După efectuarea compensării şi a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al deciziei de compensare si/sau al notei de restituire şi le transmite pe celelalte două organului fiscal competent, în termen de două zile.
18.Organul fiscal competent, prin compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire, transmite solicitantului un exemplar al deciziei de compensare si/sau al notei privind restituirea/rambursarea unor sume şi păstrează la dosarul fiscal câte un exemplar din acestea.
19.În vederea efectuării restituirii în numerar, organul fiscal transmite unităţii Trezoreriei Statului, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înaintea împlinirii termenului legal de soluţionare a cererii de restituire, decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale si/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume, împreună cu "Înştiinţarea de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare", al cărei model este prevăzut la anexa nr. 4 la ordin.
20.Programarea pe zile a solicitanţilor pentru care restituirea se face în numerar se va efectua de către unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în termenul legal de soluţionare. Data la care a fost programat solicitantul în vederea ridicării în numerar a sumei va fi înscrisă de către unitatea Trezoreriei Statului în înştiinţarea de restituire.
21.Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent, în ziua imediat următoare avizării acestora, două exemplare ale înştiinţării de restituire si/sau ale deciziei de compensare, după caz.
22.Organul fiscal competent, prin compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire, va transmite solicitantului un exemplar al înştiinţării de restituire si/sau al deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale, după caz, cel târziu în ziua imediat următoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.
23.În situaţia în care solicitantul nu se prezintă la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la data stabilită, unitatea de trezorerie va efectua reprogramarea acestuia la o dată ulterioară, la solicitarea sa.
24.După primirea documentelor, organul fiscal competent va păstra un exemplar al deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale şi al notei privind restituirea/rambursarea unor sume, pentru înregistrarea operaţiunilor în evidenţa analitică pe plătitori, şi îl va transmite pe celălalt solicitantului, în termen de 7 zile lucrătoare.
25.Concomitent, printr-o adresă, organul fiscal competent va informa autoritatea sau instituţia publică emitentă a dispoziţiei de restituire cu privire la efectuarea operaţiunilor de compensare/restituire.
26.Dosarele întocmite în vederea soluţionării solicitărilor de restituire a sumelor încasate în plus sau necuvenit la bugetul de stat se arhivează la dosarul fiscal al solicitantului.
ANEXA nr. 2: CERERE DE RESTITUIRE a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare
(1)_
Nr. ........ din data de ................
Către ................*1)/................*2)
Prin prezenta, ................*3), cu sediul/domiciliul în localitatea ................, str. ............... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul .........., având C.U.I./C.N.P. .........., administrat de ................*4) şi arondat unităţii Trezoreriei Statului ................*5), rog a mi se restitui suma de ................*6), reprezentând ................*7), achitată în data de ................, având în vedere faptul că ................*8).
Restituirea va fi efectuată în numerar/în contul ................*9), cod IBAN ................*10), deschis la ................*11).
Semnătura
.........................
L.S. (dacă este cazul)
NOTĂ:
Restituirea sumelor mai mici de 500 lei cuvenite persoanelor fizice se va efectua fie în numerar, fie în contul bancar înscris de solicitant în cererea de restituire.
Exercitarea opţiunii solicitantului se va face prin bararea cu o linie orizontală a denumirii necorespunzătoare. În situaţia în care solicitantul nu îşi exercită opţiunea, restituirea se va efectua în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul.
Restituirea sumelor cuvenite persoanelor juridice se va efectua numai prin decontare bancară, în contul bancar înscris de solicitant în cererea de restituire.
_______
*1)Denumirea autorităţii/instituţiei publice care a încasat suma.
*2)Denumirea organului fiscal competent în administrarea solicitantului.
*3)Numele sau denumirea solicitantului.
*4)Denumirea organului fiscal competent în administrarea solicitantului.
*5)Denumirea unităţii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul sau organul fiscal competent în administrarea acestuia.
*6)Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea, în cifre şi în litere.
*7)Denumirea taxei/tarifului/comisionului/contribuţiei/etc. plătit(e) în plus faţă de obligaţia legală ori plătit(e) necuvenit, după caz.
*8)Se va preciza motivul pentru care se solicită restituirea, respectiv dacă suma a fost plătită în plus sau necuvenit.
*9)Simbolul contului bancar în care se doreşte restituirea sumei.
*10)Codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea sumei.
*11)Denumirea băncii/trezoreriei/instituţiei autorizate să desfăşoare operaţiuni de plată, după caz, la care solicitantul are deschis contul.
(2)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Cerere de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare"
1.Denumirea: "Cerere de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare"
2.Formatul: A4/t1
3.Difuzare: se difuzează gratuit de către organele fiscale.
4.Caracteristicile de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare.
5.Se utilizează pentru restituirea sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare.
6.Se întocmeşte un exemplar unic de către solicitant.
7.Circulă:
- se depune la autoritatea sau instituţia publică către care a fost efectuată plata;
- se transmite, în original, alături de decizia de restituire, la unitatea Trezoreriei Statului care deserveşte autoritatea sau instituţia publică;
- în formă scanată, între unitatea Trezoreriei Statului şi organul fiscal.
8.Se arhivează la nivelul fiecărei instituţii, în original, copie sau formă scanată, după caz.
ANEXA nr. 3: DISPOZIŢIE DE RESTITUIRE a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare
(1)_
Denumirea autorităţii/instituţiei publice ................
Sediul: localitatea ................, str. ............... nr. ....., judeţul/sectorul ..........
Nr. ........ din data de ................
În baza cererii nr. ........ din data de ................ a solicitantului ................, cu sediul/domiciliul în localitatea ................, str. ............... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul .........., având C.U.I./C.N.P. .........., înregistrată la autoritatea/instituţia publică cu nr. ........ din data de ................, au fost efectuate verificări cu privire la situaţia sumelor plătite în plus sau necuvenit, încasate cu documentul de plată ............ nr. ........ din data de ................, în sumă de ............ lei.
În urma verificărilor se certifică dreptul de creanţă al solicitantului pentru suma totală de ............ lei şi se dispune restituirea acesteia de la bugetul de stat, din contul ............*) în contul 20.A.36.21.00 "Venituri ale bugetului de stat - Sume restituite aferente veniturilor încasate" din care organul fiscal competent dispune restituirea efectivă a sumei către solicitant.
Suma care face obiectul restituirii a fost virată la bugetul de stat în contul ............, cu OPT nr. ........ din data de ................, în sumă totală de ............**).
Conducătorul autorităţii/instituţiei publice
Numele şi prenumele ........................
Semnătura
L.S.

Verificat

Funcţia ..................

Numele şi prenumele ..................

Data ..................

Semnătura ..................

Întocmit

Funcţia ..................

Numele şi prenumele ..................

Data ..................

Semnătura ..................

_______
*) Se înscrie contul de venituri ale bugetului de stat în care a fost virată suma care se restituie.
**) În cazul sumelor achitate în numerar la casieriile autorităţilor şi instituţiilor publice se completează numărul/data documentului prin care autoritatea sau instituţia publică a depus suma în contul corespunzător de venituri ale bugetului de stat.
(2)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului " Dispoziţie de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare"
1.Denumirea: "Dispoziţie de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare"
2.Formatul: A4/t1
3.Caracteristicile de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.
4.Se utilizează pentru restituirea şi individualizarea unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice.
5.Se întocmeşte în două exemplare de către autoritatea sau instituţia publică către care a fost efectuată plata şi căreia i-a fost adresată cererea de restituire.
6.Circulă:
- un exemplar la autoritatea sau instituţia publică emitentă;
- un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului;
- în formă scanată, la organul fiscal competent.
7.Se arhivează la nivelul fiecărei instituţii, în original sau în formă scanată, după caz.
ANEXA nr. 4: ÎNŞTIINŢARE DE RESTITUIRE a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare
(1)_
ANTET*1)
Nr. ............/data .................
Către*2) ........................
Cod de identificare fiscală ............
Str. ............... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. .....,
sectorul .........., localitatea .....................,
judeţul ..................., cod poştal ..............
Ca urmare a Cererii dumneavoastră de restituire nr. ........ din data de ................ şi a compensării sumei de .............. lei cu obligaţiile fiscale neachitate înregistrate, a rezultat de restituit suma de .............. lei.
În vederea restituirii în numerar a acestei sume este necesar să vă prezentaţi în data de .............. la Trezoreria .............., cu sediul în str. ............... nr. ....., judeţul/sectorul ................., pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentând la ghişeu această înştiinţare şi buletinul/cartea dumneavoastră de identitate.

Conducătorul unităţii fiscale

Nume şi prenumele

...................

L.S.

Unitatea Trezoreriei Statului

...................

Aprobat programare pentru ridicarea numerarului în data de ...........

Conducătorul unităţii Trezoreriei Statului,

...................

Data ...................

Şef compartiment,

...................

_______
*1)Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
*2)Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.
(2)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Înştiinţare de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare"
1.Denumirea: "Înştiinţare de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare"
2.Formatul: A4/t1
3.Caracteristicile de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.
4.Se utilizează pentru înştiinţarea contribuabilului persoană fizică, în situaţia în care s-a solicitat restituirea în numerar şi suma de restituit nu depăşeşte plafonul de 500 lei.
5.Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.
6.Circulă:
- un exemplar la organul fiscal competent;
- un exemplar la contribuabil;
- un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului.
7.Se arhivează de compartimentul cu atribuţii de organizare a evidenţei analitice pe plătitori, persoane fizice.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 328 din data de 14 mai 2015