HOTĂRÂRE nr. 30 din 15 aprilie 2015 privind contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2014
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicata, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. l) şi ale art. 204 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2014, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 şi în Raportul privind execuţia bugetului Senatului la 31 decembrie 2014*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

__
*) Raportul privind execuţia bugetului Senatului la 31 decembrie 2014 se comunică celor interesaţi.
ANEXA nr. 1: CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI PE ANUL 2014
(sume alocate din bugetul de stat)
- LEI -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Credite bugetare

Plăţi efectuate

%

Prevederi anuale iniţiale

Prevederi anuale definitive

A

B

1

2

3

4=3/2*100

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

50.01

100.878.000

103.443.000

101.999.141

98,60

CHELTUIELI CURENTE

50.01.01

99.258.000

101.293.000

99.912.449

98,64

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢ. EXTERNE

51.01

100.878.000

103.443.000

101.999.141

98,60

CHELTUIELI CURENTE

01

99.258.000

101.293.000

99.912.449

98,64

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

77.034.000

76.534.000

76.425.919

99,86

Cheltuieli salariale în bani

10.01

65.869.000

65.482.000

65.408.466

99,89

- salarii de bază

10.01.01

38.810.000

39.312.000

39.287.265

99,94

- sporuri pentru condiţii de muncă

10.01.05

1.650.000

1.545.000

1.535.043

99,36

- indermniz. plătite unor pers. din afara unit.

10.01.12

400.000

400.000

380.718

95,18

- indemnizaţii de delegare

10.01.13

24.962.000

23.852.000

23.832.606

99,92

- alte drepturi salariale în bani

10.01.30

47.000

373.000

372.834

99,96

Cheltuieli salariale în natură

10.02

25.000

42.000

39.235

93,42

- Locuinţă de serviciu folosită de salariat

10.02.04

25.000

42.000

39.235

93,42

Contribuţii

10.03

11.140.000

11.010.000

10.978.218

99,71

- Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

8.420.000

8.217.000

8.212.692

99,95

- Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

203.000

203.000

198.730

97,90

- Contribuţii de asig. sociale de sănătate

10.03.03

2.112.000

2.148.000

2.142.377

99,74

- Contribuţii de asigurări pentru accid. de muncă şi boli profesionale

10.03.04

60.000

64.000

61.830

96,61

- Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

345.000

378.000

362.589

95,92

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

20

20.028.000

22.670.000

21.442.048

94,58

Bunuri şi servicii

20.01

5.645.000

8.726.000

7.932.786

90,91

- Furnituri de birou

20.01.01

70.000

135.000

123.320

91,35

- Materiale pentru curăţenie

20.01.02

70.000

332.000

294.163

88,60

- Încălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

1.800.000

3.420.000

3.192.945

93,36

- Apă, canal şi salubritate

20.01.04

153.000

853.000

781.945

91,67

- Carburanţi şi lubrifianţi

20.01.05

2.300.000

1.818.000

1.741.515

95,79

- Piese de schimb

20.01.06

50.000

246.000

157.013

63,83

- Transport

20.01.07

2.000

2.000

990

49,50

- Poştă, telecom, radio,Tv, Internet

20.01.08

300.000

270.000

201.703

74,70

- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

20.01.09

450.000

919.000

873.739

95,07

- Alte bunuri şi serv. pt. întreţinere şi funcţionare

20.01.30

450.000

731.000

565.453

77,35

Reparaţii curente

20.02

450.000

441.000

431.909

97,94

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

15.000

378.000

337.802

89,37

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

15.000

378.000

337.802

89,37

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

12.750.000

11.481.000

11.253.557

98,02

- Deplasări interne, detaşări, transferări

20.06.01

11.700.000

10.476.000

10.349.390

98,79

- Deplasări în străinătate

20.06.02

1.050.000

1.005.000

904.167

89,97

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

80.000

133.000

113.809

85,57

Consultanţă şi expertiză

20.12

2.000

2.000

0

0,00

Pregătire profesională

20.13

6.000

6.000

4.050

67,50

Protecţia muncii

20.14

30.000

62.000

52.752

85,08

Alte cheltuieli

20.30

1.050.000

1.441.000

1.315.383

91,28

- Protocol şi reprezentare

20.30.02

450.000

777.000

689.753

88,77

- Prime de asigurare non-viaţă

20.30.03

200.000

272.000

257.619

94,71

- Fondul Preşedintelui

20.30.07

150.000

220.000

217.621

98,92

- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

250.000

172.000

150.390

87,44

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

1.036.000

899.000

858.423

95,49

Transferuri curente

51.01

1.036.000

899.000

858.423

95,49

- Transferuri către instituţii publice

51.01.01

1.036.000

899.000

858.423

95,49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1.160.000

1.190.000

1.186.059

99,67

Transferuri curente în străinătate

55.02

1.160.000

1.190.000

1.186.059

99,67

- Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

55.02.01

1.160.000

1.190.000

1.186.059

99,67

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.620.000

2.150.000

2.086.692

97,06

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.620.000

2.150.000

2.086.692

97,06

Active fixe

71.01

1.120.000

2.150.000

2.086.692

97,06

- Construcţii

71.01.01

400.000

394.000

393.592

99,90

- Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

690.000

1.503.000

1.470.547

97,84

- Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

71.01.03

10.000

0

0

0,00

- Alte active fixe

71.01.30

20.000

253.000

222.553

87,97

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

71.03

500.000

0

0

0,00

ANEXA nr. 2: CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI PE ANUL 2014
(sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)
- LEI -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Credite bugetare

Venituri realizate/
Plăţi efectuate

%

Prevederi anuale iniţiale

Prevederi anuale definitive

A

B

1

2

3

4=3/2*100

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

00.01.10

500.000

500.000

344.443

68,89

I. VENITURI CURENTE

00.02.10

500.000

500.000

344.443

68,89

C. VENITURI NEFISCALE

29.00.10

500.000

500.000

344.443

68,89

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

33.00.10

500.000

500.000

344.443

68,89

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

33.10

500.000

500.000

344.443

68,89

Venituri din prestări servicii

33.10.08

400.000

400.000

327.669

81,92

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

33.10.50

100.000

100.000

16.774

16,77

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

50.10

750.000

750.000

348.964

46,53

CHELTUIELI CURENTE

50.10.01

688.000

688.000

348.964

50,72

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

270.000

270.000

186.384

69,03

Cheltuieli salariale în bani

10.01

227.000

227.000

161.949

71,34

- Salarii de bază

10.01.01

137.000

137.000

87.266

63,70

- Sporuri pentru condiţii de muncă

10.01.05

10.000

10.000

5.398

0,00

- Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

10.01.12

80.000

80.000

69.285

0,00

Contribuţii

10.03

43.000

43.000

24.435

56,83

- Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

31.000

31.000

18.225

58,79

- Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

1.000

1.000

463

46,30

- Contribuţii de asig. sociale de sănătate

10.03.03

8.000

8.000

4.817

60,21

- Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

1.000

1.000

141

14,10

- Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii

10.03.06

2.000

2.000

789

39,45

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

20

418.000

418.000

162.580

38,89

Bunuri şi servicii

20.01

160.000

160.000

78.729

49,21

- Furnituri de birou

20.01.01

10.000

10.000

191

1,91

- Materiale pentru curăţenie

20.01.02

10.000

10.000

479

4,79

- Încălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

90.000

90.000

66.132

73,48

- Apă; canal şi salubritate

20.01.04

20.000

20.000

7.852

39,26

- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

20.01.09

20.000

20.000

3.065

15,33

- Alte bunuri şi serv. pt. întreţinere şi funcţionare

20.01.30

10.000

10.000

1.010

10,10

Reparaţii curente

20.02

3.000

3.000

0

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

40.000

40.000

16.687

41,72

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

40.000

40.000

16.687

41,72

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

40.000

40.000

8.557

21,39

Consultanţă şi expertiză

20.12

5.000

5.000

0

0,00

Pregătire profesională

20.13

20.000

20.000

0

0,00

Alte cheltuieli

20.30

150.000

150.000

58.607

39,07

- Reclamă şi publicitate

20.30.01

20.000

20.000

0

0,00

- Protocol şi reprezentare

20.30.02

40.000

40.000

0

0,00

- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

90.000

90.000

58.607

65,12

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

62.000

62.000

0

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

62.000

62.000

0

0,00

Active fixe

71.01

62.000

62.000

0

0,00

- Construcţii

71.01.01

0

0

0

0,00

- Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

0

0

0

0,00

- Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

71.01.03

40.000

40.000

0

0,00

- Alte active fixe

71.01.30

22.000

22.000

0

0,00

Reparaţii capitale aferente activ, fixe

71.03

0

0

0

0,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 262 din data de 20 aprilie 2015