LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare - REPUBLICARE*)
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Prezenta lege stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţilor.
(2)Dispoziţiile prezentei legi se aplică serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare organizat la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor sau, după caz, al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare.
(3)Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, astfel cum acestea sunt definite de Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare. Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare cuprinde totalitatea activităţilor reglementate prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general ale colectivităţilor locale.
Art. 2
(1)Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, denumit în continuare serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, se înfiinţează, se organizează şi se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi are drept scop alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor.
(2)Serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare se furnizează/prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumită sistem public de alimentare cu apă şi de canalizare.
(3)Sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare a apelor uzate, denumite în continuare sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, constituie ansambluri tehnologice şi funcţionale integrate care acoperă întregul circuit tehnologic, de la captarea din sursă a apei brute până la evacuarea în emisari a apelor uzate epurate.
(4)În localităţile rurale se poate organiza, după caz, numai serviciul de alimentare cu apă, cu condiţia asigurării colectării apelor uzate prin alte sisteme individuale.
Art. 3
Termenii tehnici utilizaţi în cuprinsul prezentei legi se definesc după cum urmează:
1.a) serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare - totalitatea activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localităţi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice şi a apelor de suprafaţă provenite din intravilanul acesteia;
2.b) serviciu de alimentare cu apă - totalitatea activităţilor necesare pentru:
- captarea apei brute, din surse de suprafaţă sau subterane;
- tratarea apei brute;
- transportul apei potabile şi/sau industriale;
- înmagazinarea apei;
- distribuţia apei potabile şi/sau industriale;
3.c) serviciul de canalizare - totalitatea activităţilor necesare pentru:
- colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare;
- epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar;
- colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale şi asigurarea funcţionalităţii acestora;
- evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile prevăzute mai sus;
- evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor;
4.d) sistem public de alimentare cu apă - ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă. Sistemele publice de alimentare cu apă cuprind, de regulă, următoarele componente:
- captări;
- aducţiuni;
- staţii de tratare;
- staţii de pompare cu sau fără hidrofor;
- rezervoare de înmagazinare;
- reţele de transport şi distribuţie;
- branşamente, până la punctul de delimitare;
5.e) sistem public de canalizare - ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemele publice de canalizare cuprind, de regulă, următoarele componente:
- racorduri de canalizare de la punctul de delimitare şi preluare;
- reţele de canalizare;
- staţii de pompare;
- staţii de epurare;
- colectoare de evacuare spre emisar;
- guri de vărsare în emisar;
- depozite de nămol deshidratat;
6.f) reţea publică de transport al apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă alcătuită din reţeaua de conducte cuprinsă între captare şi reţeaua de distribuţie;
7.g) reţea publică de distribuţie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii-anexe, care asigură distribuţia apei la 2 sau la mai mulţi utilizatori independenţi;
8.h) reţea publică de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, cămine, guri de scurgere şi construcţii-anexe care asigură preluarea, evacuarea ş§ transportul apelor de canalizare de la 2 sau de la mai mulţi utilizatori independenţi.
Nu constituie reţele publice:
- reţelele interioare de utilizare aferente unei clădiri de locuit cu mai multe apartamente, chiar dacă aceasta este în proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice;
- reţelele aferente unei incinte proprietate privată sau unei instituţii publice pe care se află mai multe imobile, indiferent de destinaţie, despărţite de zone verzi şi alei interioare private;
- reţelele aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi spaţiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice;
9.i) branşament de apă - partea din reţeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branşamentul deserveşte un singur utilizator. În cazuri bine justificate şi atunci când condiţiile tehnice nu permit altă soluţie se poate admite alimentarea mai multor utilizatori prin acelaşi branşament. Părţile componente ale unui branşament se precizează în regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Branşamentul, până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţin reţelei publice de distribuţie, indiferent de modul de finanţare a execuţiei. Finanţarea execuţiei branşamentului se asigură de operator, respectiv de utilizator, corespunzător punctului de delimitare a instalaţiilor. Amplasamentul căminului de branşament se stabileşte la punctul de delimitare al instalaţiilor, de regulă la limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al proprietăţii şi numai în baza unei documentaţii avizate de operator. În cazul condominiilor existente, separarea şi individualizarea consumurilor la nivel de proprietate/apartament individual se fac prin montarea repartitoarelor de costuri. Cheltuielile aferente individualizării consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului, operatorul având numai obligaţia montării contorului principal de branşament la nivelul limitei de proprietate;
10.j) repartitor de costuri - aparat utilizat în imobilele condominiale dotate cu instalaţii interioare de utilizare comune, în scopul individualizării consumurilor şi repartizării pe proprietăţi/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apă înregistrat la nivelul branşamentului imobilului;
11.k) repartizarea costurilor - totalitatea acţiunilor desfăşurate, conform reglementărilor legale în vigoare, de către o persoană fizică sau persoană juridică în scopul repartizării pe proprietăţi/apartamente individuale a costurilor aferente consumului de apă în imobilele condominiale dotate cu instalaţii interioare de utilizare comune;
12.l) racord de canalizare - partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord; părţile componente ale unui racord se precizează în regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord, aparţine reţelei publice de canalizare;
13.m) aviz de branşare/racordare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin care se stabilesc condiţiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea şi execuţia branşamentelor de apă, respectiv a racordurilor de canalizare şi prin care se stabileşte punctul de delimitare dintre reţelele publice şi instalaţiile de utilizare;
14.n) acord de furnizare - documentul scris, emis de operator, care stabileşte condiţiile de furnizare pentru utilizator şi defineşte parametrii cantitativi şi calitativi ai serviciului la branşamentul utilizatorului şi prin care operatorul se angajează să furnizeze serviciul de alimentare cu apă;
15.o) acord de preluare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, prin care acesta se angajează să presteze serviciul de canalizare şi care defineşte condiţiile şi parametrii cantitativi şi calitativi ai apelor uzate menajere şi/sau industriale preluate la canalizarea publică;
16.p) ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţia publice şi servicii, care rezultă mai ales din metabolismul uman şi din activităţi menajere igienico-sanitare;
17.q) ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activităţi economico-industriale sau corespunzând unei alte utilizări a apei decât cea menajeră;
18.r) ape uzate orăşeneşti - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum şi apele care provin din stropirea şi spălarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a grădinilor şi a curţilor imobilelor;
19.s) ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipitaţii atmosferice;
20.ş) instalaţii interioare de apă - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară de utilizare a apei, şi care asigură transportul apei preluate din reţeaua publică la punctele de consum şi/sau la instalaţiile de utilizare;
21.t) instalaţii interioare de canalizare - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua publică;
22.ţ) punct de delimitare - locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se branşează la instalaţiile aflate în administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii, respectiv locul unde se realizează efectiv furnizarea/prestarea serviciului către utilizator. Punctul de delimitare a instalaţiilor asigură identificarea amplasamentului căminului de branşament, precizează poziţia de montare a dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, permite stabilirea apartenenţei instalaţiilor, precum şi precizarea drepturilor, respectiv a obligaţiilor ce revin părţilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, respectiv la exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor. Delimitarea dintre instalaţiile interioare de canalizare şi reţeaua publică de canalizare se face prin/la căminul de racord, care este prima componentă a reţelei publice de canalizare, în sensul de curgere a apei uzate;
23.u) contor de branşament - aparatul de măsurare a volumului de apă consumat de utilizator, care se montează pe branşament între două vane - robinete la limita proprietăţii utilizatorului; contorul este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei;
24.v) asociaţie de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare - asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, astfel cum este definită de Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, constituită în scopul înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şl controlului furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv pentru crearea, modernizarea şi/sau dezvoltarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
25.w) gestionarea în sistem regional a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare - furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv administrarea şi exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare aferente serviciului în interesul comun al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, prin intermediul unui operator regional;
26.x) operator/operator regional al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare - operatorul regional definit conform art. 2 lit. q) şi h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, care are dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciul în aria de operare stabilită prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;
27.y) master plan judeţean/zonal pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare - document de politici publice care stabileşte strategia de furnizare/prestare şi dezvoltare a serviciului, planul de investiţii pe termen scurt, mediu şi lung privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare dintr-un judeţ/zonă.
Master planul judeţean/zonal este aprobat de consiliul judeţean/consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.
Master planul judeţean/zonal se corelează cu strategiile locale ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
28.z) strategie locală a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare - document de politici publice adoptat la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale prin care se stabilesc obiectivele şi modul de furnizare/prestare şi dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, detaliat prin programe de investiţii multianuale de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de apă şi de canalizare existente, precum şi obiectivele înfiinţării de noi sisteme la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, corelat cu prevederile master planului judeţean/zonal pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare elaborat cu respectarea prevederilor planului urbanistic general;
29.aa) strategia asociaţiei de dezvoltare intercomunitară privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare - document de politici publice elaborat şi aprobat de asociaţia de dezvoltare intercomunitară în numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, pentru dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de operare curentă sau posibilă a operatorului regional căruia asociaţia de dezvoltare intercomunitară i-a delegat gestiunea serviciului în baza contractului de delegare a gestiunii.
Strategia asociaţiei de dezvoltare intercomunitară este elaborată în conformitate cu master planul judeţean/zonal şi conţine planul de investiţii şi lista investiţiilor prioritare;
30.ab) arie de operare - arie geografică ce cuprinde unitatea/unităţile administrativ-teritoriale membră/membre a/ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare în care operatorul/operatorul regional primeşte dreptul de a furniza/presta serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
31.ac) aglomerare umană - zonă în care populaţia şi/sau activităţile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate şi dirijarea lor spre o staţie de epurare sau spre un punct final de evacuare, calculată în locuitori echivalenţi, care poate cuprinde mai multe unităţi administrativ-teritoriale sau doar o parte a acestora, în corelare cu prevederile din master planul judeţean/zonal pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
32.ad) preţ - contravaloarea apei potabile furnizată utilizatorilor raportată la unitatea de măsură;
33.ae) tarif - contravaloarea serviciului de canalizare prestat utilizatorilor raportată la unitatea de măsură;
34.af) preţ/tarif unic - preţul/tariful stabilit la nivelul unei arii de operare, calculat pe baza regulilor din Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă şi de canalizare finanţate prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile, care să acopere costurile de operare ulterior finalizării investiţiei şi o parte din costurile de amortizare a cheltuielilor de capital, ţinând cont de nivelul acceptat al ratei de suportabilitate, calculată în condiţiile legii;
35.ag) strategia de tarifare - strategia aplicată pentru finanţarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare care are la bază preţul/tariful unic şi care asigură acoperirea costurilor de operare şi a costurilor de investiţii;
36.ah) operator economic - furnizor/prestator de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare care exploatează un sistem privat.
Art. 4
(1)Apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi, după caz, pentru combaterea şi stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale.
(2)Apa potabilă distribuită utilizatorilor trebuie să îndeplinească, la branşamentele acestora, condiţiile de potabilitate prevăzute în normele tehnice şi reglementările legale în vigoare, precum şi parametrii de debit şi presiune precizaţi în acordurile şi contractele de furnizare.
(3)Bunurile aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparţinând sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare realizate prin investiţii noi de către o unitate administrativ-teritorială pe raza unei alte unităţi administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale pe care o deservesc.
(4)Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menţionate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care există disponibilităţi faţă de necesarul de apă potabilă al localităţilor, stabilit potrivit prescripţiilor tehnice în vigoare.
(5)În cazul în care cerinţele de apă potabilă ale operatorilor economici nu pot fi acoperite integral sau pot fi acoperite numai parţial, aceştia pot să îşi asigure alimentarea cu apă potabilă prin sisteme proprii, realizate şi exploatate în condiţiile legii.
(6)Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi stropitul străzilor şi al spaţiilor verzi, spălatul pieţelor şi al străzilor, spălarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea autovehiculelor şi consumul tehnologic al unităţilor industriale, se va utiliza cu precădere apă industrială.
(7)Apa industrială sau cu caracter nepotabil se poate asigura fie prin sisteme publice de alimentare cu apă industrială, fie prin sisteme individuale realizate şi exploatate de operatorii economici.
(8)Se interzice orice legătură sau interconectare între sistemele de alimentare cu apă potabilă şi sistemele de alimentare cu apă industrială.
Art. 5
(1)Sistemul de canalizare trebuie să asigure cu precădere colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea într-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apă, precum şi a apelor pluviale sau de suprafaţă colectate de pe teritoriul localităţilor.
(2)Nămolurile provenite din staţiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare şi din staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti se tratează şi se prelucrează în vederea neutralizării, deshidratării, depozitării controlate sau valorificării, potrivit reglementărilor legale în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei.
(3)Apele uzate evacuate în sistemele de canalizare trebuie să respecte condiţiile precizate prin acordul de preluare în canalizarea publică, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum şi pe cele impuse prin reglementările tehnice în vigoare, astfel încât prin natura, cantitatea ori calitatea lor să nu conducă la:
a)degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor de canalizare;
b)diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare;
c)perturbarea funcţionării normale a staţiei de epurare, prin depăşirea debitului şi a încărcării sau prin inhibarea proceselor de epurare;
d)apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului de exploatare a sistemului;
e)apariţia pericolelor de explozie.
(4)Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate şi depozitarea nămolurilor provenite clin staţiile de epurare se fac numai în condiţiile calitative şi cantitative precizate în avizele, acordurile şi autorizaţiile de mediu eliberate de autorităţile competente, potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecţiei calităţii apei şi a mediului, astfel încât să se garanteze protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei.
(5)Preluarea în sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la operatori economici industriali sau de la alţi utilizatori neracordaţi la reţelele publice de distribuţie a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depăşită din punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanţe im purificatoare şi numai dacă nu conţin poluanţi toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.
Art. 6
Desfăşurarea activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi aprobate prin ordin*) al preşedintelui acesteia. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, regulamentul serviciului şi caietul de sarcini se elaborează în cadrul acestora, se avizează de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se aprobă de adunările generale.
____
*) A se vedea Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 şi 324 bis din 15 mai 2007 şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 şi 324 bis din 15 mai 2007.
Art. 7
(1)Serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii:
a)securitatea serviciului;
b)tarifarea echitabilă;
c)rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului;
d)solidaritatea utilizatorilor reflectată în strategia tarifară;
e)transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora;
f)continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
g)adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;
h)accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
i)respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei.
(2)Principiile prevăzute la alin. (1) vor fi în mod obligatoriu cuprinse şi dezvoltate atât în regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cât şi în regulamentele serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare aprobate la nivel local.
Art. 8
(1)Serviciul furnizat/prestat prin sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanţă prevăzuţi în regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
(2)Indicatorii de performanţă ai serviciului furnizat/prestat utilizatorilor se stabilesc pe baza unui studiu de specialitate întocmit de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în funcţie de necesităţile utilizatorilor, de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi de eficienţa acestora, cu respectarea indicatorilor de performanţă minimali prevăzuţi în regulamentul-cadru, respectiv în caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, studiul de specialitate se elaborează în cadrul acestora, se avizează de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se aprobă de adunările generale.
(3)Propunerile de indicatori de performanţă ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat/prestat utilizatorilor, rezultate din studiul de specialitate efectuat în acest scop, vor fi supuse dezbaterii publice înaintea aprobării lor de către autorităţile administraţiei publice locale.
CAPITOLUL II: Autorităţi şi competenţe
Art. 9
(1)Statul sprijină prin măsuri legislative, administrative şi economice dezvoltarea durabilă a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare aferente.
(2)Măsurile adoptate la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale competente trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective strategice:
a)dezvoltarea şi extinderea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul întregii ţări, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale;
b)realizarea unui serviciu şi a unei infrastructuri tehnico-edilitare moderne, capabile să susţină dezvoltarea economico-socială a localităţilor, să atragă investiţii private şi să stimuleze dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale;
c)conservarea şi protecţia mediului şi a sănătăţii publice.
Art. 10
(1)Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţă exclusivă, ce poate fi exercitată şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce priveşte:
a)aprobarea strategiilor locale de înfiinţare, organizare, gestiune şi funcţionare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
b)aprobarea programelor de investiţii privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;
c)aprobarea regulamentelor şi a caietelor de sarcini ale serviciului;
d)adoptarea modalităţii de gestiune şi aprobarea documentaţiilor de organizare şi derulare a procedurilor de delegare a gestiunii;
e)aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului.
(2)Unităţile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele în vederea înfiinţării, organizării, finanţării, monitorizării şi gestionării în interes comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi pentru înfiinţarea, modernizarea, dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, în condiţiile stabilite prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.
Art. 11
(1)Consiliile locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, după caz, îşi stabilesc propriile strategii ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, corelate cu master planurile judeţene/zonale ţinând seame de planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, programele de dezvoltare economico-socială a unităţii administrativ-teritoriale, precum şi cu angajamentele asumate de România în domeniul protecţiei mediului.
(2)Consiliul local/consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti îşi stabilesc master planuri judeţene/zonale pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, corelate cu planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, programele de dezvoltare economico-socială a unităţii administrativ-teritoriale, precum şi cu angajamentele asumate de România în domeniul protecţiei mediului.
(3)Strategiile autorităţilor administraţiei publice locale vor urmări cu prioritate realizarea următoarelor obiective:
a)orientarea serviciului către utilizatori;
b)asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii la serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
c)asigurarea calităţii serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene;
d)îmbunătăţirea calităţii mediului, prin utilizarea raţională a resurselor naturale de apă şi epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu şi ale directivelor Uniunii Europene;
e)reducerea pierderilor de apă şi a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare;
f)reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la utilizator, inclusiv prin contorizarea branşamentelor şi a consumurilor individuale;
g)promovarea programelor de investiţii, în scopul dezvoltării şi modernizării sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
h)adoptarea soluţiilor tehnice şi tehnologice, cu costuri minime şi în concordanţă cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică şi demografică a comunităţii;
i)promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţă, crearea unui mediu concurenţial, stimularea participării capitalului privat şi promovarea formelor de gestiune delegată;
j)promovarea metodelor moderne de management;
k)promovarea profesionalismului, eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în domeniu.
(4)În vederea asigurării continuităţii serviciului şi funcţionării sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin normele şi prescripţiile tehnice, autorităţile administraţiei publice locale, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, au responsabilitatea planificării şi urmăririi execuţiei lucrărilor de investiţii, în corelare cu propriile strategii ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi planurile de urbanism general. În acest scop vor întocmi programe de investiţii multianuale de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de apă şi de canalizare existente, precum şi de înfiinţare de noi sisteme la nivelul unităţii administrativ-teritoriale bazate pe planificarea multianuală a investiţiilor şi ţinându-se seama de etapele procesului bugetar, în conformitate cu reglementările legale, corelate cu planurile de investiţii din master planurile judeţene/zonale.
(5)Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare elaborează şi aprobă propriile strategii doar pentru aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, chiar atunci când judeţul este membru al asociaţiei, fără a afecta serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare al acelor unităţi administrativ-teritoriale din judeţ care nu sunt membre ale asociaţiei, însă luând în considerare master planul judeţean/zonal privind acest serviciu, pentru a asigura coerenţa dezvoltării serviciului şi a investiţiilor în infrastructura aferentă serviciului.
Art. 12
(1)În exercitarea atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după caz, privitoare la:
a)aprobarea strategiilor locale ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a programelor multianuale de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii;
b)coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi de mediu;
c)aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
d)asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale în vederea gestionării în sistem regional a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv înfiinţării şi exploatării în comun a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi pentru realizarea investiţiilor în infrastructura aferentă acestora, inclusiv prin accesarea fondurilor publice alocate programelor de investiţii aflate în derulare;
e)darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului, precum şi încredinţarea exploatării bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare;
f)participarea cu capital social sau cu bunuri la înfiinţarea societăţilor comerciale mixte pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi/sau furnizarea/prestarea serviciului;
g)contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii aferente sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum extinderi, dezvoltări de capacităţi, reabilitări şi modernizări;
h)elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza normelor-cadru şi a regulamentelor-cadru elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;
i)aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor în vigoare elaborată de A.N.R.S.C., în cazul în care finanţarea proiectelor de investiţii în infrastructura de apă se realizează prin fonduri publice acordate de la bugetul local şi/sau din alte surse decât cele de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile;
j)rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, pentru încălcarea repetată a clauzelor acestora şi pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai serviciului;
k)elaborarea şi aprobarea metodologiei de repartizare şi facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului;
l)elaborarea şi aprobarea strategiei de tarifare pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în cazul în care finanţarea proiectelor de investiţii în infrastructura de apă se asigură, integral sau în parte, prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile;
m)stabilirea de măsuri de protecţie socială pentru plata serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru persoanele din locuinţele/gospodăriile populaţiei la care este depăşită rata de suportabilitate, în condiţiile legii.
(2)Împotriva hotărârilor sau dispoziţiilor autorităţilor administraţiei publice locale, adoptate în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
Art. 13
(1)Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să verifice, să aprobe sau să respingă, în condiţiile legii, fără a periclita rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului, preţurile şi tarifele propuse de operatori, precum şi să urmărească modul de respectare de către aceştia a normelor metodologice pentru stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor elaborate de A.N.R.S.C. şi aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia.
(2)Divergenţele cu privire la preţuri şi tarife dintre autorităţile administraţiei publice locale şi operatori se rezolvă de instanţele de judecată competente.
(3)Autorităţile administraţiei publice locale au acces la orice informaţie de interes public deţinută de A.N.R.S.C. cu privire la serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, indiferent de forma de gestiune adoptată pentru realizarea acestuia.
Art. 14
Autorităţile administraţiei publice locale au, în raport cu utilizatorii pe care îi reprezintă, următoarele sarcini şi responsabilităţi:
a)să gestioneze serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;
b)să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;
c)să monitorizeze şi să controleze activităţile de furnizare/prestare a serviciului şi să adopte măsurile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii, în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă asumaţi;
d)să stabilească şi să aprobe indicatorii de performanţă ai serviciului numai după ce aceştia au fost supuşi în prealabil dezbaterii publice;
e)să adopte normele locale şi modalităţile de gestiune a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
f)să informeze şi să consulte utilizatorii şi asociaţiile acestora cu privire la strategiile de dezvoltare a serviciului, precum şi despre necesitatea instituirii unor taxe locale privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
g)să medieze rezolvarea conflictelor dintre utilizatori şi operator sau dintre operatori, la cererea uneia dintre părţi.
Art. 15
(1)Autorităţile administraţiei publice locale au, potrivit prerogativelor atribuite prin lege, următoarele obligaţii faţă de operatori:
a)să aplice un tratament egal tuturor operatorilor şi să asigure prin normele locale adoptate un mediu de afaceri transparent;
b)să respecte independenţa managerială a operatorului;
c)să adopte şi să menţină o conduită echilibrată, echidistantă şi nediscriminatorie între operator şi utilizatori;
d)să promoveze relaţii contractuale echilibrate, orientate spre rezultat;
e)să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile de interes public, cu precădere la acele informaţii care asigură pregătirea ofertelor şi participarea la procedurile de delegare a gestiunii serviciului;
f)să aducă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispoziţiile având ca obiect modul de organizare şi de funcţionare a serviciului;
g)să stabilească condiţiile de asociere sau de formare de societăţi mixte, în conformitate cu prevederile legale care reglementează fiecare tip de contract prin care se deleagă gestiunea;
h)să respecte şi să îşi îndeplinească propriile obligaţii, prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciului;
i)să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele de interes public, cu privire la activitatea operatorilor;
j)să încheie cu operatorul un contract pentru colectarea, canalizarea şi epurarea apelor pluviale de pe domeniul public şi privat al localităţii.
(2)Autorităţile administraţiei publice locale au, în raporturile cu operatorii, dreptul şi obligaţia să monitorizeze şi să controleze:
a)menţinerea echilibrului contractual rezultat prin procedura de delegare a gestiunii serviciului;
b)încadrarea profitului operatorului în limitele minime şi maxime negociate şi modul de utilizare a Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (Fondul IID) în condiţiile legii;
c)respectarea clauzelor de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice şi păstrarea integrităţii patrimoniului public sau privat aferent serviciului;
d)respectarea programului social de limitare a efectelor negative ale concedierilor;
e)respectarea obligaţiilor contractuale potrivit contractului de delegare a gestiunii şi îndeplinirea indicatorilor de performanţă ai serviciului, indiferent de forma de gestiune;
f)aplicarea penalităţilor prevăzute de documentele contractuale, în cazul neîndeplinirii de către operatori a indicatorilor de performanţă asumaţi;
g)exploatarea eficientă a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare;
h)respectarea reglementărilor administrative, tehnice, fiscale şi comerciale din domeniu;
i)impactul serviciului asupra mediului şi asupra sănătăţii publice;
j)siguranţa serviciului şi protecţia utilizatorilor;
k)asigurarea patrimoniului preluat în gestiune şi asigurarea pentru daunele provocate terţilor, în cazul gestiunii delegate.
Art. 16
(1)Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare este A.N.R.S.C. Aceasta îşi exercită competenţele şi atribuţiile care îi sunt acordate prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, faţă de toţi operatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, indiferent de forma de organizare, de natura capitalului, de modalitatea de gestiune adoptată sau de ţara de origine.
(2)A.N.R.S.C. elaborează şi aprobă, prin ordin al preşedintelui acesteia:
a)metodologia şi procedura-cadru de stabilire, monitorizare, măsurare, comparare şi analiză a indicatorilor de performanţă ai serviciului;
b)metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare*).
____
*) A se vedea Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 20 martie 2007.
(3)Pe baza metodologiei prevăzute la alin. (2) lit. b), A.N.R.S.C. aprobă preţurile şi tarifele pentru operatorii economici şi instituţiile publice care prestează un serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare de natura celui public şi care nu se află în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale respective şi nu exploatează un sistem public de alimentare cu apă şi de canalizare.
(4)A.N.R.S.C. monitorizează evoluţia indicatorilor de performanţă ai serviciului, în scopul diseminării, la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi al operatorilor, a celor mai bune practici din domeniu. A.N.R.S.C. va dezvolta un sistem informaţional ce va permite întocmirea unei baze de date şi compararea continuă a fiecărui indicator de performanţă cu nivelul atins de operatorul cel mai performant din domeniu. Pentru implementarea activităţilor de monitorizare şi de realizare a bazei de date, operatorii au obligaţia de a furniza A.N.R.S.C. toate informaţiile solicitate în legătură cu indicatorii de performanţă ai serviciului.
(5)În relaţia cu operatorii şi cu autorităţile administraţiei publice locale, potrivit competenţelor şi atribuţiilor prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, indiferent de forma de gestiune adoptată, A.N.R.S.C. monitorizează următoarele:
a)respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor şi măsurilor stabilite în condiţiile de emitere sau de menţinere a licenţelor;
b)respectarea sistemului de reglementări emise în aplicarea legislaţiei primare din domeniu;
c)respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor;
d)respectarea reglementărilor cu privire la concurenţă şi transparenţă, pentru a preveni practicile anticoncurenţiale care au ca obiect sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei.
CAPITOLUL III: Organizarea şi funcţionarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
SECŢIUNEA 1: Gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
Art. 17
(1)Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, precum şi administrarea, exploatarea şi asigurarea funcţionării sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare aferente acestuia constituie competenţe exclusive ale autorităţilor administraţiei publice locale, pe care Se exercită în condiţiile legii. Aceste competenţe pot fi exercitate şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora în condiţiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.
(2)Modul de organizare şi funcţionare a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare se stabileşte prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.
(3)Gestionarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente, se organizează astfel încât să asigure respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind calitatea apei potabile şi epurarea apelor uzate şi în funcţie de:
a)nevoile comunităţilor locale;
b)mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale ale localităţilor;
c)starea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare existente;
d)posibilităţile locale de finanţare a exploatării şi funcţionării serviciului, respectiv a înfiinţării ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
e)raportul cost-calitate optim pentru serviciul furnizat/prestat utilizatorilor.
(4)Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi gestionarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se fundamentează în baza unor studii de specialitate care vor analiza elementele prevăzute la alin. (3); soluţia optimă se va adopta după dezbaterea publică a studiului şi după consultarea utilizatorilor.
Art. 18
(1)Gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:
a)gestiune directă;
b)gestiune delegată.
(2)Alegerea formei de gestiune a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se face prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale.
SECŢIUNEA 2: Gestiunea directă
Art. 19
(1)În cadrul gestiunii directe autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, gestionarea, administrarea, exploatarea şi funcţionarea serviciului.
(2)Gestiunea directă se realizează numai prin intermediul unor operatori de drept public aşa cum sunt definiţi la art. 28 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.
(3)Structurile menţionate la alin. (2) îşi desfăşoară activitatea de furnizare/prestare a serviciului în baza hotărârii de dare în administrare şi exploatare a serviciului şi a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare aferente şi în baza licenţei eliberate de A.N.R.S.C.
(4)Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor cu statut de compartimente/servicii publice de specialitate care gestionează şi exploatează un serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare, rămase la finele exerciţiului bugetar, se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.
(5)Disponibilităţile provenite din împrumuturi, fonduri externe nerambursabile sau transferuri de la bugetul de stat destinate cofinanţării unor obiective de investiţii specifice se administrează şi se utilizează potrivit acordurilor de finanţare încheiate.
SECŢIUNEA 3: Gestiunea delegată
Art. 20
(1)În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate competenţele şi responsabilităţile proprii privind asigurarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv administrarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare aferente acestuia, în baza unui contract de delegare a gestiunii definit potrivit prevederilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.
(2)Operatorii care desfăşoară activitatea de fumizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în regim de gestiune delegată sunt cei stabiliţi prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.
(3)Operatorii menţionaţi la alin. (2) îşi desfăşoară activitatea de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, pe baza contractului de delegare a gestiunii şi a licenţei eliberate de A.N.R.S.C.
(4)Contractele de delegare a gestiunii serviciului se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale şi se semnează de autorităţile executive ale acestora sau, după caz, de preşedinţii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale asociate, pe baza mandatului acestora şi în condiţiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.
Art. 21
(1)Procedurile privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare sunt licitaţia publică deschisă şi negocierea directă, astfel cum acestea au fost definite potrivit prevederilor art. 29 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.
(2)Organizarea procedurilor şi derularea acestora, respectiv atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se fac în baza unei documentaţii de atribuire aprobate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, ca mandatar al unităţilor administrativ-teritoriale membre. Documentaţia de atribuire cuprinde în mod obligatoriu regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului şi criteriile de selecţie specifice acestuia şi se întocmeşte în conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice şi pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru al serviciului şi a criteriilor de selecţie-cadru specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
Art. 22
(1)Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv concesionarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare aferente acestuia, se atribuie direct în următoarele situaţii:
a)operatorilor regionali înfiinţaţi de unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, astfel cum aceştia sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;
b)operatorilor cu statut de societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu capital integral al unităţilor administrativ-teritoriale înfiinţaţi după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin reorganizarea pe cale administrativă, în condiţiile legii, a regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, care au avut în administrare şi exploatare bunuri, activităţi ori servicii de alimentare cu apă şi de canalizare.
(2)Atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se face cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:
a)unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în calitate de acţionari/asociaţi ai operatorului regional, prin intermediul asociaţiei, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului de administraţie, exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similare celor pe care le exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;
b)operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfăşoară exclusiv activităţi din sfera furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare destinate satisfacerii nevoilor utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a unităţii administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;
c)capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deţinut în totalitate de unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.
(3)În cazul încetării din orice cauză a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare atribuite potrivit alin. (1), atribuirea ulterioară a acestora se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.
(4)În situaţia contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare atribuite direct operatorului regional, respectiv operatorului, asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare., respectiv autorităţile administraţiei publice locale vor evalua, în baza prevederilor caietului de sarcini anexat la contractul de delegare a gestiunii, performanţele operatorului regional., respectiv operatorului, precum şi modul de respectare a indicatorilor de performanţă.
(5)În cazul în care se constată nerespectarea gravă, repetată sau prelungită a indicatorilor de performanţă în furnizarea/prestarea serviciilor se procedează la:
a)schimbarea managementului operatorului, în cazul operatorilor de drept public sau ai operatorilor de drept privat cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile contractului de mandat;
b)rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului, în cazul operatorilor de drept privat cu capital privat sau mixt.
Art. 23
(1)Garanţiile profesionale şi financiare ale operatorului constituie elemente obligatorii pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii, având scopul de a proteja autorităţile administraţiei publice locale. Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nou-create pot fi admise, într-o procedură de atribuire a unei delegări a gestiunii, în aceleaşi condiţii ca şi societăţile deja existente.
(2)Contractele de delegare a gestiunii serviciului se reziliază de plin drept dacă operatorul nu respectă condiţiile contractuale. În cazul retragerii licenţei, contractul de delegare a gestiunii încetează de plin drept.
(3)Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului şi criteriile de selecţie specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aplicabile în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului, se aprobă de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, conform mandatului încredinţat acestora de unităţile administrativ-teritoriale membre, în baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru şi a criteriilor de selecţie-cadru specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv în baza procedurii-cadru, elaborate şi aprobate potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.
(4)În procesul de atribuire şi executare a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare vor urmări obţinerea celui mai bun raport cost-calitate realizat în condiţii similare, precum şi satisfacerea nevoilor de interes public general ale colectivităţilor locale.
Art. 24
(1)Delegarea gestiunii serviciului nu anulează prerogativele autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi nu exclude responsabilităţile şi dreptul acestora, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce le revin potrivit legii, de a supraveghea şi de a controla:
a)modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori;
b)calitatea şi eficienţa serviciului furnizat/prestat şi respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele de delegare a gestiunii;
c)modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare încredinţat prin contractul de delegare a gestiunii;
d)modul de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare.
(2)Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre şi în baza mandatului încredinţat de unităţile administrativ-teritoriale membre, pot delega atât gestiunea propriu-zisă a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi administrarea şi exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, cât şi pregătirea, finanţarea şi realizarea proiectelor de investiţii publice pentru înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare aferente serviciului.
Art. 25
(1)Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv operatorului, în ceea ce priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea, aprobarea, finanţarea şi realizarea investiţiilor.
(2)Investiţiile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea şi/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare sunt bunuri de retur şi se vor recupera din amortizare în conformitate cu prevederile legale pentru partea finanţată din fonduri proprii şi, respectiv, prin redevenţa stabilită potrivit contractului de delegare pentru partea finanţată din fonduri publice.
CAPITOLUL IV: Operatori şi utilizatori
SECŢIUNEA 1: Operatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
Art. 26
(1)Au calitatea de operatori furnizorii/prestatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare care asigură funcţionarea, gestionarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare aferente serviciului şi care îşi desfăşoară activitatea pe baza unei licenţe. Operatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare sunt definiţi potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.
(2)Acordarea licenţelor operatorilor furnizori/prestatori ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare intră în sfera de competenţă a A.N.R.S.C. Licenţa se eliberează în condiţiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.
(3)Operatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare au, în temeiul prezentei legi, aceleaşi drepturi şi obligaţii în raporturile cu autorităţile administraţiei publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de statutul juridic, de forma de organizare, de natura capitalului, de tipul de proprietate ori de ţara de origine din Uniunea Europeană.
Art. 27
(1)În vederea realizării obiectivelor şi sarcinilor ce le revin în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor, operatorii trebuie să asigure:
a)producerea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, canalizarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate;
b)exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, respectiv a sistemelor de canalizare în condiţii de siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;
c)constituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate;
d)monitorizarea strictă a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apă, în concordanţă cu normele igienico-sanitare în vigoare;
e)captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate orăşeneşti în receptorii naturali, numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;
f)întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
g)contorizarea cantităţilor de apă produse, distribuite şi, respectiv, facturate;
h)creşterea eficienţei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili şi energie electrică şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;
i)limitarea cantităţilor de apă potabilă distribuită prin reţelele publice, utilizată în procesele industriale, şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi reutilizarea acesteia.
(2)Dreptul de trecere pentru utilităţi asupra terenurilor afectate de lucrările de execuţie, reabilitare, întreţinere şi exploatare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare se exercită pe toată durata existenţei acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de proprietate, astfel:
a)cu titlu gratuit, în cazul terenurilor aparţinând proprietăţii publice sau private a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
b)cu justă despăgubire, în cazul terenurilor aparţinând unor persoane fizice sau juridice de drept privat afectate de execuţia noilor lucrări de investiţii.
(3)În cazul în care în timpul lucrărilor de intervenţie pentru retehnologizări, reparaţii, revizii, înlăturare avarii se produc pagube, operatorii au obligaţia să plătească aceste despăgubiri în condiţiile legii. Cuantumul despăgubirilor se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească.
(4)Operatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare organizaţi ca societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îşi pot desfăşura activitatea şi în alte localităţi, pe baze contractuale.
(5)Operatorii au obligaţia să ţină evidenţe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte.
(6)Operatorii regionali/Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în mai multe localităţi înfiinţează sedii secundare în localităţile unde deservesc mai mult de 30.000 de locuitori.
SECŢIUNEA 2: Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
Art. 28
(1)Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu.
(2)Sunt considerate utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi persoanele fizice sau juridice din imobile tip condominiu care au executat, pe cheltuiala lor, branşamente proprii de apă potabilă, în amonte de contorul de branşament al condominiului. Noţiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei în instalaţii, dinspre operator spre utilizator.
(3)Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pot fi:
a)operatori economici;
b)instituţii publice;
c)utilizatori casnici individuali, persoane fizice;
d)utilizatori casnici colectivi, asociaţii de proprietari/chiriaşi cu personalitate juridică.
(4)Branşamentele proprii de apă se execută de către utilizatorii individuali în condiţiile legii şi ale avizului de branşare emis de operator. Realizarea de branşamente proprii de apă în imobilele de tip condominiu fără avizul operatorului atrage răspunderea contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării.
(5)Evacuarea apelor uzate de la utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu, care şi-au realizat branşamente proprii de apă, se face la instalaţiile interioare comune de canalizare. Niciun proprietar nu are dreptul să restricţioneze exercitarea folosinţei de către ceilalţi coproprietari a instalaţiilor comune de canalizare.
(6)În condominiile în care instalaţia interioară de distribuţie a apei calde este realizată în sistem vertical, consumul de apă rece pentru apa caldă de consum înregistrat de contorul de energie termică de la branşament se facturează către asociaţie şi se repartizează de către administrator pe fiecare proprietate, conform reglementărilor legale în vigoare.
(7)Branşamentul propriu până la contor, inclusiv contorul, se predă cu titlu gratuit autorităţii administraţiei publice locale. Recepţia şi preluarea branşamentului ca mijloc fix se realizează de către autoritatea administraţiei publice locale conform legislaţiei în vigoare. Contorul de branşament propriu se amplasează în punctul de delimitare a instalaţiilor din punctul de vedere al proprietăţii, care reprezintă şi locul în care se realizează efectiv furnizarea serviciului de către utilizatorul individual. Darea în funcţiune a branşamentului propriu de apă se face după încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu, în conformitate cu prevederile din contractul-cadru aprobat de A.N.R.S.C.
SECŢIUNEA 3: Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor şi operatorilor
Art. 29
Dreptul de acces nediscriminatoriu şi de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în condiţii contractuale şi cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului şi a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare.
Art. 30
(1)Raporturile juridice dintre operator şi utilizatori, drepturile şi obligaţiile utilizatorilor., respectiv ale operatorului, se detaliază în regulamentul serviciului şi în contractul de furnizare/prestare a serviciului.
(2)Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să conţină prevederi referitoare la:
a)accesul la informaţiile de interes public privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
b)condiţiile de acces şi de utilizare a serviciului, în funcţie de caracteristicile sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, de programele de reabilitare, extindere şi modernizare a acestora şi cu respectarea reglementărilor tehnice şi comerciale specifice;
c)dreptul oricărui utilizator de a avea montat pe branşamentul care îl deserveşte, la limita de proprietate, un aparat de măsurare a consumului;
d)obligaţia consiliilor locale, a consiliilor judeţene, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz, ori a A.N.R.S.C. de a aduce la cunoştinţa publică deciziile cu privire la serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare.
Art. 31
(1)Furnizarea/Prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv.
(2)În vederea trecerii la încheierea contractelor individuale, contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat cu utilizatorul colectiv se poate rezilia, la cererea acestuia, numai cu acordul scris al tuturor proprietarilor, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei luată cu unanimitate de voturi, şi după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator.
(3)În condominiile cu sistem de distribuţie verticală a apei reci/calde este admisă încheierea de contracte individuale de fumizare/prestare a serviciului, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)în toate locurile de consum al apei reci şi al apei calde din proprietatea individuală, se montează, pe cheltuiala utilizatorului, numai contoare de apă cu citire la distanţă care sunt utilizate ca aparate de măsură a consumului individual şi se verifică metrologic la scadenţă;
b)în toate proprietăţile individuale din condominiu se montează, cu avizul operatorului, acelaşi tip de contor;
c)certificatele metrologice emise de producător/laboratorul autorizat metrologic pentru contoarele de apă cu citire la distanţă montate în toate proprietăţile individuale se predau operatorului.
(4)În condominiile cu sistem de distribuţie orizontală a apei reci este admisă încheierea de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)contorul de apă aferent proprietăţii individuale este utilizat ca aparat de măsură a consumului individual şi se verifică metrologic la scadenţă, pe cheltuiala utilizatorului;
b)în condominiile în care apa caldă este distribuită în sistem vertical, pe lângă condiţiile de la lit. a), utilizatorii trebuie să mai asigure, pe cheltuiala lor, montarea de contoare de apă cu citire la distanţă în toate locurile de consum al apei calde din proprietatea individuală; în toate proprietăţile individuale din condominiu se montează, cu avizul operatorului, acelaşi tip de contor care este utilizat ca aparat de măsură a consumului individual de apă caldă şi se verifică metrologic la scadenţă;
c)certificatele metrologice emise de producător/laboratorul autorizat metrologic pentru contoarele de apă aferente proprietăţilor individuale şi, după caz, pentru contoarele de apă caldă cu citire la distanţă montate în proprietăţile individuale se predau operatorului.
(5)Indiferent de sistemul de distribuţie a apei în condominiu, contractarea individuală a furnizării/prestării serviciului cu utilizatorii din condominiu se face în punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară a condominiului, respectiv contorul montat la branşamentul condominiului, pentru alimentarea cu apă, şi căminul de racord, pentru preluarea la canalizare.
(6)Contractele individuale de furnizare/prestare a serviciului cu utilizatorii din condominiu se încheie cu operatorul, iar contractul încheiat cu asociaţia de proprietari/locatari încetează de drept numai după achitarea la zi de către utilizatorul colectiv a tuturor debitelor datorate operatorului.
(7)Principalele obligaţii ale operatorului în raport cu utilizatorii din condominiu în cazul încheierii de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului sunt:
a)să asigure la branşamentul condominiului parametrii de calitate a apei potabile;
b)să repartizeze pe fiecare unitate imobiliară consumul de apă înregistrat de contorul montat la branşamentul condominiului; diferenţa dintre consumul înregistrat de contorul de branşament şi suma consumurilor individuale se repartizează egal pe unitate imobiliară şi se facturează individual;
c)să emită lunar factură fiecărui utilizator; factura va cuprinde şi o rubrică cu termenele de scadenţă ale tuturor contoarelor pentru care utilizatorul trebuie să asigure, pe cheltuiala sa, verificarea periodică metrologică;
d)să factureze în sistem pauşal utilizatorii care nu asigură montarea contoarelor de apă în toate locurile de consum aferente proprietăţii individuale sau care nu verifică metrologic contoarele la termenul de scadenţă ori nu înlocuiesc toate contoarele respinse metrologic;
e)să nu sisteze furnizarea/prestarea serviciului la nivel de condominiu în caz de neplată a facturilor individuale.
(8)Principalele obligaţii ale utilizatorilor din condominiu în cazul încheierii de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului sunt:
a)să suporte proporţional cu cota-parte indiviză cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor comune de alimentare cu apă şi de canalizare din condominiu;
b)să plătească până la termenul de scadenţă facturile individuale emise de operator;
c)să suporte cheltuielile de montare, verificare periodică metrologică şi înlocuire a contoarelor de apă aferente proprietăţii individuale;
d)să înlocuiască contoarele de apă cu citire la distanţă numai cu contoare de acelaşi tip şi să comunice operatorului, în termen de cel mult 48 de ore, seria şi indexul contorului nou împreună cu seria şi indexul contorului înlocuit;
e)să permită accesul operatorului pe proprietatea lor, în cazul suspiciunii de fraudă, pentru verificarea integrităţii contoarelor şi a funcţionării instalaţiilor interioare de apă, în termen de cel mult 48 de ore de la solicitare, sub sancţiunea facturării în sistem pauşal în 5 zile de la notificarea scrisă; utilizatorul individual nu este exceptat şi de la aplicarea altor sancţiuni prevăzute de lege în cazul în care se constată violarea sigiliilor aplicate contoarelor sau robinetelor, sau orice alte acţiuni care pot denatura corectitudinea consumului înregistrat de contor.
(9)Contractul individual de furnizare/prestare a serviciului care se încheie cu utilizatorii din imobilele de tip condominiu se elaborează de către operator, prin corelarea obligaţiilor prevăzute la alin. (7) şi (8) pe structura contractului-cadru aprobat de A.N.R.S.C. Contractul va cuprinde şi clauze referitoare la modalitatea de determinare şi plată a cantităţilor de ape uzate şi meteorice, după caz.
(10)Operatorii pot solicita încheierea de convenţii individuale în baza metodologiei de repartizare şi facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului, elaborate şi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale, iar utilizatorii pot solicita, în nume propriu, încheierea de contracte de furnizare/prestare cu operatorii.
(11)Convenţiile de facturare individuală se pot încheia numai în următoarele condiţii cumulative:
a)în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale;
b)la nivelul întregului imobil/asociaţiei;
c)cu respectarea prevederilor contractului-cadru*) de furnizare/prestare a serviciului.
____
*) A se vedea Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 şi 324 bis din 15 mai 2007.
(12)Convenţiile individuale vor cuprinde şi clauze referitoare la modalitatea de determinare şi plată, în condominiu, a cantităţilor de ape uzate şi meteorice, după caz.
(13)Utilizatorii au obligaţia de a respecta clauzele contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv prevederile regulamentului serviciului.
(14)Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.
(15)Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se emite, cel mai târziu, până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (9) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, utilizatorii sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii şi termenul de scadenţă se înscriu pe factură.
(16)Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage după sine penalităţi de întârziere, după cum urmează:
a)penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
b)penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
c)valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.
(17)Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu executoriu.
(18)Nerespectarea de către utilizatori a prevederilor contractelor de fumizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare sau ale regulamentului serviciului atrage plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daunele provocate, iar în anumite cazuri, chiar sistarea serviciului prestat, în conformitate cu prevederile contractului.
(19)Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative de descărcare a apelor uzate în sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare şi avizele de racordare eliberate de operator potrivit reglementărilor legale în vigoare, conduce la retragerea acestora, la anularea autorizaţiilor de funcţionare şi la plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daunele provocate, în conformitate cu principiul poluatorul plăteşte.
(20)În cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de apă rece în vederea repartizării pe proprietăţi/apartamente individuale a costurilor aferente se realizează, în funcţie de modul de proiectare şi realizare al instalaţiei interioare de distribuţie adoptat, astfel:
a)prin contoare individuale montate pe racordul propriu la intrarea în fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie - în cazul distribuţiei interioare orizontale;
b)cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor/dispozitivelor de consum aferente fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie - în cazul distribuţiei interioare verticale.
(21)În cazul condominiilor existente, trecerea de la distribuţia verticală la distribuţia orizontală a apei în condominiu se face cu acordul scris al tuturor deţinătorilor cu orice titlu ai spaţiilor din cadrul condominiului şi pe cheltuiala acestora, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei luată cu unanimitate de voturi, în baza unei documentaţii tehnico-economice întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a autorizaţiei de construire eliberate de autoritatea administraţiei publice locale.
(22)Trecerea la distribuţia orizontală a apei în condominiu se face integral, pentru toate spaţiile cu destinaţie de locuinţă şi/sau altă destinaţie, fiind interzisă repartizarea consumului în ambele sisteme de distribuţie.
Art. 32
(1)Operatorii au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului acelor utilizatori care nu îşi achită contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor, prin debranşarea de la reţelele publice de distribuţie a apei ori de la reţelele publice de canalizare, şi să solicite recuperarea debitelor în instanţă.
(2)Măsura debranşării de la reţeaua publică se poate lua numai în urma unei notificări prealabile adresate utilizatorului restant şi se poate pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia; transmiterea se poate face prin curier sau prin scrisoare recomandată. Procedura de notificare se va considera îndeplinită şi în cazul unui eventual refuz de primire a acesteia din partea utilizatorului.
(3)Reluarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către utilizator se face după achitarea sumelor facturate de operator conform prevederilor din contractul-cadru*) aprobat de A.N.R.S.C.
____
*) A se vedea asteriscul de la art. 31 alin. (11) lit. c).
(4)Reluarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii; cheltuielile justificate aferente sistării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului, se suportă de utilizator.
(5)Asociaţia de proprietari/locatari, în calitate de cedent, poate cesiona către operatori, în calitate de cesionari, în vederea recuperării, debitele utilizatorilor din imobilele de tip condominiu cu o vechime mai mare de 60 de zile, în cazul în care valoarea debitelor reprezintă cel mult 15% din valoarea lunară a facturii aferente fiecărui branşament. Recuperarea acestor debite urmează a fi efectuată de către operatori inclusiv prin acţionarea utilizatorilor, în calitate de debitori cedaţi, în instanţele judecătoreşti/de executare.
(6)Operatorii/Operatorii regionali nu au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în imobilele de tip condominiu dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (5).
Art. 33
(1)Drepturile şi obligaţiile operatorilor în raport cu autorităţile administraţiei publice locale se prevăd în regulamentul propriu al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, urmărindu-se asigurarea echilibrului contractual pe baza următoarelor principii:
a)încasarea preţurilor şi tarifelor aferente serviciului public furnizat/prestat, stabilite potrivit normelor în vigoare;
b)ajustarea periodică a preţurilor şi tarifelor, în raport cu modificările intervenite în costuri;
c)modificarea preţurilor şi tarifelor, în condiţiile legii, dacă a intervenit o schimbare semnificativă a echilibrului contractual sau în structura costurilor.
(2)Operatorii au următoarele obligaţii faţă de utilizatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare:
a)să furnizeze/presteze serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare numai pe baza unui contract încheiat cu utilizatorii serviciului;
b)să respecte prevederile contractuale;
c)să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizaţi, în condiţiile prevederilor regulamentului serviciului;
d)să respecte indicatorii de performanţă aprobaţi de autorităţile administraţiei publice locale prin hotărârile de dare în administrare, respectiv din contractele de delegare a gestiunii serviciului;
e)să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului, în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;
f)să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achiziţiile de lucrări, bunuri şi servicii;
g)să echipeze cu contoare branşamentele utilizatorilor în punctul de delimitare a instalaţiilor, în termenele stabilite de consiliile locale în conformitate cu prevederile legale, dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(3)Penalităţile şi sancţiunile aplicabile operatorilor pentru nerespectarea de către aceştia a indicatorilor de performanţă ai serviciului se prevăd în mod obligatoriu în hotărârea de dare în administrare ori în contractul de delegare a gestiunii.
Art. 34
(1)Asigurarea sumelor necesare pentru finanţarea contorizării la branşamentul utilizatorului, prevăzută la art. 33 alin. (2) lit. g), va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale, ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, respectiv ale operatorilor, dacă contractul de delegare a gestiunii are prevăzută această investiţie, indiferent de forma de organizare a operatorilor, de tipul de proprietate sau de modalitatea de gestiune adoptată.
(2)Contravaloarea contoarelor de apă montate de utilizatori cu acordul operatorilor, inclusiv contravaloarea montajului acestora, se decontează de operatori pe baza documentelor justificative prezentate de utilizatori. Decontarea se face în limita fondurilor cu această destinaţie prevăzute în bugetele locale sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, aprobate potrivit legii şi transferate operatorilor, respectiv în bugetele operatorilor, potrivit programelor de investiţii stabilite pe baza contractelor de delegare a gestiunii. Până la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depăşi consumul stabilit în regim pauşal.
CAPITOLUL V: Finanţarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
Art. 35
(1)Finanţarea cheltuielilor de operare necesare funcţionării şi exploatării serviciului se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.
(2)În cazul în care proiectele de investiţii în sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare se dezvoltă prin fonduri publice asigurate, integral sau în parte, de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile, finanţarea serviciului se face prin aplicarea de către operator a preţului/tarifului unic şi a strategiei tarifare, care se fundamentează în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin hotărâre a Guvernului.
(3)Strategia tarifară se elaborează de către unitatea administrativ-teritorială/asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru o perioadă de minimum 5 ani, se actualizează ori de câte ori este necesar şi se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâre a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale membre a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. Strategia tarifară constituie condiţie de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura de apă realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile.
(4)Stabilirea nivelului preţului/tarifului unic se aprobă, cu avizul A.N.R.S.C., prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredinţat, prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. După stabilire, ajustările ulterioare ale preţului/tarifului unic se aprobă de către A.N.R.S.C. în conformitate cu strategia de tarifare şi cu formulele prevăzute în contractul de delegare a gestiunii şi/sau în contractele de cofinanţare, anexe la contractul de delegare.
(5)Preţurile şi tarifele pentru plata serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se stabilesc, se ajustează şi se modifică pe baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli întocmite conform normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C. şi aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia.
(6)Fundamentarea preţurilor şi tarifelor serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se face de către operator, astfel încât structura şi nivelul acestora:
a)să acopere costul justificat economic al furnizării/prestării serviciului;
b)să asigure funcţionarea eficientă şi în siguranţă a serviciului, protecţia şi conservarea mediului, precum şi sănătatea populaţiei;
c)să descurajeze consumul excesiv şi să încurajeze investiţiile de capital;
d)să garanteze respectarea autonomiei financiare a operatorului;
e)să garanteze continuitatea serviciului.
(7)Procedurile de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor se stabilesc prin normele metodologice elaborate de A.N.R.S.C. şi aprobate prin ordin*) al preşedintelui acesteia.
____
*) A se vedea asteriscul de la art. 16 alin. (2) lit. b).
(8)Stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare care se furnizează/prestează prin intermediul unei infrastructuri publice care se dezvoltă/extinde din alte surse de finanţare decât cele menţionate la alin. (2), se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredinţat, prin hotărâri ale adunărilor generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C. şi cu condiţia respectării următoarelor cerinţe:
a)asigurarea furnizării/prestării serviciului la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale şi precizaţi în hotărârea de dare în administrare ori în contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz;
b)realizarea, pe perioada angajată, a unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul furnizat/prestat şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante;
c)asigurarea exploatării, întreţinerii şi administrării eficiente a infrastructurii aferente serviciului şi a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale.
(9)Preţurile/Tarifele operatorilor/operatorilor economici care produc şi/sau transportă apă într-un sistem de alimentare şi o livrează în alt sistem de alimentare se vor determina în baza elementelor de cheltuieli aferente acestor activităţi, cu defalcarea preţurilor/tarifelor de producere şi transport.
(10)Tarifele operatorilor/operatorilor economici care preiau apele uzate de la operatorii/operatorii economici care prestează servicii de canalizare în alte arii de operare, se vor determina în baza elementelor de cheltuieli aferente activităţilor de transport şi epurare ape uzate.
(11)Dispoziţiile alin. (9) şi (10) se aplică şi operatorilor ale căror preţuri/tarife se determină în baza unor reguli sau formule stabilite în contractul de delegare sau prin hotărâre a Guvernului. După stabilirea preţurilor/tarifelor, ajustările ulterioare se vor efectua conform regulilor sau formulelor prevăzute în contractele de delegare sau în hotărârile Guvernului.
(12)Preţurile/Tarifele prevăzute la alin. (9), (10) şi (11) se aprobă de autoritatea de reglementare competentă.
Art. 36
(1)Operatorul are dreptul să solicite periodic ajustarea preţurilor şi tarifelor, în funcţie de modificările intervenite în structura costurilor.
(2)În cazul gestiunii delegate, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor se poate face şi pe baza unor reguli ori formule de calcul convenite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului între autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, între asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi operator şi avizate de A.N.R.S.C. În acest caz, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule pentru eliberarea avizului de specialitate sau pentru aprobarea ajustării propuse de operator, după caz, conform competenţelor prevăzute la art. 35 alin. (4).
(3)Operatorul are dreptul de a propune tarife compuse stabilite conform unei metodologii*) elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C., care cuprind o componentă fixă, proporţională cu cheltuielile necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare şi exploatarea în condiţii de siguranţă şi eficienţă a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, şi una variabilă, în funcţie de consumul de apă, respectiv de cantitatea de ape uzate evacuate, înregistrate la utilizatori.
____
*) A se vedea asteriscul de la art. 16 alin. (2) lit. b).
(4)Stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru unele activităţi specifice alimentării cu apă şi canalizării prestate de operatori economici sau instituţii publice care nu au calitatea de operatori şi care nu se află în coordonarea sau în subordinea directă a autorităţilor administraţiei publice locale se face de A.N.R.S.C., pe baza principiilor şi procedurilor prevăzute de prezenta lege.
(5)Avizarea preţurilor şi tarifelor pentru operatorii cuprinşi în programe de finanţare externă se realizează de către A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile acordului de împrumut.
(6)La fundamentarea preţurilor şi tarifelor, operatorii pot să solicite o cotă corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare. Nivelul acestei cote se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul A.N.R.S.C.
Art. 37
(1)Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare intră în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale. În funcţie de modalitatea de gestiune adoptată şi de clauzele contractuale stabilite prin actele juridice în baza cărora se desemnează operatorul, sarcinile privind finanţarea investiţiilor pot fi transferate operatorului.
(2)Finanţarea lucrărilor de investiţii şi asigurarea surselor de finanţare se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale şi ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.
(3)Înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din bugetele locale se face numai pe baza hotărârilor consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz.
(4)În cazul gestiunii delegate, pentru menţinerea echilibrului contractual, orice subvenţie acordată serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare va putea fi aprobată numai dacă determină o reducere a tarifului şi/sau o creştere a calităţii serviciului, corespunzătoare subvenţiei acordate.
CAPITOLUL VI: Răspunderi şi sancţiuni
Art. 38
(1)Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală a celor vinovaţi, după caz.
(2)Autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, au dreptul să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciul la nivelul indicatorilor de performanţă aprobaţi, respectiv pentru nerespectarea altor angajamente asumate, prin:
a)aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau corespunzătoare pragului necesar descurajării operatorului în menţinerea deficienţelor constatate; procedura de calcul şi cuantumul penalizărilor vor fi prevăzute atât în regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare adoptat la nivel local, cât şi în contractul de delegare a gestiunii serviciului;
b)solicitarea de retragere/suspendare a licenţei de către A.N.R.S.C.;
c)rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului.
Art. 39
(1)Constituie infracţiune în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei următoarele fapte:
a)poluarea gravă, în orice mod, a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor;
b)nerespectarea zonelor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, instituite în conformitate cu normele tehnice şi de protecţie sanitară în vigoare, dacă aceste zone erau marcate în mod corespunzător, precum şi distrugerea marcajelor care semnalizează aceste zone.
(2)Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:
a)distrugerea, deteriorarea şi manevrarea neautorizată a stăvilarelor, grătarelor, vanelor, a altor construcţii şi instalaţii hidrotehnice aferente sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, care afectează siguranţa serviciilor, funcţionarea normală şi integritatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi produc efecte sau prejudicii materiale grave;
b)împiedicarea accesului la construcţiile, instalaţiile şi echipamentele componente, prin amplasarea de construcţii sau prin depozitarea de obiecte şi materiale pe traseul aducţiunilor, conductelor, colectoarelor, canalelor, căminelor, hidranţilor exteriori etc.
(3)Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:
a)furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare fără aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale prin hotărâre de dare în administrare sau hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, după caz;
b)atribuirea de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, fără respectarea procedurilor de atribuire legale prevăzute la art. 30 din Legea nr, 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;
c)darea în administrare de către autorităţile administraţiei publice locale a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui furnizor/prestator fără licenţă, respectiv atribuirea şi încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fără licenţă, cu excepţia contractelor atribuite potrivit art. 22.
(4)Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:
a)neurmărirea de către primar a întocmirii regulamentului propriu al serviciului şi a caietului de sarcini în termen de 90 de zile de la aprobarea regulamentului-cadru al serviciului şi a caietului de sarcini-cadru;
b)refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în administrarea sa;
c)refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
d)orice intervenţie neautorizată a utilizatorului asupra elementelor componente ale sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
e)împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la căminele de racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate;
f)împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la instalaţiile de preepurare, în scopul efectuării controlului;
g)refuzul operatorului de a încheia, în condiţiile prezentei legi, contracte de furnizare/prestare a serviciului cu utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu.
(5)Constituie contravenţie nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 alin. (14) şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.
(6)Consiliile locale, consiliile judeţene şi, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor stabili, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (3), (4) şi (5) care constituie contravenţii în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
Art. 40
(1)Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute în prezenta lege, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28.
(2)Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 39 alin. (5) se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu.
(3)Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite de ministrul mediului, apelor şi pădurilor, de ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, de preşedintele A.N.R.S.C., de preşedinţii consiliilor judeţene, de primari sau de împuterniciţii acestora, conform competenţelor lor.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 41
Regulamentul-cadru şi caietul de sarcini-cadru ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv indicatorii de performanţă ai serviciului, se elaborează de A.N.R.S.C. şi se aprobă prin ordin*) al preşedintelui acestuia, în termen de un an de la data publicării Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.
____
*) A se vedea asteriscul de la art. 6.
Art. 42
(1)În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu avizul autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi în condiţiile mandatului încredinţat, au obligaţia de a iniţia şi aproba în prealabil:
a)studiile de specialitate pentru stabilirea procedurii optime de delegare a gestiunii serviciului;
b)inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente serviciului;
c)documentaţia aferentă procedurii adoptate, în termen de 6 luni de la luarea deciziei cu privire la delegarea gestiunii serviciului;
d)demararea procedurilor prin care se deleagă gestiunea, în termen de două luni de la aprobarea documentaţiilor.
(2)În cazul reorganizării sau lichidării judiciare a operatorilor care îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte de delegare a gestiunii încheiate în condiţiile prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre şi în condiţiile mandatului încredinţat, vor organiza noi proceduri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, în scopul desemnării unui nou operator.
Art. 43
(1)Contractele de concesiune a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, valabil încheiate de către autorităţile administraţiei publice locale până la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi produc efectele potrivit prevederilor contractuale.
(2)Operatorii existenţi care, la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare fără licenţă au obligaţia de a solicita şi obţine eliberarea acesteia de către A.N.R.S.C., în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(3)Licenţele care acordă permisiunea furnizării/prestării serviciului, eliberate de A.N.R.S.C. până la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi păstrează valabilitatea.
(4)În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale vor proceda la reorganizarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în conformitate cu modalităţile de gestiune prevăzute la art. 18 din prezenta lege.
Art. 44
Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, şi ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.
Art. 45
Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta lege vor fi notificate potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999*) privind ajutorul de stat, republicată, şi se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei, în condiţiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislaţia secundară privind ajutorul de stat.
____
*) Legea nr. 143/1999 a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
Art. 46
Prezenta lege intră în vigoare la data de 21 martie 2007.
Art. 47
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 634/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-
*
NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederile care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 241/2006 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actelor modificatoare:
- Art. II, III şi IV din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006:
"- Art. II
În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi autorităţile administraţiei publice locale vor proceda, în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (2) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, la reorganizarea compartimentelor funcţionale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate a primarului sau, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean, în servicii publice de interes local cu personalitate juridică organizate în subordinea consiliilor locale ori consiliilor judeţene, după caz.
- Art. III
(1)Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, prevăzută la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 241/2006. republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Fondurilor Europene.
(2)În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice vor elabora norme metodologice privind acordarea de ajutoare sociale prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.
- Art. IV
Obiectivele de investiţii, aflate în curs de execuţie la data intrării în vigoare a prezentei legi, în domeniul alimentării cu apă şi de canalizare, finanţate din fonduri de la bugetul de stat, se finalizează în baza prevederilor legale în vigoare la data începerii acestora."
____
*) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 30 iulie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 8 februarie 2013.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 679 din data de 7 septembrie 2015