În baza prevederilor art. 9 din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin unităţile sale subordonate, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.209/2008 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 19 noiembrie 2008.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 14 din data de 8 ianuarie 2016