ORDIN nr. 731 din 8 iunie 2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 1/2015
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,
În temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 12 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 1/2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Persoanele fizice şi juridice care solicită avize la documentaţii tehnice aferente obiectivelor care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului au obligaţia de a se conforma prevederilor reglementării aprobate prin prezentul ordin.
Art. 3
Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 154/1997 pentru aprobarea reglementării de aeronautică civilă "RACR-PMA-1: Procedura de emitere a avizelor la documentaţiile tehnice pentru construcţii şi amenajări în zonele cu servituţi aeronautice", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 1 iulie 1997, se abrogă.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Virgil Dragoş Titea,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 1/2015
CAPITOLUL 0: INTRODUCERE
(1)Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) are ca obiect de activitate exercitarea, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă la nivel naţional şi a competenţelor delegate de Ministerul Transporturilor în domeniul securităţii aviaţiei civile, potrivit reglementărilor în vigoare.
(2)În calitatea sa de autoritate naţională de supervizare a siguranţei zborului, potrivit Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional, AACR exercită toate competenţele ce revin, conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organismului tehnic specializat desemnat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, precum şi alte competenţe ce revin, conform legii, Ministerului Transporturilor şi care i-au fost delegate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006, inclusiv avizarea lucrărilor efectuate în zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă.
(3)Prin analiza şi emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau care pot afecta siguranţa zborului, AACR exercită controlul tehnic de specialitate asupra acestor obiective din punctul de vedere al conformităţii cu prevederile reglementărilor aeronautice interne şi internaţionale aplicabile.
(4)Prin analiza şi emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor speciale, AACR evaluează impactul acestor obiective asupra siguranţei zborului şi a operaţiunilor aeroportuare.
(5)Asigurarea siguranţei zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României [zone de aerodrom, căi aeriene, amplasamente ale mijloacelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere (CNS) şi meteorologice aferente aviaţiei civile etc.] impune existenţa unui control asupra obiectivelor (construcţii, amenajări, lucrări, activităţi etc.) din zonele cu servituţi aeronautice şi din afara lor, inclusiv zonele de dezvoltare prevăzute în programele/proiectele de dezvoltare a aerodromurilor existente, de modernizare a mijloacelor CNS şi meteorologice sau de instalare de noi astfel de mijloace. Această acţiune presupune:
1.(i) determinarea poziţiei orizontale în sistemul WGS 84 (World Geodetic System-sistemul geodezic global) şi verticale prin raportare la referinţa MN 75 (Marea Neagră);
2.(ii) stabilirea regimului de obstacolare în zonele respective;
3.(iii) identificarea şi evaluarea factorilor care pot perturba funcţionarea mijloacelor CNS şi meteorologice.
CAPITOLUL 1: Generalităţi
SECŢIUNEA 1: 1.1. Scop
Prezenta reglementare stabileşte:
1.(i) cadrul reglementat necesar pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 405/1993, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la avizarea obiectivelor amplasate în zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă aferente aerodromurilor şi mijloacelor CNS şi meteorologice din aviaţia civilă sau în alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană ori pot afecta siguranţa zborului;
2.(ii) condiţiile/cerinţele pentru obţinerea avizelor, precum şi modalitatea de emitere de către AACR a avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană ori pot afecta siguranţa zborului, inclusiv pentru avizarea de către AACR a studiilor de prefezabilitate, studiilor de fezabilitate, proiectelor de execuţie, celorlalte documente tehnice solicitate de legislaţia naţională în vigoare aferente strategiilor şi programelor de dezvoltare/modernizare a aeroporturilor şi serviciilor de trafic aerian.
SECŢIUNEA 2: 1.2. Domeniul de aplicare
(1)Prevederile prezentei reglementări sunt obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice care solicită AACR avize la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zonele cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană ori pot afecta siguranţa zborului, precum şi pentru compartimentele de specialitate din cadrul AACR implicate în procesul de analiză, evaluare, inspecţie, avizare, emitere avize (în funcţie de complexitatea şi particularităţile fiecărei documentaţii tehnice).
(2)În sensul prezentei reglementări, AACR emite avize pentru:
1.(i) obiective generale, fără legătură cu domeniul aeronautic, amplasate în zonele de siguranţă ale aerodromurilor civile, în zonele de protecţie ale mijloacelor CNS, în zonele prevăzute de proiectele pentru dezvoltarea/extinderea terenurilor de aeronautică civilă existente sau pentru deschiderea altora noi şi/sau de modernizare a mijloacelor CNS şi meteorologice ori de instalare de noi astfel de mijloace, precum şi în alte zone în care obiectivele respective, prin caracteristicile lor constructive sau funcţionale, pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană ori pot afecta siguranţa operaţiunilor aeriene şi buna desfăşurare a activităţilor asociate;
2.(ii) obiective speciale, destinate sistematizării şi dezvoltării aerodromurilor civile, deschiderii de noi aerodromuri civile, modernizării mijloacelor CNS şi meteorologice sau instalării de noi astfel de mijloace etc. - obiective cu impact semnificativ direct asupra siguranţei operaţiunilor aeriene şi activităţilor asociate.
SECŢIUNEA 3: 1.3. Documente de referinţă
1.Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional;
4.Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 281/2002*) privind avizarea în prealabil de către AACR a studiilor de prefezabilitate, studiilor de fezabilitate, proiectelor de execuţie, celorlalte documente tehnice solicitate de legislaţia naţională în vigoare, aferente strategiilor şi programelor de dezvoltare/modernizare a aeroporturilor şi serviciilor de trafic aerian;
__
*) Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 281/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
5.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
7.OACI Doc. 9674: Manualul Sistemului geodezic global - 1984 (WGS - 84) (ediţia curentă);
8.RACR-AD-PETA: Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor, ediţia curentă;
9.RACR-AD-PETH: Proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor, ediţia curentă;
10.RACR-ZSAC: Stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României, ediţia curentă;
11.Regulamentul (UE) nr. 73/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a cerinţelor de calitate a datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice pentru Cerul unic european;
12.Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului;
13.Decizia nr. 2014/012/R a directorului executiv al EASA de adoptare a AMC/GM la Regulamentul (UE) nr. 139/2014;
14.Decizia nr. 2014/013/R a directorului executiv al EASA de adoptare a CS/GM pentru proiectarea aerodromurilor.
SECŢIUNEA 4: 1.4. Noţiuni, termeni şi abrevieri
SUBSECŢIUNEA 1: 1.4.1. Noţiuni şi termeni
În sensul prezentei reglementări, noţiunile şi termenii relevanţi au următoarele semnificaţii:
1.acord - document scris, emis de AACR pe baza unei solicitări, prin care se acceptă conţinutul unei documentaţii tehnice aferente unui obiectiv;
2.administrator al aerodromului - persoană fizică sau juridică ce conduce, gestionează sau operează un aerodrom aflat în proprietatea publică sau în proprietatea privată a unor persoane fizice ori juridice;
3.administrator al mijloacelor CNS şi meteorologice - persoană juridică ce deţine sau operează mijloace CNS şi meteorologice;
4.aviz - document scris, emis de AACR pe baza unei solicitări, referitor la o documentaţie tehnică finală şi completă, prin care se stabilesc condiţiile pentru realizarea, extinderea, dezvoltarea sau utilizarea unui obiectiv amplasat în zone cu servituţi aeronautice civile ori în afara acestor zone şi care poate afecta siguranţa zborului;
5.aviz de principiu - document scris, emis de AACR pe baza unei solicitări, referitor la o documentaţie tehnică parţială, prin care se stabileşte, orientativ, cadrul general admisibil pentru realizarea, extinderea, dezvoltarea sau utilizarea unui obiectiv amplasat în zone cu servituţi aeronautice civile ori în afara acestor zone şi care poate afecta siguranţa zborului; avizul de principiu are caracter informativ şi nu poate servi la obţinerea autorizaţiei de construire;
6.evaluare - apreciere complexă, realizată de AACR pe baze analitice, a compatibilităţii caracteristicilor constructive şi a parametrilor operaţionali ai unui anumit obiectiv cu rigorile servituţilor aeronautice, pentru identificarea implicaţiilor şi stabilirea posibilităţii de realizare/integrare a obiectivului respectiv într-o zonă cu servituţi aeronautice sau în alte zone în care poate constitui obstacol pentru navigaţia aeriană sau poate afecte siguranţa zborului;
7.evaluare preliminară - apreciere generală efectuată de AACR, la cerere, pe baza datelor furnizate la un moment dat, referitor la o documentaţie tehnică, un obiectiv sau un amplasament, pentru identificarea datelor suplimentare necesare (după caz) şi stabilirea, orientativă, a cerinţelor, condiţiilor şi eventualelor limitări, restricţii, privind realizarea, extinderea, dezvoltarea sau utilizarea obiectivului în zone cu servituţi aeronautice civile ori în afara acestor zone şi care poate afecta siguranţa zborului:
8.mijloc CNS - echipament/sistem amplasat la sol, utilizat pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii (COM), navigaţie (NAV) sau supraveghere (SUR) şi care din punct de vedere tehnic îndeplineşte cerinţele aplicabile, inclusiv pe cele specificate în anexa 10 OACI;
9.mijloc meteorologic - echipament/sistem amplasat la sol sau pe construcţii existente, utilizat pentru efectuarea observaţiilor meteorologice aeronautice sau furnizarea serviciilor de asistenţă meteorologică pentru navigaţia aeriană şi care îndeplineşte cerinţele aplicabile specificate în anexa 3 OACI;
10.obiectiv - termen generic utilizat pentru lucrare, activitate, amenajare, echipament, construcţie, orice alt obiect, inclusiv turbină eoliană, care poate constitui obstacol geometric sau radioelectric (electromagnetic) pentru navigaţia aeriană sau care poate afecta siguranţa zborului;
11.obstacol - orice obiect fix (natural sau artificial, temporar ori permanent) sau mobil ori părţi ale acestuia, care prin localizare, proprietăţi fizice, caracteristici constructive şi/sau funcţionale afectează sau poate afecta siguranţa zborului;
12.servituţi aeronautice - condiţii, restricţii, obligaţii impuse sau recomandate de prevederile reglementarilor aeronautice naţionale ori internaţionale în interesul siguranţei zborului;
13.siguranţa zborului - capacitate a activităţii aeronautice constând în evitarea afectării sănătăţii sau pierderii de vieţi omeneşti, precum şi a producerii de pagube materiale;
14.solicitant - persoană fizică sau juridică (operator economic, organizaţie, întreprindere etc.) care cere un aviz la documentaţia tehnică aferentă unui obiectiv (şi care poate coincide sau nu cu beneficiarul/titularul obiectivului respectiv);
15.turbină eoliană - sistem/echipament care captează energia cinetică a vântului şi o furnizează apoi sub formă de energie mecanică/electrică; obiectiv compus de obicei, dar nu exclusiv, din pilon, nacelă şi pale;
16.zonă cu servituţi aeronautice - zonă aflată sub incidenţa servituţilor aeronautic» (zonă de siguranţă, zonă de protecţie, regiune de control, zonă de dezvoltare);
17.zonă de dezvoltare - zonă prevăzută în programele/proiectele de extindere a aerodromurilor existente, de modernizare a mijloacelor CNS şi meteorologice sau de instalare de noi astfel de mijloace, delimitată cu scopul actualizării şi conservării servituţilor aeronautice - în interes public şi pentru asigurarea siguranţei zborului;
18.zonă de protecţie - zonă adiacentă amplasamentelor mijloacelor CNS şi meteorologice, indiferent de proprietar, delimitată cu scopul de a preveni interferenţele negative de orice natură, directe sau indirecte, asupra performanţelor operaţionale ale acestor mijloace - în interesul siguranţei zborului aeronavelor;
19.zonă de siguranţă - zonă adiacentă unui aerodrom, definită cu scopul de a limita înălţimea obstacolelor şi de a preveni efectele negative de orice natură, directe sau indirecte, asupra operării aeronavelor şi ansamblului activităţilor aeronautice - în interesul siguranţei zborului aeronavelor şi securităţii aeronautice.
SUBSECŢIUNEA 2: 1.4.2. Abrevieri
AACR - Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"
AD/AP - aerodrom/aeroport
AIP - publicaţie de informare aeronautică
(Aeronautical Information Publication)
CNS - comunicaţii, navigaţie, supraveghere (COM - Communications, NAV - Navigation, SUR - Surveillance)
OACI/ICAO - Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (International Civil Aviation Organization)
MT - Ministerul Transporturilor
NOTAM - aviz către navigatori (Notice to air men)
RACR - reglementare aeronautică civilă română
ROMATSA - Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" ROMATSA
WGS - sistem geodezic global (World Geodetic System)
CAPITOLUL 2: Condiţii de obţinere a avizelor AACR şi conţinutul documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană ori pot afecta siguranţa zborului
SECŢIUNEA 1: 2.1. Condiţii generale
(1)Avizele la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zonele cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană ori pot afecta siguranţa zborului se emit de AACR la cererea beneficiarilor/titularilor (unităţi de aviaţie civilă, persoane juridice sau fizice), în nume propriu sau prin împuterniciţi legal, cu respectarea prevederilor actelor normative aplicabile.
(2)Conţinutul minimal al documentaţiilor tehnice pentru obţinerea avizelor AACR trebuie să corespundă prevederilor paragrafului 2.2 sau 2.3. Faţă de acest conţinut minimal, AACR poate solicita beneficiarilor/titularilor toate datele/informaţiile suplimentare necesare unei analize corecte a documentaţiilor tehnice în cauză.
(3)Documentaţiile tehnice depuse la AACR trebuie să fie întocmite/realizate conform reglementărilor şi normelor tehnice pentru elaborarea documentaţiilor tehnice şi să poarte elementele de identificare corespunzătoare: antet oficial (unde este cazul), semnături autorizate, ştampile autentice, nr. de înregistrare, paginaţie (pentru o mai bună identificare), data efectuării măsurătorilor/calculelor/desenelor, nr. revizie etc.
(4)La cererea beneficiarilor/titularilor, AACR poate efectua, pe baza datelor furnizate la un moment dat, evaluarea preliminară a unei documentaţii tehnice, respectiv a unui obiectiv sau amplasament, pentru identificarea datelor suplimentare necesare (după caz) şi stabilirea orientativă a cerinţelor, condiţiilor şi eventualelor limitări, restricţii etc.
Evaluarea preliminară se poate finaliza, la cererea beneficiarilor/titularilor, prin aviz de principiu şi se tarifează conform prevederilor actelor normative aplicabile.
SECŢIUNEA 2: 2.2. Conţinutul minimal al documentaţiilor tehnice pentru obiective generale
(1)Cerere, prin care se solicită avizul pentru un anumit obiectiv şi care trebuie să conţină:
1.(i) datele complete de identificare ale titularului/ beneficiarului obiectivului;
2.(ii) denumirea şi destinaţia obiectivului;
3.(iii) persoana de contact şi numărul de telefon (opţional adresa de e-mail);
4.(iv) adresa de corespondenţă,
(2)Memoriu tehnic, care trebuie să conţină:
1.(i) denumirea şi destinaţia obiectivului;
2.(ii) date despre amplasamentul obiectivului:
a)adresa exactă/completă sau elementele din teren care să permită identificarea pe hartă a amplasamentului (nr. topografic parcelă, nr. fişă cadastrală, vecinătăţi etc.);
b)coordonatele geografice în sistem WGS 84 (sistemul geodezic global - 1984) şi cota terenului în sistem Marea Neagră 75, determinate de agenţi geodezi autorizaţi de AACR;
c)înălţimi mai mari ale unor obiective învecinate (dacă este cazul);
d)poziţii şi distanţe faţă de alte obiective semnificative (dacă este cazul);
3.(iii) date generale despre obiectivul propriu-zis:
a)dimensiunile orizontale şi verticale ale construcţiilor şi instalaţiilor, inclusiv ale utilajelor preconizate a fi utilizate;
b)descrierea concisă a obiectivului/construcţiilor, cu precizarea materialelor care vor fi folosite;
c)frecvenţele şi puterile de lucru etc. (în cazul echipamentelor şi/sau sistemelor de telecomunicaţii, radio-tv);
d)traseele cablurilor, înălţimea şi natura stâlpilor de traversare a cursurilor mari de apă, a drumurilor naţionale şi/sau a căilor ferate etc. (în cazul liniilor electrice aeriene);
4.(iv) date despre caracteristicile specifice obiectivului, care (prin natura şi particularităţile sale sau din cauza procesului de funcţionare) poate afecta siguranţa zborului sau poate perturba/limita funcţionarea mijloacelor CNS şi meteorologice:
a)emanaţii de fum sau ceaţă artificială (care reduc vizibilitatea);
b)construcţii/structuri/amenajări diverse care ar putea limita vizibilitatea din turnul de control de aerodrom sau punctul de observare meteo (după caz) şi care necesită un studiu de vizibilitate adecvat;
c)emanaţii de substanţe nocive, corozive, radioactive etc. (care pot afecta personalul şi echipamentele aeronautice);
d)sisteme/soluţii deosebite de iluminat (de exemplu: lasere, care pot produce "orbirea" piloţilor sau pot determina confuzii de identificare a dispozitivelor luminoase de apropiere sau de balizare a pistei);
e)unităţi de morărit, silozuri, magazii, depozite, decantoare, gropi de gunoi etc., care pot atrage şi favoriza înmulţirea pasărilor (implicând riscul de coliziune cu aeronavele);
f)surse potenţiale de incendii, explozii etc.;
g)echipamente electrice de forţă, producătoare de perturbaţii electromagnetice (care pot afecta funcţionarea mijloacelor CNS şi meteorologice);
h)orice alte date sau caracteristici constructive ori funcţionale ale obiectivului (cerinţe de amplasare şi instalare, soluţii constructive, parametri şi performanţe tehnice etc.), care pot sau ar putea afecta buna funcţionare a mijloacelor CNS şi meteorologice, respectiv siguranţa zborului.
(3)Planşe desenate, care trebuie să includă (după caz):
1.(i) plan de situaţie privind amplasamentul obiectivului pe teren (scara 1:25.000 sau 1:5.000);
2.(ii) plan de situaţie privind poziţia obiectivului în amplasament (scara 1:1.000 sau 1:500);
3.(iii) secţiuni caracteristice (conform proiectului tehnic de execuţie) sau profile transversale ale obiectivului, cotate corespunzător, prin care se evidenţiază înălţimea maximă (scara 1:500, 1:200 sau, după caz, AACR poate accepta şi planşe la alte scări corespunzătoare obiectivului în cauză).
(4)Certificat de urbanism în termen de valabilitate.
SECŢIUNEA 3: 2.3. Conţinutul minimal al documentaţiilor tehnice pentru obiective speciale
(1)Cerere, conform prevederilor paragrafului 2.2 alin. (1)
(2)Document/Adresă de la beneficiar (AD/AP, ROMATSA etc.) prin care acesta îşi asumă şi se declară de acord cu soluţia/varianta prezentată în proiect şi confirmă faptul că obiectivul a fost coordonat în prealabil cu toate părţile implicate (organizaţii, instituţii etc.), inclusiv documente doveditoare privind realizarea coordonării (acorduri, proceduri comune etc.).
(3)Memoriu tehnic, în minimum două exemplare (AACR poate solicita exemplare suplimentare, după caz) şi care trebuie să conţină:
1.(i) datele şi documentele prevăzute la paragraful 2.2 alin. (2) subpct. (i)-(iv);
2.(ii) impactul investiţiei asupra ansamblului existent şi conformitatea cu cerinţele reglementărilor aeronautice în vigoare:
a)integrarea în infrastructura existentă;
b)racordarea la condiţiile operaţionale actuale şi de perspectivă ale obiectivului integrator;
c)respectarea servituţilor aeronautice de obstacolare şi radioelectronice;
d)conformitatea cu normele şi reglementările aeronautice interne şi internaţionale actuale;
3.(iii) date privind modul de exploatare operaţională a obiectivului (funcţii asigurate, condiţii specifice, zonă de siguranţă, zonă de acoperire, amenajări necesare, colaborare/coordonare etc.);
4.(iv) date şi informaţii complete şi actualizate care să respecte următoarele cerinţe:
a)se va prezenta o singură varianta de proiect (nu se pot înainta spre avizare mai multe variante ale aceluiaşi proiect) respectându-se toate prevederile legislaţiei naţionale în vigoare şi ale reglementărilor aeronautice aplicabile;
b)se va preciza dacă obiectivul pentru care se solicită avizul înlocuieşte sau preia parţial ori integral funcţiunile unui obiectiv existent;
c)informaţii/date complete şi conforme cu cerinţele de calitate ale datelor şi informaţiilor aeronautice, precum şi cu formatul şi metodele de determinare specificate în prezenta reglementare;
d)documentaţiile care conţin coordonate, cote etc. şi grafică în format mai mare de A4 se vor transmite şi în format electronic, cu specificarea versiunii softului utilizat la elaborare, după caz.
(4)Planşe desenate (în 3 exemplare), conform prevederilor paragrafului 2.2 alin. (3).
(5)Certificat de urbanism, conform prevederilor paragrafului 2.2 alin. (4).
SECŢIUNEA 4: 2.4. Alte cerinţe pentru obiectivele speciale
(1)Proiectele se vor susţine de proiectant, consultant şi/sau beneficiar (după caz), la sediul AACR, în faţa comisiilor de specialitate constituite pentru evaluarea documentaţiilor tehnice în cauză.
(2)AACR nu avizează materialele de construcţii, studiile geotehnice, tehnologiile de reparaţii, determinările în domeniul construcţiilor, acestea trebuind să facă obiectul unor studii de specialitate, elaborate corespunzător cerinţelor în domeniul construcţii or privind structurile rutiere.
(3)Dacă AACR solicită refacerea documentaţiei, la finalul evaluării se prezintă o nouă documentaţie corespunzătoare, completă, cu respectarea tuturor restricţiilor impuse.
SECŢIUNEA 5:
2.5.AACR nu verifică legalitatea documentelor de proprietate, legalitatea încadrării în limitele cadastrale stabilite conform legii. Solicitantul avizului poartă întreaga responsabilitate asupra datelor şi documentelor înaintate AACR.
SECŢIUNEA 6:
2.6.Proiectantul poartă răspunderea integrală pentru corectitudinea şi actualitatea datelor prezentate în documentaţiile transmise spre avizare
CAPITOLUL 3: Metodologia de emitere a avizelor AACR la documentaţiile tehnice pentru obiective din zone cu servituţi aeronautice civile sau din afara lor
SECŢIUNEA 1: 3.1. Emiterea avizelor
(1)Solicitarea avizului
Pentru obţinerea avizului, beneficiarul/titularul obiectivului trebuie să depună la sediul AACR o cerere însoţită de documentaţia tehnică aferentă, conform prevederilor cap. 2 paragraful 2.2 sau 2.3, după caz.
(2)Evaluarea documentaţiei tehnice
Evaluarea conţinutului documentaţiilor tehnice pentru obiective din zone cu servituţi aeronautice civile sau din afara lor şi, consecutiv, a impactului asupra siguranţei zborului presupune o analiză de fond şi calcule de specialitate în următoarele domenii, după caz:
1.(i) aeroportuar (infrastructură, operaţiuni, regim de obstacolare, zone de siguranţă, zone de dezvoltare);
2.(ii) mijloace CNS şi meteorologice (propagare în spaţiu a radiaţiei electromagnetice emise/recepţionate, compatibilitate electromagnetică, perturbaţii electromagnetice, zone de protecţie, zone de dezvoltare);
3.(iii) navigaţie aeriană (operaţiuni).
(3)În cazul în care sunt necesare date/informaţii suplimentare de la beneficiar, de la alte unităţi de aviaţie civilă sau de la alte organizaţii/instituţii implicate, AACR va comunica solicitantului acest fapt, cu precizarea că perioada de emitere a avizului va fi prelungită cu durata aferentă obţinerii datelor suplimentare solicitate.
(4)Evaluarea documentaţiilor tehnice se realizează prin raportarea conţinutului acestora la prevederile actelor normative şi reglementărilor aeronautice aplicabile. Se vor utiliza permanent ediţiile actualizate ale reglementărilor aplicabile.
(5)În procesul de evaluare a documentaţiilor tehnice prevalează întotdeauna siguranţa zborului, în sensul păstrării condiţiilor operaţionale existente sau preconizate prin programele de dezvoltare adoptate (altitudini/înălţimi de trecere a obstacolelor în procedurile de apropiere instrumentală, altitudini minime segmente rute ATS, altitudini minime de sector, altitudini minime de vectorizare radar, altitudini minime de zonă etc.).
(6)În funcţie de gradul de conformitate cu prevederile actelor normative şi reglementărilor aeronautice, AACR stabileşte condiţiile (limitări, restricţii etc.) în care este posibilă realizarea unui anumit obiectiv pe amplasamentul ales.
(7)Decizia AACR cu privire la solicitarea realizării unui obiectiv în zone cu servituţi aeronautice civile sau în afara lor se concretizează într-un aviz, aviz de principiu ori adresă de impunere de limitări/restricţii pentru obiectivul respectiv sau de respingere a solicitării, după caz.
(8)Tarifare
1.(i) Ansamblul prestaţiilor AACR în legătură cu evaluarea documentaţiilor tehnice pentru obiective situate în zone cu servituţi aeronautice civile sau în afara lor reprezintă servicii faţă de beneficiar şi se tarifează în funcţie de numărul obiectivelor în cauză şi de complexitatea analizei de specialitate a documentaţiilor tehnice aferente, conform actelor normative aplicabile (ordine ale ministrului transporturilor, decizii ale directorului general al AACR).
2.(ii) La depunerea cererii, fiecare beneficiar/solicitant va achita tariful minim prevăzut. În funcţie de complexitatea analizei de specialitate, AACR va comunica ulterior, în scris, tariful final. Pentru diferenţa de tarif beneficiarul/solicitantul trebuie să facă dovada achitării diferenţei corespunzătoare, înainte de eliberarea avizului.
(9)Eliberarea avizului
1.(i) În cazurile în care AACR nu solicită completarea documentaţiilor tehnice prezentate, avizele corespunzătoare se emit în termen de 30 de zile de la depunerea cererilor şi a documentaţiilor tehnice respective. În cazurile în care AACR solicită documente/ date/informaţii suplimentare la documentaţiile tehnice prezentate, perioadele de emitere a avizelor în cauză se prelungesc cu duratele aferente obţinerii acestor documente/date/informaţii.
2.(ii) Data de intrare în vigoare a avizelor pentru obiectivele care implică modificări operaţionale în documentaţia de zbor sau în circulaţia aeronavelor la sol se prelungeşte cu durata aferentă operării modificărilor respective şi realizării informării aeronautice corespunzătoare, după caz.
3.(iii) La solicitarea beneficiarului/titularului, este posibilă emiterea unui singur aviz pentru mai multe obiective şi/sau amplasamente. În această situaţie se tarifează separat fiecare obiectiv, respectiv fiecare amplasament.
4.(iv) Avizul se eliberează numai după confirmarea achitării integrale a tarifului pentru serviciile prestate de AACR.
5.(v) Avizul poate fi preluat direct de la sediul AACR de către beneficiar/titular sau de către un solicitant (împuternicit legal) ori poate fi transmis acestora (pe bază de cerere scrisă, prealabilă).
6.(vi) Avizul AACR se emite în două exemplare:
a)1 ex. - original, pentru beneficiarul/titularul obiectivului;
b)1 ex. pentru evidenţa AACR.
7.(vii) Suplimentar, dacă este necesar, se va emite câte un exemplar - spre ştiinţă - pentru fiecare organizaţie implicată/interesată (administratori ai terenurilor de aeronautică civilă, R.A. ROMATSA, autorităţi ale administraţiei publice locale etc.).
SECŢIUNEA 2: 3.2. Emiterea avizelor pentru obiective speciale (în legătură cu dezvoltarea şi sistematizarea aeroporturilor, deschiderea de noi aerodromuri civile, modernizarea mijloacelor CNS şi meteorologice etc.)
(1)Solicitantul va depune la AACR o cerere însoţită de documentaţia tehnică aferentă, conform prevederilor cap. 2 paragraful 2.3.
(2)Emiterea avizului AACR se realizează conform metodologiei prezentate la paragraful 3.1.
(3)Avizul AACR se emite în mai multe exemplare (după caz):
1.(i) un exemplar - original, pentru beneficiarul/titularul obiectivului;
2.(ii) câte un exemplar-original, pentru fiecare organizaţie implicată/interesată (administratori ai terenurilor de aeronautică civilă, R.A. ROMATSA, autorităţi ale administraţiei publice locale etc.);
3.(iii) un exemplar pentru evidenţa AACR.
SECŢIUNEA 3: 3.3. Inspecţia pe teren
În cazurile în care sunt necesare date/informaţii particulare referitoare la amplasamente şi vecinătăţi, AACR poate efectua inspecţii pe teren, în amplasamentele respective. AACR va notifica în acest sens beneficiarii/titularii implicaţi.
SECŢIUNEA 4: 3.4. Restricţionarea/Respingerea
(1)În cazul în care, pe amplasamentul ales, obiectivul preconizat nu poate fi avizat decât cu limitări/restricţii, AACR va comunica beneficiarului/solicitantului acest fapt, în scris. Dacă beneficiarul acceptă limitările/restricţiile impuse, acesta trebuie să refacă în mod corespunzător documentaţia tehnică aferentă.
(2)În cazul în care, pe amplasamentul ales, obiectivul preconizat nu îndeplineşte condiţiile de avizare aplicabile, AACR va comunica beneficiarului/solicitantului acest fapt în scris.
CAPITOLUL 4: Formatul şi conţinutul avizelor AACR la documentaţiile tehnice pentru obiective din zone cu servituţi aeronautice civile sau din afara lor
SECŢIUNEA 1: 4.1. Formatul şi conţinutul avizelor emise de AACR
(1)Avizele emise de AACR se împart în:
1.(i) Aviz de principiu - pentru studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, studii de oportunitate, planuri de amenajarea teritoriului, planuri de urbanism generale, zonale şi de detaliu, pentru documentaţii tehnice parţiale/incomplete, precum şi pentru evaluarea preliminară a unor obiective şt amplasamente (la cerere).
2.(ii) Aviz - pentru proiectele tehnice finale, documentaţii tehnice complete şi actualizate aferente obiectivelor amplasate în zone cu servituţi aeronautice sau în afara lor.
(2)Structura, conţinutul şi formatul avizelor menţionate la alin. (1) se stabilesc de AACR, în procedurile aplicabile.
(3)Pentru asigurarea scopului declarat al avizelor, AACR poate actualiza/adapta formatul, structura şi/sau conţinutul acestora, în funcţie de:
1.(i) modificările prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare;
2.(ii) necesitatea formulării unor cerinţe şi condiţii suplimentare, specifice (corespunzător caracteristicilor şi particularităţilor obiectivului şi, respectiv, ale zonei de amplasare).
SECŢIUNEA 2: 4.2. Drepturi, obligaţii şi responsabilităţi
(1)Avizele de principiu ale AACR sunt provizorii şi au caracter informativ. Ele nu conferă beneficiarilor/titularilor obiectivelor dreptul de a demara lucrările de execuţie.
(2)Pentru obţinerea avizului de principiu al AACR la studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), studii de oportunitate, planuri de amenajare a teritoriului, planuri de urbanism zonale (PUZ) şi de detaliu (PUD), alte documentaţii tehnice cu implicaţii de natură urbanistică sau amenajare a teritoriului, beneficiarul/ titularul obiectivului trebuie să depună la AACR o cerere în acest sens, însoţită de documentaţia tehnică aferentă şi de certificatul de urbanism în termen de valabilitate.
Pentru obţinerea avizului de principiu al AACR la planuri de urbanism generale (PUG) şi la documentaţii tehnice diverse fără implicaţii de natură urbanistică sau amenajare a teritoriului, în particular studii aeronautice şi alte studii de specialitate conexe, precum şi la evaluarea preliminară a unor obiective şi amplasamente, beneficiarul/titularul obiectivului trebuie să depună la AACR o cerere în acest sens, însoţită de documentaţia tehnică aferentă.
(3)Avizele AACR conferă din punctul de vedere al conformităţii cu prevederile reglementărilor aeronautice aplicabile dreptul beneficiarilor/titularilor de a realiza obiectivele preconizate.
(4)Pentru obţinerea avizului AACR, beneficiarul/titularul obiectivului trebuie să depună la AACR o cerere în acest sens, însoţită de documentaţia tehnică actualizată, completă (proiect tehnic în forma sa finală) şi de certificatul de urbanism în termen de valabilitate.
(5)La depunerea cererii pentru eliberarea avizului AACR, titularul/beneficiarul obiectivului este informat şi declară sub semnătura proprie că a luat la cunoştinţă şi îşi asumă disconfortul/inconvenientele potenţiale generate de operaţiunile/activităţile de aviaţie civilă specifice din zonă.
(6)Avizele AACR nu se substituie altor avize, acorduri sau autorizaţii solicitate de prevederile legislaţiei naţionale în vigoare sau de reglementările MT.
(7)Responsabilitatea autenticităţii datelor/informaţiilor conţinute în documentaţiile tehnice prezentate revine în exclusivitate solicitantului, respectiv beneficiarului/titularului obiectivului; datele/informaţiile furnizate trebuie să fie corecte, complete şi actuale. Precizările şi completările suplimentare furnizate de solicitant la cererea AACR trebuie făcute în scris, documentat.
(8)Beneficiarul/Titularul obiectivului are următoarele obligaţii:
1.(i) să respecte integral conţinutul documentaţiei tehnice depuse la AACR;
2.(ii) să se conformeze integral condiţiilor şi limitărilor/ restricţiilor impuse de AACR prin aviz.
(9)Beneficiarul/Solicitantul obiectivului are obligaţia să comunice AACR, în scris, eventualele modificări (de amplasament, soluţii constructive, caracteristici tehnice, parametri funcţionali, amenajări etc.) pe care intenţionează să le aducă obiectivului, caz în care este obligat să solicite un nou aviz al AACR. Cererea de aviz va fi însoţită de o documentaţie tehnică actualizată şi se va tarifa ca un aviz nou.
(10)Dacă lucrările de construcţii-montaj nu încep în decurs de un an, beneficiarul/titularul obiectivului este obligat să solicite un nou aviz al AACR. Cererea de aviz va fi însoţită de o documentaţie tehnică actualizată, de certificatul de urbanism în termen de valabilitate şi se va tarifa ca un aviz nou.
(11)Beneficiarii vor informa în scris AACR, cu cel mult 30 de zile înainte, despre începerea lucrărilor de construcţii-montaj, precum şi durata estimată la care obiectivele în cauză vor ajunge la cota maximă avizată, folosind modelul de notificare din anexa care face parte integrantă din prezenta reglementare.
(12)Dacă este cazul, beneficiarul/solicitantul obiectivului trebuie să înştiinţeze viitorii proprietari/chiriaşi/locatari cu privire la limitările/restricţiile cuprinse în aviz şi obligaţia respectării acestora.
(13)Pentru emiterea avizelor AACR la documentaţii tehnice aferente unor obiective din perimetrul terenurilor de aeronautică civilă este necesar acordul prealabil al administratorilor terenurilor respective, însoţit de o evaluare a implicaţiilor/ efectelor asupra siguranţei zborului.
SECŢIUNEA 3: 4.3. Valabilitatea avizelor emise de AACR
(1)Avizele AACR intră în vigoare la data la care au fost emise, cu excepţia avizelor pentru obiectivele care implică modificări operaţionale în documentaţia de zbor sau în circulaţia aeronavelor la sol, avize a căror intrare în vigoare se conformează regulilor informării aeronautice - potrivit prevederilor din cap. 3.
(2)Perioada de valabilitate a avizelor AACR este de 1 an.
(3)Avizul AACR îşi menţine valabilitatea condiţionat de respectarea de către deţinător a prevederilor de la paragraful 4.2 alin. (6).
(4)Avizele AACR nu se prelungesc. Dacă lucrările de construcţii-montaj nu încep în intervalul de timp precizat în aviz, beneficiarul/titularul obiectivului trebuie să solicite la AACR un nou aviz (o nouă cerere, documentaţie tehnică actualizată şi achitarea tarifului corespunzător).
(5)Beneficiarul avizului poate solicita eliberarea unui nou aviz în urma modificărilor soluţiilor constructive şi/sau amplasamentului obiectivului pe acelaşi teren înscris în certificatul de urbanism. Noul aviz înlocuieşte avizul precedent, păstrează acelaşi termen de valabilitate şi se tarifează în funcţie de complexitatea analizei de specialitate implicate de natura modificărilor preconizate.
(6)Dacă se solicită eliberarea unui nou aviz ca urmare a modificării beneficiarului, noul aviz înlocuieşte avizul precedent, păstrează aceleaşi condiţii şi acelaşi termen de valabilitate şi se tarifează echivalent eliberării unui duplicat de aviz.
SECŢIUNEA 4: 4.4. Anularea avizelor emise de AACR
(1)Încălcarea oricărei condiţii impuse în avizele AACR afectează interesul public ai siguranţei zborului, atrăgând de la sine anularea avizelor în cauză şi responsabilitatea juridică şi materială, după caz, a titularilor/beneficiarilor implicaţi.
CAPITOLUL 5: Precizări finale
(1)Tipurile, caracteristicile şi atributele specifice zonelor cu servituţi aeronautice civile se definesc şi se stabilesc în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice aplicabile.
(2)Formularele utilizate în procesul de emitere a avizelor AACR la documentaţiile tehnice pentru obiective din zone cu servituţi aeronautice civile sau din afara lor (cerere pentru eliberarea avizului, declaraţie de luare la cunoştinţă şi asumare a disconfortului/inconvenientelor potenţiale implicate de amplasarea/realizarea obiectivului în zonă cu servituţi aeronautice civile, adresă de confirmare a începerii lucrărilor) se stabilesc (structură, conţinut, format) şi se actualizează de AACR, prin procedurile aplicabile.
(3)AACR, administratorii aerodromurilor civile şi administratorii mijloacelor CNS şi meteorologice sunt exoneraţi de orice răspundere faţă de titularii/beneficiarii obiectivelor cu privire la modificarea în timp (ulterioară datelor de emitere a avizelor AACR) a regimului juridic al terenurilor pe care sunt amplasate obiectivele respective.
(4)AACR, administratorii aerodromurilor civile şi administratorii mijloacelor CNS şi meteorologice sunt exoneraţi de orice răspundere faţă de titularii/beneficiarii şi/sau utilizatorii obiectivelor cu privire la disconfortul şi/sau alte inconveniente generate de operaţiunile/activităţile de aviaţie civilă specifice din zonele implicate.
ANEXA nr. 11:
(- ANEXĂ la reglementare)
CONFIRMARE ÎNCEPERE LUCRĂRI
....................
(nume, prenume sau denumire beneficiar aviz)
Către Autoritatea Aeronautică Civilă Română,
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sectorul 1, RO-013695, Bucureşti
Fax: + 40 21 2081572; + 40 21 2334062
Vă informăm că, drept urmare a eliberării de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a avizului nr. ................ din data ............, vor începe lucrările de execuţie la următoarele obiective:

Nr. crt.

Denumirea obiectivului/ lucrării

Amplasament (localitate, judeţ)

Latitudine (grade, minute, secunde)

Longitudine (grade, minute, secunde)

Cota sol MN75 (m)

Înălţime
(m)

Durata lucrării (începere LL, AAAA- finalizare LL, AAAA)

        

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       
NOTE:
1.Se completează aceleaşi date comunicate în documentaţia transmisă AACR.
2.Data finalizării lucrării se consideră data la care obiectivul ajunge la cota maximă avizată.
3.În cazul în care în documentaţia de avizare sunt comunicate mai mult de 5 obiective, în tabelul de mai sus se completează numai datele primelor 5 obiective la care face referire beneficiarul.
Întocmit
Numele, prenumele ...............
Calitatea/Funcţia ..................
Semnătura, data .................
Date de contact (telefon, e-mail etc.): ....................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 435 din data de 18 iunie 2015