HOTĂRÂRE nr. 353 din 11 mai 2016 privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Valoarea de inventar a unui bun aparţinând domeniului public al statului aflat în administrarea Senatului României, înregistrat la poziţia MF 153629 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii date în folosinţă, în condiţiile legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Secretarul general al Senatului,

Ion Vărgău

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului din domeniul public al statului aflat în administrarea Senatului României, CUI 4284070, la care se actualizează valoarea de inventar

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Elementele-cadru de descriere tehnică a bunului, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011*)

Adresa

Valoare actualizată
- lei -

1

2

3

4

5

6

153629

8.29.04

Clădire administrativă

Suprafaţă desfăşurată = 67.798 mp

Str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5, Bucureşti

681.807.077

____
*) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 372 din data de 16 mai 2016